Verkeersongelukken Zit voorjaren met Ceta-Bever R|IITFIJRI De verkiezing van een nieuwe Paus De kabinetsformatie Nood op Bali Tekort aan ldeuter- en andere scholen «loor een slechte gezondheid Ingezonden mededeling 26 mooie kleuren5 transporante houttintcn UUI I LliUIJ I O Jaarvergadering Vogelwacht Sch.-Duiveland te Burgh De noodkreten, dat het verkeer veiliger moet worden, klinken tel kens luider op. Nu z\jn er verschil lende manieren om daarin verbete ring te brengen: verruiming en uit breiding van de wegen, maximum snelheden, verscherping van de con trole der verkeersinspectiesverbod van auto's in het centrum van ste den Daarnaast zal echter eveneens veel aandacht moeten worden ge schonken aan de geestelijke en li chamelijke gezondheidstoestand van de chauffeurs. Soms is vermoeidheid de oorzaak dat er brokken worden gemaakt, soms gevorderde leeftijd of ziekte. Geestelijk abnormaal Het komt voor dat bestuurders van 'motorrijtuigen in geestelijk opzicht niet normaal zijn en daardoor hetzij de rechten van de andere wegge bruikers brutaalweg negeren, hetzij zichzelf - en daardoor ook meestal hun medemensen - door roekeloos heid en zelfoverschatting aan grote gevaren blootstellen. Het gevaar van autorijden terwijl men onder de invloed van sterke drank is heeft alom de aandacht: toch komt dit rijden onder invloed" telkens weer voor. Ook de kwade kansen die een oververmoeide auto bestuurder op de weg heeft, raken langzamerhand voldoende bekend; wordt er echter naar gehandeld? Lichamelijke stoornissen Ook al heeft er een min of meer geregeld medisch onderzoek plaats, dan blijven nog de gevaren bestaan die kunnen optreden wanneer auto bestuurders aan werkelijk lichame lijke ziekten lijden, ledereen kan immers plotseling ziek worden: hij kan zo maar ineens heftige pijnen krijgen of koortsig ivorden. Men hoeft bij dit alles nog niet eens te denken aan ernstige aandoe ningen; ook onschuldige stoornissen zoals een opkomende verkoudheid of een licht griep maken de bestuurder dikwijls al minder oplettend en heb ben een ongunstige invloed op zijn reactievermogen. Zwart voor de ogen Verder is het mogelijk, dat be paalde wèl ernstige ziekten, zich pas na het ondergaan van de medische keuring ontwfkkelen. Vooral bij mensen op leeftijd kan het zijn dat zij stoornissen in de functie van hart en bloedvaten gaan krijgen en die zijn maar al te vaak oorzaak van plotseling onwel zvorden en van be- wustzijnsverlies. Dat hoeft maar één seconde te duren om de vreselijkste ongelukken te veroorzaken. Zo schijnt het ten minste gegaan te zijn toen onlangs een Londense dubbeldekbus het trot toir opreed en een hele rij voetgan gers neermaaide: het was de 63-ja- rige chauffeur een ogenblik zwart voor de ogen geworden. Gevorderde leeftijd Vanzelfsprekend zou het zeer on rechtvaardig zijn om alle personen boven de 60 jaar het rijbewijs te onthouden of af te nemen. Mensen op gevorderde leeftijd zijn immers juist dikwijls zeer ervaren en heel voorzichtig in het verkeer. Ingezonden mededeling Lff 4/ PUROL-POEDER F 1.60 - Mr KERKNIEUWS Rooms Katholieke Kerk Eucharistievieringen te Haamstede en Renesse Ons wordt medegedeeld 'dat het bijna wel zeker is dat voor het hou den van Eucharistievieringen te Re- nesse in de drukste weken van juli en augustus te Renesse voor idit doel een tent zal worden