Over Dokkum's krappe jas en liet schone Fries Museum Bekentenis van Engelse staatssecretaris Oostafrikaanse federatie? De kabinetsformatie India bereid tot vergelijk met China Mishandelingen in Zuid-Afrika Miljoenenhulp voor India's vijfjarenplan Delta-Sport boekte successen te Hulst WEERZIEN MET FRIESLAND (Vun onze rcdukteur). LEEUWARDEN, mei 1963. - Weerzien met Friesland betekent een weer zien met de statige - rust en noblesse uitstralende - boederüen, gevat in een krans van groen, die de wijde ruimte- van het Friese land en de hemel breken. Het is een weerzien van de kerktorens, die soms naaldfijn uit de groene vlakte de hemel inpriemen, vaak ook met hun zadeldak en aan de voet de zerken der gestorvenen, een zeldzaam aansprekende sfeer van his torie en rustige geborgenheid oproepen. Wordt het al Friesland in de vakantie, dan is het wellicht het (overigens boeiende) Gaasterland of het merengebied, maar dan rest nog zoveel Fries land, dat wellicht minder tot de niet-kenner spreekt, omdat hü meent daar toch alleen maar weiland te vinden. Dat is natuurlijk wel een groot deel van de waarheid, maar juist dit verre, open land geeft een wonderlijk gevoel van bevrijding en in zijn ruimtelijke werking is er geen vaderlands landschap dat zo tot de verbeelding spreekt. GESLAAGDE PROEFVAART Uit casco werd te Bruinisse Noordzee-kotter gebouwd BRUINISSE, 516. Woensdagmid dag maakte de motorkotter .Klaasje' de Goeree 7, van schipper J. Tanis te Goedereede, haar geslaagde proef vaart. Aan boord bevonden zich voor die gelegenheid de schipper en zijn vier zoons, voor zover gehuwd met hun echtgenoten, de burgemees ter van Bruinisse. de heer C. H. van de Linde, verschillende genodigden en vertegenwoordigers van allen die aan de bouw of de afwerking van het schip hebben meegewerkt. Het schip lag lange tijd in de re- paratdehaven te Bruinisse, want hoofdaannemer van 'het gehele schip was de firma P. Maaskant en Zo nen, machinefabriek te Bruinisse. Het schip, dat algemeen werd ge prezen om de mooie lijn, die het vertoont, werd gebouwd op de scheepswerf Ton Bodewkes te Fra- neker en als casco 'kwam het toen naar Bruinisse. De kotter is 21.12 m lang, 5.53 m breed en 'heeft een diepgang van 2.60 m. Het schip 'is uitgerust met een 290 pk Deutz Diesel motore type S.A.M. 528, 750 toeren. De hulpmo tor is een 18 pk luohtgekoelde Deutz, die 1800 toeren maakt. Zowel de hoofdmotor als de 'hulpmotor zijn uitgerust met een dekwas-pomp, te vens als lenspomp te gebruiken, ter. wijl een slang als brandslang kan worden gekoppeld. Het is de eerste Noordzee-kotter van deze afmetingen en motor- sterkte, die is uitgerust met een kimkoeling. Het motorisch vermo gen werd ingebouwd door de firma Maaskant te Bruinisse. Op de brug, zorgde radio Becker uit Zeist voor een echolood, een witte tijnschrijver en een transistor zender. Een volautomatische Seffle hy draulische stuurinrichting voltooit het geheel, van voor een leek ge heimzinnige apparatuur. Het schip zou niet af zijn, indien het niet was betimmerd en deze be timmering werd uitgevoerd door scheepstimmerman C, Bal te Brui nisse, die vooral in de kajuit veel mahonie en regina mahonie gebruik te. Deze laatste houtsoort is weerbe- ?tendig. Zes slaapplaatsen en de no dige kasten en kastjes werden in de kajuit aangebracht, waai- men ge makkelijk zit op prima banken. Voor de aankleding (woningtextiel) zorgde de heer Jac. Littooy te Brui nisse. N oor dzee visser Nadat onder het wakend oog en de beproevende hand van de scheep vaartinspectie diverse proeven wa ren genomen en men via Krammer. Zijpe, Mastgat en Kc-eten naar de Oosterschelde was gevaren, waarbij alles