EEN MINISTER GEVRAAGD Raad Westerschouwen krijgt nota over Oostenrijkse huizen Jongens en meisjes, Met VELPON zie je er geen barst van! Sr SUNIL WAST STRALEND WIT ZIERIKZF.ESCHF, NIEUWSBODE Vrijdag 1 maart 1963 No. 19337 Investering van tonnen in West hoekse recreatie Ingezonden mededeling HAAMSTEDE, 28-2. Tüdens de woensdag onder voorzitterschap van burgemeester jhr. K. Riiell gehouden vergadering van de gemeenteraad van Westerschouwen - zie ook ons nummer van donderdag - werden de algemene beschouwingen n.a.v. de begroting 1963 voortgezet door de heer J. llendrikse (P.v.d.A.). De heer llendrikse vroeg zich af of er niet teveel geld naar de recreatieve sector verdwjjnt. ten koste van an dere urgente zaken. In verband met de brandweer/a ken zei spr. graag een rapport van de commandanten zelf te zien. De heer Hendrikse zou verder graag de verhuurpriJs van de strandhokjes iets opgevoerd zien, zodat de ont vangsten evenredig worden aan de uitgaven voor reddingsmiddelen e.d. Afmetingen van de hokjes zou de heer Hendrikse graag nader zien vastgesteld. Spr. brak verder een lans voor de bejaardensociëteiten. Met een subsidie zou het saaie leven iets kunnen worden opgefleurd. De voorzitter zei, dat de investe ringen voor de recreatie in de ton nen lopen. De subsidies en reclames van V.V.V. moesten eigeplijk be taald worden door hen die er belang bij hebben. De voorzitter was van mening, dat met de verhuur van strandhokjes geen bovenmatige win sten gemaakt worden omdat de eige naars ook zitten met afbraakop bouw, storm en opslag. Er i9 nu een indeling gemaakt waarbij een ge deelte strand„huisjesloos" wordt. Toezicht zou volgens wethouder v. d. Klooster nodig zijn, omdat de brutaliteit rond de hokje» wel eens te groot wordt. Doch hij is streng te gen afheiningen rondom, terwijl het de burgemeester niet behaagt om in badpak met ambtsketen hier voor politie-agent te gaan spelen. De voorzitter zou verder niets lie ver zien dan dat alle bewoners van een Oostenrijkse woning in een Wo ningwetwoning kwamen te zitten. De capaciteit der kleuterscholen is te klein om iedere kleuter een plaats te verzekeren. Wel heeft de voorzit ter grote belangstelling voor de sub sidie aan de bejaardensociëteiten. De heer van Waveren, eveneens van de p.c.-fracties, roemde de bege leidende brief bij de begroting. Hij noemde in de begroting de admini stratie-vergoeding voor de Chr. Nat. school te klein. Verder verwondert het spreker, dat er niet gesproken wordt over grondaankopen. De voorzitter meende dat dit in het vervolg zal gebeuren door b.v. de Stichting Renesse, die in dit ver band voor de gehele Westhoek gaat opereren. Er zijn echter plannen voor aankoop. De Oostenrijkse woningen. Dan houdt de heer van Waveren een nogal ingewikkelde beschou wing over de gang van zaken met de Oostenrijkse woningen. Hij op perde daarbij enkele grieven tegen het gemeentebestuur en wel over de opzeggingsperiode, waardoor het mogelijk is dat een huurder, pas in het volgend jaar april bericht kan krijgen dat hij dat jaar niet kan hu ren. De mensen blijven daardoor 3 maanden in het onzekere of ze er des zomers in kunnen of niet. Ook het doorverhuren aan familie stelt de heer van Waveren aan de orde. wat volgens hem oncontroleerbaar is. Ook zitten er nu mensen in die er niet in horen en nog te lage huur betalen. De mensen van Wester schouwen gaan voor. zei de heer van Waveren. De voorzitter meende te moeten antwoorden met een nota die ter- zijnertijd de raadsleden zal worden voorgelegd. Wel zei de voorzitter dat de gemeente niet gelukkig is met deze woningen, die indertijd door de Oostenrijkse N.V.V. werden ge