V Nog enkele dagen duurt onze verbouwingsopruiming „De Magneet" A. S. Flikweert C. JAMIN - Zierikzee 1 i Firma J. D. de Korte Zn. Hercules verovert Atlantis Drie dolle tantes Drie dolle tantes JOH. DE VRIES FRIES A Verenigde vergadering Staten-Generaal tot en met zaterdag 8 juni a.s. Doet nog uw voordeel met onze koopies en kortingen Aanstaande week van 10 t/m 15 juni is onze zaak te Nieuwerkerk wegens ver bouwing GESLOTEN Bestellingen bij onze buitenklanten worden normaal bezorgd. Kerkstraat - Nieuwerkerk - Telefoon (01114) 265 SPRITSKOEKEN per pak 52 cent COCOSKOEKEN per pak 52 cent KLEINE CAKESper pak 48 cent SPRITSJES 250 gram 55 cent FANTASIEDROPS 250 gram 65 cent FRUIT 250 gram 60 cent Bij besteding van f 2,50: 250 gram TOFFEEMIX van 65 cent voor 54 cent Voor een MARIJNEN koelkast V met laag stroomverbruik en MARIJNEN diepvrieskist i o pi e o c o o O '0 o.ooo O o c o óo'ói die werkelijk diepvriest, met 5 jaar garantie op compressor, gratis ver zekering van inhoud tot maximaal 5 jaar, technisch beter, Telefoon 227 - Bruinisse CONCERTZAAL &C, BIOSCOOP ZATERDAG 8 JUNI - 8 uur ZONDAG 9 JUNI - 8 uur lteg Park en Fay Spain in een avontuur als nooit tevoren gezienFabuleus en formibadel! Tien duizenden medewerkenden! In technicolor. Toegang: 14 jaar ZONDAG 9 JUNI - 3 uur met: Vivi Bach, Günther Philfpp» Bill Ramsey. Trude Herr en anderen. Toegang: alle leeftijden BIOSCOOP HOTEL ZATERDAG 8 JUNI - 8 uur met: Vivi Bach, Günther Phitipp, Bill Ramsey, Trude Herr en anderen. Tante weet van wanten! Onderga een lachkuur van anderhalf uur. De meest dwaze muzikale klucht die u in jaren gezien hebt! In kleuren. Toegang: alle leeftijden bezoek ook MONDRAGON KONINKLIJKE ZEELANDIA H. J. DOELEMAN N.V. ZIERIKZEE vraagt voor spoedige indiensttreding enkele bijrijders liefst boven de 20 jaar. Gaarne aanmelding bij de fabrieks-portier. Schotse ruiten Nu een prachtige collectie „JOLITA" teenager- en boodschap- tassen in zeer aparte ruitdessins zeer aparte modellen zeer aantrekkelijke prijzen Laat u deze „succes" tassen tonen bij Geniet méér van uw vacantie in kleding van Koevoets! Aparte sportieve collecties Havenpark 5 - Zierikzee Gevestigd te Zierikzee: J. L. W. Wessels Boer - tandarts Adi'es: hoek Varremarkt-Karnemeïksvaart Telefoon 2693 Spreekuren: Maandags, ^dinsdags, woensdags en vrijdags van 1.30- 2.30 uur; donderdags van 11.00-12.00 uur en van 3.00- 4.00 uur; zaterdags van 11.00-12.00 uur. En volgens 'afspraak Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden bij onze 60-jarige huwelijksher denking, zeggen wij, mede namens onze kinderen, har telijk dank. PH. M. VAN ZUID LAND J. VAN ZUJDLAND VAN DEN HÓEK Brouwershaven, juni 1963 SUCCESJES Te koop: Koe met drie kalveren. - J. Lekkerkerk, Haamstede, tel. 210. Te koop gevraagd; Gram. m. hoorn, oude speel doos m. metalen plaat of ko peren rol, of gram. op wasr. en gram.platen. Zend briefk. aan: Postb. 