EEN MINISTER GEVRAAGD „De Nationale" bestaat honderd jaar De heer L. van Dijke nam afscheid als onderwijzer De rabiës-inentiug aan de Hervormde Zondagsschool Geschreven geschiedenis ging by de ramp verloren OOSTERLAND, 12-1. Nadat hy 26 jaar zijn beste krachten aan dit werk heeft gegeven, heeft de heer L. van Dyke alhier afscheid geno men als onderwijzer aan de Ned. Herv. Zondagsschool. In 1936 heeft hy, als opvolger van Andries de Jonge Gz., dit zegenrijke werk. waar aan hij zijn hart had verpand, ter hand genomen. Hem past een woord van dank en waardering voor alles wat hy in deze kwart eeuw voor het zondagsschoolonderwijs heeft ge daan. In verband met dit afscheid heb ben we een onderzoek ingesteld naai de ouderdom van Oosterlands zon dagsschool, doch helaas is met de inundatie van de watersnood alles wat hierop inlichtingen verstrekken kan, teloor gegaan, hoewel we tot de slotsom kwamen, dat er wel ruim 90 jaren verlopen zijn sedert de op richting. We kunnen alleen afgaan op herinneringen van oude personen of uit mededelingen van reeds over leden personen, die eertijds over dit onderwerp hun licht lieten schijnen. Zo heeft een vroegere dorpsgenote, wijlen mevr. G. de Jonge-van der Veer volgens haar mededeling in 1880 de school bezocht, waarop toen lessen werden gegeven door een kin derjuffrouw van de toenmalige her vormde predikant, ds. L. A. F. Creutzberg. Verder waren er tal van prominente figuren onder de dorps genoten die zondagsschool hielden. We vonden vermeld uit de prilste jaren als leiders Jacobus van As en zijn vrouw Dientje van As-Rotte. Na vertrek van dit echtpaar naar Gelderland nam smid Joh. Matthijs- se de 'leiding over, terwijl ook de voormelde mevr. de Jonge en haar echtgenoot, de nog levende, bekende evangelist W. de Jonge te Terwolde, hun steentje bijdroegen in het zon dagsschoolwerk. In die tijd waren ook Lukas Boogert, Pie Brouwer, Marie Kloote, Marie van 't Noorden- de en de thans nog hier wonende wed. A. Verhoek-Kloote, toegewijde leerkrachten. Ook Johannes Boogert Lz. heeft ruim 25 jaar het werk ver richt. Verder kunnen we nog noe men van recentere datum: Jasper Stoutjesdijk en zijn broer Karei Stoutjesdijk en wie nog a'l niet meer. Een legertje van jbnge dames heeft in de loop der jaren genoemde heren bijgestaan. De vier klassen, waarin de ruim 60 leerlingen momenteel on dergebracht zijn, zijn gedecimeerd tot drie, omdat nog geen opvolger voor de heer van Dijke is gevonden. De heer Jac .van der Maas Pz. is thans hoofd van de afdeling alhier, bijgestaan door de volgende dames: Marie van der Have, Leni Stouten, Truus Roks, Ria Stoutjesdijk, Rietje Boogert, Annemarie van Dijke en Tonny Capelle. IJspret te Brouwershaven ,,'t Wccltje" organiseerde enkele geslaagde wedstryden Zaterdagmiddag en - avond zijn weer diverse wedstrijden georgani seerd door de ijsvereniging ,,'t Weel- tje" te Brouwershaven. Des middags begonnen de kinde ren met blokjes rapen, waarvan de uitslagen luiden: Meisjes 8-10 jaar: 1. Jopie Groot- jans, 2. Mattie Bijl, 3. Maddy van Sluis, 4. Jozien de Koeijer, 5. Mary v. Oeveren, 6. Ria de Jonge, 7. Katie v. Schelven. Meisjes 10-12 jaar: 1. Nanny v. Dijke. 2. Geertje v. d. Schelde, 3. Rietje Duinhouwer, 4. Ineke Mat- thijsse. Hardrijden jongens 9-12 jaar: le groep: 1. Rien Platteschorre, 2. Leo van Bloois, 3. Wim Duinhouwer. 