De rassenkwestie en de partijenpolitiek HOE GELUKKIG TE LEVEN MET REUMATIEK Gunstige berichten van het Friese Wad PHOENIX BREDA beugelbier 6S ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 6 juni 19G3 No. 1938a BLIK DOOR IIET WERELD Meer en meer gaat de rassenkwes tie het politieke leven in de Ver enigde Staten beheersen. Dit pro bleem kan zelfs gemakkelijk de hoofdrol gaan spelen, wanneer straks een nieuwe president gekozen moet worden. De gebeurtenissen in de stad Bir mingham (Alabama) hebben'dit in de hand gewerkt. De actie die de negerbevolking daar ondernam week eigenlijk niet veel af van andere die in de staten van het zuiden zo hier en daar, met meer of minder succes, waren ondernomen. Waarschijnlijk heeft het bijzonder grove optreden van de politie die met honden, knuppels en waterstra len tekeer ging tegen een menigte gekleurden die geen moment hun bezinning verloren wel in de hand gewerkt, dat deze actie meer indruk maakte. De toepassing van geweld tegen lieden die vreedzaam hun ver langens uiten, is niet bepaald ge schikt geweest om sympathie voor de overheid te wekken. En toen deze actie bovendien bekroond werd met een zo niet volledig feitelijk dan toch met een overweldigend moreel succes, heeft dat twee reacties te weeg gebracht. Zo kan het niet langer Bij blanken elders is het bewust zijn ont waakt dat inderdaad het ont houden van rechten aan medebur gers die wat donkerder getint zijn niet veel langer op de traditionele manier kon worden voortgezet. Dat men voor de keus stond om - zoals velen in het zuiden wensen - zich scherper te weer te stellen tegen de negers, of om te erkennen dat het zo niet langer gaat, wat de nuchter der conclusie moet wezen. Het gevolg is enerzijds angst voor de zich steeds meer van zijn rechten bewuste neger en toenemende haat tegen de overheid die - overigens terecht - de negers steunt die hun recht opeisen. Bij de negers elders heeft het voorbeeld van Birmingham bewerk stelligd dat ze het willen navolgen om alles wat zij als achterstelling voelen opgeheven te krijgen. Demo gelijkheid die nu bleek op gelijke rechten af te dwingen laat velen - ook in het noorden - beseffen dat het van hen zelf afhangt er iets aan te doen. En dat er niets verbetert als ze zelf werkloos toezien. Meer spanning Dit werkt van weerszijden in de hand dat de spanning tussen blank en zwart toeneemt. Dit verklaart ook hoe het nu ook in de noordelij ker staten tot ongeregeldheden is ge komen. De regering heeft de strijd zoveel mogelijk proberen te houden op het niveau van het recht. Wat gebeurde ging via de rechtbanken, nooit door regelrecht ingrijpen. Waarschijnlijk terecht. Het gaat er vooral om de blanken - en niet alleen in het zuiden - te laten beseffen dat de opheffing van maatregelen waarbij onderscheid ge maakt wordt op grond van ras, een kwestie is van de toepassing van de grondwet, die in de V.S. sinds de stichting in hoger aanzien staat dan waarschijnlijk in enig ander land. De partijpolitiek En dat het niet een kwestie is van de politiek van Kennedy of iemand anders. Het zou objectief het beste zijn, wanneer zowel de democraten als de republikeinen zo redenerend, minister Robert Kennedy en de pre sident steunden. De republikeinen gaan enkel hoop zien voor de komende presidentsver kiezingen. Daarvoor heeft Kennedy nu zeker de steun van de kiesman nen in het zuiden verspeeld. Er is dus weer kans voor de republikei nen, vooral als ze in het liberaler over rassenkwesties denkend noor den de schijn wekken dat de