geplaatst. Mo menteel is echter nog niet bekend waar en wanneer deze tent er zal staan, maar nadere mededelingen hieromtrent zullen volgen. In de pastorie bij de kerk te Haamstede zullen in juli en augus tus vaste assistenten verblijven. Dan zullen er ook 'in de week Eucharis tievieringen zijn. De tijden daarvan zullen 's zondags, op het aankondi gingen bord en zo mogelijk 'in de we kelijkse predikbeurtenlij st worden bekend gemaakt. NAIROBI. Jomo Kenjafcta, de 73- jarige leider van de Afrikaanse Na tionale Unie, is beëdigd als Kenia's eerste premier. AMSTERDAM, 5-6. „De toekom stige minister van o., k. en w. zal een persoon van zeer groot formaat moeten zjin, indien hij het Neder landse onderwijs wil dienen ais zjjn eminente voorganger Cals". Deze lo vende woorden aan het adres van de demissionaire minister sprak de voorzitter der Protestants Christe lijke Onderwijzers Vereniging, de heer D. H. Dutmcr, in zijn openings woord op de in Amsterdam gehou den tiende jaarvergadering der P.O.C.V. Alle goede wil en alle goede be doelingen ten spijt moeten wij 18 jaar na do afschuwelijke wereld brand constateren, zo zoL de voorzit ter, dat er in het welvarend Neder land een tekort 'is aan kleuterscho len en aan scholen voor alle vormen van lager onderwijs. Dc krotsoholcn, Wie echter last krijgt van duize lingen of andere stoornissen die het rijden gevaarlijk doen worden, doet er goed aan zich dadelijk door zijn dokter te laten onderzoeken. Mis schien ook is hij uit eigen beweging wel zo wijs om het autorijden er dan maar aan te geven! Dr. H. W. Scalongne. Stoffelijk overschot van Paus naar Rome VATICAANSTAD, 5-6. Het stof felijk overschot van Paus Joannes is uit het pauselijk paleis overge bracht naar de basiliek van de Sint Pieter, waar het opgebaard zal lig gen tot de bijzetting op donderdag avond. Op het plein van de Sint Pieter waren duizenden mensen bijeen ge komen om de stoet te zien. Op een baar werd het stoffelijk hulsel van Paus Joannes over het plein gedragen. Het was in het rood gekleed, met een gouden mijter. Het publiek knielde 'bij het passeren van de haar. Vaders tilden hun kleine kinderen op zodat zij een glimp kon den opvangen van de „Pau9 van de goedheid". Vrouwen weenden. Onmiddellijk achter de baar lie pen de naaste familieleden van de overledene en zijn particulier secre taris, mgr. Capovilia. VATICAANSTAD, 5-6. Het con claaf voor de verkiezing van de op volger van wijlen Paus Joannes 23, zal 19 juni aanstaande beginnen, al dus is woensdagochtend op de bij eenkomst der kardinalen besloten. Het bericht over de datum van hot conclaaf is afkomstig van het persbureau „Italia". Een Vaticaanse woordvoerder zei er nog niets van te weten. DEN HAAG, 4-6. Het kabinet der Koningin deelt mede: door H.M. de Koningin: is hedenmiddag ten palei- ze Soestdijk de informateur, mr, dr. C. P. M. Romme, ontvangen voor het uitbrengen van zijn eindrapport. EEN TOEVOEGING LONDEN, 5-6. De mensen die naar het vroege ochtendnieuws van de B.B.C. luisterden hoor den tot hun verbazing een commentaar van de nieuws lezer welke klaarblijkelijk niet voor uitzending bedoeld was. Na een bericht over een bank overval in Parijs waarbij de dieven „in een snelle auto" wisten te ontkomen hoorde men: „Dacht je soms dat het een langzame zou zijn?" Een woordvoerder van de B.B.C. zei later dat een