OORDEEL in onze -opruiming Restanten damestassen JOH. DE VRIES fRI ES M Hulp voor de vogels op Schouwen-Duiveland dringend nodig De Schouwse Westhoek kreeg nieuwe sneeuwlaag van 10 cm Winter op Sch.-Duiveland WINTER ■MBB98H9HHHESBUyUUBUK&ll \Z \A Plastic Porceleinen Grote afwasbak >apiermand rüstkom van 38 cm n div. kleuren geschikt voor kwaliteits-plastic 95 cent soepkop, f 1,95 met lepel 59 cent Aardewerk Plastic Glazen soepkop stofdoekmanda compötestel met steelgreep flinke maat zeven-delig in zes kleuren f 1,98 f 1,98 89 cent Leuk sigaretten- bekertje van zwart gelakt metaal f 1,49 Honderden heeft U er nodig. Nu extra voor delig! 5 pak voor 89 ct. De vuile was hoort in deze waszak Met ritssluiting f 2,50 Plastic bus Eierdopjes Plastic voor een rol leuk model op medicijnkast beschuit pootjes met vakken 75 cent zes kleuren f 4,95 59 cent Prachtige Plastic tasje Goed boodschappentas opbouwbaar waterhoudende diverse 69 cent spons ruitdessins 39 cent 50 cm lang f 11,95 tegen sterk verlaagde prijzen Tornado handmixer voor room, sausen, vruchten, deeg, enz. Eén jaar garantie Normale prijs f 23,50 - nu f 18,95 Partij bloempotten in frisse kleuren 'vanaf 45 cent Plastic slabak met modern bestek flinke maat 98 cent Prachtig nest glazen schalen 5-delig f 1,8! Hanglamp Meubeldoeken Plastic voor slaap- schoendoeken theeeomfoor kamer, keuken, Haarddneken reu2e handl§ gan£ fenrenareerd iets warm te diverse kleuren g p p houden f 4.95°a ccl"f 1.95 Zelfklevend tochtband 4 meter 39 cent Grote pedaalemmer van stootvast plastic f 4,95 Roestvrjj schilmes met plastic greep 35 cent Havenplein Zierikzee Plastic emmer van 8 liter inh. diverse kleuren f 1,50 Vergiet van stootvast plastic 79 cent Prachtige, op drie standen verstelbare strijktafel f 14,95 Plastic overtrokken groentenrek, onmisbaar in de keuken f 7,95 Plantenbak met 50 cm styrophor- plantenbak Dit schoenrek past in uw kast, voor negen paar schoenen f 4,95 Plastic vleespop Vleespop Kinder 32 cm groot met kam en projector en leuke kleding, wasbaar haar met haarscherp met haar Ongekleed beeld f 3,98 f 2,98 f 8,95 Plastic Onbreekbaar voorraadbus gootsteenbakje 45 cent 49 cent Restanten EET-, THEE- of ONTBIJTSERVIEZEN !9 Plastic kaasstolp rond model 95 cent Duizenden gevederden met ondergang bedreigd Winter laat zijn last steeds meer voelen YVESTENSCHOUWEN, 14-1. Over het ijs van de inlagen rondom de vogel eilanden klinkt net als in de lente en zomer de welluidende roep van dui zenden vogels, maar nu is het kennelijk de honger die de vogels drijft zich wanhopig schreeuwend te uiten. Het wordt uiteraard snel minder met de toestand van de vogels op Schouwen-Duiveland en de hulp zoals die geboden wordt zou beslist niet meer kunnen worden gemist. Bjj duizenden zitten de meeuwen, geflankeerd door enorme aantallen eenden, op de bij eb droogvallende banken in de Scheldemonden, om te zoeken naar mogelijk wat achtergebleven voedsel. De toestand wordt echter ook hier kritiek, want deze banken worden hoe langer hoe meer jjsrotsen. Bij hoog water wieken de vogels naar het eiland, maar behalve enige plekken van de Gemene Geul is hier bijna geen open water meer. De vogels worden momenteel met de ondergang bedreigd. De Vogelwacht heeft met Staatsbosbeheer vorige week reeds enige malen de vogels ge voederd en gaat nu op volle kracht hulp bieden. Vrijdagmorgen vertrok vanaf het terrein van graanhandél gebr. Lan- degent een vrachtauto met een 2000 kg. graanafval en verder ,aan boord' een klein maar select gezelschap vo gelwachters. De eerste zakken gin gen van de auto af in de buurt van Smallegange's dijk, waar een sloot nog open gehouden werd door een groot aantal eenden en smienten. Verder ging de tocht langg het grote meer van de Gemene Geul, waar zeer veel vogels een toevlucht had den gezocht in de nog open wakken. Een aantal zwanen profiteerde hier eveneens van het open water. Iets verder zat een grote groep ganzen op een stuk landbouwland. Af en toe waggelde er een uit de groep om spoedig weer neer te hur ken om hun poten in de warme ve ren tegen vorst te vrijwaren. In het inlagengebied werd de on ontbeerlijke hulp ingeroepen van de „vogelgids" uit dit gebied, de heer G. v. d. Hoek uit Moriaanshoofd. Be hulpzaam al9 altijd was hij dadelijk bereid om samen met zijn zoon mee te gaan om plaatsen aan te wijzen waar veel vogelconcentraties waren of bij opkomend water te verwach ten waren. Geheel doorgereden naar de zeedijk, werden