presi dent en zijn kabinet niet genoeg in deze kwestie doen. Diverse uitlatingen van senatoren laten merken dat ze er veel voor voelen zo de rassenkwestie te ge bruiken om verlenging van Kenne dy's ambtstermijn te voorkomen. Het kan goed zijn voor hun partij, maar of de negers er wel bij varen staat nog te bezien. Ingezonden mededeling Leef opgewekt. Neem Togal tabletten. Bevrijdt U afdoende van pijn, reumatiek, ischias, spit, hoofd- en zenuwpijn. Morgen reeds mogelijk. Togal is veilig voor de maag. Bij apoth. en drog. TOGAL 0.95 2.40; 8.88 De mosselen zijn weer best visserij op het Groninger Wad1, be staat gelegenheid de mosselen te monsteren, diat wil zeggen dat men een monster mosselen bij de plaat selijke agent van het Produkfschap kan aanbieden, die dan aan de hand van dit monster de kwaliteit zal be palen. Waarschijnlijk zal 24 juni het mosselseizoen 1963-'64 beginnen. Dat is uitzonderlijk vroeg, maar onder zoekingen die de mosselkwekers op hun percelen hebben ingesteld zijn zeer moedgevend. Er lis een groei proces gaande op de Waddenzee, die zowel leek als vakman verwondert, terwijl ook de 'kwaliteit en het vlees- gewicht zeer goed zijn voor 'de tijd van het jaar. Juist voor Pinksteren is dus de mosselzaadvïsserij op ihet Friese Wad weer gesloten. Deze zaadvisse rij is tot het laatst toe goed geweest. Zeker, op 'het laatst kreeg men in de buurt van Harlirvgen meer zware en grote stenen in de korren dan mosselzaad, maar daar staat tegen over dat tot op de laatste dagen toe nog nieuwe zaadbankjes werden ontdekt. Het grootste deel van de Zeeuw se mosselvissersvloot is nog in de Waddenzeehavens gebleven om deze week naar het Groninger Wad te koersen, om ook daar naar mossel zaad te gaan zoeken, dat dan be stemd zal zijn voor de percelen in Zeeland. De berichten over het mosselzaad m het Groninger Wad zijn niet erig moedgevend, maar wellicht valt ook dit straks nog wel mee. Intussen wordt de mosselkwekers dit jaar weinig tijd gegeven om hun vaartuigen op te knappen, want di rect na afloop van de mosselzaad- Ingezonden mededeling I en niet verbrand I PIGMADERM Tube 2.95 - Flacon 7.50 en 2.95 Ingezonden mededeling overal gezien KERKNIEUWS Wees gezien, op r. PHOENIX I de sterke vogel SPORT KORFBAL S.D.K.B. Z.S.C. I-BURGH II 3-2 (gestaakt). Z.S.C. begon enthousiast en reeds in de 2de minuut ^wist Lou Lou- werse Z.S.C. de leiding te geven (1-0). Burgh was echter geenszins ontmoedigd en zette enkele mooie aanvallen op, die evenwel niets op leverden. Hierna kwam de thuisclub geleidelijk aan meer in de aanval. Toen in de 10e minuut de Burgh - aanvoerder het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter trapte hij de bal weg, waarna hij bij wijze van strafmaatregel de bal moest ophalen. Z.S.C. bleef sterker en in de 15e minuut bracht mej. van Sluis de stand op 2-0. Na de vakwisseling was Z.S.C. op. nieuw sterker. Korsman probeerde het met enkele verre schoten, waar van enkele de bal op, maar niet in de korf, deden belanden. In de 25ste minuut miste D. Bezuyen een straf- mrap. Van Burghzijde werd af en toe ruw gespeeld, zodat scheidsrech ter Stoutjesdijk het druk had met fluiten. 5 minuten voor de rust .moest mej. van Zuijen 'het veld ver laten wegens een enkelblessure, die zij bij het achteruitlopen had opge lopen. Met 2-0 brak de rust aan. Na d'e rust kwam Burgh wat meer in de aanval, voorlopig echter zon dier succes. Aan de andere zijde miste Korsman 'in de 5e minuut een strafworp. In de 10e minuut strafte Kentesr een fout in de Z.S.C.