in orde werd bevonden, was het de heer Bodewes, die de rij van sprekers opende om de heer Tanis te feliciteren. Dit deed ook de 'heer Pech van Deutz Motorenfabriek, burgemeester van de Lande van Bruinisse en tenslotte de hoofdaan nemer de heer Aart Maaskant, die er aan herinnerde hoe de opdracht was tot stand gekomen. Schipper Tanis dankte voor 'het correct uit voeren van alle werk en voor de ontvangen felicitaties. De visruimen, die hun naam oer aan doen, en zeer ruim zijn, zijn be kleed met een 'isolerende laag as best. Schipper Tanis zal met zijn vier zoons, Jacob, Kommer, Hans en Adam en de oude oom Maarten straks op de Noordzee de visserij op tong en kabeljauw gaan uitoefe nen met zijn „Klaasje". Functie ter beschikking gesteld Ook in „al dat gras" laat zich veel schoonheid vinden. Dokkum bijvoor beeld, een fraai stadje, dat gaver nog dan Zieriikzee zelfs zijn antiek pa troon heeft bewaard. Dokkum is een wonderlijk staldje, omdat bet zijn re putatie heeft te danken aan een. moord, want wie zou niet weten dat in deze plaats de prediker Bonifa- cius is vermoord. Dokkum intussen heeft het vele jaren lang zo met drie vierduizend mensen moeten doen, maar de economische ontwikkeling heeft de bevolkingsgroei de laatste tien jaar enorm doen toenemen. Dokkum 'barst dan ook uit de jas en daarmee is een heel typisch pro bleem genoemd, want „zo maar" uit breiden gaat niet, want het weiland rond deze Friese plaats is groten deels eigendom van andere gemeen ten, zodat men in dit land van wijd heid en ruimte, toch met een ruim teprobleem is komen te zitten. We vertellen het alleen om gewag te kunnen viaken van een stunt van Dokkums vroede vaderen, die elke inivoner van de stad een fraaie oor konde hebb entoegestuurd, waarin de geschiedenis van Dokkum (inclu sief de moord op Bonifacius) staat vermeld, een prachtig en puntig ver haal, dat uitmondt in de actuele nood van de te krappe jas. Geen brug voor Ameland Verder naar Holwerd1, een ju welig dorpje dicht bij de Waddenzee. Van •hier vertrekt de boöt naar Ameland, die in de zomermaanden de duizen den naar het eiland brengt, zo Ro binson Crusoë-acbtiig in de wijde plas gelegen. De Amelanders kennen de nood van het geïsoleerd zijn nog veel sterker dan de Zeeuwen, maar ze talen niet naar een brug of een andere vaste verbinding, omdat ■men ginds wel weet, wat dat alle maal aan verlies en drukte met zich mee brengt. De Friezen bekijken die zaak heel nuchter en naar onze smaak verstandig, want wat is een aangehaakt Ameland? Gewoon een stuk van de rest. Bij Holwerd wordt intussen de zeedijk stevig versterkt. Dat was en is ook wel nodig, want in 1953 was 'het ook hier maar op het nippertje. De firma Gebrs. v. d. Heuvel te Zierijczee-Werkendam is met dit werk belast en dank zij dit bedrijf waren wij in de gelegenheid in deze voor Zeeuwen zo onbekende streek eens een kijkje te nemen. Over lange afstand ligt de dijk op Deltahoogte er weer piekfijn bij en wat dat be treft kan Friesland dus weer gerust zijn. Leeuwarden bezien-- met de Olde- heve (de beroemde toren is hard aan een opknapper toe) - en 't Fries mu seum links laten liggen, zou bijzon der spijtig zijn. Dit is een Museum met een grote M, het grootste streek museum van ons land zelfs, met verzamelingen, die van de ene ver bazing in de andere voeren. Daar is allereerst de 'keurcollectie van vond sten uit de zand- en veenstreken in het zuidwesten van de provincie en uit de terpen van het kleigebied (2000 jaar geleden). Instrumenten van steen en been, urnen, huisraad, wapens en siera den uit die tijd heeft het museum in een overweldigende overvloed. Het museum ip het hart van Leeu warden