apparaat had gehaperd waardoor de lezer de microfoon kan uitschakelen wanneer hij moet kuchen of iets wil zeggen wat niet voor uitzending bedoeld is. GEMEENTE BRUINISSE Burgerlijke stand en en loon der bevolking over mei 1963. Geboren: 5. WlHemina, d. van M. Klik en P. S. Boudellng; 23. Cornelis, z. van H. Kolk en N. Kik; 25. Maria Cornelia, d. van J. van den Bos en W. de Bruine; 14. Cornelis Jan, z. van S. Otte en G. de Bruin; 23. Hen drik Johannes, z. van A. L. Capölle en T. Roks (de laatste twee geboren te Zierikzee). Overleden: 23. Antihonia van den Berge, 81 jaar, wed. van J. Jumel'et (overi. te Zierikzee); 24. Tannetje Kik, 92 jaar, echtg. van D. de Ronde. Ingekomen: Janna W. van Dijke uit Thdl'en (edhbg. v. C. de Koning); Pieter FLikweert en eohtg. ruit Duli- veland (Nieuwerkerk); Pieter HUls en echtg. uit Loppersum; Pieter Fluijt en eohtg. uit Duivelanld. Vertrokken: Marinus Reinier Ge luk en echtg. naar Westersdhouwen (Noordwelle). Kindersterfte in Mexico MEXICO. 5-6. In de afgelopen twee maanden zijn in de stad Mon terrey tachtig kinderen gestorven als gevolg van de droogte, waardoor het betrokken gebied wordt geteis terd. In de afgelopen 24 uur zijn 242 kinderen in een ziekenhuis op genomen. 50 inwoners van Juarez, die door dolle honden gebeten zijn, verkeien in levensgevaar. Er is gebrek aan serum tegen hondsdolheid en de •grote hitte bevordert de versprei ding van de ziekte. DJAKARTA, 5-6. Tweehonderd duizend Balinezen, die na de jong ste uitbarstingen van de vulkaan Agoeng van hun haardsteden zijn weggevlucht, worden thans door hon gersnood bedreigd. Aldus heeft het Indonesische persbureau Antara gemeld. FINANCIËN EN ECONOMIE Bank voor Nederlaudsche Gemeenten DEN HAAG, 5-6. De omvang van de gemeentelijke kapitaaluitgaven heeft in 1962 een bedrag bereikt van f 2.517 miljoen. Ten opzichte van 1961 betekent dit een toeneming met f 232 miljoen. Dit zegt het verslag over 1962 van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Procentueel blijkt de uitbreiding van de gemeentelijke kapitaaluitga ven zich in 1962 in een sneller tem po te 'hebben voltrokken dan in de voorgaande vier jaren. In ruimere mate hebben de gemeenten in 1962 vreemde financieringsmiddelen aan getrokken dan iin 1961. Netto hebben de 'gemeenten 'in 1962 opgenomen f 1.055 miljoen tegen f 1.267 miljoen in 1961. De varte schuld' der ge meenten heeft aan het eind van 1961 een omvang bereikt van f 16.4 mil jard. In 1962 heeft de bank ter voor ziening in de behoefte aan lang lopende middelen voor het vaste- leningfoedrijf 'op transactiebasis op genomen f 754 miljoen tegen f 576 miljoen in 1961. De winst- en ver liesrekening wijst een saldo aan van f 2.6 miljoen (onv.). Voorgesteld wordt acht procen't dividend (vorig jaar zeven procent). SPORT VOETBAL Zierikzee wint van De Schutters met 4—1 Zierikzee behaalde zaterdagavond een verdiende overwinning op De Schutters. Reeds in de 4e minuut nam de thuisclub de leiding toen rechtsbuiten Krips, na eerst tegen de doelman te hebben geschoten, in tweede instantie beheerst scoorde (1-0). In de 25e minuut bepaalde middenvoor Wil'lemse met een hard schot van diohtbij de ruststand op 2-0. In de 10e minuut van de tweede speelhelft schoot Willemse, na goed voorbereidend werk van rechtsbin nen Trorriper, onhoudbaar de derde treffer in de 'touwen (3-0), terwijl