ZIN HERO JpRKs! i ^SJjsgjgÉÊËÊr Suiker-overproduktie blijft nodig Uit vroeger dagen STAD EN PROVINCIE Meiregen.... zacht als een liefkozing Verkeerszaken Kantongerecht Zierikzee ZIERIKZEESOIE NIEUWSBODE Donderdag ti juni Wi Sn. 19SU SCHOOLMEESTER: VROEGER KERKELIJK AMBTENAAR Ingezonden mededeling Geniet van het leven, schenk vreugde, schenk Hero, verkwikkend, ver frissend, diefruitzuivere 'smaak. Volop keuze! Sinas* Citroen* Perl* Fram bozen* Appelsap* Cerise Cassis Ananas Grapefruit Tonic. *Ook In grote gezinsfles, extra voordelig. DREISCHOR, juni 1963. Wat hun werk en pedagogische kennis be treft, kan men geen vergelijking ma ken met de tegenwoordige school meesters en zeker niet met de per soon van Jan Hans Baroen, die van 1579 tot 1582 als eerste schoolmees ter in Dreischor was gevestigd. Men moet hierbij echter wel bedenken, dat een schoolmeester oorspronkelijk evenals de predikant, een kerkelijk ambtenaar is geweest. Hij was te vens 'de koster en als zodanig de be waker der kerkelijke geheimen. Niet alleen het stoffelijk onderhoud van de kerk was 'hem toevertrouwd, maar hij zorgde tevens voor de ritu ele handelingen en ordiende de kerk diensten. Ais voorzanger nam hij deel aan de liturgische'leiding, leer de de jeugd bijbelse geschiedenis en psalmzingen, hield het dadenregister bij, maar ook de graven op het kerkhof. Tevens was 'hij administra teur van de diaconie en ambtenaar van de kerkelijke stand. Meer dan de dominee Door jarenlange praktijk en gron dige ervaring kon het wel eens ge beuren dat de schoolmeester soms meer van allerlei dingen afwist dan de dominee zelf. De meester wist ook intellectueel vaak meer dan de rest van het dorp en stond boven dien dikwijls d'ichter bij de dorps- bevolking, waaruit 'hij in menig ge val zelf was voortgekomen. Hij ken de de 'böhoeften en eigenaardigheden van de gemeente wel eens beter dan de, krachtens zijn kerkelijke positie boven en bulten het gewone volk staande, ambtsdragers. Geen wonder dan ook, dat in de kerkelijke acta- boeken meermalen gevallen voorko men, waarbij odk de naam van de schoolmeester aan de dag treedt. Primitief begin Wanneer we ons verder bepalen tot datgene, wat tot de taak van de schoolmeester behoorde namelijk de school en het onderwijs, dan blijkt uit bewaard gebleven gegevens op welke primitieve wijze 'dit alles in vroeger dagen was geregeld. Het pedagogische1 ofwel opvoedende ele ment stond allerminst op de voor grond, wanit iedereen die wat gestu deerd 'ha'd, werd al bekwaam geacht onderwijs te geven. Vooral in een plattelandsgemeente als Dreischor kan men de toenmalige school niet veel anders noemen dan een aan hangsel van ide 'kerk. In zo'n school woest de meester - naast allerlei bij baantjes - verder ieder maar zoveel mogelijk naar de ogen zien, om 2ijn Ingezonden mededeling meestal bedroevend kleine salaris op allerlei manieren wat te kunnen aanvullen. Naast lezen, schrijven en rekenen, 'gaf 'hij in hoofdzaak bijbel- onderwijs. Nadere eisen welke men aan een goed meester stelde, iver-» den omstreéks het midden der ze ventiende eeuw samengevat als volgt: „Hij moest alle gedrukte boe ken en geschreven brieven vlot kun nen lezen, een goede hand van schrijven hebben, de psalmen „l?e- quaamelijk" kunnen zingen, behoor lijk kunnen rekenen en een goede methode bezitten om de jeugd ken nis bij te brengen". Uit bewaard ge bleven afbeeldingen van vroegere schoollokalen blijkt overduidelijk ge- noeg, dat het destijds met de leer middelen, als platen, kaarten en bor den ook somber was gesteld. Zonder onderscheid van klassen zaten de 'leerlingen van a'lle leeftijden bij el kaar in een lokaal. Bezoldiging was