3045, Voorburg (Z.H.) Een 2e hands gu itaar. Noord - straat 5. Bruinisse, tel. 344. Alles uit oma's tijd. Br. aan: Postbus 4010, Rijswijk (Z.H.) Te huur: Zomerwoning, 8 slaapplaat sen, van 15-29 juni en van 3-17 aug. Tel. (01110)-2903. Personeel gevraagd: Voor direct gevraagd net meisje of werkster. Dagen of uren nader overeen te ko men. Hotel „Concordia", Zierikzee. Heden overleed mijn lieve moeder JAKOBA PRINCE wed. van Kornelis Meerse in de ouderdom van 85 Jaar. C. MEERSE Zonnemaire, 4 juni 1963 Heden overleed de trouwe bezoekster van onze con tactmiddag wed. J. MEERSE-PRINCE Zonnemaire, 4 juni 1963 De leden van de contact middag voor de bejaarden te Zonnemaire Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond na hel overlijden van onze ge liefde moeder, behuwd- en grootmoeder Wed. A. M. DE BIL- NUIJENS betuigen wij onze oprechte dank. Familie DE BIL Kerkwerve, 6 juni 1963 Sigarenmagazijn D.C. VIERGEVER Hoek Kraanplein Zierikzee Telefoon 2273 DEN HAAG, 5-6. In opdracht van koningin. Juliana heeft de minister van binnenlandse zaken, mr. E. H. Toxopeus heden (donderdag), in de Ridderzaal de verenigde vergadering van de Staten-Generaal geopend'. Minister Toxopeus sprak ter gele genheid daarvan de volgende korte redevoering uit: „H.M. de Koningin heeft mij op gedragen deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal in Haar naam te openen. Bij de werkzaamheden, die thans een aanvang nemen, en waarbij al lereerst de voorstellen tot verande ring van de grondwet uw aandacht zullen vragen, zult gij u gesterkt weten door het vertrouwen, dat het Nederlandse volk u onlangs heeft •geschonken. Moge God uw arbeid zegenen, opdait zij tot 'heil zal strek ken van land en volk. Door Hare Majesteit daartoe ge machtigd, verklaar ik deze buiten gewone zitting van de Staten-Gene raal te zijn geopend". De vergadering, gepresideerd door mr. Jonkman, had tevoren een com missie van in- en uitgeleide be noemd, bestaande uit de heren Del- prat (voorzitter) en Samkalden, le den van de Eerste Kamer en de Kort, Beernink en van Eysden, de fractievoorzitters van K.V.P., C.H.U. en A.R.P. uüt 'de Tweede Kamer. Minister Toxopeus kwam ihet Bin nenhof oprij'den in een koninklijke Wantoestanden bij Europese Gemeenschappen DEN HAAG, 6-6. De fractievoor zitter van de S.G.P. in de Tweede Kamer, ir. C. N. van Dis, 'heeft schriftelijk gevraagd of de regering bereid en voornemens is te bevorde ren dat op korte termijn een objec tief onderzoek naar de beweerde wantoestanden bij de Europese ge meenschappen wordt ingesteld. Hangende di't onderzoek en in af wachting van mededeling van de re sultaten aan de Tweede Kamer zou dan de betaling van de Nederlandse bijdragen aan -de Europese gemeen schappen moeten worden geschorst. De misstanden bij Euratom, de Kolen- en Staalgemeenschap en de Economische Gemeenschap zouden onder meer betrekking 'hebben op het personeelsbeleid, het zakelijk en financieel beheer, de bedrijfsorgani satie en de moraliteit. In zijn brief aan de ministers van economische en van buitenlandse zaken vraagt de heer van Drs of de regering kennis heeft genomen van de ingediende klachten en aanhangig gemaakte ge rechtelijke procedures en van desbe treffende publikaties in Duitse dag bladen. Het Tweede Kamerlid wil ook weten wat in eoncreto de feiten en omstandigheden zijn, die als „misstanden" of „wantoestanden" worden gekwalificeerd en door wel ke organen en op welke wijze een doelmatige controle op de Europese 'gemeenschappen wordt uitgeoefend. gala-berliner, geëscorteerd door rui ters van de rijkspolitie in ceremo niële tenue. Voor de Ridderzaal sond een erewacht van de oplei dingsschool van het corps rijkspoli tie uit Arnihem alsmede de kapel en de drumband van dit corps. De opening van de verenigde ver