schonken. Ged. Staten zitten ook reeds lang met deze kwestie. Weth. v. d. Klooster noemde de gang van zaken nog een gebrek van de voormalige gemeentebesturen. Wel moest hij toageven dat inder daad de brieven aan de huurders wat laat de deur zijn uitgegaan. Tot slot dankte de heer van Wa veren b. en w. voor de toegezegde nota-en hoopte daar tevens in te vin den van wje deze woningen nu eigenlijk zijn. Namens de begrotingscommissie noemde de rapporteur, de heer M. J. Steur, de begroting uiterst sober, doch alles is in orde. De raad ging accoord met de be groting 1963 die er in cijfers als volgt uitziet: de gewone dienst: in komsten en uitgaven: f 2.051.925,33, met een onvoorzien van f 14.187,21. De kapitaaldienst toont in de in komstenzijde een bedrag groot f 5.328.264,60 en a an de uitgaven kant f 6,016.186.34, wat een tekort betekent van f 687,921,74. De heer van Waveren stelde voor om de eerste begrotingswijziging, in houdende een verlaging van de hui dige auto-vergoedingsonkosten van de secretaris niet te aanvaarden. Weth. v. d. Klooster lichtte deze zaak toe. Hij zei dat enige ambtena ren in Renesse wonen, doch na de bouw van het nieuwe raadhuis in Haamstede zal geen rekening meer gehouden kunnen worden met ver goeding voor vervoer, middels deze in Haamstede moeten gaan wonen of voor eigen rekening rijden. De voorzitter stelde voor het voorstel van b. en w. (dat dus een verlaging inhoudt) in stemming te brengen. Dit werd met 6-5 stemmen aangeno men. Tegen stemden de heren van Waveren, Dalebout, Padmos, West hoeve en Krijnse Lokker. lnqe7onden mededeling (toekomstige melkbrigadiers-ters) Woensdag 17 april a s. mogen jullie in een mooie autobus naar Zierikzee. Want dan is het feest voor de melkbrigadiers Ifiüi Leger des Heils-collecte op Schouwen-Duiveland Van 4 tot en met 18 maart (Ingezonden). Het was de wethouder van finan ciën van een onzer grote steden die het vertelde bij de opening van een nieuw Leger des Heils-gebouw. „Ik houd van het Leger des Heils" zei hij; „en ik ontdek steeds weer, dat ik daarin niet alleen sta. On langs wandelde ik op zondagmiddag door de stad en kwam langs de openluohtbijeenkomst van het Leger.- Op een gegeven moment kwam er een zuster langs met het bekende busje. Natuurlijk deed ik er wat in - maar tot mijn verbazing deed de zeeman die naast mij stond, er een véél en véél groter bedrag in. Hij moet de verbazing op m'n gezicht gezien hebben, want hij zei: „Ja meneer, dat weet u misschien niet zo, maar mijn maats en ik weten er alles van. Dat Leger des Heils staat altijd' klaar en voor iedereen - en over de hele wereld!" De wethouder van financiën be sloot met: „Dat gaf me toch wel eventjes te denken!" En misschien geeft het u die dit leest, ook eventjes te denken, dat complimenteuze signalement van de heilssoldaat ."altijd klaar, voor ieder een, overal ter wereld. Ze staan altijd klaar waar de me demens in geestelijke en maatschap pelijke nood is. Soms alleen maar incidenteel voor iemand die aanbelt om voedsel, kleding, onderdak. Soms georganiseerd voor baby's, kleuters en kinderen in kinderhuizen, meis jeshuizen, jongenshuizen. Voor ont spoorde en zwakke medemensen in reclassering en maatschappelijke centra. Voor langdurige zieken en invaliden in verpleeghuizen. Voor bejaarde mannen en vrouwen in „Avondzon"-huizen. Ze staan klaar, in 106 plaatselijke afdelingen en 40 maatschappelijke inrichtingen. Ze staan klaar bij rampen - of het nu een dijkdoorbraak of een uitslaande brand is .Waar nood is, is het Leger! Ze staan altijd klaar - en voor iedereen. Het Leger vraagt niet: wie is u? - maar: kunnen wij helpen? Zonder onderscheid des persoons. Straks, van 