-veri dediging af door de achterstand van zijn club te verkleinen (2-1). Burgh trachtte hierop het spel in 'haar aan val te houden, maar Z.S.C. 'hield goed stand en Korsman en Bezuyen masten verscheidene 'kansen oo kor te afstand. In de 25ste minuut maakte Burgh tegen de veld verhou ding in, gelijk door mej, H. Krijger (2-2). Burgh gooide er hierna nog een schepje op. H. Keuters trapte, nadat er voor een overtreding was geflo ten, de iba>l weg, maar ook hij werd alleen gestraft met het ophalen van de bal. Een tiental minuten werd er hierna aardig korfbal gespeeld, maar toen C. El'enbaas de stand op 3-2 had! gebracht uit een strafworp, werd 'het spel weer rommeliger. 2 minuten voor tijd zond de scheids rechter C. Kooman (Burgh) uit het veld, daar deze het niet met een be slissing 'eens was en toen de scheids rechter een 'grote mond gaf. Daar Kooman weigerde het veld te verla ten, verzocht de scheidsrechter de Burgh-aanvoerder 'hem te verwijde ren, doch deze verliet toen met de gehele Burghp'loeg het veld, zodat de wedstrijd een voortijdig einde vond. Scheidsrechter Stoutjesdijk had geen gemakkelijke taak, daar van weerszijden soms .hard; en ook wel eens ruw werd gespeeld, doch hij sloeg zich er goed doorheen. Oude Molen—Burgh 1—1 In een sportief treffen heeft Burgh het gepresteerd om één puntje mede te brengen, juist voldoende om zich verzekerd te weten van een plaats in de volgende competitie van de 4e klasse der K.N.V.B. Bij wat meer schotvaardigheid had Burgh zeker kunnen winnen, daar ze na de rugt toen de eindstand 1-1 al bereikt was talrijke schietkansen kreeg. Burgh is de laatste plaats ontsprongen en dat had wel niemand gedacht, omdat Oude Molen zaterdagavond in een ingelaste wedstrijd met 5-1 van NVS wen. De onderste plaats is nu voor Oude Molen of Zierikzee. Nico de Graaf scoorde in de 7e minuut het eerste doelpunt voor Burgh, doch 10 minuten voor de rust doelpuntte de rechtsbuiten van Oude Molen Machielse. Er was te recht op maandagavond in Burghse sportkringen veel vreugde, mede omdat Burgh nog nooit langer dan 2 jaar in de 4e klasse van de K.N. V.B. heeft vertoefd. Burgh I-W.I.K. I 5-4 Een betere schot vaardigheid heeft Burgh op het nippertje twee pun ten opgeleverd. W.I.K. was af en toe beter dan Burgh, dat in de eer ste helft een inzinking kreeg en trouwens ook na de rust met een dergelijke terugslag te kampen had. Vooral het plaatsen bij de groen wit ten, die deze wedstrijd in het wit speelden, was erg slecht. W.I.K. zet te vooral alles op de aanval met als resultaat goed plaatsen en zo nu en dan een goed schot. Uiteindelijk won evenwel Burgh met een paar op maat gesneden treffers, maar als de wedstrijd lan ger had' geduurd was de winst ze ker naar W.I.K, gegaan, omdat Burgh het laatste kwartier geheel to't verdedigen was gedwongen. De eerste kansen waren voor Burgh. Joop Hanse miste een straf worp maar maakte d'it met een ope ningstreffer lin de 11e minuut weer goed (1-1). Dertig seconden later zorgde Verhage echter al voor de gelijkmaker (1-1). M. Kloet maakte uit een doorloopbal 2-1. W.I.K. nam hierna het offensief over. Van dier Wekken benutte een overigens aanvechtbare - strafworp (2-2). Vijf minuten voor rust was het met de Burgh-'inzinking gedaan, hetgeen in twee doelpunten tot uitdrukking kwam (4-2), door mevr. Krijnse Locker-v. d. Weed© en Adrie v. d. Weel. Na de rust pakte Burgh anders aan en kwam er meer vaart in de ploeg. Janny v. d. Have 'bekroonde een goede Burgh-aanval met een gaaf doelpunt (5-2). Verhage be