FRIESCHE VLAG GOUDBAND TIJDELIJK! tot Westenschouwen alles „tsso gas OP ELK GEZINSPAK Hoofddepöt: H. J. BAX Havenplein 2 (VAN tfe&VOORf 1.49) Fa. Koevoets Fa. De Korte voor het lékkerste kopje koffie „Ceta Bever" buitenbij ts is het ideale middel voor het opknappen van uw hout werk, o.a. schuur, zomerwo ning, enz. Diverse kleuren voorradig. W. van Sluijs, te' 437, Haamstede. Bij de meer dan 100 soorten behang, welke wij steeds voorradig hebben, is óók uw keus! Mol, Nieuwe Boogerd- straat, Zierikzee. Eet nu vis! Lekkere botjes, tong en spiering. Vishandel W. K. Schot, telef. 2374, Zie rikzee. DAT HELPT, UW drukker voor fairiiliedrukwerk Te koop gevraagd: Inboedels, geheel of gedeel telijk. - G. Heijboer, erkend opkoper, Boogerdweg 47 te Dreischor, telef. (01112)471. Te huur: Luxe auto's, a.r. verzekerd Telefoon (01114) 518. Diversen: „Rubio" maakt alles water dicht! „Verf en Kleur", Meelstraat 40, Zierikzee. A.s. zaterdag haalt „Ooster- lands' Fanfare" weer oud papier op! Het bestuur. Wie wil een werkpaard voor een slachtpaard? Moet trek vast zijn, liefst merrie. „De Futmeet", Eikerzee. Zierikzee - Tel. 2778 SCHIEFFER'S"^' Vtrkrijjb. bij Apoth. «rk.Dro|. Voor verf met de juiste voor lichting: Mol, Nieuwe Boo- gerdstraat, Zierikzee. Verpleegster worden. Onze kursus vangt aan op 1 sep tember. Inlichtingen: Direc trice Diaconessenhuis, Park laan 95 A, Eindhoven. Groene glans carboiinéum, kootteer, bruine carboiinéum kwasten, bokkepoten, staal- borstels, bij W. van Sluijs, tel. 437, Haamstede. Maakt uw kippenhok luisvrij j Op het eiland zeer bekende met „U 5". Zeer lange wer- kistjes van 50 kleine sigaar- king. Uw kippen zullen er Ltjes f 3,ontvangen. Sigm. dankbaar voor zijn. W. van D. C. Viergever, hoek Kraan- Sluijs, Haamstede; Abr. de plein, Zierikzee en Weststr., Rijke, Renesse. Haamstede. Nieuwe speldjes. Wij heb ben voor U een doos sigaren van 10 stuks, alle prijsklassen waarbij een nieuw speldje is gevoegd. Sigm. D. C. Vier gever, Zierikzee, Haamstede. De nieuwste collectie colliers armbanden, dames manchet knopen, broohe's, enz., vindt U in 't Geschenkenhuis R. den Boer, Dam 11, Zierikzee, telefoon 2174. per 500 gram Slagerij R. A. Ornée Sint Domusstraat Zierikzee ALLES voor zwemmen en onderwatersport Havenpark 5 - Zierikzee H.H. landbouwers! Laat uw GRAS maaien en HOOI persen. Ook hebben wij een nieuwe harkeerder tot uw beschikking. Coöp. Werktuigen- vereniging Nieuwerkerk - Telefoon 341 Wegens vakantie gesloten van 10 t/m 18 juni a.s. Sint Domusstraat - Zierikzee Onze kruiwagens lopen vederlicht en zijn oersterk Telefoon 227 Bruinisse Inleveren zegelboekje en werknemerskaart bouw vakken zaterdag 8 juni van 11.00 tot 12.00 uur bij N. Dorreman te ELLEMEET; van 3.00 tot 4.00 uur bij A. J. Goossens te RENESSE; maandag 10 juni van 7.30 tot 8.00 uur bij P. Verboom te SEROOSKERKE. De P.V.: A. J. GOOSSENS - Renesse SUCCESJES Tc koop: Pl.m. 250 platte pannen en een 12-pans oud-Hollands dakraam. Mdnnebroerstraat 23, Zierikzee. Tweeli ng-wandelwagent j e en ktnderledikantje. - J. J. Boeijesweg 6, Haamstede, telefoon 265. Jonge hennen, 9 weken oud. Noordhoeveweg 1, Sirjans- De heerlijke smaak van het kopje koffie zoals U dat zet, Mevrouw, komt nog beter tot zijn recht als U "Friesche Vlag" GOUDBAND koffiemelk gebruikt. Een klein scheutje in het kopje enproef maar: zo" smaakt Uw kopje koffie, extra lekker. Meer aroma, voller van smaak, geuriger! En dat met heel weinig koffiemelk, dus: erg voordelig 