gadering werd bijgewoond door de meeste leden van bet demissionaire kabinet alsmede door twee senato ren en twee afgevaardigden van het Mexicaanse parlement. Deze werden begeleid door de Mexicaanse am bassadeur in Den Haag en diens se cretaris. Na afloop van deze verenigde ver gadering kwamen de Kamers in af zonderlijke vergaderingen bijeen. Arts had Marihuana in huis AMSTERDAM, 5-6. De gearres teerde 29-jarige Amsterdamse semi- arts H. B. H., in wiens woning de recherche een half ons marihuana in beslag heeft genomen, zal voor de officier van justitie, mr. W. K. ba ron van Dedem, worden geleid. Deze officier houdt zich in Am sterdam speciaal to'èzig. met de nar- cotdcabestrij ding. De andere in de woning van H. in de Lange Leidse- dwarsstraat in beslag genomen ver moedelijk ook verdovende middelen, worden door de politie-deskundige onderzocht. Toen vier rechercheurs gisteren de inval deden werd 'hun op hun bellen de deur op een kier geopend door de 25-jarige J. S., een Leidse- pleinfiguur, die door de recherche werd herkend. De man gooide toen hij' de politiemannen zag, direct de deur dicht en 'hij heeft kans gezien via d'e 'achterzijde van het huis te vluchten. Bij de huiszoeking werd niemand meer in de woning aange troffen. Tijdens het onderzoek kwam H. thuis, die mededeelde, dat S. reeds een week in zijn woning verbleef. Omdat H. geen redelijke verklaring voor de aanwezigheid van de verdovende middelen kon geven werd hij gearresteerd en overgebracht naar 'het hoofdbureau van politie. Zijn nadien afgelegde verklaring komt er volgens de re cherche op neer dat de in 'beslag ge nomen verdovende middelen van S. waren. SPORT VOETBAL Zomeravondvoetbal rayon Zierikzee PTT-Zierikzeevetoranen 2-1; Smit Bolnes-Van Aken's Bouwbedrijf 1-3. STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE De schoolkorfbaldag A.s. zaterdag 8 juni zal onder aus piciën van dc SDKB op het sport park „Bannink" te Zierilczee weer de jaarlijkse schoolkorfbaldag plaats vinden. Bij de middelbare scholen hebben 11 twaalftallen ingeschreven, welke zijn ondergebracht in twee af delingen. In. afd A. komen uit het Lyceum, .Chr. ULO, Opb. ULO, LTS en LLS. In afd. B poule A: Opb. ULO II, Ghr. ULO II en LLS II. In poule B: Chr. ULO III en Opb. ULO III en IV. Vereer zal de finale wor den gespeeld van de 'lagere sCholen waarvan zich uit de voorwedstrij'den hebben weten te plaatsen: OLS Nieuwerkerk. CNS Zierikzee, OLS Kerkwerve, OLS DreisChor, OLS Haamstede en OLS'Renesse. Zomeractiviteiien clubhuis ,,De Lichtboei" Een gezelschap uit Rotterdam zal tijdens het a.s. weekeinde een bezoek brengen aan het Leger des Heils- clubhuis „De Lichtboei". Vanwege dit 'bezoek vinden enige bijzondere bijeenkomsten plaats, en wel op zon dag 9 junli a.s. om half elf 's mor gens en 6 uur 's avonds in de grote zaal van het clubhuis. De bezoekers zijn een vijftiental jonge mensen uit Rotterdam die op een frisse wijze de bood'schap van het evangelie uitdra gen. Op het programma staat ook een bezoek aan Bruinisse, waar za- terdagavond om 8 uur een open luchtsamenkomst zal worden gehou den bij de muziektent en zondag morgen een bezoek aan het Rode Kruis^zieken'huis voor een vroege- ochtend programma voor de zieken. Zondagmiddag brengt het gezel schap een bezoek aan het Haven- plein. waar een openlucht-samen komst zal worden