Koude in Amerika De toestand in Togo Vier betrouwbare middelen in 1 tablet! Chefarïne 4 ZIERIKZEESCIIE NIEUWSBODE Dinsdag 15 januari 1963 No. 19311 „Oosterlamls Fanfare" gaf geslaagde uitvoeringen GOSTERLAND. Op vrijdagavond 11 en zaterdagavond 12 januari heelt de muziekvereniging „Oosterlands Fanfare" een geslaagde uitvoering gegeven in de Cont'erentiekamer. Ondanks het koude winterweer was de zaal goed bezet en dit stemde de vcoiziüer, de heer P. C. van den Berge, tot vreugde, waarvan hü in z(jn openingswoord blijk gaf. Na het welkomstwoord sprak de voorzitter enige woorden ter nage dachtenis aan de in 1962 overleden voorzitter, de heer J. G. Boot, en het eveneens overleden lid van de Com missie van Toezicht, de heer J. Z. Meerman. Vele jaren zijn zij de ver eniging tot steun geweest en hebben veel voor de fanfare gedaan. Er werd op verzoek van de voorzitter een minuut stilte ter hunner gedach tenis in acht genomen. Gememo reerd werd verder het aftreden van de heer M. Dorst als directeur, na enige moeilijkheden in de boezem der vereniging. Nadat deze vele ja ren de „muziek" heeft gediend meen de hij thans te moeten heengaan, en werd zijn plaats ingenomen door de tweede directeur, de heer Jac. Ca- pelle. Ofschoon enige leden uittra den zijn er toch nog een 25-tal over, hetgeen bevredigend is. Een aantal donateurs zou de vereniging nog graag willen inschrijven, vooral uit de jongere burgers der gemeente. Verder dankte de voorzitter voor de medewerking door de burgerij met betrekking tot de papieraktie, en hij hoopte dat dit ook weer in het nieu we jaar bestendigd zal blijven. Al met al zijn de vooruitzichten niet on gunstig. Muziek en toneelspel Tot slot eindigde de voorzitter zijn rede met een aanhaling uit de laat ste troonrede van H.M. de Konin gin, die ook aldus spr., van toepas sing is: „Kijk niet naar 't verleden, naar de toekomst moet de blik ge richt zijn". Hierna werd de leiding overgedra gen aan de directeur, de heer Jac. Capelle, en blies de muziekvereni ging een vijftal nummers, dat zeer in de smaak viel: 1. „Vredemars" van A. M. van der Leest, 2. „De Pade voort", een ouverture van P. B. Bis- selink; 3. „Am Frühlingsmorgen", wals van F. v. d. Bossche; 4. „La feste Splendora", ouverture van J. B. Kok en tot slot een mars „De goe de oude tijd" van A. Knappert. Na dit muzikaal intermezzo werd overgegaan tot opvoering van het vrolijk spel in drie bedrijven „Wel kom binnen" van Chr. Hoogewerf. Een vijftal dames en evenveel heren hebben dit humoristische spel met elan voor het voetlicht gebracht, het getuigde van gedegen studie. Niet om de anderen tekort te doen, mag toch worden gezegd dat de rol van Leny, en de rol van de butler, resp. vertolkt door mevr. Geelhoed-Boot en de heer C. van den Berge, bui tengewoon werden gespeeld. Het stuk werd met stijgende belangstel ling aangehoord. De heer Istha was de tolk der aan wezigen toen hij de dames en heren hartelijk dankte voor het gebodene, onder aanbieding van een surprise. De verloting, in de pauze gehou den, slaagde eveneens zeer goed. Hierna kwam de Boerenkapel op het podium, die onder leiding van de heer Capelle een zestal populaire nummers ten gehore bracht. Het dankwoord voor de voorzitter kwam voor het- laatste nummer van de ka pel, en nadat de heer van den Berge eeri dankwoord had uitgesproken aan allen die aan het welslagen van deze avond hadden meegewerkt, hoopte hij dat niemand, het eens zou zijn met het komende laatste nummer dat de Boerenkapel nog zou spelen, dat bleek tot grote hilariteit te zijn: „Och was ik maar bij moeder thuis gebleven". Een speciaal dankwoord werd nog gericht tot de grimeur de heer Dekker, waarna het raadslid Bakker, wegens ontstentenis van de burgemeester, namens het gemeente bestuur van Duiveland, een dank woord sprak voor de geslaagde uit voering. Hierna gaf de plaatselijke „The Musical Band" nog enige uur