is ondergebracht in een oud patriciërshuis, dat alleen reeds de weelde en statige allui'e van de oude Friese geslachten uitstraalt. Men vindt er intieme 'kamers, maar ook monumentale gangen, een trappen huis en een antieke keuken.... samen een boek waarin bij het be- dacthzaam bladeren de historie tot leven schijnt gewekt. Leeuwardens museum bezit ook een zeldzame col lectie kloosterkunst, die de gedach ten bepaalt bij de Middeleeuwen en dan volgt de renaissance, de periode waarin de heren van Friesland tot macht en aanzien kwamen. Hun por tretten zien koel en trots neer op de bezoeker van nu. Ook portretten van de Friese stadhouders voor vaderen van het 'vorstenhuis zijn hier te vind'en. Een Rembrandt De 17e eeuw heeft in het Fries Museum zijn pronkstuk in het por tret van Saskia van Uilenburg, 'in 1633 geschilderd door Rembrandt. Saskia was de dochter van Leeu wardens burgemeester en de grote schilder huwde 'haar in 1634 te St. Anna Parochie. Eén der „glanzend- ste" rijkdommen van 'het museum vormt de zilversChat, die een weer galoze pracht 'ten toon spreidt. Noemen we nog de unieke ver zameling klederdrachten en oor ijzers met goud en diamant), de por- celelnverzameling en de prachtige interieurs OHindelopen, Workum, Ameland), welke laatste een su bliem voorbeeld geven van de hoog te waarop de Friese volkskunst 'ge staan heeft. Hoevelen zullen deze zomer zuidwaarts reizen, die deze schoonheid van natuur en cultuur in het noorden des 'lands nog nimmer hebben geziert? 'i NAIROBL 5-6. .De president van Tanganjika, Julius Nycrere, de pre mier van Kenia, Jomo Kenjatta en diens ambtgenoot van Oeganda. Milton Obote, hebben woensdag in een gemeenschappelijke verklaring in Nairobi bekend gemaakt, dat zij zullen streven naar de vonning van een federatie van Oost-Afrikaanse staten tegen het einde van dit jaar. Er zal onverwijld een werkgx-oep in het leven worden geroepen. De drie leiders spraken de wens uit, dat de toekomstige regering van Yanzibar aan de federatie zal deelnemen. Verwacht werd dat de minister van buitenlandse zaken van Soma lië. Abdoellah Issa Mahmoed, ook aan het overleg zal deelnemen. Zeer snel vliegtuig COLORADO SPRINGS, 5-6. Pre sident Kennedy heeft in een rede voering te Colorado Springs meege deeld, dat hij machtiging heeft ge geven voor de bouw van een proto type van een verkeersvliegtuig dat meer dan tweemaal zo snel kan vlie gen als'het geluid. Hij verwacht dat tegen het éind van 1970 met Üe se rie bouw kan worden begonnen. Dinsdag maakte de grootste Ame rikaanse luchtvaartmaatschappij, de Pan-American World Airways, be kend dat zij Zés Brits-Franse super sonische verkeersvliegtuigen heeft besteld, die naar verwachting in 1968 kunnen worden afgeleverd. Jongen verdronken ELSPEET, 5-6. In het zwembad van het christelijk vakantieoord „Feijta'hof" te Elspeét is de 12-jarige Aalt Vreeswijk verdronken. De jongen was met een schoolklas uit Huizen (N.H.) om half vier in Elspeet aangekomen. Tussen vier en vijf uur gingen de kinderen zich even verfrissen in het zwembad. Toen de jongen later op hét appèl ontbrak, ging men in het dorp na sporing doen. De jongen 'bleek in het zwembad te zijn verdronken. Baby gestikt HOOGEVEEN, 5-6. Woensdag is het ruim een jaar oude dochtertje van de dienstplichtige militair H. van 'de Pol uit Hoogeveen verward geraakt in het tuig van de wieg en door verstikking om het 'leven geko men. Het kind werd door de moeder ge vonden. Pogingen om door kunst matige ademhaling het leven op te wékken faalden. Het dochtertje was enig kind van hét gezin van de Pol. Varkenspest in Kampen KAMPEN, 5-6. Op de vuilnisbelt van Kampen worden door de