2e groep: 1. Wim Waleboer, 2. Sippy de Vries, 3. Fons Wurth. Grote groep: 1. Dick Duinhouwer, 2. Kees v. Dijke, 3. Kees Jonker. Hardrijden meisjes 12-16 jaar: 1. Jet Stouten, 2. Tiny Jonker, 3. Janny Bodbijl, 4. Rieneke v. d. Weele, 5. Cobie Fonteine. Hardrijden kinderen 8-10 jaar (met als le prijs een paar schaatsen): 1. Jopie Grootjans. Idem 10-14 jaar (prijs een paar schaatsen): 1. Dick Duinhouwer. Hardrijden volwassenen: 1. R. den Boer, 2. K. Slager, 3. J. v. d. Bijl, 4. J. Rypkema, 5. T. v. 't Hof. Gecostumeerd rijden. Des avonds was er gecostumeerd rijden op de verlichte baan, wat een imposante aanblik bood. De le prijs was voor „Het bruids paar"; 2e. Cowboy; 3e. Oude vrouw; 4e. Boer Krelis; 5e. Pipo; 6e. Tiroler- meisje; 7e. Freule; 8e. Snip en Snap; 9e. Roodkapje; 10e. Lentefee; 11e. Zigeunerin. Ingezonden mededeling WITTE KRUIS de echte Verkoudheid... weg ermee! Be scherm u ertegen, bevrijd u er van met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten. WITTE KRUIS PIJNSTILLER Bruiiiisse ervaart het nut van de ijsbaan Wedstrijden in diverse categorieën Het nut en de noodzakelijkheid van een ijsvereniging, ook al moet men wanneer het niet vriest jaar lijks toch maar contributie betalen, is thans wel heel duidelijk gewor den. Niet alleen wordt gezorgd voor een verlichte baan, waardoor men elke avond kan rijden, zaterdagmid dag waren er ook wedstrijden, hoofdzakelijk voor kinderen en teen agers, maar toch ook een wedstrijd schoonryden voor paren. Voor deze laatste was de uitslag: Eerste en tweede prijs gezamenlijk: het echtpaar C. van der Weele (Oudestraat) en mevr. S. van Stee en Voor 25 jaar. ZIERIKZEE. Van het feestpro gramma, in voorbereiding met het oog op de te verwachten blijde ge beurtenis in het koninklijk gezin, vormt de revue: „Zieric en Oranje" de hoofdschotel. SEROOSKERKE. Uit de rubriek „Voor vijftig jaar": De gemeente raad stelde de jaarwedde van het te benoemen hoofd der school vast op f 800 met vrije woning en tuin. BURGH. Een alhier rond de kerst dagen opgevangen buizerd, is - na geringd te zijn - weer losgelaten. Het dier weigerde in gevangenschap alle voedsel. ZIERIKZEE. Met medewerking van „Snip en Snap" gaf het Klein- radio-ensemble een uitvoering in de Concertzaal. NIEUWERKERK. De Rederijkers- Club K.M.A. hield een verloting, waarvoor een 65-tal fraaie prijzen beschikbaar was. KERKWERVE. Alhier werd een vergadering gehouden om te pogen de reeds verschillende jaren sluime rende muziekvereniging weer tot nieuw leven te wekken. ZIERIKZEE. Met een feestelijke bijeenkomst werd het 15-jarig be staan van de Vereniging van Oud leerlingen v. d. Tuinbouwwintercur- sus herdacht. ZIERIKZEE. In de Oosterschelde heeft een grondverzakking plaats gehad, waardoor een paar duizend ton mosselen werden bedolven. KERKWERVE. De secretaris van het Duitse consulaat nam de graven in ogenschouw van twee Duitse mi litairen, die in de mobilisatietijd aan de kust aanspoelden. DREISCHOR. De zangvereniging „Streven naar beter" gaf een ge slaagde uitvoering in de zaal van de heer J. Slager. BROUWERHAVEN. In deze ge meente vond de installatie plaats van de enigeweken geleden opge richte afdeling van het Ned. Pad- vindsters Gilde. de heer R. Lems. 3e prijs: mevrouw Bal-Lems en de heer Ceel Hou- kamp. 4e prijs mevrouw Becu en de heer A. H. Hoogerheide. Wedstrijden hardrijden: Meisjes tot 8 jaar: 1. Marleentje Geluk; 2. Nelleke Meertens; 3. Janny Dorst. Jongens tot 8 jaar: 1. Piet van den Berg; 2. Rien Labeur. Meisjes tot 10 jaar: 1. Saartje Verwijs; 2. Ina Hoek; 3. Anneke van den Berg. Jongens 9 en 10 jaar: 1. Jaap van 't Leven; 2. Ab Jumelet; 3. Jaap van Donge. Meisjes 10-12 jaar: 1. Marietje