tjes dansmuziek ten beste. De uit voering van de muziek is goed ge slaagd. Ingezonden mededeling KJhameageleiehh3 Geslaagde feestavond sportvereniging „Burgh" Geen plaats wa onbezet gebleven op de feestavond der Sportvereni ging „Burgh", die vrijdagavond in hotel „Het Wapen van Burgh" werd gehouden. Een groot aantal dona teurs, leden en genodigden hebben een echt gezellige avond gehod, om dat het programma, dat voor 100 °/o op de gulle lach was ingesteld, in alle opzichten voortreffelijk werd opgeveerd. Een speciaal woord van welkom richtte de voorzitter, de heer W. J. Deurloo, tot de beide ere-leden, de heren J. Blom en A. van Zuijen, tot de aanwezige leden van verdienste en de heer G. Krijger, die de muziek op deze avond verzorgde. In zijn openingswoord sprak de voorzitter over deze feestavond als een stimulans om tot betere presta ties te komen in de afdeling voetbal. Want ook na de vorige feestavond in 1961 begon de victorie voor voet ballend Burgh en werd er bijna niet meer verloren, terwijl alle drie hoogst -geklasseerde tegenstanders aan de groen-witte zegekar werden gebonden. Zelf rees Burgh hierdoor op de ranglijst tot bij de eerste zes elftallen; een grootse prestatie. Voor de afd. korfbal, speciaal voor het eerste twaalftal, dat reeds enige jaren met grote voorsprong kampi oen van haar afdeling is geworden, is nog steeds geen mogelijkheid ge- schepen om in een „overwater"-com- petitie te gaan spelen. Het wachten is nog steeds op de dammen en brug Vervolgens ging de voorzitter over tot de uitreiking van de dit seizoen behaalde kampioenstrofeeën in de S.D.K.B.-competitie. Aanvoorder Ri- nus Kloet van het eerste twaalftal, mocht de flonkerende bokaal in ont vangst nemen. Nico v. d. Zande was de aanvoerder van 't tweede twaalf tal, dat een beker veroverde, terwijl Marcel Padmos de junioren gedu rende het gehele seizoen naar vele zege's aanvoerde. Als trofee was hun een vaantje toebedeeld. Bijzondere aandacht vroeg de voor zitter verder nog voor de deelname van het micro—achttal om het kam pioenschap van Nederland te Rot terdam op 16 februari. Prominente sportlieden Evenals vorig jaard werden ook weer enige prominente sportlieden aangewezen. De voorzitter van de jeugdcommissie, de heer S. Roos, wee9 deze met enige toepasselijke woorden aan. Het sportmeisje van het jaar werd Ploontje Rijnberg, de sportjongen Huib Boogaard. De titel MARKTBERICHTEN Aardappelmarkt ROTTERDAM, 14-1. Klei-aardap- pelen 38 mm. opwaarts voor het binnenland: Bintje f 16-17,50. Klei-aardappelen 35 mm. opwaarts Bintje f 15,50-17. Voer-aardappelen f 4-5,25. Export geen notering. Prijzen berekend per 100 kg. en op de handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon, schip of auto Graanbeurs ROTTERDAM, 14-1. Tarwe - 17 pet. vocht - naar kwaliteit - tot f 33,60 deze week franco bestem ming per auto. Zomergerst - volgens monster - tot f 28,50, af; Haver - volgens mon ster - tot f 26,75, af; Rogge - vol gens monster - tot f 25,50, af. Peulvruchten, franco Rotterdam: Groene erwten - op monster - f 47- 53; Schokkers - op monster - f 50- 69; Bruine bonen - boerenschoon op monster - tot f 125. van sportman van het jaar was dit keer voor Rinus Kloet, aanvoerder van het le twaalftal en lid van de jeugdcommissie. Voor het a.s. bus reisje van de junioren naar een thuis wedstrijd van Feijenoord werd op deze avond een gift van f 25,- ont vangen, waarvoor de heer Roos dankte. Op gezellige wijze zorgde het to neelgezelschap „De Hutspot", be staande uit Burgh-leden, voor enkele dolle kluchten, n.I. „Jonas weet het wel" en zuster Poppeij. Voor een goede aanvulling van deze stukjes zorgden enige juniorenleden met een sketch „De dameshoedjes" genaamd en een spel zonder woorden „Het standbeeld". Muzikaal werd dit pro gramma bijgestaan door een juni orenbandje, dat het uitstékend deed. Aan het einde dan'kte de voorzit ter een ieder die aan het welslagen van deze avond had meegewerkt. Een gecombineerde band uit Burgh en Steenbergen verzorgde de dans muziek. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepbaar: de heer G. Bos, Drie bergen. Ger. Kerken Beroepbaar: kand. F. W. Dillingh, Schoonrewoerd, zal gaarne met in gang van 20 febr. een eventueel be roep in overweging nemen. Beroepen te Opperdoes: kand. Joh. Kroeze, Apeldoorn. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Aangenomen naar Barrhead-Neer- landia (Alberta, Canada) (Can. Ref. Church): J. P. Moerkoert, laatstelijk missionair pred. op Soemba, woon achtig te Alkmaar. Chr. Ger. Kerken Tweetal te Papendrecht: W. Steen bergen te Meppel en M. Vlietstra te IJmuiden. Ger. Gemeenten Beroepen te Werkendam: P. Blok, Dirksland. Twee militairen gedood bij ongeluk op Curasao DEN HAAG, 14-1. Tengevolge van een auto-ongeval in Willemstad, Cu racao, zijn zondagmiddag twee kor poraals van de koninklijke marine omgekomen. Het zijn korporaal vlieger J. C. Smit, oud 22 jaar, ge huwd en vader van een kind, afkom stig uit Amsterdam, en vliegtuigma ker-instrumentenmaker der le klas se P. A. van Dijk, oud 21 jaar, on gehuwd en afkomstig uit Nuenen, zo deelt de marinevoorlichtingsdienst mede. Het ongeluk gebeurde doordat de auto waarin beiden zaten slipte en in frontale botsing kwam tegen een uit de tegenovergestelde richting komende autobus. Beide marine mannen waren op slag dood. CAEN. Drie plaatsjes in het ge bied van Caen zijn opgeschrikt door een reeks ontploffingen. In het stad je Jurques werden onder meer een winkel en enkele kantoren door een vijftal ontploffingen beschadigd. Kort daarna werd het stadhuis van St. Pierre-Tarentaine, dat enkele ki lometers van Jurques ligt, door een explosie beschadigd. Geen nunzenrennen DONCASTER, 15-1. Een book maker uit Doncaster, die blik baar om geld verlegen zat nu koude en sneeuw de paarden- rennnen onmogelijk maken in Engeland, kwam de vorige week op het idee wedrennen met muizen te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan. Hij kocht witte muizen, zette „jockeys" op hun ruggen en liet de dier tjes op een tafel draven naar een eindpaal, die bestond uit een stuk kaas. Maar hij had buiten de waard gerekend. Het geval was namelijk te ore ge komen van de altijd waakza me R.S.P.C.A. - de Britse die renbescherming - die onmid dellijk ingreep. De wedrennen moesten worden stopgezet op grond van de overweging dat de muizen hierdoor aan onno dig lijden zouden kunnen wor den blootgesteld. NEW YORK, 14-1. Hevige koude in de Verenigde Staten heeft tot dusver aan 31 mensen het leven ge kost. Eén van de slachtoffers was een automobilist, die doodvroor in het wrak van zijn over de kop ge- geslagen auto. In Texas wordt de eitrusoogst dooi de vorst bedreigd, terwijl zelfs in het gewoonlijk warme Californië op sommige plaatsen het kwik onder het nulpunt daalde. Het weerkundige station te Lub bock in Texas registreerde eert re cord .met bijna 18 graden Celsius onder nul. Te Craig in Colorado vroor het zelfs 36 graden Celsius. D eministers van landbouw van de zes landen van de Europese Eco nomische Gemeenschap zijn maan dag in Brussel bijeengekomen ter verdere bespreking van de verorde ningen voor een gemeenschappelijke markt voor rijst, zuivelprodukten en rundvlees. HM Een illustratie uit het gedenkboek „Honderd Nationale Jaren", dat bij gelegenheid van het eeuwfeest van de Nationale Levensverze keringsmaatschappij is uitgegeven. In 1886 werd hel eerste elek trische uurwerk aan de openbare weg geplaatst. Hel stond aan de Rotterdamse Leuvehaven. De dubbele doorschijnende wijzerplaten werden 's nachts verlicht door twee gaspitten. FLITSEN RENESSE UIT HET BUITENLAND Verschillende ongelukken biimens- en buitenshuis HOLLANDIA. De laatste tijd heb ben verschillende Papoea's zich tot de Nederlandse vertegenwoordiging in Hollandia gewend met