rechtshalf van Beveren in d'e 29e minuut de rood-zwarten naar een veilige 4-0 voorsprong hielp. Het verdiende tegenpunt van de gasten kwam in de 43e minuut van de voet van hun rechtsbuiten van Zoon. Eindstand: 4-1. Doordat Oude Molen en Burgh met 1-1 tegen elkaar gelijk speelden heeft Zierikzee aan één winstpunt genoeg uit de resterende (ithuis)wed- strijd tegen Cluzona om zich veilig te kunnen noemen. De rood-zwarten zullen dan echter nog harder aan moeten pakken dan tegen De Schut ters. WANDELSPORT De Zierikzeese Avondvierdaagse De aanmeldingen voor de 18de Zierikzeese Avondvierdaagse komen al behoorlijk binnen en het ziet er naar uit 'dat er weer velen zullen zijn, die volgende week, als het weer tenminste gunstig is, vier mooie avondwandelingen zullen maken. In diit verband willen wij er nög op wijzen dat niet m.'i.v. maandag 3 juni, maar vanaf maandag 10 juni het inschrijfgeld verhoogd wordt, zoals in ons bericht van jl. vrijdag vermeld was. OOk is het dit jaar zo dat de 8 km. wandelaars(ters) alleen in groepsver band kunnen deelnemen, zulks voor al :iin verband met de veiligheid op de wegen. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee WëdvTudht vanuit Angoulême. Af stand 727 km. Gelost zaterdag om 6.15 uur. Aankomst le duif zondag 6.25. Fr. Maijs 1; Gebr. Krijger 2; J. P. VerweSt 3, 4, 7, 8; Feleus-Westen- brugge 5, 6. WedVludht uit CreiL Afstand 289 'km. Gelost om 6.15 uur. Aankomst le duif 11.13. DEN HAAG. De opperbevelheb ber van de geallieerde strijdkrach ten in Europa, generaal L. L. Lem- nïtzer, is woensdagochtend op het vliegveld Ypenlburg aangekomen •voor een officieel 'bezoek aan Ne derland. H.M. de Koningin en Z.K. H. de Prins ontvingen de generaal cp „Huis ten Bosch". STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE Waterschap Schouwen-Duiveland Op dinsdag 11 juni a.s. wordt de algemene vergadering gehouden van het bestuur van het Waterschap Schouwen-Duiveland. In verband met de verbouwing van 's Landska- mer zal deze vergadering worden gehouden in „Concordia". Na afloop der vergadering zal het woord wor den gevoerd -door ïr. W. C. Visser te Wageningen, die een causerie zal houden over het onder-werp: „Zoute kwel". C.P.B. op reis Op donderdag 13 juni a.s. hopen de leden van de C.P.B. weer hun jaarlijks reisje te maken, dat dit maal leidt naar Huize Doom, het voormalig verblijf van de ex-keizer van Duitsland. In de (middaguren zal een 'bezoek worden gebracht aan de Sola.-f abri eken te Zeist. Een vijftig tal dames heeft zich reeds voor deze reis opgegeven. BURGH-HAAMSTEDE Geslaagde excursie Vogelwacht over Schouwen-Duiveland Traditiegetrouw hield de Vogel wacht „SChouwen-Duiveland" op de zaterdagmiddag voor Pinksteren een excursie naar de verschillende be langrijke vogel-broedgebieden op het eiland. Gestart werd met een bus van de fa. van Oeveren van hotel „Het wapen van Burgh". De voor zitter van de Vogelwacht, de heer J. P. C. Boot uit Haamstede, kon een dertigtal deelnemers aan deze tocht verwelkomen. De excursie werd o.a. bijgewoonld door de tweede secreta ris van de Ned. Ver. voor Vogelbe scherming, de heer G. D. Kooijman, die e'en toelichting gaf over het in tussen wel uniiek géwordén kluten- gebied in de Koudekerkse inlage. Dit gebied is door deze Vereniging en de Vogelwacht in beheer geno men en wordt door vogelwachtei-s, o.a. de 'heer J. v. 