heer P. Voerman uit Kampen varkens ge houden, die opgefékt worden met het afval uit de vuilnisemmers. Op deze vuilnisbelt zijn dezer dagen twintig varkens gestorven. De in- spedteur van de veeadtsenijkundige dienst heeft varkenspest bij deze dieren geconstaterd. De rest van de dieren, 35 stuks, is naar hét slacht huis overgebracht. Het bleek, dat slechts vier dieren gezond waren. De overige varkens zijn afgemaakt en vernietigd. KERKNIEUWS Ger. Gem. in Nederland BRUINISSE. Vrijdag 7 juni, des avonds om 7 uur ds. F. Mallan, Vee- nendaal (Doopsbédiening). Het Indonesische persbureau An- tara meldt, dat een brand in de Noordsumatraanse plaats Tand'joeng Beringin waardoor 38 merendeels Chinese huizen en een winkel in de as waren gelegd, moedwillig gesticht blijkt te zijn. SPORT KORFBAL Brouwershaven-Zeemeeuwen 2-4 Zeemeeuwen heeft aan het bezoek te Brouwershaven twee puntjes overgehouden, niettegenstaande zij met 4 invallers in het veld aantra den. In een sportieve strijd1, welke vooral de eerste helft gelijk opging, nam Brouw in de 4e min. door H. v. d. Weele de leiding (1-0). De aan vallen wisselden elkaar regelmatig af, en zodoende duurde 'het niet lang of de gelijkmaker was een feit. In de 8e minuut, na goed stuwend werk in 'het middenvak, tikte de Voogd de bal naar D. Braam, die draaiend om zijn lengte-as nog kans zag een ju- weelitje'Van een goal te scoren (1-1). Bij 'de vak'Wisseling 'kreeg van Don gen een serie pech'ballen op zijn naam, daar zijn schoten over de rand van de korf 'huppelden. Dezelf de speler miste een strafworp, wat de Moor bij Brouw hem nadeed. Ook Slager, die de rand der mand beuk te, miste even later een strafworp. Drie minuten voor rust wist A. v. d. Maa's zich goed vrij te spelen en üe ruststand op ,1-2 te brengen. Reeds in de 4e 'min. na de hervatting gaf Slager goed door naar de Moor die de 'hem geboden kans feilloos be nutte (2-2). Bij de thuisclub ging de spirit er een beetje uit en zagen we niet meer diie felle aanvallen van de eerste helft. Toen in de 15e min. de rappe Herik Braam uit vrije posi tie scoorde (2-3) en twee minuten later Tangeman tegen de paal gooi de en Henk Braam de terugsprin gende bal opving om hem in de mand te deponeren (2-4) was het pleit beslecht. De ploegen kWamen weer in beginopstelling en voor Brouw was er geen doorkomen meer aan. Bij de gasten viel toen vooral het prima verdedigen op van mej. de Munnik en H. Braam. Tony van Beveren had nog pech toén ze de bal over de mand zag lopen, maar dn de stand kwam geen verandering meer. Scheidsrechter Flohil hield de zaak 'krachtig in handen, zodat het een zeer sportieve match is geworden. LONDEN, 6-G. John Profumo, de Britse staatssecretaris van oorlog, heeft deze functie en zijn Lager huiszetel ter beschikking gesteld. In een brief aan premier Mac Mill'an herroept hij een onlangs in het Lagerhuis afgelegde verklaring over zijn betrekkingen met het Lon- dense fotomodel Christine Keeier. Hij zei bij die gelegenheid1 dat in zijn verhouding tot mej. Keeier niets onbetamelijks school. Dit is onwaar, zo 'bekent Profumo nu. Hij had door de verklaring zijn vrouw en kinderen voor schande willen vrijwaren. Profumo spréékt wel de geruchten Op de internationale atletiekwed strijden welke 2e Pinksterdag door de Hulster alletiekvereniging R.K.