het ver zoek naar Nederland te mogen gaan KOPENHAGEN. De Scandinavi sche Luchtvaartmaatschappij S.A.S. had in het boekjaar 1961-62 een te kort van 24.5 miljoen Zweedse kro nen of ongeveer 17 miljoen gulden. Dit i9 door deze maatschappij in Ko penhagen meegedeeld. PEKING. Een uit drie leden be staande delegatie van de Chinese communistische partij is uit Peking vertrokken om in Oost-Berlijn het partijcongres van de Oost-Duitse communisten, dat dinsdag begint, bij te wonen. MEMPHIS. Een op tweede kerst dag in Memphis (Tennessee) gebo ren Siamese tweeling, die met borst en buik aan elkaar wa9 gegroeid, is overleden nadat chirurgen getracht hadden beide kinderen te scheiden SAIGON. Zeven Amerikaanse.mi litairen zijn om het leven gekomen toen hun helikopter in de Vietna mese provincie Kien Hoa veronge lukte. WASHINGTON. De 16e en de 17de zogenaamde iPolaris-duikboot van de Amerikaanse marine zijn zaterdag van stapel gelopen. De schepen „John Adams" en de „Nathan Halè" - meten 7.000 ton. Zij zullen in de komende herfst in gebrui'k worden genomen. ASUNCION. In Asuncion, de hoofdstad van Paraquay, is een com plot ontdekt om het bewind van £>re-" sident Stroessner omver te werpen en een „dictatuur naar het model van die van Castro op Cuba" te ves tigen. Dit heeft de minister van bin nenlandse zaken in Asuncion zater dag bekend gemaakt. MEXICO STAD. In Mexico is in het gebied van Acapulo een volle autobus in een afgrond gereden doordat de chauffeur in slaap was gevallen. Acht inzittenden kwamen om het leven en 26 werden gewond. Van veertien gewonden is de toe stand ernstig. CARACAS. Bij relletjes in Cara cas, de hoofdstad van Venezuela, zijn zaterdagavond drie mensen om het leven gekomen en twaalf ge wond. COTONOE, 14-1. In Lome, de hoofdstad van Togo, was het zondag nacht rustig. Zoals bekend had het revolutionaire comité, dat het be wind van president Olympio heeft overgenomen, een uitgaansverbod voor de nacht afgekondigd. In de straten patrouilleren nu militairen en de radio zendt de proclamaties van het comité uit, waarin onder meer gezegd wordt dat het comité er naar streeft om op korte termijn een nieu we regering te vormen. Zaterdag heeft het in dit verband een beroep gedaan op diverse vooraanstaande politieke figuren zoals op de zwager van de vermoorde Olympio, Nicolas Groenitzky, die voorzitter van de Togolese raad is geweest en die zich in Dahomey bevindt en Antoine Meatchi, ex-minister van landbouw, die naar Ghana is gevlucht. De radio van Dahomey meldde dat een. derde belangrijke figuur, de advocaat Anani Santos, die in het noorden van Togo gevangen zat, bevrijd is. RENESSE, 14-1. Tengevolge van het ter plaatse zeer gladde wegdek kwam in de afgelopen week de wed. J. P. de R.-v. K. op de Hogezoom ter hoogte van de woning, van de heer Guequierre zodanig te tallen, dat zij een pols brak. Na dat dokter Simons de eerste hulp had verleend, werd het slachtoffer overgebracht voor verdere behandeling naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee. Nadat dit was geschied kon zij weer naar huis terug keren. Bij het plaatsen van een pan melk op de kachel had mevr. L. B.-P. het ongeluk een kokende 'ketel water van de kachel de 9toten, waarbij het water op een harer benen terecht kwam. Tengevolge hiervan ontstond een aantal ernstige brandwonden. Dokter Simons, die spoedig ter plaatse was, verleende de eerste hulp. Mevr. A. M. G.-G. had bij het ver richten van huishoudelijke werk zaamheden het ongeluk van een stoel te vallen, waarbij zij een pols brak. Bij een ongelukkige manoeuvre had de 9-jarige B.V., toen hij zijn evenwicht verloor, het ongeluk een pon kokende melk van de kachel te trekken. Het knaapje liep tamelijk ernstige brandwonden op aan gelaat armen, waardoor hij, thans het bed moet houden. Door de gladheid van de weg raakte de heer M. de H. te Renesse in de bocht in de Laone, gelegen te genover hotel „Zeerust" de macht over zijn stuur kwijt, met als gevolg een botsing met een auto, die in te genovergestelde richting kwam en bestuur werd door de heer M. O, te Renesse. Nog geen 5 minuten later werd de heer de H. zelf van achter aangereden door een vrachtauto van de R.T.M., daar de bestuurder niet bij machte bleek, door het gladde wegdek, om zijn wagen snel genoeg te doen stoppen. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Wel ontstond er enige materiële schade. Hoewel de wegen soms goed be gaanbaar zijn, komen op verschillen de gedeelten toch nog verraderlijke stukken voor. Onder met fijne sneeuw ondergestoven plaatsen be vinden zich somg verraderlijke ijs- Vlakten, welke vooral autobestuur ders voor verrassingen kunnen plaat sen. Zo kwam de heer R. B. te Re nesse op het weggedeelte tussen Noordwelle en Renesse plotseling in een slip, waardoor zijn wagen 90 graden van koers veranderde, met als gevolg dat hij tussen de tuintjes door dwars over het fietspad reed. Nog voor het bereiken van de sloot wist hij zijn wagen tot stilstand te brengen. IJs was in uitstekende conditie Schaatswedstrijden op natuurbad-baan te Renesse RENESSE, 14-1. Op het fraai be schut gelegen natuurbad te Renesse werden zaterdagmiddag schaatswed strijden gehouden, waarvoor goede belangstelling bestond. Onder de be langstellenden bevond zich ook bur gemeester jhr. R. J, H. Q. Röell en echtgenote, die met belangstelling de verrichtingen op de baan gade sloegen. De omstandigheden in aan merking genomen, bevond het ijs zich in uitstekende conditie. Des morgens was door het bestuur op deze ijsvlakte een baan uitgezet van- 300 m., waarop de rijders el kaar moesten bekampen. Begonnen werd met de jeugdige deelnemers (sters) tot 15 jaar, die een. afstand van 150 meter moesten afleggen. Bij de jongens ging de le prijs naar Louis Goedbloed die in de finale zijn broer Hans achter zich wist te la ten. De 3e plaats werd bezet door Cor Hillebrand. Bij de meisjes wist Cora Lodewijk in de finale Nel Dor reman te kloppen, waardoor zij in het bezit kwam van de le prijs. De 3e prijs ging hier naar Greetje Janse. Een prachtige strijd leverden de jongens tot 18 jaar tegen elkaar over een afstand van 600 meter (2 ron den). Jaap van Sluijs, uit Haamstede wist met Adri Lemsom tot de finale door te dringen, waarin van Sluijs zich onbetwist de sterkste toonde. De 3e prijs werd gewonnen door Hans Simons. De wedstrijd over 3000 meter, 10 ronden, werd op overtui gende wijze door H. v. Oeveren, Scharendijke, gewonnen. In deze wedstrijd kwamen de 12 deelnemers alle tegelijk in de baan. Van Oeverfen nam direct de leiding, waarna hij geleidelik van zijn tegenstanders wegliep. Al spoedig kregen de eerste deelnemers een lap van hem te in- kasseren en in de laatste ronde moesten ook Jaap van Sluijs en Jaap v. d. Hoek, die zich hardnekkig bleven verzetten, er aan geloven. Wanneer van Oeveren, die een prachtige stijl van rijden heeft, zich nog wat meer op de schaatssport 'gaat toeleggen' moet hij zeker in staat zijn ook op grotere wedstrijden uitstekende resultaten te boeken. De uitslag van de 3000 meter was: 1. Henk v. Oeveren, 5.59.8; 2. Jaap v. Sluijs, 6.31.7; 3. Jaap v. d. Hoek, 6.35.2; 4. Hans Simons, 6.53.5; 5. Jaap Verboom. SPORT SCHAATSENRIJDEN IJssportwedsfrijden s.v. Burgh Op de banen der IJsclub Burgh- Haamstede organiseerde de Jeugd commissie van de s.v. Burgh zater dagmiddag voor haar juniorenleden ijswedstrijden. Er werd in plaats van gevoetbald, met animo ge schaatst en aan spanning was geen gebrek. De uitslag waren: Koppel wedstrij den. 1. Het koppel Niek Nikerk en Kee9 Oostdijk; 2e. Joost Hogenstein en Jopie Roos; 3e. Hans .Padmos en Theo den Engelsman. Een sprint wedstrijd over 100 m. werd in 3 leeftijdsgroepen verreden. De oudste groep werd gewonnen door Hans Padmos, 2e was Joost Ho genstein. De middelgroep werd een overwinning