Frankrijk vastbesloten eigen atoomstrijdmacht op te bouwen CHROESJTSJOV IN OOST-BERLIJN Schade in bouwsector door vorstperiode Strenge koude in Europa Kennedy's derde „State of the Union" IN FRANKRIJK ELF MENSEN DOOR KOUDE OMGEKOMEN zierikzeesche[w nieuwsbode! Dinsdag 15 januari 1963 119c jaargang No. 19311 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 REDAKTJE EN ADMINISTRATIE; Zierikzee. Redaktöur: M. J. Bij de Vaate, (el. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v'h. Lakenman 6, Ochlman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4,55, per week dfnsdag, LSJ!dTgm<!.'n 'v.ijdTg. In dit nummer: Regeling voor kolenaanvoer naar Schouwen-Dniveland cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) I 1,per stuk Buiten verband van de NAVO DADIIC 111 C>«»1..iilr ™«l T>1 I II 1 I Uitreiking Nienw-Guinea-herinneringskrtiisen PARIJS, 14-1. Frankrijk zal niet toetreden tot het Amerikaanse-Brit- se akkoord over een multinationale atoomstrijdmacht in het verband van de N.A.V.O. De Franse regering staat sceptisch tegenover toetreding van Engeland tot de E.E.G. De sa menwerking van Frankrijk met de YVestduitse bondsrepubliek moet nog nauwer worden. Dit zijn de hoofdpunten van de persconferentie, die president De Gaulle maandag heeft gehouden en die door 850 journalisten en diplo matieke waarnemers werd bijge woond. Frankrijk is vastbesloten, aldus de Gaulle, onder alle omstandigheden zijn nationale atoomstrijdmacht op te bouwen, die spoedig over een bui tengewoon grote vernietigingskracht zal kunnen beschikken. Deze op bouw is noodzakelijk, omdat door de Russische atoombewapening Ameri ka onmiddellijk kan worden be dreigd. Daardoor is voor Amerika de belangstelling voor een directe verdediging op de achtergrond ge raakt. Niemand kan weten, in welke gevallen Amerika met zijn atoom wapens Europa kan verdedigen en of het bij alle eventualiteiten in Europa zal optreden. Om deze redenen is een sa mensmelting van de eigen atoomstrijdmacht met die van Amerika en Engeland niet denk baar. „Ik geloof niet dat er iemand is die denkt, dat wij het akkoord van Bahama kunnen onderschrijven", zei de Gaulle woordelijk. Over de toetreding van Engeland tot de E.E.G. zeide Franse president dat hij het geen drama zou vinden als de onderhandelingen in Brussel niet tot een resultaat zouden leiden. Engeland zou ook een associatiever drag met de E.E.G. kunnen aangaan. De nauwe betrekkingen tussen En geland en het Europese vasteland zouden daardoor niet veranderen. In dit verband verzekerde de Gaulle de Engelsen, dat „generlei politieke strijd, geen grenskwestie en geen ri valiteit" Frankrijk en Engeland scheiden. Engeland komt steeds na der tot het vasteland en dat is de verdienste van „mijn vriend Mac- Millan". Moeilijkheden op landbouw gebied en Engelands banden met het gemenebest bieden evenwel grote problemen. YVest-Duitsland Frankrijk en west-Duitsland stre ven ernaar, aldus de Gaulle, hun samenwerking nog hechter te ma ken. Dit verandert niets aan de vriendschap met andere Europese landen. De Franse president prees „de grote staatsman Adenauer", die zich altijd voor een betere verstand houding had ingespannen. Op de vraag van een Franse jour nalist hoe hij dacht over atoomwa pens voor de Duitse weermacht, zei de president dat de Duitsers zich daarover zelf moeten uitspreken. Teleurstelling in Brussel BRUSSEL, 14-1. „Een zeker gevoel van teleurstelling kan ik niet ver helen", zei de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, maandag in Brussel in ant woord op vragen naar zijn reactie op de verklaringen, die president de Gaulle heeft afgelegd. Op de sugges tie van een Brits toetreden als ge associeerd lid wilde de minister in het geheel geen commentaar geven. „Wij onderhandelen met Engeland over het volledige lidmaatschap", zei hij slechts. Van Britse zijde was de reactie niet zo voorzichtig. „Ik heb in Pa rijs gezegd, dat toetreding als geas socieerd lid tot de E.E.G. voor En geland onaanvaardbaar is", verklaar de de Britse onderhandelaar, minis ter Heath. Hij wenste hier niets aan toe te voegen. BERLIJN. 