hier wat zakken graan op de schouders genomen en over het bevroren ijs van de inlaag naar de eilandjes gedragen. Een barre tocht! Tegen de snijdende oos tenwind werd hier een bijzondere aanval gedaan op niet bedekte delen van het hoofd der vogelwachters en vooral de neuzen en ogen vertoon den een zeer vochtige aanblik. De zakken werden tijdens het lopen langzaam geopend en zo ontstond een lange strook voer, waarop veel eenden reeds vanuit de lucht bege rige blikken wierpen. Ook de laag wegvluchtende grote zwerm meer koeten kwam al spoedig terug om te kijken of er iets van hun gading Aan de z-zijde van het Schelp- hoekgat zaten zowel binnen als bui ten de dijk enorme groepen schol eksters. Ze lieten zich niet fotogra feren en gingen op de wieken, wat het gezicht nog mooier maakte. Toch waren er al enige vogels die geen krachten meer hadden om op te vliegen en het was te zien dat ze het bar moeilijk zouden krijgen. Ook hier werden grote massa's graanaf val gelost zodat hier ook wat op luchting verwacht mag worden. De rest werd meegenomen naar de boerderij van de heer v. d. Hoek, die het de volgende dag weer rond zou brengen. Een bijzonder warm kop koffie in de „Heerekeet" was een zeer welkome poging om de koude wat te verdrijven, tevens kon wat van gedachten gewisseld wor den over de verdere plannen. Helaas kunnen deze plannen nog niet ver wezenlijkt worden, omdat de Vogel- wacht-financiën verdere grote aan kopen niet toestaan. Het bestuur van de Vogelwacht Schouwen-Duiveland heft dan ook aan het slot van dit artikel de vol gende noodkreet: Help de vogels zo veel mogelijk: stort daarom geld op 't gironummer van de penningmees ter van de Vogelwacht: 59368 ten name van de heer P. den Haan te Burgh. Er is een massale vogelcon centratie gesignaleerd bij de Greve- lingendam en de duizenden vogels die daar hongeren, moeten ten koStè van alles voeder krijgen. Snelle hulp is daarom dringend gewenst. Ook giften in natura van landbou wers zijn uiterst welkom. Kolen- en melkvervoer soms voorrang te Zijpe ZIERIKZEE, 15-1. In de overtui ging dat maatregelen nodig zijn, om aan de gevolgen van de strenge win ter het hoofd te bieden, hebben maandag de gezamenlijke gemeente besturen van Schouwen-Duiveland overleg gepleegd, waarbij contact werd opgenomen met de brandstof- fenhandelaren. Een regeling kon worden getroffen,, die de aanvoer van brandstoffen verzekert en de dagelijkse afvoer van melk. De regeling voor de brandstoffen heeft betrekking zowel op de vloei bare - als de vaste brandstoffen. Voor de vloeibare brandstoffen voor ziet de regeling in een afspraak, dat per drie dagen voor 6 vaarten heen en 6 vaarten terug van de Zijpse veerboot, voorrang zal worden ver leend. Voor de vaste brandstoffen werd voorrangsvergunning verkre gen voor drie vaarten per dag heen en drie terug. Voor de afvoer van melk geldt de voorrangsregeling van 1 vaart -heen en 1 vaart terug per dag. De gemeentebesturen beseffen dat de andere vervoerders hierdoor worden getroffen, maar de urgentie is dusdanig, dat men tot dit besluit is moeten komen. De gemeentebestu ren hopen dat men begrip zal heb ben voor deze onontkoombare maat regel, opgelegd door de bijzonder strenge winter, die wij thans bele- WESTHOEK, 14-1. Het weerbe richt sprak zondagmorgen van „eni ge sneeuw in het noorden en wes ten van het land". Daar ook de Schouwse Westhoek in het westen des lands ligt, werd op een vlokje gerekend. De hardbevroren grond had tot gevolg dat de sneeuwval die in de middag omstreeks 13.15 uur begon, een 100 procent effect had, daar elk vlokje bleef liggen. Toen dan ook de inktzwarte wolken zich te half vier wat begonnen op te los sen en het sneeuwen ophield, lag er 8 cm. Daar kwam na zes uur nog een paar cm bjj, zodat de Westhoek in eerste instantie had te maken met een laag sneeuw van 10 cm. Gelukkig zijn we al wat gewoon geraakt aan deze winter zodat al spoedig sneeuwschuiven de wegen schoonmaakten. Velen maakten in de late namiddag echter nog een wan deling door de bijzonder mooie na tuur. Een winters beeld zoals op deze zondagmiddag hebben we nog niet gezien, omdat de sneeuw uit- stekertd bleef liggen. Alle -bomen en heesters evenals elk gebouw kreeg een pakkende laag die tot ver in de nacht bleef liggen. Toen de tempe ratuur boven nul kwam en de wind opstak, was het mooie er weldra af. Ook in de loop van maandagmorgen hebben veel sneeuwploegen en schuiven de wegen in de Westhoek weer van