voor Huib Boogaard met als 2e Mari Evertse. De jongste groep werd een zege voor Jan v. d. Maas met Jopie Roos als 2e. Bij dezelfde afstand voor meisjes werd Leny Kik eerste, Maddy Boo gaard tweede en Nella Boot derde. De prijzen werden uitgekeerd in geldsbedragen. In het afgelopen etmaal heeft Italië weer te lijden gekregen van een hevige koude. In het hele land is overvloedig sneeuw gevallen. Zelfs de hellingen van de Vesuvius zijn bedekt met een sneeuwlaag van wel twintig cm. Ingezonden mededeling Krachtige bestrijding van pijn en griep zonder de maag van streek ie maken/ De vier geneesmiddelen van Che- farine „4" hebben hun betrouw baarheid duidelijk bewezen, en millioenen mensen in de gehele wereld baat gebracht, vaak ook wanneer andere middelen faalden. Bovendien zorgt één der bestand delen dat een gevoelige maag niet van streek raakt. Glazen buisje 20 tabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1.60 Voordelige flacon 100 tabletten f S.50 KORTE RERICIITEN UIT HET RINNENLAND HOLTEN. In zijn woning „De Blikhorst" is op de Holterberg te Holten overleden mr. G. Vixseboxse, lid van de Eerste Kamer voor de C.H.U. AMSTERDAM. De hoofdredak- teur van het Russische weekblad Za Roebeshom heeft het partijbestuur van de P.v.d.A. telegrafisch verzocht eeri uitnodiging te sturen ten behoe ve van een zijner redacteuren voor het verzorgen, tevens voor de Praw- da, van de berichtgeving van het P.v.d.A.-congres op 17-, 18- ,en 19 januari in Den Haag. HEERLEN. Het vijfjarig zoontje avn de familie Herberigs uit Scljaes- berg is nabij de voetgangersover steekplaats aan de Heerlenseweg te Schaesberg door een auto uit Bruns- sum overreden. Het knaapje over leed op weg naar het St.-Joseph zie kenhuis te Heerlen. HEERLEN. Een gemeente-ambte naar van Voerendaal vond langs een veldweg in het gehucht Winthagen het stoffelijk overschot van de 45- jarige ongehuwde Joseph Louppen, die woonde in het rustoord van de Broeders van de Heilige Jo eph, aan de Gasthuisstraat te Heerlen. AMSTERDAM. Van het Neder landse motorschip „Gre", dat onder weg was door het Noordzeekanaal naar de Coenhaven in Amsterdam, is de 29-jarige Spaanse matroos Ven tura Barral Garcia uit Puerta del Sol overboord gevallen en verdron ken. VENRAY. De 26-jarige Van Meijel uit Venray-Heyde is, toen hij op de provinciale weg Venray-Deurne fiet ste, door een auto geschept. Hij was op slag dood. OUDESCHOOT. De 32-jarige heer T. Hijda, rayonopzichter bij de Ne derlandse Heide-Maatschappij te Sneek, is na een schaatswedstrijd van de dienst Oudeschoot op het ijs onwel geworden. Hij werd naar fa milie aldaar overgebracht, waar hij is overleden. HAARLEM. Bij een autobotsing op de Delftlaan te Haarlem ter hoogte van de jeugdherberg „Jan Gij zen", is een persoon gedood en zijn negen mensen gewond. DE GOUDEN TOMAHAWK 103. „Nou, nou, dat hebben we er goed afgebracht", grinnikt Presto, als hij de be teuterde gezichten ziet waarmee de andere drie het verdwijnende schip nakijken. „Als je nog eens op smokkelaarsjacht gaat, zou ik maar zorgen een paar pistolen mee le nemen, Aram". Aram kijkt de grinnekende jongeman nijdig aan. „Dat zal dan ook zo gauw mo gelijk gebeuren", zegt hij gemelijk, „die Silas Creep en Williams gaan in Engeland natuurlijk terstond een lading wapens ko penAls we daar geen stokje voor ste ken, zijn binnen een paar jaar alle india nenstammen zwaar bewapend'en dan komt er van kolonisatie van dit mooie land na tuurlijk niets mee terecht.Zodra er een schip hier binnenloopt, gaan we hen ach terna!" Het duurt echter nog twee weken voor eindelijk een schip met kolonisten Cabots- ville aandoet. Enkele dagen later wordt het anker alweer gelicht. Aram, Agua, Presto en Julia Cabot staan wuivend op het ach terschip als de kust langzaam kleiner wordt. De jacht op de wapensmokkelaars is begonnen. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5