gering Als een typisch voorbeeld van de vroegere bezoldiging van een dorps schoolmeester zijn wij uitgegaan van het salaris van Cornells van Wou wen. Hij werd op 17 januari 1798 te Dreischor benoemd tót schoolmees ter, voorzanger en klokluider, ko mende van Oudendijk. Als jaarbe zoldiging ontving hij in Dreischor f 209. De Starten van Zeeland betaal den hem f 100; de gemeente Drei schor f 30; het armbestuur voor on vermogende Minderen f 24 en het kerkelijk armbestuur eveneens f 24 voor een aantal onvermogende kin deren. Verder ontving Cornells van Wouwen een .bedrag van f 15 voor 'het bedienen van de consistorie en tenslotte nog f 15 van de polder „Dreischor" voor het schoonhouden van de kerk. Van elke 'leerling onlt- vinig hij dan nog: voor lezen 1 stui- Waswater nu zo zacht als meiregen U hou'dt van Uw kleren; U Wilt ze mooi en fris 'houden. En ook Uw la kens, servetten, handdoeken... al Uw textiel wilt U edht schoon en soepel hebben. Regenwater is ideaal voor de was. Het koestert de stof, ook de allerfijnste weefsels. Maar wie kan tegenwoordig nog regenwater ver zamelen? ZIERIKZEE, 5-6. Ecu boete van f 100,- subsidiair 20 dagen hechtenis met voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tyd van 6 maanden, met een proeftijd van twee jaar, waaraan toegevoegd de bijzondere voorwaarde tot het vol gen van de eerstvolgende verkeers- cursus alhier, alsmede nog een boe te van f 40,- subsidiair 8 dagen. Aldus luidde de uitspraak tijdens de woensdagmorgen gehouden straf zitting van het Kantongerecht te Zierikzee, in twee zaken tegen de Zierikzeeënaar J. van Z.., die in de maanden januari en april van dit jaar twee aanrijdingen had veroor zaakt. De tweede aanrijding was de ern stigste en! vondJ plaats de 27ste april op de Lange Blekweg. Van Z. wilde met zijn auto een 'links 'langs de weg gelegen inrit inrijden, zonder hierbij echter acht te slaan op een nade rende scooterrijdër. Terwijl van Z. de weg 'overstak was de scooter ech ter al zeer dicht gen'aderd en een botsing was dan ook niet meer te voorkomen. De bestuurder en zijn duopassagier kwamen te vallen en liepen verwondingen op, terwijl aan beide voertuigen flinke schade toe gebracht werd. Tijdens de zitting verklaarde ver dachte in 'antwoord! op vragen van de kantonrechter, mr. E. W. van Vloten, de scooterrijder „in t' geheel niet te 'hebben zien aankomen". De officier van justitie, mr. J. Andreae, vroeg zich in zijn requisitor af, waarom van Z. eerst na twee aan rijdingen te 'hebben veroorzaakt, 'het nodig geoordeeld had! een verzeke ring af te sluiten. De verd. ver klaarde hierop uit principiële over wegingen tegen verzekeringen te zijn, maar na zijn tweede aanrij ding tot het inzicht te zijn gekomen dat het met „het drukke verkeer van deze tijd noodzakelijk is". De officier noemde dit niet erg prin cipieel geredeneerd', het is 'of 't een of 't ander, aldus mr. Andreae, die de aard van de overtreding zeer ernstig achtte en er bovendien mee rekende, dat Van Z. iru slechtg en kele maanden twee aanrijdingen had veroorzaakt. Mr. Van Vloten stelde dat verd. meermalen in het verkeer nonchalant was opgetreden en bijv. zijn zoon {zonder rijbewijs) wel eens achter 'het stuur 'liet plaats nemen. De dis van) de officier in déze zaak was f 150,- subs. 30 dagen het vonnis als bovengenoemd. 