nutte hierna echter een Strafworp voor W.I.K. (5-3) en het was v. d. Wekken die een halve minuut voor tijd de eindstand 'bepaalde op 5-4, waarmee Burgh meer 'dan tevreden mag 2ijn. Ingezonden mededeling Schouiven-Duivelandse Sportspiegel Spaning om onderste plaats in 4e klasse G MEVO en Spui ein digden gelijk Axel kampioen in 4e klasse B VCK (Koude- kerke) bemachtigde plaatsje in K.N.V.B- Zierikzee won in sport- uitwisseling met St. Hilaire Burgh kon WIK ternauwernood aan (5-4) Delta-Sport boekte fraaie successen te Hulst L. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Arnemui'den: J. van der Haar, Sint Maartensdijk; te Scherpenzeel (toez.)P. J.' Bos, Sprang; te Meppel (a.s. vac. J. Chr. Fritzsohe); W. E. Verdortk, Work urn; te Welsum (O.) ftoez.): vie. J. SCho- nevelid, Zeist; door de gen. synode als zendtinigspred. te Kameroen: A. de Looze, kan. te Hilversum; te Zwartebroek: W. v. Hennekeler, Vreeswijk. Bedankt voor Leerbroek: J. C. Terlouw, Lage Vuursche; voor Ze venhuizen (Gron.): J. G. Huetink, Midwolda (Old.). Ger. Kerken Beroepbaar: kand. P. v. d. Berg, Den Haag. Beroeper, te Wilnis: J. D. de Vries, Aardenburg; te O. en W. Souburg: H. J. J. Lamme, Avereest-Balkbrug; (e Donkerbroek: A. Velcïhuyzcn, Numansdorp; te Amsterdam-West (vac. J. Wiersema): J. Banga, Leider dorp; te Sneek (4e pred.pl.): A. ter Hoeve. Heerlen; te Wil sum (O.): T. Fcrnhout, kand. te Zwolle. Aangenomen naar Grouw-Imsum: kand. F. Strikwenda, Sneek; naar Eindhoven (Noorderwij'k)G. J. Ho- mars, Industriepred. v. d. IJmond, Heemskerk. Ger. Gem.-in Nederland Beroepen te OpheuSden: kand. M. v. Beek, Ederveen. VOETBAL K.N.V.B. ZONDAG COMPETITIE. Ook na het Pinkster programma staat het nog steeds niet definitief vast welke vereniging in de 4e klas G gaat degraderen. Burgh wist in de belangrijke uitwedsttijd tegen Oude Molen beslag te leggen op het voor haar nog zo kostbare puntje (1-1). De groen-witten, die dit seizoen niet minder dan negen gelijke spelen wisten te behalen, stelden zich door dit resultaat in veiligheid. Zierikzee kwam zater dagavond prachtig voor de dag met een 4-1 zege op De Schutters. Toch zit Zierikzee deze week nog in de knijp, daar altijd nog de mogelijk heid bestaat dat Oude Molen ook 16 punten weet te vergaren. De Zierik- zeeënaars hebben hun lot a.s. zon dag in de thuiswedstrijd tegen Clu- zona in eigen handen, daar het hier in aan een puntenverdeling reeds genoeg heeft. Oude Molen won za terdag voor eigen publiek met 5-1(7) van kruisland. S.C. Gastel sloot de competitei op waardige wijze af. Za terdag werd uit met 3-0 van NVS gewonnen, terwijl maandag het be zoekende Kruisland er met 4-1 aan moest geloven. De Schutters, zater dagavond nog kansloos bu Zierik zee, speelde het maandag klaar om het thuis toch niet zo zwakke Vos meer met 2-1 te verslaan. NVS kwam maandag met een verrassende 4-1 overwinning bij Halsteren voor de dag. Kampioen NVS sloot het seizoen af met een normale 5-2 zege op het bezoekende Sprundel. De Schutters 21 7 5 9 39-41 19 Kruisland 22 8 3 11 53-66 19 Burgh 22 4 9 9 42-52 17 Zierikzee 21 6 4 11 34-45 16 Oude Molen 21 4 6 11 28-51 14 ZA TERDAGCOMPETIT1E. In de 4e klas B is MEVO er in de uitwed strijd tegen Nieuwdorp niet in ge slaagd het zo goed als zeker redden de puntje in de wacht te slepen. In een enerverende wedstrijd werd met 1-0 van Nieuwdorp verloren. Nog is alles niet voor MEVO verloren daar Spui een 8-2 nederlaag leed bij het bezoek aan Dinteloord. In een be slissingswedstrijd zullen MEVO en Spui nu moeten gaan