5 BEVA RAGLAN IEDERE DAG PLEZIER VAN BROOD ROOSTER 5 PICNIC REPEN-E08 139 GRUYTER mobiel kantoor» CHOC. PASTA De „Care d'Ombre*1 jonge 00 - von 155 cl. goudse kaas pikante q fi MARGARINE lunchhap 9 u4e poki* 00 GEVALLEN ANWB f) de overall met onbeperkte bewegingsvrijheid Fa. A. E. HOLTY maak uw spaarsaldo groot met „de zilvervloot" Coöperatieve RaiffeisenbankZierikzee en omgeving' Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L O transistor-radio Van den Berge fa. De Korte Bouwvakken Bouwvakken Zonnebrillen BERGMANS DROOMWENS WEEKRECLAME lüct GOEDKOPER I grens werkt mee aan het slagen van uw vacantle! Uw vacantie nacfert u begint al plannen te maken! Daarom komt de ANWB luist nü naar u toe met een rijdend Inlichtingenkan- toor. Om u te helpen met de voorbereiding van uw vacantie In binnen-of buitenland. Met kaarten en gidsen, met documenten, kortom met alle service, die de ANWB u kan bieden. Komt u eens langs; u bent van harte welkom! PLAATS EN DATUM Zierikzee 7 juni I juli 29 juli 26 augustus STANDPLAATS Havenpleia OPENINGSTIJDEN 12-17,30 u. en 19-21 u. geen knelpunten meer. 100 °lo bedrijfsveiligheid. BENDIEN'S CONFECTIEFABRIEKEN N.V. ALMELO Verkrijgbaar bij: Havenplein 14 - telefoon 2897 - Zierikzee Voor die Zilveren Vloot hoeft u echt niet naar Spanje te gaan. Die Zilveren Vloot ligt bij onze bank voor anker. Voor jonge mensen tussen 15 en 21 jaar. Sparen maar. Met een extra premie ,,van overheidswege". Dat telt aan. En hoe. Daar weten die jeugdige spaarders van mee te praten. Haal de buit binnen. Open een Zilver- vloot-spaarrekening bij onze bank. Bouw in versneld tempo aan een toekomst. Maak hoge rente van uw geld. Zilvervlootrente! AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAI FFEISEN-BANK TE UTRECHT Sportvissers! Met een Philips van vangt u weer! De Rondoinatic wasvolautomaat met elf werkelijk volauto matische wasprogramma's reinigt de ruwste tot de teerste weefsels. In voorraad bij: Telefoon 227 - Bruinlsse Uw juiste adres voor: inruil - service en financiering H.H. fruitkwekers! Voor een goede schurft- en insectenbestryding leveren wij U de volgende middelen: „Captan" - „S.M. 55" - „Metu I Systox" - „Aateck" - „Kel- thane" - „Aadrinam" - „Aa- pirsul" - „Rogor AA" - „Aa- system" - „Gusathion" - „Gesidon" - „Karathane" enz. Steeds voorradig W. van Sluijs Haamstede Abr. de Rijke Renesse Inlevering zegelboekjes met kaart; vrydag 7 juni, van 7.30-8.30 uur in het Ned. Herv. Ver enigingsgebouw te Zierikzee; Maandag 10 juni van 7.30- 8.00 uur bij v. d. Werf te Noordgouwe. P.V.: W. DE BIL Algehele inlevering van va kantiebonnen, zegelboekje en registratiekaart op maandag 10 juni a.s. bij G. DUSON Caustraat 10 - Zierikzee speciaal voor brommers en scootersj Polaroid- Rodenstock zonnebrillen de beste! Prima verrekijkers vakopticiën - Telef. 2029 Havenpark - Zierikzee Toost twee sneetjes in één keer aan beide zijden tegelijk. Hupdaar wippen ze omhoog als ze goud bruin zijn. DROOMPRIJS f 29,50. Te betalen in: 200 zegels a 10 ct. -j- f 9,50 of 295 zegels. 6 Maanden garantie. ZEGELS SPAREN GAAT ZO VLUG Koop een droomwenszegel a 10 ct.: 1) bij elke gulden bodschappen 2) bij elke 3 pakjes margarine 3) bij elke 250 gram koffie of 50 gram Oploskoffie Altijd De Gruyter's Snoepje van de Week bij M,— De Gruytermerk-artikelen. Elke week met 'n leuke verrassing. van 5 t/m 1 juni 63 pof von 85 ct. i von 98 ct, 1 (extra margarine uitgezonderd) J Altijd 'n kassabon voor 10°/o korting, óók bij de weekredames. OH BETERE C71 I WAAR OfVTIEN V71 I PROCENT nllnnn de CUIUUl 1 GRUYTER Uitkomst voor blonden en roodharigen Voor weekends en vakantiedagen Na onze koude en verregende zo mer van verleden jaar en na de enorm