DE ZIERIKZEESCHE COURANT De uitverkopenwet Leden nieuwe Eerste Kamer beëdigd „Elegani" kleding d e u r I o o Conclaaf komt bijeen voor verkiezing van een opvolger Spionage in de V.S. STAAT VAN BELEG AFGEKONDIGD IN DE HOOFDSTAD E.E.G. onderhandelt met Turkije en Israël Orkaan over Japan De V.S. en Cuba ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE! Donderdag 6 juni 1963 119e jaargang No. 19388 WAARIN OPGENOMEN 1797 -1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 Zierikzee. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 4,55, per week 35 cent. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) f 1,per stuk. In dit nummer: Actieve V.V.V. - Brouiversluiven keurstarieven van tabak en rozij nen in de E.E.G. De onderhandelingen met Israël, die op 26 november j:l. werden ge opend, zijn minder ver gevorderd. Van Israëlische zijde beoogde men aanvankelijk een globale en prefe- tentiële 'overeenkomst, die in feite gelijk zou staan met een assooiatde. De zes landen wilden de bespre kingen echter 'beperken tot de vast stelling van een eenvoudige han delsregeling. Tijdens de ministers- bijeenkomst van de E.E.G. van 1 april werd 'besloten tot een zekere versoepeling van de invoerrechten op door Israël uitgevoerde pompel moezen, meststoffen en bepaalde textielproducten als badpakken. De delegatie van Israël staat onder lei ding van de Israëlische ambassadeur bij de E.E.G., Amiel Najar. DEN HAAG, 5-6. Blijkens Jiet 1 voorlopig verslag van de Commissie voor de Middenstand uit de Twee de Kamer stemt men daar wel in met het ontwerp tot wijziging van de Uitverkopenwet 1956. Naar het oordeel van een groot aantal leden kna een specifieke re geling, zoa'ls neergelegd dn' de Uit verkopenwet, niet worden gemist. Oök in een algemene regeling voor de materie, die als oneerlijke con currentie pleegt te worden aange duid, zouden opruimingen en uit verkopen een bijzondere plaats moe ten krijgen en afzonderlijk moeten worden genoemd en 'geregeld, zo vonden deze 'leden. Overigens vroe gen veie leden zich af of een derge lijke algemene regeling niet gewenst is. Terzake de zogenaamde voor- keursdagen werd' gevraagd of de si tuatie nu echt wel zo is, dat deze dagen inderdaad slechts aan vaste 'klanten worden aangekondigd. Ge vraagd werd voorts of tegen over tredingen van de regeling van de vcorkeursdagen strafrechtelijk op getreden wordt. Prinses Astrid, het tweede kind van prins Albert en prinses Paola van België, is woensdag één jaar geworden. Op de foto zien we de jarige met haar moeder, die in oktober wederom een baby hoopt te krijgen, gefoto grafeerd in de tuin van het paleis Belvedère in Brussel. DEN HAAG, 5-6. De ledten van de nieuwe Eerste Kamer zijn woensdag middag beëdigd. Mr. J. A. Jonkman is herbenoemd tot voorzitter. Na de beëdiging 'heeft mr. Jonk man een korte toespraak gehouden waarin hij H.M. de Koningin zijn eerbiedige dank betuigde voor zijn herbenoeming tot voorzitter. Hij 'heette in het bijzonder de 21 nieuwe leden van de Eerste Kamer welkom en sprak over de taak van de senaat en over de taakvervulling van de senatoren, wier lidmaatschap als nevenfunctie is bedoeld. Hij deed voor de waarneming van het voorzitterschap van de Kamer als hij afwezig zou zijn, een beroep op mr. D. A. Delprat, thans in jaren het oudste li'd van de senaat. Vervolgens werd geloot voor hét bepalen van de tijd van aftreden van de leden. Mr. Delprat werd uit genodigd ihet lot te trekken en het resultaat was dat de leden van de groepen 1 en 3 in 1969 zullen af treden. De groepenx 2 en 4 omvatten de Eerste Kamerleden gekozen door de loden van de