uitmaken wie van deze twee naar de afdeling Zee land degradeert. De kampioenstitel kwam in Axel terecht daar AZVV de uitwedstrijd tegen Chrislandia tot een goed einde wist te brengen (2-6). Naar hetgeen wij dit seizoen hebben gezien, zijn wij er van over tuigd dat de titel terecht is gekomen bij het elftal dat hier de meeste aan spraak op mocht maken. NSV Cluzona NVS Vosmeer Halsteren S.C. Gastel Sprundel 22 18 1 3 74-30 37 21 12 4 5 44-33 28 22 11 5 6 51-48 27 22 9 4 9 50-3.9 22 22 10 1 11 53-54 21 22 7 7 8 40-43 21 22 7 5 10 35-42 19 AZVV 22 18 1 3 97-37 37 Dinteloord 22 16 3 3 58-29 35 Arnemuiden 22 15 2 5 71-27 32 VVN 21 10 3 8 52-51 25 Christlandia 22 9 6 7 49-48 24 Zwal. Boys 22 10 3 9 49-33 23 SVV '54 22 6 9 7 54-45 21 Tem. Boys 22 9 3 10 52-55 21 Middelburg 21 7 3 11 44-47 17 Nieuwdorp 22 4 3 15 25-76 11 Spui 22 4 1 17 33-85 9 MEVO 22 4 1 17 28-85 9 zo lekker vers-zo heerlijk handig 3halvc-lircr flessen voor f. 1.50. klas A, Hansweertse Boys, met 2-0 te verslaan. ZATERDAGCOMPETITIE. In de le klas is VCK uit Koudekerke er in de beslissingswedstrijd tegen Meeu wen in geslaagd met 4-2 te winnen. VCK zal nu volgend seizoen uitko men in de KNVB. Ook voor de be zetting van de onderste i •cots is de beslissing yevclhn. Geheel tegen de verwachting in wist Wolf aartsdijk bij Hoek een gelijk spel (1-1) uit het vuur te slepen, waardoor SVD uit Driewegen naar de 2e klas degra deerde. De eindstand van de le klas ziet er nu als volgt uit: Burgh SKNWK Zeemeeuwen Br.haven WIK Unitas 5 410 30-12 9 5 4 0 1 25-16 8 6 3 2 1 19-16 8 6 2 13 19-21 5 6 114 20-22 3 6 0 15 7-30 1 VCK Meeuwen Kapelle Hoek Bruse Boys Yerseke III Kats AZVV 11 Wolf aartsdijk SVD 19 14 3 19 13 3 IS 10 4 18 11 1 18 6 3 2 60-28 31 3 77-43 29 4 64-50 24 6 68-40 23 9 46-41 15 9 42-61 15 2 10 43-48 14 5 2 11 31-62 12 4 2 12 35-58 10 4 1 13 48-83 9 In de 2e klas bleek NOAD te Drei- schor tegen DOSKO ineens op schot, wat haar een 6-3 overwinning en de eerste puntjes in de competitie op leverde. Te Scharendijke werd de wedstrijd tussen ZSC en de Burgh- reserves met de stand 3-2 in het voordeel van de thuisclub 2 min. voor tijd gestaakt. Een der spelers van de bezoekers werd op dit mo ment door de scheidsrechter het ver der spelen ontzegd, waarop het ge hele twaalftal de kleedkamer op zocht. 6 3 Burgh II WIK II ZSC DOSKO NOAD 4 4 0 0 16- 6 8 5 3 11 22-11 7 4 2 1 1 10- 6 5 5 10 4 15-32 2 6 10 5 8-24 2 AFD. ZEELAND. ZONDAGCOM- PETIT1E. Sluiskil, de kampioen van de le klas B, is de strijd om één plaatsje in de KNVB uitstekend be gonnen door de kampioen van de le Voor de bekercompetitie speelde SKNWK te Nieuwerkerk tegen Wis- sekerke. De Duivelanders verloren deze ontmoeting met 5-3. VRIENDSCHAPPELIJK. Zierikzee stond met de Pinksterdagen weer in het teken van de sportuitwisseling met de Franse stad St. Hilaire. De voetbalwedstrijdwelke MEVO zater dagmiddag tegen de gasten moest spelen kon geen doorgang vinden daar de competitieleider geen mede werking verleende om de competitie wedstrijd van MEVO uit te stellen. Wij kunnen dit standpunt ten aan zien van een vlotte afwerking delen ware het niet dat enige weken ge leden Nieuwdorp op haar verzoek wel deze wedstrijd uitgesteld kreeg. Er werd nu een combinatie van oud MEVO- en Zierikzee-spelers op de been gebracht die het niet onaardig deden. Door gebrek aan voldoende vuurkracht in de voorlinie verloren de in het rood-wit-blauw gestoken Zierikzeeënaars met 4-1. Duidelijk trad in deze wedstrijd aan het licht dat Zierikzee spelers als bv. Judo