Dorst; 2. Corrie Deurloo; 3. Lydie van Strien. Jongens van 10-12 jaar: 1. Maar ten van Donge; 2. Marien van dei- Have; 3. Wim van de Velde. Meisjes van 12-14 jaar: 1. Nel van Duivendijk; 2. Ria van der Have; 3. Corry de Ronde. Jongens van 12-14 jaar: 1. Rinus van Driel; 2. Leo van Weele; 3. Han Steketee. Dames 15 jaar en ouder: 1. Coby van 't Leven; 2. Ineke v. d. Sar; 3. Drieneke Jumelet. Jongens van 14 tot 17 jaar: 1. Leen van den Berge; 2. Jan de Ronde; 3. Bram bij de Vaate. Heren 18 jaar en ouder: 1. Rinus Lems; 2. Leo v. d. Spek; 3. Adrie Verspoor. DEN HAAG, 14-1. Omdat het in enten van honden niet op de vast gestelde data kan worden voltooid heeft de minister van landbouw de data, waarop het verbod van kracht wordt, zich met een niet-ingeënte hond op straat te bevinden, verscho ven. Dit geldt niet voor Nieuwer Amstel, waar het verbod 15 januari van kracht wordt. De andere data zijn: voor Amsterdam 22 januari, voor de rest van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 1 maart en voor de overige provincies 15 maart. Trekpaaril- hengsteiikeuriiigen 1963 Vanwege <je Koninklijke Vereni ging „Het Nederlandsche Trekpaard" worden ieder jaar in de maand ja nuari de verplichte hengstenkeurin- gen gehouden. Deze keuringen zijn zeer belangrijk, omdat zij vrijwel de totale trekpaard-hengstenstapel om vatten. Tijdens deze keuringen wordt het mannelijk fokmateriaal voor het dekseizoen 1963 gekeurd op exteri eur en afstamming en eventueel goedgekeurd voor dekking en gepri meerd. Vanaf 4-jarige leeftijd kun nen de hengsten bovendien worden opgenomen in het Keurstamboek. Bij de oudere hengsten wordt bij de be oordeling tevens rekening gehouden met de reeds behaalde fokresulta- ten. Indien zij tenminste 3 jaren te voren in het Keurstamboek zijn op genomen, kunnen zij, op grond van bijzondere fokwaarde voor een pe riode van 4 jaren goedgekeurd wor den. Voor het eerst zal men ter gele genheid van deze keuringen kennis kunnen maken met een afzonderlij ke klasse „Ardenner-type". Man verbrand DELFT, 13-1. Te Delft heeft zon dag een felle brand gewoed, waarbij de 52-jarige heer C. van Bokhoven om het leven is gekomen. De heer van Bokhoven woonde boven de vroeger door hem geëxploiteerde banketbakkerij op de hoek van de Breestraat en de Brabantse Turf markt, welke sinds enige jaren dooi de heer Vierling wordt gedreven. Hij sliep daar alleen in de voorka mer. SPORT KORFBAL Jubileuuitoernooi K.N.K.B. Als één van de hoogtepunten van de jubileumviering bij het 60-jarig bestaan van de K.N.K.B. heeft het hoofdbestuur gedacht aan een na tionaal jubileumtoernooi. Daar het niet doenlijk is een dergelijk toer nooi centraal te organiseren, heeft het hoofdbestuur gemeend dit per regionale bond te laten geschieden. Als streefdatum hiervoor is vastge steld voor de- S.D.K.B. zaterdag 9 juni a.s. In beginsel zullen alle kos ten verbonden aan de jubileumtoer- nooien centraal worden betaald. Voor alle afdelingen zullen een le en 2e prijs beschikbaar worden ge steld. Het aantal 12-tallen per af deling is door de K.N.K.B. gesteld op vijf. KERKNIEUWS De Ned. Hervormde Kerk DEN HAAG, 11-1 Het aantal predikantsplaatsen in de Ned. Herv. Kerk bedroeg op 1 januari jl. 2198 tegen 2143 op 1 januari 1962. Daar van behoren er 310 tot de vrijzinnige modaliteit, 331 tot die van de gere formeerde bond en 1557 tot de mid- den-orthodoxie. Er zijn 220 vacatu res, nl. 46 vrijzinnige, 52 gerefor meerde bond en 122 midden-ortho- doxie. Van de 220 vacante plaatsen zijn er 74 