lange poolwinter, die we zo juist achter de rug hebben, hopen we in de 'komende maanden toch wel een heleboel warmte en een hele boel zon te krijgen. Dat wil zeggen: lekker veel daagjes naar zee of zwembad. Dat zou dan natuurlijk erg prettig zijn, alleen is al die zon niet geheel zonder gevaar. Vooral lichtblonde en roodharige mensen kunnen maar weinig pigment mobiliseren tegen de zonnestralen. Sommigen worden door de intensieve bestraling echt ziek: ze krijgen koorts en ze voelen zich ellendig. Licht- en luchtbedden niet verzuimen En voor de lichtblonde en rood harige mensen geldt niet eens het „wie mooi wil zijn moet pijn lijden", want een sportief en gebruind uiter lijk. dat tegenwoordig door jong en oud wordt begeerd, krijgen deze lie den toch niet. Zulke mensen doen er daarom be ter aan van meet af aan de onbe dekte gedeelten van de huid af te schermen, hetzij door die dik in te poederen (het beste is donkerge kleurde poeder), hetzij door een gro te zonnehoed te dragen. De blonden en roodharigen doen er ook weer geen goed aan als zij geheel en al afzien van het nemen van licht- en luchtbaden. Voor de gezondheid zijn die immers1 onmis baar. Dat geldt niet alleen voor het jon ge kind dat rachitis krijgt als het niet voldoende aan daglicht wordt blootgesteld - goede voeding alleen is niet voldoende - maar evenzeer voor de volwassene. Door onze ongunstige klimatolo gische verhoudingen zijn wij maar al te veel gedwongen ons tot de neus toe in te pakken. Als er gele genheid is tot het nemen van licht en luchtbaden moet daar beslist ge bruik van gemaakt worden. Vluchten voor de zon Er bestaat nog een andere moge lijkheid om van het zonlicht te pro fiteren zonder daarvan schade te ondervinden. Daarvoor kunnen we in de leer gaan bij de bevolkingen van die landen waar de zon meer als ko peren ploert dan als weldadige ener giebron wordt beschouwd. Op de gedragswijze die daar wordt gevolgd heeft men de laatste tijd ontwikkeld, wat de Fransen de Cure d'Ombre noemen, de schaduwkuur. Het woorcl kuur 'is in deze niet geheel op zijn plaats; het gaat hier immers niet om de behandeling van zieken, het betreft een hygiënische leefwijze voor normale personen. Ook wij in Nederland kunnen deze zeer wel toepassen in onze week ends en tijdens de vakantie. Men zoekt dan niet een zonrijke plaats op om te luieren, dan zouden we weer zijn waar we al waren. Nee, men gaat luchtig gekleed bui ten lopen, met een bal spelen of gymnastiek doen op een plek waar wat bomen staan of waar andersoor tige schaduw te vinden is. Bruin uit de mode? Van de „Cure d'Ombre" wordt men gelijkmatig bruin, in ieder geval voelt men zich er permanent prettig bij, heeft men geen kans op uitge breide verbrandingen, met alle ge volgen van dien. Vooral degenen die gauw hoofd pijn krijgen of die spoedig duizelig worden bekomt de schaduwkuur heel wat beter dan het zonnebad. Volgens de laatste berichten zou het bi-uin worden overigens uit de mode raken: elegante Italiaanse da mes zouden er tegenwoordig de voorkeur aan geven zo blank moge lijk te blijven! Dr. ALFREDA BRIEDE ZEEUWS-VLAAMS FEUILLETON 44 Nadat Kees de 'luchtbanden-wagen van de Pauwels weer op „Veldzicht" terug had! 