Kouijzep en Joop Stoel nog best zou kunnen gebruiken. Maandagmiddag trad Zierikzee binnen de lijnen met o.a. Bas de Zeeuw (H.D.V.S.) en Bas Snoeij (S.V.V.), die beide overschrij ving naar Zierikzee hebben aange vraagd, in hun gelederen. Dat de komst van deze twee spelers voor Zierikzee een aanwinst betekent staat onomstotelijk vast. Technisch speelde dit elftal, dat zeker nog ster ker kan worden opgesteld; een klasse beter dan hun Franse gasten. De 8-2 zege, in al de jaren kon zo'n grote uitslag niet worden geboekt, gaf vol ledig de spelverhouding weer. KORFBAL. In de le klas van de SDKB stelde het wispelturig spelen de WIK zich in de Westhoek heftig teweer tegen Burgh. De thuisclub moest zich dan ook tot het uiterste inspannen om met een 5-4 overwin ning beide puntjes thuis te houden. Zeemeeuwen bezorgde haar aanhan gers een aangename verrassing door Brouwershaven in eigen huis met 4-2 te verslaan. Unitas kon het ook in eigen huis niet tegen SKNWK bolwerken en trok met 7-1 aan het kortste eind. In de 3e klas had het leidende SK NWK II de handen vol aan de re serves van Brouwershaven waarvan maar nipt met 4-3 werd gewonnen. WIK III bleef baas in eigen huis te gen SVOWK (5-3), terwijl ZSC II bij het bezoek aan Burgh 111 geweldig uit haar slof schoot (3-7). SKNWK II WIK III Burgh III ZSC II Br.haven II SVOWK 4 3 1 0 15- 8 7 3 2 0 1 12-10 4 3 111 9-12 3 4 112 15-15 3 4 112 10-12 3 4 10 3 9-13 2 In de 4e klas geven de reserves van Zeemeeuwen en Renesse elkaar nog geen haar breedte toe. Zeemeeu wen 11 behaalde te Dreischor een klinkende 9-0 overwinning op NOAD II, terwijl Renesse in de duinstreek met 8-2 de baas wist te blijven over Unitas II. Velocitas won te Seroos- kerke met 5-2 van DES II. Zeemeeuwen II Renesse Velocitas Unitas II DES II NOAD II 4 4 0 0 30- 4 8 4 4 0 0 27- 4 8 4 2 0 2 17-11 4 4 10 3 10-36 2 4 0 13 5-18 1 4 0 13 5-21 1 ATLETIEK. De atletiek-vereni- ging Delta Sport heeft met de Pink sterdagen weer fraaie successen we ten te boeken op de internationale atletiekwedstrijden nan RKHAV te HulstVooral voor de trainers Kroese en v. Aken moeten de suc cessen welke de mensen van Delta Sport weten te boeken voldoening schenken voor de moeite tvelke zij zich getroosten om de leden op een hoger peil te brengen. DEN HAAG. De rijksvoorlich tingsdienst deelt mede: Bij het over lijden van zijne heiligheid de paus Joannes XXIII heeft H.M. de Ko ningin een telegram van deelneming gezonden aan 'kardinaal-Kamrling in het Vaticaan. Een botsing tussen leden van verschillende mohammedaanse sek ten in een Westpakistaans dorp heeft aan 120 mensen het leven ge kost. HET GEHEIM VAN TURTON TOWER met fabrikaat Vredesteln banden Wenst U een versnelling! Dan STURMEY ARCHER Ger. Gem. in Nederland NIEUWERKERK. Zaterdag 8 juni 's avonds om 7 uur de heer M. van Beek. 77. Verscholen in de schaduw van kleine struiken, slechts centimeter voor centi meter vooruitkomend, kruipt Olivier ver der. Williams schijnt al zijn aandacht op de bomen gericht te hebben, want terwijl bij korte tussenpozen de schoten gewisseld worden en de kogels hoog over hem heen fluiten, bereikt Olivier na korte tijd de beschermende muur van het landgoed. Snel krabbelt hij overeind en drukt zich plat tegen de deur. Pe deur kraakt zacht, maar wijkt niet Maar de scherpe oren van Williams heb ben het zachte gekraak opgevangen en als hij zich behoedzaam uit het venster buigt, ziet de kapitein op het gras de vage scha duw van een manncngestalte. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 7