4 tot 18 maart zullen op geheel Schouwen-Duiveland de collectebussen en -lijstéh weer van deur tot deur gaan voor de Natio nale inzameling, een der voornaam ste financiële peilers van de Leger des Heils-arbeid. Misschien heeft u niets met het Leger des Heils te maken. Misschien is u gereformeerd, of hervormd, of katholiek, of doopsgezind, of huma nist, of communist of helemaal niets. Het Lager vraagt er niet naar - zoals het er ook niet naar vraagt wanneer iemand hulp nodig heeft. Het helpt iedereen. Het vraagt ieders -hulp om te kun nen helpen. IVOORKUST. Bij een verkeerson geval in Ivoorkust zijn 18 mensen om het leven gekomen en drie ge wond. Bij N'Douci, op 150 km. ten noorden van de hoofdstad Abidjan, kwam een vrachtauto met boom stammen op een brug in botsing met een autobus. De autobus kwam in de rivier terecht en de vi'achtauto stortte op het wrak. Verkoop van grond. Aangenomen werd het voorstel om grond te verkopen aan: Stichting Recreatie Centra „Ostoerio" te Rot terdam. betreffende een stuk grond (kavel 14) aan de J. J. Boeijesweg te Haamstede voor de bouw van een directeurswoning. Grootte 545 m2.. prijs f 12.50 per m2; aan de N.V. „De Brug" te Zwijndrecht een per ceel grond voor de bouw van twee dubbele woningen gelegen aan de zuidzijde van de nieuwe weg, die parallel loopt met het Boomgaard- wekken. De grootte is 920 m2„ de prijs f 12,50 per m2.; 3e; een stukje openbare weg achter de huizen aan de Noordstraat, waardoor aanvrager de heer P. de Graaf zijn bedrijfs ruimte kan uitbreiden. Grootte 10 m2„ prijs f 10,- per m2; 4e: een ge deelte van het perceel bouwgrond gelegen aan de Hoogezoom te Re nesse, grenzende aan het perceel van de heer T. A. Blom. door de heer J. A. Kouman te Renesse als aanvrager. Grootte 360 m2., prijs f 12,50 per m2. Een subsidie van f 50,- werd ver leend aan het Nutsdepartement Haamstede-Burgh door het steeds teruglopen van het ledental, waar door de financiële positie ernstig verzwakt wordt, f 75,- subsidie werd verleend aan de Ver. voor Instru mentale Muziek te Middelburg, in verband met het gegeven concert te Zierikzee. De heer J. Westhoeve stemde tegen. Een voorstel van b. en w. tot het verlenen van een bijdrage in de ver voerkosten van de kleuters van het Oostenrijkse dorp naar Haamstede i.v.m. de weersgesteldheid ondervon den geen tegenkanting. Eveneens werd aangenomen het voorstel van b. en w. tot het ver lenen van een uitkei'ing ineens i.v.m. de strenge winter 1962-1963, Deze regeling staat geheel los van de Rijksregeling. Een hamerstuk was het voorstel tot wijziging van de Verordening be grafenisrechten. Benoeming onderwijzer. Met ingang van 1 februari 1963 werd de heer D. Vos uit Oost- en West-Souburg benoemd als onder wijzer aan de Prinses Beatrixschool te Haamstede. In Renesse is nu nog een vacature, doch hier is tijdelijk benoemd de heer Waké. In Noord- wellé komt op 4 april de heer v. d. Wielen terug. De heer Steur merkte op dat in Noordwelle nu in twee jaar 8 leerkrachten les gaven. Hij zag hier gaarne een kentering in. In Renesse werd van de erven van mevrouw J. G. Hoogenboom-Bolle een perceel weiland, groot 69 are 70 centiare, gelegen in het plan Krom me Reke, aangekocht tegen een prijs van f 5,- per m2. Hiertegen had de raad geen bezwaar. Een brief van de heer A. de Ruij- ter uit Renesse over een aanvraag voor het plaatsen van demonteerbai-e kampeerwoningen werd voor ken nisgeving aangenomen. Bij de verder voorkomende zaken gaf de voorzitter nog een resumee van de huldiging der veerpontbe manning. Op een vraag van de heer Hendrikse zei de voorzitter, dat deze twee sleepboten met hun tweeën per dag f 