gehouden, gevolgd door om 4 uur een programma voor de kinderen in „De Lichtboei". Uitreiking verkeersdiploma's jeugdverkeersexamens In het kader van het jeugdver- 'keersexamen 1963, gehouden door de afd. Zierikzee van het Vertoond voor Veilig Verkeer 'zal op vrijdag 14 juni a.s. in de graanlbeurs van hCt „Huis van Nassau" een propa'garida-avond worden gehouden. Op deze avond zullen aan de kinderen 'die met suc ces aan het examen hebben deelge nomen de diploma's worden uitge reikt, iterwijl tevens enige films zul len worden vertoond. Drukke Paardenmarkt De Paardenmarkt is weer achter de rug en de traditie van goed weer bleef in Stand. Het was zelfs druk kend warm daar rond de St. Lie ven smonstertoren. Als op andere jar ertbewoog zich 'hier een grote menigte schuifelend langs de ver schillende kramen, die goed gesor teerd ibleken. De markt was vooral textielmarkt, zodat vooral de dames buitengewoon actief waren. Naar crvkele kooplieden 'ons verzekerden werden er rcdolijk zaken gedaan. Ook in 'kramen met andersoortig geed ging wel 'het een en ander om. De lucht was 'gekruid met de geu ren van paling, patat en andere aromen, zodat de echte Pa arden- marklsfeer er weer wel was. Alleen dit jaar geen loterij. Zal Jdeze oer oude Zierikzeeso instelling het de finitief afleggen? WESTERSCHOUWEN Een hengelsporlwedslrijd De hengelsportvereniging Wester- schouwen organiseerde met de Pink sterdagen haar vierde wedstrijd in dit seizoen, waaraan door 25 leden werd deelgenom'en. In totaal werd 10325 gram vis gevangen waarvan 43 stuks maat- en 37 stuks onder maats-vis. Winnaar van deze wed strijd werd H. Fierens, Haamstede met 2450 pnt.; 2. A'br. de Rijke 1700 pnt.; 3. J. v. Oeveren, Scharendijke 1100 pnt.; 4. P. Duson, Renesse 1000 pnt.; 5. C. Verloo, Renesse 900 pn)t.; 6. M. v. d. Have, Renesse 900 pnit.; 7. D. de Lange, Haamstede 900 pnt. RENESSE Wormpjes op het strand Uit Renesse bericht men ons over de aanwezigheid van talrijke worm vormige diertjes op het strand. De ze wormen komen bij duizenden voor en 'dringen zelfs 'door in strand tenten e.d. Een exploitant van Strandtenten verzekerde ons dat hij gedurende de 16 jaar dat hij aan het strand werkt, deze diertjes nog nim mer heeft gezien. Tot een determi natie is het nog niet 'gekomen. Ho pelijk zal er een 'besti-ijdingsmiddel blijken te zijn, want deze „stran'd- wormer." zijn uiteraard weinig aan trekkelijk en geven de modiige over last. ELLEMEET Rode Kruis-collecte Door de goede zorgen van de heer M. C. Kwaak en de leerlingen van d'e 'hoogste 'klas van de o.l.-school bracht de Rolde Kruis-collecte de mooie Som van f 170 op. Alle gevers hartelijk dank. BROUWERSHAVEN Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor vliegtuig- bouwkundig ingenieur onze oud- stadgenoot de heer D. J. v. 'd. Hoek. Reisje o.l.-schoolleerlingen Aanstaande maandag gaan de kidnerer. der o.l.