sneeuw ontdaan. Inmiddels gaat dé dooi nog niet door, en zoals vele ouderen onder ons zeggen: „een weekje schaatsenrijden is mooi, lan ger niet, want dan gaat het geld kosten". Arbeidsproces in de knel Dit is een waarheid als een koe, want het arbeidsproces dat op ver schillende plaatsen al geruime tijd stil ligt, geraakt achter. Verschillen de landbouwers moeten nog wat ploegen, de afvoer van de sloten stagneert omdat het op verschillende plaatsen niet mogelijk is om ook maar een sloot te vinden, zo veel sneeuw ligt er overheen gestoven, zodat het net is alsof weg en akker één zijn geworden. Ook bij de fruit kwekers is hel snoeien uitgevallen. Hier en daar wordt nog wel eens wat geknipt, doch wie een dergelijk wondje bekijkt, ziet dat de schaar het hout niet glad afsnijdt, doch er onstaan talrijke lagere scheurtjes, die ontstaan omdat het hout bevro ren is. Verscheidene kwekers hebben nog veel fruit in hun opslagplaatsen waarbij dag en nacht gestookt moet worden, wat ook weer extra kosten meebrengt. Fruitvervoer is practisch niet mogelijk omdat het produkt on derweg op de vrachtauto's bevriest. Ook de aannemers kunnen niet op schieten met -hun metselwerk en veel arbeiders zitten in de W.W. De wintertarwe Dan komt langzamerhand de vraag naar voren of de wintertarwe niet bevroren is. Een vraag die nog niet beantwoord 'kan worden. Meestal vriest het jonge tarweplantje kapot als na een flinke dooi, waarbij het plantje in het water komt te staan, de vorst weer invalt en dan wordt het als het ware afgesneden. Tegen woordig zijn er tarwerassen die een 13 graden vorst wel kunnen hebben. Ook de tuinders kampen met moei lijkheden. De groenten die zich nog in de volle grond bevinden zijn bijna onbereikbaar geworden. We doelen hier op spruitjes en prei. De kool soorten die vorstvrij zijn opgeslagen ondervinden moeilijkheden bij het transport, omdat ze weinig vorst kun nen verdragen. Het rooien van wit lof is bij deze strenge vorst zeer ris kant. Bij de winkeliers neemt dan ook de vraag naar blikgroenten en peulvruchten drastisch toe. De groentenkwekers hebben ver der grote uitgaven voor het op tem peratuur houden van -huh verwarm-, de kassen. Verder doet het winterweer een geduchte aanslag op het. materieel van de vervoersondernemingen. Er is nu reeds moeite ondervonden door bevroren 'koelwaterinstallatres. Een blik op de Oosterschelde op maandagmorgen, toen dus het drijf- ijs naar zee afdreef via de Schouw se dijken, liet duidelijk blijken dat er heel wat van de grote rivieren afkomt. Op het strand zijn nu de eerste schotsen aangespoeld en bie den daar een bizar beeld. Juist de variatie doet het 'm in deze zuinter. Alles wat de winter in zijn reuzenijskast aan voorraden aanwezig had, wordt achter elkaar opgesnoept: ijzel, onderkoelde regen, stuifsneeuw, ijs, sneeuw - dikvlokkig en dunvlokkig - rijp, kortom een compleet scala van winterse moge lijkheden en de mens hinkt van dag tot dag op twee gedachten. Het ene moment staat hij sprakeloos tegen over het verblindend schone tafe reel, dat de wereld te bieden heeft, het andere moment denkt hij aan de mensen en de dieren, aan de kou lijders en de hongerlijders, aan de wintertarwe, aan de kleumende vo gels langs de zeekant en als hij al te veel nadenkt, glijdt hij onderuit, want de straten hebben hun verras singen in petto, een beetje sneeuw over keiharde ijsbultjes. Sensationeel was (en is) de schui vende en kriezelende schotsenzee, zoals wij die hebben gezien bij Scha- rendijke en Zijpe. Vooral bij het Koepeltje te Scharendijke toonde de winter zijn meest grimmige gezicht. In een ononderbroken stroom scho ven de schotsen langs de in zee uit stekende kop van de dijk, zich voe gend bij het uitgestrekte drijvende veld, dat ver naar de einder lag uit gestrekt. Enkele reuzenmeeuwen - goggeyi heten ze in de volksmond - liepen ineengedoken en kleumend over de basaltblokken; tientallen scholeksters bleken de strijd al te hebben opgegeven en lagen dood op hun rug in het witte zand. Een pretje dan weer te Dreischor, waar de mensen voor de lol hun kindertjes op de sneeuw (of liever iisolifant zetten en ze dan fotogra feren. Een juwelig plaatje voor la ter. Bij Zijde de lange slang wach- tentende wagens en auto's en een worstelende boot door de ijsvelden. „Zo'n strenge xvinter is er tegen woordig niet meer bij", zei men toch altijd? Moet men nu eens kijken! EILANDMAN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6