'd. Berge, streng be waakt. De 'heer Kooijman bracht dank aan de landbouwers die hier neg enige perceeltjes bebouwen voor het ontzien van de nesten. Dit jaar zijn er behoorlijk veel kluten en er- komen ook visdiefjes. Via de Ringdijk voerde de tocht naar de Wevers- en Flaauwersinla- gen, waar een hier zelden voorko mende zwarte stern werd aangetrof fen. Deze fraaie vogel is eigenlijk een zoét-watervogel en komt meest al voor in het Brabantse en Hol landse plassertgebied. Uiteraard had den de aanwezige kolonies grote sterns en kokmeeuwen eveneens de 'belangstelling van iBe deelnemers. Langs Zierikzee voerde de excursie verder naar Ouwerkerk, waar 'in de omgeving van de caissons een prach tig natuurgebied ontstaat en bijzon der genoten werd van het uitzicht. Via Oosterland ging de tocht verder naar het Dijkwater waar voorzich tig het mooie vogelgebied werd' in gewandeld. Hier broeden nu ook de dwergsterns. Een juist uitkomend nest 'kluten 'kreeg de volle aandacht. Door de corridor en langs Dréischor en Noordgouwe, verder langs Kak kersweel, Rampweg en Zoute Haerd werd 'hierna weer huiswaarts gere den. Iedereen was vol lof over deze tocht, die zoals gewoonlijk was uit gestippeld door het 'bestuurslid de heer L. Kouwen. DRÉISCHOR De alhier gehouden collecte ten behoeve van de sanatoria „Sonne- vandk" en „Zonnegloren" heeft op gebracht f 78,35. DUIVELAND Mei te nat Hét mooie weer van de laatste da gen zou ons doen vergeten, dat de maand mei 1963 toch eigenlijk te nat was. Er viél namelijk dn oostelijk Duiveland 63,6 mm. neerslag, ter wijl 47 mm. dc normale hoeveelheid •is. Tophoeveelheden vielen op 2 mei (14,2 mm.) en op 14 mëi (10 mm.). Óver het algemeen was de maand, mei ook wel wat te koud. SIRJANSLAND Tdt onderwijzer in tijdelijke dienst is aan de christelijke school alhier benoemd de heer W. van Dienst te Sirjansland. De heer van Dienst 'zal de onderwijzer de heer Quist vervangen, die enige tijd we gens militaire dienstplicht afwezig is. Zijn dienstbetrekking vangt aan op 10 juni a.s. BRUINISSE Hulde aan hel bruidspaar Twee bussen met jeugdige cow boys cn bloemenmeisjes - leerlingen van de Christelijke school te Tholen - togen naar Bruinisse, om'dat hun „juffrouw Bea" door dn het huwelijk te treden met „meester Fondse", voortaan a'ls mevr, Fondse-de Waal door het 'leven zal gaan. Toen 'het jonge paar het raadhuis te Bruinisse verliet, strooiden de meisjes kwistig met bloemen en schoten d'e cowboys hun pistolen af. Bovendien werd' een toepasselijk lied1 gezongen op een wijs uit de bundel „Kun jc nog zin gen...." En zingen lcondcn ze, dc kleine Th'olénaars. Mede hierdoor trok dit huwelijk veel publieke be langstelling. BURGH, 5-6. Voor de jaarverga dering: van de Vogelwacht „Schou wen-Duiveland", vrüdagavond on der voorzitterschap van de heer J. P. C. Boot gehouden in hotel „Het Wapen van Burgh", bestond geen grote belangstelling. Vooral de le den van buiten het eiland, die meestal toch deze vergaderingen be zoeken, lieten verstek gaan. Een bij zonder welkom kregen de heer A. Kooijman, tweede secretaris van de Ned. Ver. voor Vogelbescherming en enkele bestuursleden van de N. J.N.