onvervulbaar resp. gescha keerd 26,9 en 39. STAD EN PROVINCIE RENESSE Outward Bounders ruimen sneeuw Hoewel de hoofdwegen te Renesse momenteel redelijk berijdbaar zijn, verkeren een aantal secundaire we gen nog in een zo goed als- of ge heel onbegaanbare toestand. Door de cursisten van de Outward-Bound- school op slot „Moermond" is in de afgelopen week een aanvang ge maakt met het sneeuwvrij maken van de Kooimansweg, tussen Hoge- zoom en Lagezoom. Dit weggedeelte was tot heden nog geheel voor alle verkeer ontoegankelijk. Uitgestelde vergadering De voor dinsdag 15 januari in het dorpshuis te Renesse door de Cul turele Vereniging vastgestelde avond waar Simon de Waard een lezing zou houden, met ter illustratie een fraaie kleurenfilm, over Engeland en Schotland, is wegens de weersom standigheden naar een nog nader te bepalen datum verschoven. Schaatspret Nadat de ijsclub „Renesse" de schaatsbaan, gelegen op het natuur bad (1500 m2.) had bevloeid, ont stond een spiegelgladde ijsvloer, waarop naar hartelust is geschaatst. Ondanks de sneeuw kon een baan van 300 meter voortdurend in con ditie worden gehouden. De liefheb berij voor de schaatssport te Renesse is groot. DREISCHOR Winkels op zaterdag om vijf uur dicht Een onderwerp waarover vooral in middenstandskringen de laatste tijd druk gesproken werd, is de 5- uur-sluiting van de winkels op za- terdagenj Acht middenstandszaken in Dreischor hebben nu eenparig be sloten om de winkeldeur op zater dag cm 5 uur te sluiten, welke maat regel reeds zaterdag 12 januari j.I. van kracht is geworden. Zoals trouwens wel verwacht mocht worden hebben enkelen op deze eerste zaterdag na 5 uur hun neus gestoten, want zij vonden de winkeldeuren gesloten. Mogelijk zul len zij de volgende zaterdagen hun inkopen wat vroeger gaan doen en er terdege rekening mee moeten houden dat de tijd nabij is dat de winkels de gehele zaterdagmiddag gesloten zullen zijn. De plaatselijke middenstand blijkt zich er terdege van bewust te zijn dat het vooral in de naaste toekomst zeker steeds moeilijker zal zijn om nog personeel aan te trekken, dat bereid is om op zaterdagmiddag te werken. De nu genomen besluiten wijzen er echter 17 januari: Gedenkboek met voorwoord van prins Bernhard Algemene vergadering Beatrixschool - Zierikzee ZIERIKZEE, 12-1. Door de alge- mene vergadering van de Beatrix school te Zierikzee, onder leiding van de heer mr. F. Th. Dijckmeester burgemeester van Zierikzee, werd vrydagmiddag de exploitatie- en ka pitaalsbegrotingen 1963 goedgekeurd Het hoofd der school, de heer G. H. Rosink, kon zich optimistisch uit laten over de gang van zaken op de school. Twee zaken zijn er echter die de aandacht vragen, in de eerste plaats de ziekte van de onderwijze res, mej. Geluk, waarvan de wens werd uitgesproken dat zij spoedig zou genezen. De vakature die tijde- UTRECHT. Het Nederlands Pro testants Convent, dat zeven protes tantse organisaties overkoepelt, meent, dat de eerste zittingsperiode van het concilie in Rome, aanleiding geeft tot voorzichtig optimisme. lijk zal moeten worden vervuld, is echter moeilij^ te vervullen, omdat er moeilijk tijdelijke leerkrachten kunnen worden- gevonden. Reeds vele pogingen om een oplossing te vinden zijn door de heer Rosink on dernomen, zonder resultaat. Verder viel eer. ketel van de centrale ver warming uit. Gelukkig kon tijdelijk een tweedehands ketel worden ge vonden die de kapotte ketel ver vangt, maar deze is van kleinere capaciteit dan de oude ketel. Bij de heersende koude