- H.A.V. werden georganiseerd, heb ben een aantal leden van Delta Sport weer fraaie successen weten te boe ken. Door de harde, over de baan staande wind en de minder goede gesteldheid varl de baan, werden er op de loopnummers geen bijzonder scherpe tijden gemaakt. Jopie Stout- jesdij'k 'kwam uitstekend voor de dag op 'het nummer verspringen meisjes B, waar zij beslag op de le prijs legde met een afstand van 5.25 m., waarmee zij 'het 6 jaar oude Zeeuw se record van Matthie Teune egali seerde. Met een sprong van 4.70 m. legde Jopie Verwest op dit nummer 'beslag op de 2e prijs. Een groot suc ces leverde ook de 60 m. meisjes C. Van de 30 gestarte deelnemers slaagden vier leden van 'Delta Sport er in tot de finale door te dringen. Anjo Rentsing won in 8.9 sec., 2e M. Sies 9 sec., 4e Janneke Moüthaan 9.1 sec. en 5e Martha Koster. Bij hét. verspringen meisjes legde Anjo Rentsing met een sprong van 4.92 m. ook beslag op de le prijs waarbij zij maar 2 om. onder het Zeeuwse record bleef. Janneke Mouthaan werd op dit nummer 2e met 4.32 m. Het 'kogelstoten meisjes A werd een overwinning voor Janny Schot met 11.39 m. Jopie Vervest werd hier 2e mét 9.45 m. Bij de dames ging de overwinning naar Esther Schot met 12.22 m. voor Matthie Riemens 12.09 m. Verder behaalde Jopie Stoutjes- 'dijk nog een zege op het nummer 60 Rode Kruis-hulp voor Pakistan DEN HAAG, 6-6. Het Rode Kruis 'heeft voor de tweede maal hulpgoe deren naar het rampgebied' in Oost Pakistand gestuurd voor 'de slacht offers van 'de wervelstorm en d'e daarmee gepaard gaande overstro mingen. Deze zending bestaat uit sulfata- bletiten, vitaminen en waterzuive ringstabletten met 'een waarde van samen 15.000 gul'den en éen hoeveel heid dekens. Eerder stuurde het Rode Kruis reeds 500 dekens en 500 lakens naar het rampgebied. legen dat hij' mej. Keeier zou heb ben geholpen te verdwijnen voordat zij moest getuigen in een strafproces Premier MacMilianv die met va- canitie dn Schotland 'is, heeft het ont slag van Profumo „met groot leed wezen" aanvaard. „Dit ds 'diep tra gisch voor U, Uw gezin en Uw vrienden", aldus MacMi'lian. Profumo ds vorige wéék vrijdag met zijn gezin voor vakantie naar Italië vertrokken. Maandag keerde men in Londen terug. Zijn echtge note is de actrice Valerie Hobson. De gewezen staatssecretaris zegt in zijn ontslagbrief nog, dat hij nim mer staatsgeheimen heeft prijsgege ven. m. meisjes B in de tijd van 8.4 sec. Bij het kogelstoten meisjes C ging de 2e prijs naar Mieneke Hogerheij- de (9.88 m.) aChter M. Brum (12.11 m.). Martien Bevelander slaagde er bij het verspringer, jongens D nog 'in met. een sprong van 4.11 m. be slag op de 2e plaats te leggen, ter wijl hij op de 60 m. in de finale als 3e eindigde. Al met al weer uitste kende resultaten waarop Delta Sport met recht trots mag zijn. DEN HAAG, 5-6. Het kabinet van H.M. de Koningin heeft meegedeeld': „H.M. de Koningin zal vandaag (donderdag) ten paleize Soestdijk de voorzitter van de Tweede Kamer fractie der K.V.P. dr. W. L. P. M. de Kort ontvangen". Het kabinet van de koningin deelt verder mede: H.M. de Koningin heeft op het Huis ten Bosch de mi nister-president, prof. dr. J. E. de Quay, ontvangen. Scheepvaartberichten A'lcbiba, 5-6 van Suez naar Djéddah. Alphacca, 5-6 van Karachi naar Bombay. Katsedijk, 5-6 te Antwerpen verw. Kenia (t.), 5-6 te Eastham. Koren ia (t.), 4-6 van Curasao, 4-6 te Punta Cardon. Zafra ft.), 5-6 rede Suéz naar Mersin De Franse president, generaal de Gaulle, premier Pompidou en ver scheidene andere leden van de re gering zullen, overeenkomstig de be palingen van het Frans-Duitse ver drag, 4 en 5 juli Bonn bezoeken, al dus heeft de Franse minister van voorlichting Peyrefitte meegedeeld. De kapitein van ide nationalistisch Chinese luchtmacht, die met een „Sabre F 86" straaljager naar üe Chinese volksrepubliek ds uitgewe ken is, met tde rang van majoor, dn de commun'istisCh-Chinese lucht macht opgenomen. Hem werd ook een geldsom uitgekeerd. WASHINGTON, 5-6. De president van