'De eerste aanrijding van Jfan Z. (vonnis conform f 40,- subs. 8 dagen) had1 plaats gevonden op 25 januari op de Mol. De "kantonrechter hield hierbij rekening met het feit dat de weg zeer glad was 'geweest, maar rekende het Van Z. wel aan zich niet aan de situatie te hebben aan gepast en te hard te hebben gere den. Het gevolg was 'dat verd. als het ware links de weg was over- geschoven en 'in botsing Ikwam met een naderende tegenligger. Deze verdachte had de kanton rechter wel de indruk gegeven ver per week; voor lezen en schrij ven 2 stuivers per week; voor lezen, schrijven en cijferen 3 stuivers; en voor lezen, schrijven, cijferen en psalmzingen 4 stuivers per week. Zeventig leerlingen Het aantal leerlingen bedroeg in de winter ongeveer 70, maar in de zomermaanden liep dit aantal vaak terug tot 20. Onder deze leerlingen bevonden zich dus ook nog de on- vermogenden, waarvoor het school geld ai verdisconteerd was in bo vengenoemde bijdragen van kerk en burgerlijk armbestuur. Met 'het oog op het hierboven ver melde aantal leerlingen wordt het ook meer begrijpelijk en verklaar baar, dat tot aan het midden van de 19e eeuw, het onderwijs in Dreischor nog altijd werd gegeven in het aan gebouwde gedeelte tegen de noorde lijke 'gevel van de kerk. Zo'n gebouw moet toch wel allesbehalve aan be scheiden eisen van hygiëne hebben voldaan. Vanaf omstreeks 1850 is toen de schooljeugd ondergebracht in het zvrtiderpand van de kerk, waarna deze lokaliteit in 1873 defi nitief tot openbare school werd ver bouwd. Kort na 1900 is men overge gaan tot de bouw van een openbare lagere school, welke nu nog staat aan de tegenwoordige Mr. Pieter Moggestraat. Deze school is sindk enkele jaren echter weer al als sdhoolgebouw afgedankt en hierin is nu voor tijdelijk de gemeentesecre tarie van Brouwershaven onderge bracht. Een modern schoolgebouw verrees aan de Nieuwe Schoolstraat, waarin nu twee schoolmeesters aan 64 kinderen onderricht geven in le zen, schrijven, rekenen en lichame lijke opvoeding. Het psalmzingen op school 'heeft men in Dreischor al jaren gëleden van het 'lesrooster ge schrapt Maar dat hoeft niet meer. Het nieuwe Cast el la ACtief Blauw maakt meiregen-zacht water van het hard ste leidingwater. Er zit een onthar der dn, Antical-3, die al die bodem zouten als het ware ontwapent. Zo komt het (daft Castella Actief Blauw ook werkelijk actief wast. Zo komt het dat het sop 'diep in kan werken, diep maar koesterend: U voelt het aan de weldadige zachtheid en plooi baarheid, U ziet het aan de helder heid van Uw schone was. „maar wat te rijden", hetgeen overi gens in de straffen wel duidelijk tot uiting kwam. Vrachtauto tegen muur Hoofdfiguur iJ# een andere ver keerszaak was J. C. V. uit Eikerzee, die in de nacht van 17 december '62 te Dreischor met een hoog met lege veiüngkisten beladen vrachtwagen Uit de bocht Stoofweg-'Boogerdweg was geschoten en vervolgens een muur had' geramd van het pand van de heer S. Verd. verklaarde nor maal met een snelheid van plm. 30 km door de bocht te zijn gegaan. Om onverklaarbare redenen was de wagen echter plotseling gaan schui ven, om tegen de muur tot stilstand te komen. De feitelijk oorzaak kwam niet duidelijk in het licht. De officier merkte in zijn requisitoir op dat er 'gelukkig geen slachtoffers te betreuren waren en eiste een. boete van f 25,- subs. 5 dagen. V. zei te hebben gerekend op vrijspraak, 'ge- Iet op het nogal omstreden wegdek ter plaatse, hetgeen de kantonrech ter de opmerking ontlokte dat V. in Dreischor toch zeker 'geen vreemde ling 'in Jeruzalem is. Uitspraak con form. De vele sneeuw op 16 februari op de Molenweg te Oosteriand' noopte de weggebruikers tot grote voor zichtigheid. L. C. uit Bruinisse was met zijn 'auto bij het passeren van een tegenligger edhter niet voorzich tig genoeg geweest, zodat een aan rijding was ontstaan. Conform de eis kwam hem dit te staan op f 30,- subs. 6 dagen. Verhuurd zonder vergunning 'De 'bejaarde H. O. uit Br-uinisse zei z'n goede hart te hebben