temperaturen bete kent dit, dat alle moeite moet wor den gedaan de verschillende lokalen op temperatuur te krijgen en te houden. Een treffende illustratie uit het gedenkboek: „Honderd Nationale Jaren", naar een tekening van Eppo Doeve, waarin hij het verzet in de oorlogsjaren heeft verzinnebeeld. ROTTERDAM, 14-1. Op 17 janu ari 1863 begaven zich twaalf ingeze tenen van Rotterdam naar de nota ris tot uitvoering van hun plan om een levensverzekeringmaatschappij op te richten. Het was de Nationale Levensverzekcringsbank, die derhal ve op 17 januari 1963 honderd jaar bestaat. Ter gelgenheid hiervan vin den verschillende evenementen plaats. Zo zal die dag in de Rivièra- hal te Rotterdam een receptie wor den gehouden, waarvoor 35.000 uit nodigingen zyn verzonden. Op de ochtend van die dag wordt, eveneens in de Rivièra-hal, een per soneelsbijeenkomst gehouden, waar dr. M. Niemeijer, hoofddirecteur, het woord zal voeren. Behalve de lande lijke receptie in Rotterdam, worden daarna regionale recepties gehouden in Haarlem, Groningen, Middelburg, Maastricht, Leeuwarden, Tilburg, Alkmaar, Arnhem, Breda, Zwolle, Utrecht, Leiden, Amsterdam, Den Haag en Enschedé. Voorts worden in 23 gemeenten voor de assurantie bemiddelaars en genodigden caba retvoorstellingen gegeven. Toen de Nationale een halve eeuw oud was, in 1913, was het verzekerd bedrag f 70 min. In 1938, met het 75- jarig bestaan, bedroeg het f 550 min. Thans, bij het eeuwfeest, heeft de Nationale, als grootste van alle le vensverzekering-maatschappijen, een totaal verzekerd bedrag van bijna zes miljard gulden. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft zij in 1962 een jaarproduktie weten te bereiken van één miljard gulden. Belangrijke fusie Vlak vóór het eeuwfeest kwam een fusie tot stand, die de directie ziet als de allerbelangrijkste ont wikkeling in de geschiedenis van de maatschappij. De Nationale en de Nederlanden van 1845 besloten de samenwerking, die reeds op het ge bied van collectieve personeelsverze- keringen in het buretau voor groeps verzekering bestond, over het gehele arbeidsveld uit te breiden. De naam van de nieuwe houdstermaatschappij werd: Nationale-Nederlanden N.V. „Het kan niet uitblijven", zo schrijft de directie in het gedenkboek, „dat bundeling van aktiviteiten, samen voeging van kennis en uitwisseling van ervaringen, de combinatie van deze gelijkwaardige en gelijk gerech tigde partners tot grote dingen in staat zal stellen. Zo zal de weg wor den gebaand voor gemeenschappe lijke behartiging van bedrijfsbelan gen, gebruikmaking van de modern ste apparatuur en al wat verder voor een doelmatige bedrijfsvoering dien stig zal blijken". Wegens het eeuwfeest is een ge denkboek samengesteld, getiteld: „Honderd nationale jaren". Het werk opent met een voorwoord van prins Bernhard. duidelijk op dat de zakenmensen in Dreischor hierop nu al min of meer berekend zijn. NIEUWERKERK Aan onze dorpsgenote mej. J. Bal werd - na een succesvol gevolgr de cursus - te Amsterdam het kap sterscertificaat voor verven, blonde ren en spoelen uitgereikt. BRUINISSE Busjes botsten Vrijdagmorgen vroeg reed de heer C. van der Have met een Volkswa genbusje van de firma de Jonge te Zierikzee, waarmee werknemers worden vervoerd, achteruit. Hij had geen erg in het in de Molenweg ge parkeerd staande Volkswagenbusje van de firma Geerdink uit Rotter dam, waarmee eveneens werknemers worden gereden, chauffeur de heer A. Lok. Beide busjes werden aan de achterzijde beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Op de School met de Bijbel te Bruinisse is benoemd om les te ge ven in het vak nuttige handwerken, mejuffrouw P. Boot te Scharendijke. Zien met de vingers MOSKOU, 14-1. Het Russi sche regeringsblad Izwestja heeft gemeld, dat geleerden bij een jonge vrouw uit de Oeral de gave hébben gecon stateerd om met de vinger toppen te lezen en kleuren te onderscheiden. Onderzoekin gen in Moskou hadden aange toond, dat Rosa Koejesjova uit Nizjni Tagil op elke millimeter van haar vingertoppen tien „lichtontvangers" heeft, zoals het oog er miljoenen bevat. Na geleden te hebben aan reuma tische encephalitis had Rosa gemerkt dat haar tastvermo gen sterker ontwikkeld was. Bij het aanraken van de ver schillende kleuren had zij het gevoel golflijnen, vlekken, kruisvormige 'tekens of ande re figuren aan te raken, welke indrukken voor haar geestes oog in de onderscheidene kleu ren werden „vertaald". Feuilleton LAND- EN TUINBOUW Schouwse successen op Zeeuwse 18-maanderkeuringen ZIERIKZEE, 14-1. In het nummer van 3 januari j.I. van het Nederlands Land- en Tuinbouwblad „Platte lands Post", is een artikel opgeno men van de hand van de heer P. J. Lako over het slot der Zeeuwse 18- maandekeuringen. Hieruit blykt o.a. dat in de rubriek hengsten gespro ken kan worden van een dubbel Schouws succes. De heer Lako schrijft hierover in „vaktaal" het volgende: Hengsten, la pr. kl. m.: „Zoro van Oosthoeve" 222425 d. Léon v. Oeve ren K. 2574 van J. der Weduwen, Kerkwerve. Typisch en gespierd met fors beenwerk, even week vóór doch met beste voeten. Ruime conditie. Beste drafactie. lb. pr.: „Frank van Nieuwerkerk" 222218 d. Favori van Moerkapelle K. 2569 van Iz. de Buck te Grijpskerke. Best soort met veel diepte, voldoen de lang kruis en behoorlijk achter been. Goed gespierd en met vlotte manieren. le pr. gr. m.: „Zorin van Oost- Hoeve" 222424 d. Léon van der We duwen vnd. Goed gelijnd en met voldoende lange schouders, goed ge spierd nagenoeg correct beenwerk en vlotte draf. Zijn stalgenoot Zoro werd kampioen. Eigen fok uit zelf gefokte kwaliteitsmoeders en der halve dubbel Schouws succes. In de rubriek merriën lezen we: lb pr.: „Corrie van de Vlaeke" 221534 d. Gambo v. d. Liter K. 2510 van J. C. Jonker te Duivendijke. Soortig en met ruime schouder, mooie borstdiepte en best gebroekt, vlot. lb pr.: „Toséa van Steenzwaan" 221702 d. Léon van A. N. Steendijk, Nieuwerkerk. Best soort en extra gespierd. Stapt vóór even nauw, doch draaft vlot en correct. Bij de „Stalgroepen" verbeten strijd om de kopplaats. Ia pr.: Stal len Brooymans. lb. pr.: Eigen ge fokte formatie van stal „Steen zwaan" (A. N. Steendijk). De keuring vond plaats te Goes. De Europese commissie van de Europese Economische Gemeenschap heeft twee projekten goedgekeurd ten behoeve van Suriname.' Het eer ste betreft een bedrag van 1.506.000 Surinaamse gulden voor de bouw van scholen en het tweede 2.500.000 Surinaamse gulden voor de centrale markt in Paramaribo. 30 Even komt ër wat kleur op zijn bleke wangen. „Ik wilde je niet las tig vallen", antwoordde hij zacht. „Zo, zo, Jan-Piet en mij al die tijd maar in onwetendheid laten, he? Mooie jongen ben jij. Maar nu moet je eens naar Yvonne luisteren, ke reltje. En goed luisteren. Jij moet er voor zorgen, dat je als de wind weer beter wordt, begrepen? Je ligt nu lang genoeg te nietsdoen in dit bed. Je moet er uit. En dan gaan we samen die onwillige benen van jou lenig maken, 't Is wat moois. Je lijkt de koning zelf wel. Ontvangt alleen