-afdeling van Schouwen-Duive land. Staande werden de in het afgelo pen jaar overleden leden herdacht, waarbij de voorzitter vooral de fi guur van dr. Verhoeven uit Ant werpen schetste als iemand die de Sehcuwse vogels een warm hart toe droeg. Op een der vorige bijeenkom sten van de Vogelwacht vertoonde dr. Verhoeven zijn kleurenfilms van uitzonderlijke klasse. Voorts herin nerde de voorzitter aan de uitrei king van de Heimans-Thijsse aan de secretaris, de 'heer N. H. Lysen. Dank bracht de voorzitter aan ieder die dn de afgelopen winter zo trouw heeft geholpen Ibii de vogel- voedering. De heer Boot noemde in dit verband speciaal de gebrs. Lan- degen't uit Haamstede en de heren G .van den Hoek en A. van Zuijen. Zij ontvingen het bekende vogel boek van Ko Zweeres. Uit het verslag van de penning meester, de heer P. M. den Haan, 'bleek, -het tekort op de jaarreke ning met de helft .te zijn geredu ceerd. 't Aftredende bestuurslid, de heer P. den Haan, werd bij de be stuursverkiezing hij acclamatie her kozen. In de vacatures, ontstaan door het vertrek van de heer en mevrouw Zevering-Tolhoek, werd voorzien door da benoeming van mevrouw A. M. de Nijs-Weltevre- den uit Scharendijke en de heer A. Damman uit Burgh. Het I.V.N. Ter sprake 'kwam vervolgens de samenwerking met het I.V.N., het Instituut voor Natuuiheschermings- educatie. De voorzitter gaf enige voorbeelden over de werkwijze, waaruit wel bleek, dat de Vogel wacht met het I.V.N. zeker gebaat 'kan zijn, omdat men een over koepelend orga'an heeft wat bij be paalde moeilijkheden grote invloëd heetf bij de 'autoriteiten van Rijk of Provincie. Op deze wijze kan meer Twee jubilea, de veertigjarige A.V.R.O. en de 75 jaar bestaande Koninklijke Bond van Zang- en Oratorium verenigingen in Neder land, organiseren dezer dagen het Nederlandse Koorfestival. Een dergelijk festival is een mid del om tot grotere artistieke presta ties te geraken en daarom aarzelde de enthousiaste koorleider, die het hervormd kerkkoor in Bruinisse in de heer Jo van den Berge bezit, niet om zijn koor te laten deelnemen. Later werd besloten om het jaar lijks zomerreisje op dezelfde dag te houden en zo verenigden de her vormde koorleden het nuttige met met het aangename. Na de koffie te Meerkerk genut tigd te hebben, ging hét rechtstreeks op Hilversum aan en de wachttij'd daar 'kan worden- 'bekort met (ge deeltelijk) de A.V.R.O.-studio te be zichtigen en op een 'hoger gelegen verdlieping hog even te oefenen voor de komende gebeurtenis. De organisatoren hadden het volkslied in het centrum van de 'be langstelling geplaatst en daarom waren de door Bruinisse te zingen liederen: „De meisjes van Duinker ken" van Henk Badings en „Daar Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. Mevr. Jacqueline Kennedy, de echtgenote van. de Amerikaanse president, zal voor de bevalling van 'haar derde 'kind in het Walter Reed legerh'ospitaal te Washington worden opgenomen. Zij verwacht 'hét in de laatste week van augustus. De veriossing zal mét een keizersnede geschieden. KINGSTON (Jamaica). Premier Busaamente van Jamaica heeft in een boodschap aan president Ken nedy zijn bezorgdheid uitgesproken over de veelvuldige arrestaties van Amerikaanse negers „'die moedig vechten voor hun reOht en voor het aanzien van de negers". DJAKARTA. De „Bank Indonesia" heeft volgens médédeüinig van het officiële nieuwSbui'eau Antara be leend gemaakt, dat mét ingan'g van 1 juni het Nederlandse geld in West Irian uit de circulatie is