-school te Brou wershaven op stap voor hun jaar lijks schoolreisje. De 3e, 4e, 5e en 6e klas gaan voor 'een vierdaags bezoek naar d'e Koebel te Burgh, terwijl de leerlingen der le en 2e klas maan dag een dagje naar de Eftelinggaan. Laatstgenoemden worden des avonds 8 uur aan de rand der gemeente muzikaal binnengehaald door de muziekvereniging Apollo" OOSTERLAND Kind aangereden Tijdens 'd'e drukke tweede Pink sterdag stak het 5-jarig zoontje van de Iheer W. Hanse, op rijksweg 18, plotseling 'het fietspad over. Tevoren l'iep ihij op de groene grasstrook. Een 'bromfietser ui't Haamstede, d)ie dara juist passeerde 'kon het Ventje niet meer ontwijken, zodat een aanrij ding volgde. Dokter van Leeuwen verleende eerste hulp, doch geluk kig was opneming in het ziekenhuis niet noodzakelijk. BRUINISSE Prijs in voetballoto? Een der bekendste en oudste leden van het eerste elftal van Bruse Boys te Bruinisse zal met 13 punten deze keer een goede kans maken op één der hoofdprijzen van de voetbal- toto. Middelburgs „Instrumentale" naar Sch.-Duiveland heeft U op de krent zitten wachten en juist nu U in uw bed ligt hoort U dat de buren de krant in de bus stoppenl U KUNT DIT VOORKOMEN door zelf een abonnement op ons blad te nemen. ZIERIKZEE, 5-6. Op woensdag 12 juni brengt in de Concertzaal de Middelburgse vereniging voor in strumentale muziek een symfonie- concert. Als solist treedt op mr. F. K, Adriaanse. Het programma luidt als volgt: Ouverture („Die lustigen Weiber von Windsor") van Otto Nicolai, het vioolconcert in D gr. terts K.V. 218 van W. A. Mozart en Ludwig van Beethovens zesde symfonie (Pastorale). Het concert staat onder leiding van de dirigent .Tan Out. Bij de te spelen werken zij het volgende aangetekend: Ouverture „Die lustigen Weiber von Windsor" Otto Nicolai. Na zijn muziekstudie in Berlijn werd Nicolai aangesteld! als orga nist aan de kapel van de Pruisische gezant te Rome. Deze jaren in Italië hebben sterk gewerkt op zijn gevoel voor de vocale kunst. Hij schreef er vier opera's, d'ie geen repertoire hielden'. Nicolai werd later dirigent in Wenen, waar hij' ook de functie van Hofkapelmeister vervulde. Ni colai is (tevens de stichter geweest van d'e Wiener Philharmoniker. Zijn opera „'Die lustigen Wieber von Windsor" naar het gegeven van Shakespeare heeft 'hem als compo nist onsterfelijk gemaakt. In deze muziek paart Nicolai de gevoels warmte, aan de zangerige speelsheid van de Italiaanse komische opera. Zijn lichte chromatiek en 'bloeiende orkestklank werken betoverend op het gehoor. Vierde vioolconcert D gr. teris - Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart's vioolconcerten dateren uit de jaren 1775 en 1777. De eerste vijf (resp. in de toonsoorten Bes, D, G, D en A) zijn kort na elkaar geschreven en waren waarschijnlijk voor eigen gebruik bestemd. Deze vioolconcerten, welker stijl sterke verwantschap vertoont met de solo- stukken, die in serenaden ingevoegd werden (men vergelijke b.v. de •Haffner-serenade), 'kan men wel als de rijpste instrumentale werken van Mozart uit deze periode beschou wen; ibijna nergens vindt men een zo grote rijkdom van gedachten in een zo gesloten vorm. Het eerste en meestal ook het tweede deel zijn immers in de hoofdvorm geschre ven; alleen in de finale veroorlooft Mozart zich meer vrijheid. Dit hangt wellicht samen met het karakter van het solo-instrument, dat zich zeer tot rhapsod'ische voordracht ieent; en dit rhapsodische karakter is ongetwijfeld' het meest op zijn plaats dn de finale. Het concert 'in' D gr. terls (K.V. 218) is dn alle opzichten een prach tig 'specimen van Mozart's schrijf trant voor de viool. Het is virtuoos, zonder dat één ogenblik de muzikale inhoud aan solistische schittering wordt opgeofferd. In 'het tweede dfeiefi, dat IdWmaal de doorwerking mist en dus eerder als een samen gestelde tweedelige liedvorm is te beschouwen, ontwikkelt zich uit twee thema's een melodische stroom van het hoogste gehalte. De finale wisselt vaak van tempo en is vermengd met volkslied-ele menten. Zesde Symfonie (Pastoral) Ludwig van Beethoven. De zesde symfonie (1808) ontving van 'de componist het motto „Meer uitdrukking van het gevoel, dan schildering." 