bezoek van twee tot drie en van kwart voorze ven tot half caht. Is me veel te kort naar m'n zin,be grepen?" Hij lacht. „Als jij het graag wilt" „En of ik dat wil. Het wordt lijd, dal je ook weer eens een paar cen ten gaat verdienen, nietwaar? Je va kantie heeft nu al lang genoeg ge duurd". Er komt een scherpe trek op z'n gezicht. „Ik heb geen werk meer". „Klets. Er is hopen werk in de wereld en er is ook werk voor Jan Piet Jnasen. Laat Alsbach en Em mers in de lucht vliegen. Zo'n be kwaam iemand als jij, met je capa citeiten.... man.... tientallen in stellingen zullen je graag in dienst willen nmeen". Hij ki.jkt haar verwachtend aan. „Zou je denken?" „Wat dacht je dan?" Hij zakt terug in zijn kussens. door B. J. TEN WESEPE „Nee, dat zeg je maar om me op te monteren. Ik heb niet eens een ge tuigschrift meegekregen". Yvonne kijkt hem een poosje na denkend aan. Hy moet het willen. Hij moet het zelf willen. Anders duurt het nog weken, misschien maanden. Er moet iets zijn, dat hem inspireert om fe willen genezen. En dan neemt ze haar toevlucht tot een leugentje. „En als ik je nu eens vertel, kereltje, dat er al een baan op je ligt te wachten?" Met een schok komt hij half over eind. Grote ogen 'blikken in de hare. Maar Yvonne slaat haar ogen niet neer. En om hem verder vragen te voorkomen, vervolgt ze: „Laat dat nu maar eens aan de kleine Yvonne over, he? Ik heb ook m'n relaties, wat denk je wel? Zodra jij beter bent, is er een baan voor je, over eenkomende met je capaciteiten. Met een zeer behoorlijk salaris. Maar wat het is, zeg ik lekker niet. Dat kom je pas te weten, als je op de been bent. En nu zorg je er voor, dat de dokter vandaag of morgen zegt: „Jan-Piet, er uit. Tippelen le ren. Begrepen?" Hij lacht. „De dokter zegt altijd: meneer Jansen". „Is 'm maar geraden ook. Jan-Piet mag ik alleen nog zeggen. Niemand meer". Hij zucht tevreden en knijpt haar even in de vingers. „Wat fijn, Yvon ne, dat jij gekomen bent". Om drie uur ratelt de bel en ma ken de bezoekers aanstalten om te vertrekken. Yvonne kijkt even rond, maar de andere patiënten hebben het te druk met afscheid nemen van hun verwanten. En nu is moeder Jansen er ook niet. Ze bedenkt zich niet langer, maar buigt zich over de bleke jongeman en kust hem op zijn lippen. Een lange, doordringende kus. „Dag, kereltje", zegt ze harte lijk. „Vanavond komt je moeder en morgen kom ik weer, als jii het ten minste goed vindt", voegtze er pla gend aan toe. „Dank je wel, Yvonnevoor alles 10. Om vijf uur is ze weer in Wasse naar. En vetelt haar tante van haar ervaringen. Mevrouw de Haas vindt het verschrikkelijk voor de arme jongen, maar ze heeft meer besognes aan haar hoofd en gaat eens in de keuken kijken, hoever men is met het diner. Maar 's avonds krijgt haar oom de hele historie te horen. Van a tot z. Van het op staande voet ge geven ontslag. Van het ongeluk. Van de trots van de oude mevrouw Jan sen, die geweigerd heeft om verhaal op de bank. Van de hoge ziekenhuis kosten, die mevrouw Jansen niet betalen kan en waarvoor de gemeen te in de bres is gesprongen. Maar dat later allemaal terugbetaald zal moeten worden. Van het trage gene zingsproces, omdat Jan-Piet onver schillig is geworden voor alles. Van haar leugentje, dat ze al een baan voor hem heeft. „En oom, zo besluit ze haar relaas, „die baan moet u hem bezorgen. Er lopen zoveel men sen rond te springen in al die mi nisteries, er zal voor Jan-Piet ook wel een plaatsje zijn", (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2