Provinciale Staten van Gelderland, Overijssel, Groningen, Drenlte (groep 2) en Zuid-Holland ('groep 4). Ingezonden mededeling aan huis te ontbieden havenplein 11 - tel. 2890 Na de dood van de paus DEN HAAG, 5-6. Het college van kardinalen komt 15 a 18 dagen na het overlijden van de paus in een 'besloten 'bijeenkomst (conclaaf) bij een voor de verkiezing van een nieu we paus. Het complex van het Va ticaanse paleis, dat conclaaf-gebied wordt, omvat de Sixtijnse kapel, waar de stemmingen woilden gehou den. De vloer van de kapel wordt overal op gelijke hoogte gebracht om de gelijkheid van de kardinalen bij de verkiezingen te symboliseren. In de Paulus-kapel zijn de zoge naamde „cellen" ingericht, apparte menten van twee a drie 'kamers, waarin de kardinalen met hun ge zelschap verblijven. De eetzaal van de kardinalen is in de aula Dei Pon- tifici van hét zogenaamde Borgia- appartement. Alle trappen cn gan gen die naar dit complex leiden worden dichtgemaakt. Slechts één deur en zes kleine openingen, de zg. „tuoIc" worden vrijgelaten. Alle doorzichtige ramen worden afgedekt en verzegeld, er blijven slechts 'klei ne openingen voor ventilatie. Tien tallen lijdelijke altaren worden over at waar plaats is opgesteld. Vier ruote worden aangebracht- in de Pi us TX zaal, een vijPdc op d e gren s tussen het appartement van de gou verneur van tiet conclaaf en hot conclaafcomplex, een zesde tussen de Oortile de Maresoial'lo en de Cor- t'ile Dei Papa'galLi. Ieder verkiesbaar In theorie is iedere mannelijke katholiek, priester of leek; die on gehuwd en geestelijk gezond is, ver kiesbaar tot paus. In de praktijk hebben de kardinalen alitijd een der WASHINGTON, 5-6. J. Edgar Hoover, hoofd van de federale re- cherdhe in de V.S., heeft voor een subcommissie van het Amerikaanse congres verklaard, dat er 761 func tionarissen uit de landen van het Sowjetb'lok in de V.S. spioneren. Deze functionarissen hadden 1.066' ondergeschikten van wie ook een aantal een opleiding -als geheim agent 'had gehad. Alleen al de Rus sische functionarissen hadden hét vorig- jaar 14 reizen naar strategi sche gebieden gemaakt vóór het ver zamelen van geheime gegevens. Zij waren voorts naar 65 wetenschap pelijke, technische en militaire con ferenties cn tentoonstellingen ge weest. De federale recherche stelde op het. ogenblik een onderzoek in naar 165 communistische of door commu nisten geïnfiltreerde organisaties in. Veranderlijke bewolking Verwachting tot vrijdagavond: Veranderlijke bewolking met en kele zonnige perioden en hier en daar een 'bui. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Zwakke tot matige wind, in hoofdzaak uit oostelijke richtingen. 7 juni. Zon op 4.22, onder 20.55. Maan op 21.00, onder 4.44. Volle maan: 7 juni te 9.31. Hoogwaterstanden ZIERIKZEE: 7 juni 3.21 v.m. 15.48 n.m. hunnen gëkozen. De kardinalen mogen ieder een priester-secretaris en een andere persoon voor hun eigen verzorging in het conclaaf meenemen. Verder worden toegelaten de secretaris van het heilig college, de ceremonie meesters, een biechtvader, keuken en ander personeel en vaklieden, kappers, dokters en apothekers, met de kardinalen inbegrepen totaal een vierhonderd en vijftig personen. De kardinalen wonen het conclaaf bij 'in purperen gewaden waarvoor zij bij de dood van de paus hun ge wone klederen verwisselden. Alle anderen (conclavist!) zijn in het zwart. In zuid Noorwegen is woensdag een bus met studenten in een meer gereden. Negen jongelui verdronken en 25 liepen verwondingen op. AMSTERDAM. Amsterdam valt dnze dagen op door een zowel voor vreemdeling als Stadgenoot onge woon verschijnsel: de abnormaal grote hoeveelheid iepenbloesem, die gedreven door de sterke droge wind in grote wolken door en over Am sterdams straten dwarrelt, iedere wandelaar omhult en zidh togen de 'huizen vastzet cn zidh in goten en portieken nestelt, om even 'later weer op een andere plaa'ts neer te vallen. De kleine bruine- vliesjes 'dringen zelfs lot in de woningen door. BROUWERSHAVEN: 7 juni 2.53 v.m. 15.16 n.m. Springtij: 9 juni. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 6-6. Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied boven Frankrijk werd geleidelijk minder diep. Een restant ervan kwam evenwel boven ons land terecht en veroor zaakte op verschillende plaatsen tijdelijk regen. Een hogedrukgebied 'bij Scandinavië nam nog wat in be tekenis toe en vertoont op het ogen blik een grdte stabiliteit. Samen hangend met een te verwachten verdere opvulling van het lagedruk gebied wordt de kans op 'buien mor gen iets kleiner. De wind blijft overwegend oostelijk, waardoor de temperatuur wat boven normaal zal zijn. UTRECHT. De Rijksmunt in Utrecht zal een penning slaan met de beel denaar van paus Joannes XXIII en 'het jaartal 1963. DEN HAAG. Bij K.B. is benoemd in het college van scheidslieden van de regeling inzake uitkeringen aan nazi ^vervolgden als lid, tevens voor zitter: mr. E. J. Kort/hals Altes, raadsheer in de Hoge Raad der Ne derlanden. Negerstudent aan „blanke" universiteit OXFORD MISSISSIPPI, 5-6. De 21-jarige neger C'leve McDowell is woensdag als tweede negerstudent ingeschreven aan de universiteit van Mississippi te Oxford. Er hebben zidh geen ongeregeldheden voorge daan. Dat was wel het geval toen in ide herfst van het vorige jaar de negerstudent James Meredith het terrein van deze universiteit betrad De gouverneur van de staat, Ross Barnet, heeft voor de televisie ver klaard dat McDowell slechts is toe gelaten omdat de staat niet op kan tegen het federale leger. De veilig heid van de student viel echter on der de verantwoordelijkheid van Washington. Onderzoek naar vissterfte Zuurstofgebrek is de oorzaak ELBURG, 5-6. Naar aanleiding van de vissterfte in de Gelderse Gracht te Oosterwolde op de Noord- West Vcluwe is een onderzoek inge steld door de technische opzichter der visserpen van de visserij-in spectie te Utrecht. Het 'blijkt dat de Vis aan zuurstof gebrek is gestorven. Het water be vatte slechts 1.5 miligram zuurstof per liter, terwijl dit normaal zes a zeven miligram per liter is. De lage waterstand van het Veluwemeer en in de polder Oosterwolde en de or ganische en 'biologische verontreini ging, welke zuurstof 'aan het water onttrekt, hébben deze sterfte in de hand gewerkt. Bij het. opensnijden van enkele vissen bleek de 'kuit en de hom nog 'aanwezig te zijn, zodat geconcludeerd moet worden, dat de vis op weg naar de paaiplaats reeds door dc dood is overvallen. Grote onrust in Perzië Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Poezie is waarheid op haar Woensdag is op dc Ginkelse heide hel traditionele jaarlijkso*schaapschccr- dersfeest gehouden. De vachtdragers werden met de hand, op oud-Veluwsc wijze, van hun warme pak verlost, onder het belangstellend nog van vele toeschouwers. TEHERAN, 5-6. In de Perzische hoofdstad Teheran heerst een ver warde toestand. De /ongeregeldhe den, die begonnen zijn als betogin gen tegen de plannen van de over heid voor het verdelen van het grootgrondbezit cn de vronwen- emancipatie, duren voort. De de monstranten treden op onder de leuze „wü strijden voor de Islam". De betogers hebben vooral in de cude stad hevig huisgehouden. Tal rijke winkels zijn