India, Sarvepalli Radhakrisjnan die thans de Verenigde Staten be zoekt, heeft op een persconferentie die hij woensdag aan de Washing- tonse vereniging van journalisten had toegestaan, over het Indisch- Chincse geschil en het vraagstuk- Kasjmier gesproken. Radha'krisjnan 'herhaalde dat zijn land bereid is tot een vreedzaam vergelijk met d'e Chinise volksrepu bliek te komen. Hii erkende evenwel 'dat „militia- re zwakte een aanvaller tot agressie verleidt". De Indische president betuigde zijn dank aan Amerika voor de grote hulp, die het India heeft verleend. Hij voegde hieraan 'toe; „het voort bestaan van een 'krachtig India is voor geheel Azië van het grootste bel'ang". Inzake Kasjmier verklaarde Rad hakrisjnan dat India heeft voorge steld zijn geschil met Pakistan over dit gebied' op vreedzame wijze te regelen. Het heeft zich in dit ver band! ook bereid verklaard zijn Sn Kasjmier gelegerde troepen terug te trekken. SPORT VOETBAL De wedstrijden tegen het elftal uit St. Hilaire Mevo/Zierikzee comb.-St. Hilaire 1-4 Zicrikzee-St. Hilaire 8-2 MEVO kon 'deze maal niet uitko men tegen de Franse 'gasten. In plaats van deze voor zaterdagmid dag vastgestelde wedstrijd verscheen een elftal in het veld van oud-ME- VO- en Zierfkzee-spelers. Vooral in de le 'helft bleek dit gelegenheids- elftal uitstekend tegen de bezoekers opgewassen. Er werd uitstekend ge combineerd waallij de voorhoede zich zelfs een aantal goede scorings kansen wist te scheppen die even wel onbenut bleven. Uit een hakje van Haverhoek kreeg Kramer een goede kans maar deze schoot naast. Simmers zocht hierna het doel te hoog, terwijl de doorgebroken Ha- verhoek zijn schot door doelman Roncgry zag 'gestopt. Aan de an dere kant wisten Kouijzer en Krello enige goede aanvallen van U.S.H. tijdig af te stoppen. Nadat Haver hoek nog eens rakelings over had gekopt en Stoél juist naast 'had ge schoten was nbuiten FiauLt in de 25e min. Krello te vlug af, waarna hij laag en onhoudbaar inschoot (0-1) Na de 'hervatting begonnen de thuis- spelers met een offensief, dat wel een aanital corners maar geen doel punten opleverde. Na een 'kwartier ging midvoor Boulaux aan de an dere kant door de verdediging en gaf Simmers geen kans (0-2). Op uitstekende wijze wist Roncery een uitstekend schot van Tonny Simmers onschadelijk te maken. In de slot fase grng het uithoudingsvermogen een hartig woordje meespreken. 5 min. voor tijd bleef Simmers het antwoord schuldig op een sChot van Boulaux terwijl hij nog geen min. later over een ver schot van l.half Gautier heen dock (0-4). In de laat ste minuten raakte doelman Ron cery nég geblesseerd en 'Het zich vervangen door Deniau .Deze moest in de laatste min. nog zwichten voor een effectvol sChöt van Simmers, waarmee de eindstand op 1-4 werd gebracht. Het verrassend goed spelende Zie- rikzee was in 'technisch opzicht U.S.H. verre de baas, waardoor zij gedurende de gdhel'e wedstrijd een 'groot veldoverwiéht 'ha'd. Bas de Zeeuw, die zijn rentree maakte, bleek evenals Bas Snoeij (ex SVV) een welkome versterking voor de rood-zwarten te zijn. Na een kwar tier spelen wist Snoeij Zierikzee de leiding te geven (1-0). In de 33e min. liep Meijer het leder in het doel (2-0), terwij'l 3 min. later Snoeij mét een uitmuntend schot de stand op 3-0 bracht. In de 39e min. schoot Kees Heij'boer langs ide verblufte Den'iau (4-0), waarna Meijer in de 42e min. de ruststand op 5-0 bracht. Nadat Klink een opgelegd'e kans 'had gemist ging Bas de Zeeuw in de 7e min. door de verdediging (6-0), waarna nog geen min. later Snoeij 'hoog inschoot (7-0). De rood-zwar ten gingen het hierna wat kalmer aan 'doen. In de 13e min. kon Fiault