genomen. TEHERAN. Politie en militairen in Teheran maakten gebruik van traangas en geweerkolven en vuur den 'in 'de ludht om menigten te ver spreiden 'die auto's en winkels in 'brand staken. De bétogers vielen ook het gebotnv van de radio-omroep en het belendende gebouw van het mi nisterie van econortvisohe zaken aan. Zij schreeuwden leuzen tegen de i*e- gcring. PARAMARIBO. Gouverneur Cur- rie Iheeft dc nieuwe Surinaamse mi nisters beëdigd. Na deze plechtig heid werd een gemeenschappelijke vergadering gehouden op het minis terie van algemene zaken, waar dc juridische overdracht van het aftre dende aan het nieuwe kabinet ge schiedde. bereikt worden dan door de Vogel wacht alleen. Uit de vergadering kwamen geen 'bezwaren tegen het voorstel van de voorzitter om bij wijze van proef één jaar van sa menwerking met het I.V.N. aan te gaan. Wel waren schriftelijke be zwaren ingekomen, die door de sec retaris werden voorgelezen, maar ook brieven met sympatliiebetuigin- gen. Het zal nu mogelijk zijn na- tuur-wachters op te leiden die voor deze studie subsidie ontvangen. Deze mensen kunnen later I.V.N.-excur- sies 'leiden. Definitieve plannen ko men echter dus pas op de volgende jaarvergadering aan de orde. Een der aanwezigen wees het be stuur op 'beschadigingen door de padvindersgroep van Burgh aange bracht aan elzébomen, waarover contact zal worden opgenomen met de padvindersloiding. Bij de rondvraag dankte de voor zitter zuster Hulshof en de heren Verbeek en Jonker voor de hulp bij het innen der contributie. Ter spra ke kwam vervolgens de toekomst van de vogels op Schouwen na het gereed 'komen van de dammenen dijken. De penningmeester gaf ver volgens nog een overzicht van de kas van het vogel-voederfonds wel ke afgelopen winter geducht is aan gesproken, maar dank zij de hulp van velen weer aardig kon woi-den aangepast. Aan 'het einde van de vergadering kon de secretaris mededeling doen van de inschrijving van het 600ste lid, Na de pauze vertoonde de heer J. v. id. Berge zijn nieuwe film „Be woners van. de inlagen", met com mentaar van de 'heer J. P. C. Boot. MARKTBERICHTEN Aardappelmarkt ROTTERDAM, 5-6. Klei-aardap- pelen 38 mm. opwaarts voor het bin nen dan'd: Bintje f 12.00-14.70. Klei-aardappelen 35 mm. opwaarts Bintje f 12.00-14.50. Voor export: Binitje 35 mm. op waarts van de kleigrond (in 2 malen gesorteerd): 'geen zaken. Furore 40 mm. opwaarts: geen zaken. Binnenlandse handel zeer kalm; exporthandel zeer flauw. Voer-aardappelen f 2.50-3.25. Prijzen 'berekend per 100 kg. en op de 'handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon, schip of auto ging een meid om water uit" van Alex Schelle vis. Het kerkkoor 'behaalde daarmede 260 pun'ten, een resultaat dat wel enige teleurstelling veroorzaakte, maar 'dat 'later op de dag de stem ming mi te meer beïnvloedde. Vooral toen men in Anan Hoeve te Hilversum van een copieus diner genoot en de prachtige omgeving daar op zich liet inwerken, was de stemming weer opperbest. Via Baarn, Soestdijk, Bilthoven en andere mooie plaatsen maakte men een 'tocht door Gooi en Sticht, om 'bij de piramide van Austerlilz nog eens le genieten van het mooie uitzicht. 