3000,- kosten. Het Rijk betaalt hiervan 50 procent, de Provincie 40 procent en de gemeen ten 10 procent. De nieuwe zandstrooier doet goed werk. Kritiek was er natuurlijk over de manier van sneeuwruimen en zandstrooien. Dit gaat de gemeente f 3000,- kosten. Mej; J. Koopman heeft ontslag gevraagd als typiste van het ge meentehuis te Renesse. Te Renesse wordt de houtwal in de Laöne uitgedund, wat de onder staande bodem ten goede komt. De kermisverpachting bracht f 2200,- op. De rondvraag. De heer Krijpse Locker wees op de gladheid van de Laöne naar de duinen. De heer'Westhoeve zag veel sneeuw op de kruising Zeeanemoon- weg-Jan van Renessëweg. Dezelfde vragensteller vroeg om zo spoedig mogelijk een gemeente-opzichter te krijgen. De voorzitter zei nog even te wachten op de reorganisatie van de Centrale Dienst. De heer Goossens noemde de Sportraad, die een dezer dagen voor het eerst bijeen kwam, zeer vrucht baar. Hij vroeg verder aandacht voor de toegangswegen naar Noord welle. Plannen zijn bij G.S. De heer van Waveren vroeg bij nog eens sneeuwruimen meer aandacht aan de bochten. Opnieuw hamerde de heer Hendrikse op de torenklok van Noordwelle, die weer hapert en veel reparatiegeld gaat kosten. De heer Steur had moeilijkheden met de vuilnisauto, die op enkele plaatsen geen vuil meeneemt. Spr. vroeg ver der een betere stoel, daar hij zeer wankel zit. Tot slot diende de heer Peene zijn ontslag als raadslid in wegens vertrek naar Zierikzee. Ingezonden mededeling UNIL bleekt voor u SUNIL blauwt voor u èn SUNIL is nylon-actief Vergadering Kon. Ned. Middenstandsbond afeling Brninisse Hce zijn de vooruitzichten? In het Veerhuis te Bruinisse hield de afdeling van de Kon. Ned. Mid denstandsbond haar jaarvergadering onder leiding van de lieer A. de Ko ning. Deze opende de vergadering en gaf een kort overzicht over het afgelopen jaar. Hij las vervolgens het jaarverslag voor van de secretaris, de heer J. Huibers, die door ziekte verhinderd was. Uit dit verslag bleek dat ook in 1962 verschillende zaken gemo derniseerd waren, c.q. na verbou wing heropend. Gememoreerd werd het Overlijden van.het oudste lid in jaren, de heer S. Capelle en het overlijden van mevrouw wed. Bal- Jumelet. In verband met de aanleg van de Deltawerken en met de heersende hoogconjunctuur kon over het alge meen worden gesproken van een zeer gunstig jaar voor de Bruse mid denstand. Ook de penningmeester, de heer H. E. Braber, liet een optimistisch geluid horen wat de ontvangsten van de vereniging betrof. De aftredende bestuursleden de heren J. Huibers en C. Bolijn wer den herkozen. Toekomstverwachting. Aan burgemeester C. H. van de Linde was verzocht zijn visie te ge ven op de te verwachten ontwikke ling, wanneer de Grevelingendam en de Haringvlietbrug gereed zullen zijn. In zijn causerie daarover her innerde hij aan de betrekkelijk sta tische toestand van voor de oorlog. Na de oorlog leefde men in een an der tijdperk. De crisis van de derti ger jaren, die het zakenleven ver lamde, maakte plaats voor wat men noemt een hoogconjunctuur, waar van men niet had durven dromen, zij het dan dat daarvan meer wordt gemerkt in een stad dan op het platteland. De ontwikkeling in het westen van het land ging snel, men ging spreken van de randstad Hol land en het is met deze randstad, dat de Bruse middenstand over en kele jaren geconfronteerd zal wor den. Als de Deltadammen en brug gen klaar zullen zijn, betekent dit. aldus spreker, dat de eilandbewo ners gauwer in de randstad zijn, maar het omgekeerde is eveneens het geval. De plaatselijke midden stand zal dan meer dan nu moeten concurreren tegen de groot-winlcel- bedrijven in de