31% VASTE MELKBESTANDDELEN d.w.z, méér voedzame opbouwstoffen waar u niet dik van-wordt en zuinig in het gebruik dank zij de hoge concentratie. Verkrijgbaar in flessen van 1/4 liter (270 gr 0,4 liter (432 gr.), 1/2 liter (540 gr.), én 1/1 liter (1080 gr.) Met blijdschap geven we kennis van de geboorte van ong zoontje en broertje JOHANNES THEODOR HENDRIK US (Hans) A. P. VOLKERI L. J. VOLKERI-KOOMAN KARIN Biezelinge, 3 juni 19Ö3 Abdijstraat 59. Wij hebben het genoegen U er van in kennis te stellen, dat wij op vrijdag 14 juni 1963 in het huwelijk hopen te treden. Ons huweli.jk zaLD.V. 's mor gens 11.30 in het stadhuis vart Zierikzee voltrokken worden. Gelegenheid tot feliciteren van 6.30-7.30 uur, in het Geref. Jeugdgebouw, Sint Domusstraat, Zierikzee. Zaterdag 15 juni zal om 3.30 uur in het vergaderings gebouw, Langeweg 1 te Breskens een bidstond wor den gehouden. J. G. HOSTE en M. W. DE VRIES 31 mei 1963 Nieuwvliet, Mettenijedijk 23 Zierikzee, Oude Haven 30 Ons adres wordt: Van Steveninckstraat 17, Oost- en West Souburg. HENDRIK ROUKEMA en JOHANNA OTTE hebben de eer U, mede namens hun wederzijdse oudei's, kennis 'te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D-V. zal plaats hebben op vrijdag 21 juni 1963, des namiddags 3 uur te Bruinisse. Bruinisse. 30 mei 1963 Schoolstraat 2 Korte Ring 7 Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 uur in café „Cen trum", Korte Rins 5. Tijdelijk adres: Korte Ring 7, Bruinisse. RINUS BERREVOETS •en GRÉ VAN IJSSELDIJK hebben de eer, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan D.V. de voltrekking zal plaats heb ben op vrijdag 21 juni a.s. ten gemeentehuize te Scba- rendljke. des namiddags 2.30 uur. Kerkelijke bevestiging in de Chr. Geref. Kerk te Kerk- werve, des namiddags 3.15 uur, door de weleerw. heer ds. M. van der Klis. Kerkwerve, juni 1963 Mosseleeweg 2 Vloedstraat 6 Receptie 21 juni a.s. van 7-8 uur in het Verenigingsge bouw te Kerkwerve. Toekomstig adres. Zwarte Hoek B 164, West- dorpe (Z.V1.). OP 3 juni is plotseling van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve zuster, schoonzuster en tante. ANNA ADRIAN A DE VRIES- SWANEVELD in de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, K. DE VRIES Wassenaar, 6 juni 1963 „De Burcht", flat 8. De teraardebestelling heeft heden in alle stilte plaats gehad op de Ned. Herv. Begraafplaats al hier. Mede namens onze ouders danken wij U hartelijk voor de belangstelling en attentie bij ons huwelijk ondervon den. A. VIERGEVER W. K. VIERGEVER- DE KOK Haamstede, juni' 1963 Voor de vele blijken van be langstelling bij onze 50-jari- ge echtvereniging, zeggen wij U allen hartelijk dank. A. S. BIL D. C. BIL-MANN1 Zierikzee, juni 1963 De heer en mevrouw VAN BURGH-DE GRAAF zeggen, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Middelburg. 6 juni 1963 SCHARENDIJKE Inlevering vakantiebonnen bouwvakken op zaterdag 8 juni 1963, bij P. v. d. LINDE tc Scharen- dijkc, tussen 2 en 4 uur. Werknemerskaart meebrengen land. Tomaten-, 'kropsla, en kool- planten, enz. Joh. Vermunt, Hoge Molenstraat 43, Zzee. Nog steeds tomaten-, kom kommer- en meloenplanlen. P. J. Jonker, Omloopsweg 7, Haamstede. 3 gemet zwaro maaiwcidc. J. M. de Bil, Serooskerke. telefoon 01117-301. Wegens aanschaf volauto- maat: z.g.a.n. Erres wasma chine met veilige wasbewc- gcr en handwringer. Prijs slechts f 125,P. A. Boot, P. D. de Vosstraat 13. Zie rikzee. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 8