tegen scoren (7-1). In de 31e min. werd het nog door de Looff 8-1, waarna in de laa'tste min. Deschamps uit een strafschop 'de eindstand op 8-2 bracht. SENEGAL, 5-6. Een Zuidafri- kaanse blanke landbouwer, de 39- jarige Nicolaas Booyse, is woensdag te Senegal in Oranje Vrijstaat tot een boete van 15 rand (ongeveer 150 gulden) veroordeeld, omdat hij op zijn bedrijf twee Afrikaanse vrou wen met een zweep had geslagen. Drie dagen tevoren was hij voor een dergelijk feit veroordeeld. De rechter zei 'dat er telkens vee van Booyse werd' gestolen, maar dat hij daarom ruiet het recht in eigen handen mocht nemen. PRETORIA. Een 16-jari'ge neger d'ie voor 'het hooggerechtshof te Pretoria terecht staat op beschuldi ging van sabotage, heeft verklaard, dat vier blanke rechercheurs hem bij het verhoor 'mishandeld hadden en 'bedreigd. De verklaring die hij na dit verhoor had getékend, had vo-lgeng 'hem 'd'an ook geen enkele waarde. De jongen staat met vijftien an dere negers terecht. Volgens de ten lastelegging waren zij allen leden van het verboden Pan-Afrikaanse Congres. V erenigingsdagen Zeeuwse Groene Kruis ZIERIKZEE, 6-6. In het contact- orgaan van 'de Prov. Zeeuwse Ver eniging „Het Groene Kruis" wordt medegedeeld dat de algemene ver gadering 'dit jaar waarschijnlijk zal worden gehouden in Yerseke. Aan de beurt van aftreden zijn de be stuursleden de 'heren J. C. Hoftijzer, mr, A. J. van der Hoeven en dokter M. C. Polderman, die allen herkies baar zijn. In verband met heit aftre den van dbkter L. P. zal een andere vertegenwoordiger van Noord-Beve land moeten worden gekozen. De landelijke Groene Kruis-dag zal dit jaar worden geboudfen op 10 Oktober a.s. 'in de stadsschouwburg te Sittard. De wijikverpleegstersda'g voor de Zeeuwse Groene Kruis wijk zusters za'l dit jaar - vermoedelijk in september - worden gehouden op SChouwen-Duiveland. V.V.V. Brouwershaven geeft vouwblad uit Hot 'bestuur van V.V.V. te Brou wershaven in zijn nieuwe samen stelling is momenteel bezig 'de za ken energiek aan te pakken. Dezer dagen versoheen een fraai gedrukt vouwblad dat verlucht ds met een aantal fraaie foto's van. aantrekke lijke objecten in de gemeente. In de haven Is reeds een ponton geplaatst, waaraan de jachten e.d. kunnen meren. Op het Havenplein is een aantal bloembakken geplaatst die aan, het centrum der gemeente een 'bijzonder cachet geven. Op het havenpl'ateau worden goe de vorderingen gemaakt met de bouw van inet door de firma Keste- loo uit Nieuwericerk te plaatsen jachtwerf, die een grote oppervlak te beslaat. Ook dit Object draagt in de recreatiesector een steentje 'bij, zodat de Brouwse vreemdelingen- vereniging goed van start gaat. Ho- penlijk zullen de initiatiefnemers hun werk bökroond zien tot voor spoed der gemeente. PARIJS, 6-6. Een consortium voor steun aan India, waarvan ook Nederland deel uitmaakt, heeft ea. 915 miljoen dollar toegezegd voor het derde'jaar van het Indiase derde vyfjarenplan, zo is vandaag alhier bekendgemaakt. In 'het communiqué, dat na de dinsdag en woensdag gehouden ver gadering van het consortium word verstrekt, wordt opgemerkt, dat men het van het grootste belang acht, dat de toezeggingen zo spoe dig mogelijk in vaste verplichtingen woröèn omgezet. Do toezeggingen van de diverse landen voor 1963-1964 zijn, in dol lar: Nederland 11.10 miljoen. Oos tenrijk 3.85 miljoen, België 10 mil joen, Canada 30.5 miljoen, West- Duitsland 65.35 miljoen, Italië 35 mil joen, Groot-Brittannië 84 aniljoenv de Ver. Staten 375 miljoen en de We reldbank en de International Deve lopment Association 220 miljoen. SPORT ATLETIEK

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2