laten spreken, toen 'hij zijn toekomstige woning dn Zonnemaire in gebruik had gegeven aan zekere H. De Brui- n'issenaar had het huisje gekocht om er zelf te 'gaan wonen, maar daar was nog niet veel van gekomen. De kwestie was echter, dat O. nagela ten had vergunning van b. en w. van Brouwershaven te vragén om H. zijn woning te laten 'betrekken. Rekening houdend met de „mense lijke overwegingen'' van O. bracht de 'kantonrechter hem een boete van f 10,- subs 2 dagen in rekening. De eis was f 20,- subs. 4 'dagen. Tenslotte werd M. de R. te Nieu- werkerk wegengjhet zonder vergun ning in bezit hebben van een 6 mm colbert-geweer veroordeeld tot f 10 subs 2 dagen met verbeurdverkla ring van het vuurwapen. De ver gunning was 'in januari ingetrokken maar op 12 maart wa9 het wapen •nog in De R.'s 'bezit. De uitspraak was conform. DEN HAAG. Vrijdagmorgen 7 juni zullen op SChiphol aankomen vice minister-president drs. H. A. Kort hals en minlislter dr. J. Zijlstra van financiën, mét hun medewerkers. DODELIJKE ONGELUKKEN AMSTERDAM. De 70-jarige me vrouw M. E. A. Stubener-van Petten is op de waranda van haar woning aan de Willem de Zwijgerlaan, eer ste etage, in Amsterdam van een keukentrapje gevallen en naar be neden op een tegelpad gestort. In het WiÜielminagasthuis werd de dood geconstateerd. AERDENHOUT. De 58-jarige groenten- en fruithandelaar D. Hoef- geest uit Bentveld is aangereden door een 19-jarige militair uit Am sterdam, die met zijn bromfiets op het rijwielpad van de Zandvoorter- weg in Aerdenhout reed. De heer Hoefgeest werd gedood. LEKKERKERK. De 13-jarige Her man de Haan uit Lekkerkerk reed met zijn fiets onder een truck met oplegger. De jongen was op slag dood. BUSSUM. Op het kruispunt W. Ka'lfflaan-'s-Jacoblaan te Bussum is de 27-jarige heer F. W. L. Dekker uit deze gemeente met zijn bestel auto in botsing gekomen met een personenauto, die hij geen voorrang verleende. Hij werd ernstig gewond en overleed later. AMERSFOORT. De 17-jarige H. uit Nijkerkerveen is met zijn brom fiets op de spoorwegovergang in de Domstraat te Nij'kerk door een trein gegrepen. De jongeman werd zo ern stig gewond, dat hij ter plaatse is overleden. BEUNINGEN. De 17-jarige J. P. Le Grand uit Nijmegen ds verdron ken in een grindgat aan de Waal bij Weuit (gem. Beuningen). De jongen dreef op een rubber luchtbed in het grindgat waar veel wordt gezwom men. DEN HAAG. In een vijver in de Haagse wijk Maria'hoeve is de 11- jari'ge Johnny Fens uit de Maas straat in Den Haag verdronken. APPINGEDAM. Te Wirdum (Gro ningen), is de 55-jarige ongehuwde landbouwer O. Meeuwes in de nabij heid van zijn 'boerderij met een trek ker dn de sloot gereden, onder het voertuig terechtgekomen en ter plaatse aan de opgelopen verwon'- dingen overleden. KRIMPEN a.d. LEK. In een Zie kenhuis in Gouda is overleden de 16-jarige J. F. Dijksman uit Ouder kerk a.d. IJssöl. De jongen werd eerder toen hij op zijn bromfiets op de Kerkweg in Lekkerkerk reed, aangereden door een hem tegemoet komende bestelwagen. MAASTRICHT. De 12-jarige scho lier Frans Roberts uit Maastricht ïs dn het St. Annadal-zieken'hu'is te Maastricht overleden aan de zware brandwonden, welke hij eerder bij kortsluiting in het 50.000 volt hoog- spamndngsstatiön van de Provinciale Limburgse Elektriciteitsmaatschappij had opgelopen. KERKRA'DE. Op 'de weg van Vij len naar Epen in de buurt van Vaals is de 33-jarige heer J. Smit ulilfc Kerk- rade met zijn 'bromfiets tegen een boom gebo'tët en gedoöd. NIJMEGEN. Rivierpolitie en ge meentepolitie van Nijmegen zijn thans nog in 'de Waal bij Nijmegen aan het dreggen naar een 21-jari'ge Italiaanse matroos, die tussen de kribben aan de rivier ging 'baden en sindsdien spoorloos is. ALMELO. Bij een verkeersongeluk te Almelo is het 7-jarige meisje Jo hanna Kogelman uit 'de buurtschap Bornerbroek zaterdag zo ernstig ge wond geraakt dat het kind later in het Prinses Irene ziekenhuis te Al melo is overleden. Ingezonden mededeling uw moderne wasmachine vraagt om een speciaal sop Scheepvaartberichten Ameland (t.), 4-6 te Stanl'ow. KatSedijk, 3-6 te Le Havre. Kenia (t.), 1-6 van Rotterdam. Tegelberg, 3-6 van Santos naar Rio de Janeiro. Willem Ruys, 4-6 te Vigo. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Zonnemaire (toez.): vikaris J. D. M. A. Heijkoop, Zwol lerkarspel. Brand in Bredase Mastbos BREDA, 4-6. In het Mastbos bij Breda heeft een zware brand ge woed'. Ongeveer 6 'ha bos ging ver loren door de gloeiende vlammenzee die zich zeer snel uitbreidde. De •brand werd bestreden door twee brandweerkorpsen', 120 militairen en tientallen vakantiegangers en dagjesmensen^ Het nablussingswei'k nam nog geruime tijd in beslag. De oorzaak as niet 'bekend. ROOSENDAAL, 4-6. „Nederland zal er verstandig aan doen. de reeds enige jaren gestelde regel te hand haven, namelijk steeds naar een be perkte overproduktie van suiker te streven. Dit uitgangspunt zien wij door de les van thans slechts be vestigd". Dit is de mening van de voorzitter der Verenigde Coöpera'bieve Suiker fabrieken G.A. te Dinteloord, ir. M. A. Geuze, uitgesproken in zijn ope ningsrede ter gelegenheid van de algemeen vergadering der coöperatie te Roosendaal. Redenen" voor het 'hoge en springende suikerprijsni- veau acht de heer Geuze, naast de rol dfie Cuba in deze kwestie speelt, Ingezonden mededeling ZIERIKZEE Geslaagde kampeerweek openbare U.L.O. De derde klassen van de openbare U.L.O. zien terug op een geslaagde kampeerweek in de Wouwse Plan tage. De tooht werd per fiets ge maakt. Kla's 3a zette de tenten op in een boomgaard, klas 3 b in een wei. Wouw ligt ongeveer 8 km. ach ter Bengen op Zoom, de omringende bossen zijn erg mooi. Vanuit het kamp weid een bezoek gebraoht aan Antwerpen. De „General Motors" maakte op a'llen een diepe indruk, want hier werd duidelijk getoond 'hoe snel en secuur auto's worden geconstrueerd. Zeer interessant was ook 'het museum van Ohr. Plantijin, de beroemde boekdrukker die leefde van 1520 tot 1589. Tijdens 'het kamp werd' Bergen op Zoom niet vergeten. Bezichtigd werden de kerk, het Mar kiezenhof en 'de Gevangenpoort. Een bezoek werd ook gobraöht aan de kerk te Wouw. Het kamp werd be sloten met een prachtig kampvuur, waar rondom een goed programma was verzorgd. Na afloop werd een spookverhaal verteld. Dank zij de goe'de leiding en het mooie weer werd het voor allen een bijzonder fijne week. Geslaagde VéGé-vakantietocht Vorige week vond de jaarlijkse VéGé-vakantietocht 1963 plaats. Een tweetal bussen van de fa. Van Oeveren, met een tachtig personen o.I.v. de VéGé-krui'denïer te Ouwer- kerk, de heer J. Boot, startte om zes uur uit Zierikzee. De eerste stop plaats was Breda, waar in restau rant „Marianne" de koffie werd ge bruikt. Daarna ging de tocht verder naar Tilburg, Den Bosch, Heesch (waar temidden van de bossen een verfrissing werd gebruikt), Grave, Mook, Groesbeek en tenslotte naar Berg en Dal. In hotel-café-restau- rarat „Park TivQli" werd een pauze van twee uur gehouden. Vervolgens ging de reis naar Arnhem, waar ge winkeld werd, Postbank, een van de mooiste plokjes van Nederland, en voorts naar het natuurreservaat „De Hoge Veluwe", Otterl'o, Ede, de Be tuwe (via Wageningen, Grebbeberg, Tiel, Gorkum), naar Oosterhout. In restaurant „De Kanonnier" deed men zich te goed aan een overvloe dige Brabantse koffietafel. Het