1. „Aangename gevoelens, die bij de aankomst op het land in de mens ontwaken". Reeds de eerste maten geven raak de 'landelijke sfeer door het pasto rale effe'kt varr de kwinten in de bas, die aan een doedelzak doen denken. Voor het overige toont dit deel weinig nabootsing van de wer kelijkheid, afgezien van hier en daar en'kèle vogelgeluiden. Bewonderens waardig is 'hoe 'het kleine ritmische beginmotiefje steeds weer anders verwerkt is. 2. Scène bij de beek". Dadelijk klinkt de telkens terug kerende begeleidingsfiguur, waar mee het kalme vloeien van het beekje meer gestileerd dan realis tisch getekend 'is. De melodie boven dit gekaibbel js sterk Italiaans ge tint. Aan het slot enige vogelgelui den: nachtegaal (fluit), 'kwartel (hobo), 'koekoek (klarinet). 3. „Vrolijk samenzijn van de landlieden" begint als een normaal scherzo. Het middendeel is een hu moristisch toneeltje van stumperige dorpsmuzikanten. De hebo zet een tel te vroeg in, blijft bij die fout en wordt door de hoorn nagevolgd. A'ls Trio een stuk in de stijl' van een plompe Oostenrijkse boerendans. De vreugde wordt onderbroken door een dreigend tremolo van celli en bassen, die het losbarstende onweer inleiden, waaraan ook de gillende piccolo meewerkt. Na het afnemen van deze storm direct aansluitend 4. „Herderslied, uiting van „vro lijke dankbare gevoelens na de storm". Nadat achtereenvolgens kla rinet en hoorn de pastorale melodie hebben voorgedragen, werkeh de strijkers dit verder uit. De liefde tot de natuur, die Beet hoven in dit werk vastlegde, is een belangrijker element, dan d'e realis tische details. Pauselijke begrafenis op televisie HILVERSUM, 6-6. De Nederland- se Televisie Stichting neemt van avond van 18 uur tot ongeveer 18.45 uur van de Italiaanse televisie een rechtstreekse Eurovisie-reportage over van de begrafenisplechtigheden in de Sint Pieter in Rome, in ver band anet de bijzetting van paus Joannes XXIII. Het Nederlandse commentaar wordt verzorgd door drs. M, van Bunren. OVERDEKTE SCHEEPSWERF GOTHENBURG, 5-6. In de Zweedse haven- en scheeps- bouwstad Gothenburg is on langs door de Zweedse minis terpresident Tage Erlander in aanwezigheid van talrijke scheepsbouivdeskundigen uit vele landen de nieuwe Arendal scheepswerf geopend. Een werf van geheel nieuw type voor het op rationele wijze bouwen van schepen bin nenshuismet een totale ca paciteit tot 150.000 ton d.w. Dc werf is ontworpen volgens de allernieuwste principesvan de constructie, indeling en werkwijze van scheepswerven, en men gaat ervan uit, dat de toepassing van deze nieuwe principes ertoe zal leiden, dat de totale bouwtijd voor een gewone grote tanker met on geveer 50 pet. zal kunnen wor den gereduceerd, d.w.z. verge leken met de conventionele bouwmethodes. Een van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe werf is dat de scheepsrompen in hun geheel zullen worden gebouwd in af gesloten fabriekshallen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 3