geplunderd, enige bioscopen zijn in brand gestoken en vele auto's op straat vernield. De oude wijken zijn door troepen af gezet. vielen o.a. vrouwen aan die geen sluier droegen. Vooral in de oude 9tad! werd veel schade aan winkels, bioscopen en auto's aangericht. De betogers vielen de politie aan met 'knuppels en messen. De politie maakte gebruik van vuurwapens. Het hoofd van de staatsveilig heidsdienst, generaal Fakravan, heeft meegedeeld, dat in de nacht van dinsdag op woensdag een d'er- éigtal Mohammedaanse leiders is aangehouden, onder wié de Ajatol- iah Ghoeni van de heilige stad Qom en de Ajatollah Ghani uit Mesjed. Het complot tegen de uitvoering van de sociale hervormingsplannen zou worden geleid door de Ajatollah Chomeini, de 'geestelijke leider van de Sjiasekte. Volgens generaal Pak- ravon zijn er aanwijzingen dat de ongeregeldheden met steun uit het «buitenland - met name Egypte - zijn georganiseerd. In de moderne stad hebben mili tairen uitgebreide voorzorgsmaatre gelen genomen. Zij staan op wacht bij hot paleis van de sjah en 'bij de regeri ngsgebouwen Dc Perzische regering heeft woens dagavond voor de hoofdstad Tehe ran de staat van beleg afgekondigd. Dit geschiedde na hevige onlusten, waarbij volgens officiële berichten, twintig mensen zijn 'gedood of ge wond. Het hóófd van de staatspolitie, ge neraal Nematolla'h Nassiri, is be noemd tot militair gouverneur van de 'hoofdstad. Hij stelde een uit- ganasvei'bod in van tien uur des avonds tot vijf uur 's morgens. Strjjd voor dc Islam De ongeregeldheden begonnen als betogingen, die op touw waren ge zet door de Mohammedaanse Sjia sekte. 'Deze groep verzet zich tegen de plannen van de regering voor vrouwenemancipatie en voor de ver deling van het grootgrondbezeit. De Leuze van de demonstranten was „wij strijden voor de Islam". Zij TOKIO, 5-6. Een orkaan met de codenaam Polly heeft woensdag een spoor van dood- en vernieling over west- en midden Japan getrokken. Minstens achttien mensen kwamen om het leven en zéker 20.000 mensen werden dakloos. Talrijke spoor- en andere verbin dingen werden -verbroken. 270 'brug gen werden weggeslagen en op ruim 300 plaatsen braken dijken door. BRUSSEL, 5-6. Te Brussel wor den de onderhandelingen voortgezet over het sluiten van een associatie overeenkomst tussen Turkije en de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) en een regeling van de han del van Israël met de E.E.G. De onderhandelingen met de Turkse delegatie, d'ie onderleid! ng staat van de Turkse ambassadeur bij de E.E. G., Hasan E9at Isiik, vormen de laat ste fase van de 'besprekingen. Ei- moeten nog slechts enkele detail punten worden geregeld voor de associatie-Overeenkomst met Tur kije tot stand kan komen. Turkije wordt dan het tweede met de E.E.G. geassocieerde land. Griekenland is het eerste. De jongste ministerraad van de E.E.G. 'heeft een vergroting goedgekeurd' van de contingenten voor de Turkse invoer tegen voor- WASHINGTON, 5-6. Het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft woensdag koel gerea geerd op de verklaring van premier Castro, dat Cuba bereid is de be trekkingen met de V.S. te „normali seren". Een woordvoerder zei dat de regering-Kennedy het heel duidelijk heeft gemaakt, dat er „op het wes telijk halfrond over het communis me niet kan worden onderhandeld". Premier Castro had dinsdagavond in Havanna verklaard, dat zijn re gering tot normale betrekkingen met de V.S. wil komen, maar dat „geen centimeter van het socialistische kamp zal wijkenwij zijn com munisten". Een schaapscheerdersfeest

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1