's Hertogen'bosoh was de laatste pleisterplaats, waar men nog een kopje koffie of een andere verfris sing nuttigde, om daarna linea recta naar de veerpont te Zijpe te rijden, waar men geconfronteerd wer-d met de Finksterdrukte aan dat veer. Te voet moest dan ook de tocht Zijpe-Bruinisse worden afgelegd, omdat de bus enkele uren op zijn beurt moest wachten. Vol belangstelling wordt nu uit gezien naar 'het rapport van de jury dat de prestatie 'op verschillende on derdelen zal 'beoordelen. WENEN. Een Weens hoogleraar in de letterkunde, de 42-jarige Hélga Pofl, is bij het zwémmen in de om geving van het Grieks eiland Volos door een haai gedood. NIEUW DELHI. Bij Pathankot in Indië zijn bij 'het neerstorten van een Indisch Dakota-lijnvliegtuig alle 25 passagiers en 4 bemanningsleden om het leven gekomen. WASHINGTON. De president van India, Radjakrisjnan. is in Washing ton aangekomen. Samen met zijn minister van buitenlandse zaken brengt 'hij een officieel bezoek van t'ien dagen aan de Verenigde Staten. MUNCHEN. Tien personen werden ernstig en ongeveer 150 lidht gewond toen in het station van Augsburg een personentrein cn een speciale pelgrimstrein op elkaar réden. PEKING. De Chinese kranten hébben het overlijden van paus Joannes XXIII in een bericht van een zin op de binnenpagina's afge drukt. Geen enkel blad heeft com mentaar gegeven. President Kennedy zal aan het einde van zijn komende reis naar west-Duitsland en Ierland een be zoek aan Rome brengen, zo heeft de perschef van het Witte Huis, Salin ger, woensdag békend gemaakt. Acht in .uniform geklede cn be wapende leden van het u'iterst-lfink- sc Venezolaanse „Nationale Bcvrij- dingsfront" 'hebben woensdag ccn aanslag gepleegd op hol gebouw van de Amerikaanse militaire missie in Caracas, dat zij in brand hebben gestoken. Oud-premier Guy Mollel is door het nieuwe berinur van dc Franse socialistische partij herkozen als se cretaris-generaal. Hij bezet deze post sinds 1946. NOOD BIJ HET ONDERWIJS die afgekeurd zijn, maar intussen toch vlot in bedrijf zijn, worden aan de 'buitenkant niiet aangeduid met een 'bordje, maar ze zijn er. Ook 'hot ministerie van o.. 'k. en w. is van mening, d'alt er meer scholen van allerlei soort moeten worden ge- 'bouwd, maai- er schijnt ergens in Den Haag een onontwarbare knoop tc -zitten. Releverend dat op 1 september a.s. een 'begin wordt gemaakt met de verlaging der leerlingenschaal voor het lager onderwijs, zei de heer Dutmer, dat ook de 'leerlingenschaal voor de kleuterschool dringend Ver laagd moot worden. „Moet hél niet voor ieder staatsburger duidelijk zijn, dat de schaal van veertig leer lingen voor de kleuterschool on menselijk hoog is?" zo vroeg spr. zijn göhoor. Gebr. Krijger 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12; L. v. d. Hoök 5, 16; Feleus-Wes- tenbru'gge 6, 15, 19; A. Ha'gesteijn 11. 13, 17, 18; C. Bouman 14. WedVludht Angoulême. Afstand 727-732 km. Gelost om 6.15 uur. Fr. Maijs, Z.zee 1; A. J. IJzelen- berg. Bru 2; Gebr. Krijger, Z. zee 3; H. Slagboom, Z.zee 4. 11; J. P. Ver west, Z.zee 5. 6, 10, 12; Feleus-Wes- tenbrugge, Z.zee 7, 9; J. Verwijs, Z.zee 8. Voor het eerst in de 'geschiede nis der communistische partij -in Italië rouwen ide communisten of ficieel om dc paus. Boven het cen traal partijbureau in de Via Dcllc Botteghe Ós cure (straat der duiste re zaakjes) is de vlag als leken van rouw om 'dc paus halfstok gehesen. Bruinisse's kerkkoor had geen succes op concours

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6