'gebracht, was het inmid dels vijf uur geworden. Hij 'kwam nog even binnen bijJannie en haar moeder, terwijl Fie en Marie aan het melken waren. Hij was erg in zijn nopjes, want de barometer, liep hard) teruig, de wind' (begon op te steken ©n overal' aan ide hemel wer den dreigende donderkoppen zicht baar. Handenwrijvend ikwam hij binnen lopen. „Nou dames! Wat zeggen jul lie van zo'n weertje? Is het niet schitterend!?" Verbaasd keek Janmliie hem aan. „Héb je het weerbericht vanmiddag d'an niet gehoord? Veel wind, regen en' onweer. Vind jij dat mooi?" „Ja!" lachte Kees, „want nu zal je vader <zijn aanstaande schoonzoon door W. Goldol eens leren waarderen! Hii wilde het koolzaad gewoon maaien en op hoop zotten! Als wij dat gedaan hadden had ihij de helift van het zaad wel kunnen afschrijven. En dank zij de maaidorser is alles nu veilig binnen! Is dat goed! werk -of niet?" Vrornv Paiuwels moest er om lach en. Goed werk was het. Maar ook al was heb weer goed gebleven, dan hoefde Kees zich nu niet meer be zorgd) te maken. Wat haar betrof konden ze rAi aanstaande zaterdag het feest wel vieren. Nu Jan terug was en het 'eerste deel van de oogst binnen was, bestond 'er inderdaad een reden om weer eens te lachen. Jannie iboog diep over haar ver stelwerk heen, terwijl moeder dit zei. Maar Kees tilde 'haar hoofd op, nam het tu'ssen zijn 'grote handen en gat haar spontaan een zoen. Toen maakte hij dat hij weg kwam. Kom, hij iginig de sfeer nu niet bederven door over .zijn 'thuis te vertellen! Hij was nog juist vóór de bui bin nen met de trafetor. In de schuur zag hij de fiets van Henk staan. Aha, dan zou vanavond! de hele fa milie wel weer compleet zijn. Dan zou hij meteen de kogel door de kerk jagen en vertellen wat er een paar dagen geleden tussen hem en moeder was voorgevallen. Dan zou den Henk en de zusjes niet meer eenzijdig kunnen blijven. Ze zouden partij moeten kiezen in het conflict on dan wist hij waar hij aan toe was. De sfeer was al direkt geladen, toen Kees zich had 'gewassen en verldeed. Buiten zoemde de regen en bulderde af en toe het onweer, maar binnen was ©r de stilte vóór de storm. Terwijl ze gedrieën zaten te eten werd er heel weinig gezegd. Moeder wenste geen verwikkelingen terwijl Henk er bij zat en Kees wil de wachten tot Jo en Cor er bij wa ren. Het was een ongezellige maal tijd, want Henk, die eerst 'levendig had verteld van dienstzaken, zweeg tenslotte, toen de andere twee wei nig belangstelling toonden. Na het, eten bleven de mannen zitten roken, terwijl moedor de vaat waste en het eten voor Cor opwarm de. Tussen twee .regenbuien door kwam die thuis en even later kwam ook Jo aanzetten. Ze bleef maar een ogenblikje, zei ze, want ze moest die avond! mevrouw .nog helpen met groenten inmaken. „Blijf dan nog even hier", ver zocht Kees, toen ze met moeder naai de keulken wilde, „want er moeten vanavond een paar misselijke din gen besproken worden". Verwonderd 'kwamen Henk en de meisjes aan tafel zitten, terwijl moe der bij het raam bleef staan. „De kwestie is", vervolgde Kees kalm, „dat dk van moeder niet meer aan de spullen in de schuur mag komen en dat ik om het zo te noe men ontslagen ben. Dat is natuur lijk haar igoed recht, want vaders bedrijf staat helemaal op haar naam en dus is zij de eigenares. Maar dan wil ik óók mijn recht en dus heb ik loon 'geëist over de laatste acht jaar dat ik hier in dienst ben geweest, dus vanaf dat ik meerderjarig ben". „Zijn jullie nu helemaal gek ge- Worden!" stoof Jo op, terwijl Cor ai bij voorbaat begon te huilen en Henk onrustig op zijn stoel zat te schui ven. „Volstrekt niet!" .vervolgde Kees. „Ik eis alleen datgene op, waar ik reCht op heb. En daar moeder niet wil' toegeven, zal dit een proces wor den. Ik wilde jullie daarop voorbe reiden, omdat het natuurlijk van te voren vast staat, da't ze dit proces verliest en bijgevolg de kosten er van zal moeten betalen. Aangezien er heel wat uit te zoeken valt, zul len diie kosten niet gering zijn en omdat dit tenslotte afgaat van wat jullie later bij 'leven en welzijn krij gen, meende ik jullie hiervan in kennis te moeten stellen". (Wordt vervolgd!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 10