steden. Het zal nood zakelijk zijn zich daarop nu reeds voor te bereiden. Het was hem be kend dat door gezamenlijke inkoop >in een zekere tak van bedrijf de winstmarge kon worden verhoogd. Door dezelfde taktiek toe te passen voor andere branches zal men eco nomisch sterker komen te staan en met meer succes de strijd kunnen volhouden. Ook het smaakvoller eta leren was een punt waaraan zeker nog wel aandacht moest worden ge schonken. Gemiste, kans. Dat met de festiviteiten ter gele genheid van de opening van het mosselseizoen, welke door duizenden vreemdelingen werd bezocht, geen consumptietent door de middenstand was opgesteld, achtte de burgemees ter een gemiste kans. Nu moesten mensen vertrekken zonder in de ge legenheid te zijn geweest een belegd broodje of iets dergelijks te consu meren. Hij vertrouwde en sprak ten slotte de wens uit, dat door een hechte samenwerking tussen de V. V.V. en de middenstandsvereniging goede resultaten zouden worden verkregen. De heer L. Padmos stelde nog en kele vragen over de aftakking van een weg van de Grevelingendam naar het dorp en nadat hij de nood zakelijkheid daarvan nog eens had onderstreept, sloot de voorzitter de vergadering. Na afloop daarvan wer den door de 'heer L. Capelle enkele films vertoond. Ingezonden mededeling .uUWDElSu. POTTER „LINIA ^3^ MENTHOkPELlETS Te pen hoest en Keelpijn Uitwerking frappant BERKELEY. De seismografen van de universiteit van Californië heb ben een krachtige aardbeving gere gistreerd, met schokken die bijna twee uur aanhielden. Het epicentrum van de beving lag in het gebied van Nieuw Guinea. De aardschokken wa ren begonnen om 21,17 uur Ned. tijd. Wat biedt de BEELDBUIS? Deze zaterdag presenteert de Vara 7.30 vrije nieuwsgaring, 8.45 relais van de Johan Heestersshow uit Duitsland en 10.30 het Franse oude- jaarsprogramma met Brigitte Bardot in al haar geklede onschuld. Alle maal film- en bandopnamen dus. Daarna reportage wereldkampioen schappen kunstrijden. Zondagmiddag vervolg van het ijsdansen; The Flintstones en een eenacter staan op het avondprogramma van de KRO, die daarna het kunstmaandorkest werken van Mozart laat spelen. Uit de verdere week tippen wij: op maandag 10.40, het 2de deel over autosport (Shell-film voor NTS) en de hoofdfilm II Tetto (Het dak) in ons land; een verslag van de com munistische machtsovername te Praag in 1948 via Dl op dinsdag, 10.20 uur, wedstrijd Dundee-Ander- lecht om de Europacup over onze zenders, gevolgd door „Vloekjes bij de thee" en piste. Het kijkspel op donderdag is Sabrina. België VI.. vertoont woensdag het blijspel De diplomaat. Vrijdag staan dan „Top of Flop" en Rudi Carell weer op ons Nederlandse programma. In kringen van de Westduitse regering en van de politieke partijen betoont men zich ontstemd, dat het associatieverdrag tussen de E.E.G. en de 18 Afrikaanse landen door^de houding van Nederland en Italië in de ijskast is gelegd. Weekeinde ARTSENDTENSTEN ZIERIKZEE: dokter C. M. van Hoorn, telefoon (01110)-2080. MIDDENSCHOUWEN: dokter J. L. Braber, Dreischor, telefoon (01112)-280. OOSTERLAND-BRUINISSE: dokter K. van Leeuwen- Brui nisse. telefoon (01113)-280. DIERENARTSEN dokter C. J. H. Scheuerman, Zie rikzee, telefoon (01110)-2180. Ingezonden mededeling neem de voordelige grote tube. Feuilleton 56 „Waarom?" vroeg Yvonne, die naast hem in de wagen schoof en het portier dichtklapte. „O, ze woont bij me in de buurt. Toen ik nog met de bus ging, liep ze ook altijd met me mee. Vooral de eerste tijd, toen het lopen nog wat moeilijk ging, ondersteunde ze me op de trap. Nu rijdt ze 's morgens en 's avonds mee". „Wie is het? Hoe heet ze?