was een geslaagde en gezellige reis. Stichting Handelsonderwijs Zierikzee ZIERIKZEE, 5-6. Op het te Ber gen op Zoom gehouden examen slaagden voor het diploma stenogra fie: de dames II. Ilornung, J. van Wanrooy en C. M. van der Westen, allen te Zierikzee. Voor het praMi'kdaploma machi- nesohrijven slaagden: uit Brijdorpe: mej. A. L. M. Stoel; uit Bruinisse: mej. G. de Waal en de heer M. J. GiTjam; uit Brouwershaven: mej. A. E. M. van Elsaoker en W. T. de Jonge; uit Burgh: mej. J. M. Boot; uiit Dreischor: de heer M. J. Geel hoed; uit Duivendijke: mej. A. E. helemaal üw smaak! de verhoging van het V.S.-Invoer quotum, het verbranden van 70.000 ton suiiker in Australië, de Engelse 'binnenlandse prijsverhogingen en allerlei dagelijks blijkende import- behoeften. De vraag blijft zich op dringen 'hoe lang deze situatie zal voortduren en of die hoge prijs niet vermindering van consumptie in de hand zal werken. Het ziet er naar uit, tenzij zich onvoorziene omstandigheden zou den voordoen, dat dé huidige situa tie van de schaarste meer of min der kan voortduren tot 'ten minste 1964-1965, aldu9 de heer Geuze. Van groot belang zal volgens hem de omvang van de produktie van Cuba en van Europa zijn. Ingezonden mededeling «f BESCHUIT V«L.PUht ui)! den Boer; uit Ellemeet: dhr. H. A. Kernhuis; uit Haamstede: mej. P. C. den Boer; uit Kerkwerve: mej. C. Post en de heren K. A. van den Hoek en J. J. de Vlieger; uit Nieu- werkerk: de dames Els Clarisse, A. G. Folmer, T. A. Heijboer, E. Rade- walt en de heren P. J. A. Ardonne en A. de Bil; uit Oosteriand: mej. M. W. Zeijler; uit Renesse: mej. J. A. Kuijer en de heren E. A. de Meij en A. M. Verseput; uit Seha- rendijke: mej. W. B. Kloet; uit Se- rooskerke: mej. L. W. Straaijer; uit Zierikzee: de dames C. J. Boogert, M. Gou'dzwaai'd. M. C. v. d. Valk, M. A. Vdkner en de heren D. A. v. di. Berge, J H. C. M. den Boer, C. v. d. Heuvel en J. J. van Meel; uit Zonnemaire: de heren A. P. v. d. Berge en A. Dane. Allen ontvingen hun opleiding van de heer K. Koetsdij-k, gediplomeerd leraar maehineschrijven en volgden de cursussen georganiseerd door de Stichting Handelsonderwijs, Zierik zee. DREISCHOR Brandweer oefende Dinsdagavond 'heeft de bevolking van Dreischor het brandweerkorps weer eens in actie kunnen 'zien tij dens een 'oefenwedstrijd in de on middellijke nabijheid van de oude openbare lagere school aan de Mr. Pieter Moggestraat. De kerkgrachrt - die momenteel goed gevuld is - diende als waterbron. Zoals gewoon lijk legden de brandweerlieden ook tijdens deze oefenwedstrijd weereen grote vaardigheid aan de dag en on getwijfeld za;l het korps uit Drei schor 'tijdens 'de komende wedstrij den te Brouwershaven zéker haar beste beentje voorzetten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. BRUINISSE Gevonden voorwerpen Op het districtsbureau van de rijkspolitie te Bruinisse zijn nadere inlichtingen te verkrijgen over in de maand mei 1963 gevonden voorwer pen: een zakmesje, een sleutel no. 27 met plankje, een muntbiljet van f 2,50, een driewieler kinderfietsje en een zonnebril. Een hengelwedstrijd Aangemoedigd door het succes van de vorige keer. organiseert de hen- 'gelsportvereniging „Het Zijpe" weel een 'hengelwedstrijd op zaterdag 8 juni. Kan, wat de deelnemei-s betreft nog niet geconcurreerd worden met zeehen'gelwedstrijden, zoals die op Tholen worden gehouden, waf de vangst per deelnemer aangaat maakt Bruinisse toch allij dwel een uitste kend figuur. Ingezonden mededeling en voor nog geen vier dubbeltjes per echte liter Ingezonden mededeling Zierikzeeënaar veroorzaakte twee aanrijdingen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5