-" „Jeannette van Deutekom. Ze is typiste op mijn afdeling. Een aardig kind". „Ik heb je anders niet een wagen gegeven om damespassagiers mee te nemen", antwoordde ze op ijzige toon. „Doe niet zo dwaas, Yvonne", ant woordde hij rustig. „Ze is boven dien een ondergeschikte van me". „Juist daarom. Je moet aan je prestige denken". „Wel, als je beslist bezwaren hebt" „Je moet hel zelf weten, jochie. Als je er maar aan denkt, dat ik nummer één ben en nummer één blijf". „Jawel, nummer één. Waar is jouw wagen?" „Deugt niks van. Wil niet losko men. Ik heb er al bijna achtduizend kilometer mee gereden en ik krijg hem niet boven de honderdtien". Hij keek haar verbaasd aan. „Maar waarom moet je zo snel rijden?" „Hij moet het ruimschoots kunnen halen. Ik heb 'm behoorlijk ingere den. Bovendien is cr iedere keer door B. J. TEN WESEPE kortsluiting. Hij moet nu maar eens goed nagekeken worden. En anders wil ik een ander. Er is nog zoiets als garantie". Hij haalde zijn schouders op en sprak er niet verder over. Thuis nam ze deel aan het diner. Ze was nu een regelmatige gast in den huize Jansen en Jan-Piet's moeder had zich er al mee verzoend, dat ze zich in januari zouden gaan verloven. „Jan-Piet", zei Yvonne, toen ze na het diner in de salon zaten, „ik heb een verrassing voor je. Een nieuw- tje". De jongeman kende haar nieuw tjes en verrassingen al zo'n beetje en was niet bepaald nieuwsgierig. „En dat is?" Ze boog zich over hem heen en fluisterde hem in het oor: „Winter sport. Wij beiden. Samen, veertien dagen". Hij schoot in een lach. „Winter sport! Skiën en zo zeker? Ik kan niet eens schaatsenrijden, laat staan skiën". „O, maar dat is gemakkelijk te le ven. Ik ken het goed en ik zal wel zorgen voor een goede, betrouwbare instructeur. In Garmisch. Ik heb al besproken voor ons beiden. Oude jaarsavond vertrekken we .vieven oud en nieuw in de trein - dat is weer eens iets anders - en zijn nieuwjaarsmorgen in Garmisch. Het is er dan altijd reuzeleuk. Begin van het seizoen, niet al te druk. We blij ven tot de 12 en gaan met de nacht trein terug. Zijn we de volgende middag weer in Arnhem. Met de wagen is het me te ver. Temeer, omdat-ie nog helemaal niet be trouwbaar is, zie je?" Jan-Piet had met stijgende ver wondering geluistei-d. „Ja, maar lie ve kind, luister nu eens: dat gaat toch niet? Hoe moet het dan met mijn werk?" „Nou, je hebt toch zeker recht op vakantie en van die slipperdagen, of hoe heet dat?" „Snipperdagen", verbeterde Jan- Piet. „Ik heb veertien dagen vakan tie per jaar en tien snipperdagen. Maar die kan ik niet allemaal tege lijk opnemen. Er zijn ook verplichte bij, zoals koninginnedag". „Onzin. I'k ga wel met die direc teur van je praten. Dat plooi ik wel. Stel je voor, je zou niet eens veer tien dagen vrij kunnen krijgen voor de wintersport „Ja, maar Vonnie, ik heb er geen zin in. Ik houd helemaal niet van wintersport en zo. Wat heb je er- eigenlijk aan? Skiën? Je weet, dat dat been van mij nog steeds geen honderd procent is. Ik loop nog al tijd niet, zoals het behoort. En wou je mij dan laten skiën? Dank je wel. Mij niet gezien". „Maar Jan-Piet, ik heb alles al be sproken, hotel en zo". „Dat is dan wel een beetje voor barig, niet? Je zoudt althans eerst, met mij hebben kunnen overleggen. En dat is het 'm juist: jij bekok stooft alles op je eigen houtje. En jij denkt er helemaal niet bij na. dat het voor mij onmogelijk is. Boven dien, ik wil in het begin van het jaar niet dadelijk al mijn vakantie- en snipperdagen gebruiken. Dan heb ik de komende zomer niets over. Tic ga veel liever in juli of zo een paar weken met. vakantie". (Wordt, vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5