14-1. Premier Chroesj- tjov is maandag in Oost-Berlijn aan gekomen. waar hij het partijcongres van de Oostduitse communisten zal bijwonen. Het congres, dat dinsdag begint, wordt beschouwd als het be langrijkste van een aantal Oost- europese communistische jaarverga deringen, die in de afgelopen maan den zijn gehouden. Voor zover bekend is dit het eer ste bezoek, dat de Russische eerste- minister aan Oostduitsland brengt na de bouw van de Berlijnse muur in augustus 1961. Het partijcongres, waarop naar men verwacht het ideologische ge schil binnen het communistische blok ter sprake zal 'komen, zal een week duren. Hieraan wordt wel door een delegatie uit communistisch China, doch niet door afgevaardig den uit Albanië deelgenomen. In to taal hebben ruim dertig landen hun meer of minder hooggeplaatste af gevaardigden gezonden. Enkelen daarvan zijn de vooraanstaande Poolse leider Wladyslaw Gomulka, Todor Zhivkov van Bulgarije en Walter Ulbricht van Oostduitsland. Voor het eerst sinds 1948 zal weer een Zuidslavische afvaardiging aan wezig zijn. DEN HAAG. 14-1. Duizenden bouw vakmensen zjjn „uitgevroren". Dat kost ons land handen vol geld. De directe schade voor de nationale eco nomie door produktieverlies kan worden becijferd op 13.5 miljoen gulden per dag. Exacte gegevens zijn nog weinig of in het geheel niet beschikbaar om met enige zekerheid de omvang van de nadelen vast te stellen. Wel kan worden geraamd. Als in ons land per jaar voor rond vier miljard gul den wordt gebouwd, als bij tamelijk aanhoudende vorst tachtig procent van de bouwvakkers niet aan de slag kan, en als verder gesteld wordt, dat per maand twintig dagen wordt gebouwd, dan zijn de normen aan gehouden, die bij de Stichting Soci aal Fonds voor de Bouwnijverheid, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en de Raad van Be stuur van het Bouwbedrijf ook wel worden gehanteerd. 20 procent verlet. Het zijn de normen, die in statis tieken zijn verwerkt. Berekend is, dat in de bouwnijverheid ongeveer twintig procent van de 240 werkda gen per jaar verloren gaan door ver let. Dat betekent niet, dat dan alle bouwvakkers niet kunnen werken. Verlet is er bv. ook, als het 's mor gens te donker is om te kunnen wer ken, of wanneer aanhoudende regen werken op de bouwplaats onmoge lijk maakt. Bij vorst is bovendien met elke bouwvakker uitgevroren. Er zijn er die in de- afbouw handen vol werk hebben en kunnen verrichten. Hoe gecompliceerd de toestand in de bouwwereld kan worden 'blijkt hier wel uit, maar er zijn nog meer mo gelijkheden. De aanvoer van mate rialen kan stagneren, waardoor ver let ontstaat. De Joodgieters blijven voor het allergrootste deel doorwerken als het vriest, zij het dat het arbeidsterrein verplaatst wordt van de nieuwbouw naar de werkplaatsen en reparaties De westduitse bondskanselier dr. Adenauer, heeft de Amerikaanse on derminister van buitenlandse zaken Ball toegezegd, dat de bondsrepu bliek zal meewerken aan de vorming van een multilaterale atoommacht voor de N.A.V.O. in de huizen en gebouwen. Voor de verwarmingsmonteurs geldt hetzelf de. De schilders hebben meer met verlet te kampen. Er zijn schilders bedrijven, die speciaal voor het bui tenwerk zijn uitgerust, en geen kar wei binnenshuis aannemen. Een kwakkelwinter of een strenge winter hoeft geen verschil te maken in het aantal dagen, dat er in de bouwsector niet kan worden ge werkt. Een aaneengesloten lange vorstperiode met een vrij abrupt in vallende dooi kan de bouwwereld minder schade toebrengen dan een aantal kortere perioden, waarin het minder vriest en waarin het aantal dagen dat het vriest, zelfs minder is dan wanneer ononderbroken ko ning Thialf regeert. GENEVE, 14-1. In Zwitserland zijn alle koude-records van de laatste ja ren geslagen, doordat het in de nacht van zondag op maandag in het dorp La Brevine, dat op 1.046 meter hoog te in het gebied van Neuchatel ligt, 39 graden Celsius vroor. Trouwens, ook elders in Zwitserland waren de temperaturen uitzonderlijk laag: Zürich min 24 graden, Bern min 22 graden, Luzern min 20 graden en Genève min 14 graden. Ook in Oostenrijk was het bijzon der koud. In Innsbruck vroor het 29 graden, terwijl het kwik te Zell-am- See en Salzburg tot resp. 27 en 24 graden onder nul daalde. In het oostelijke deel van het land was het minder koud, met een temperatuur van min 12 graden in Wenen. Het spoorwegverkeer ondervindt veel vertraging doordat de wissels vastvriezen. BELGRADO. In Zuid-Slavië doen zich tengevolge van zware regenval grote overstromingen voor. In het gebied van de Macedonische -hoofd plaats Skoplje en het zuidwestelij- ker gelegen Ochrid staan vele tien tallen huizen in het water. Ook het meer van Skoetari, op de grens met Albanië, is buiten zijn oevers getre den. In het noorden is veel sneeuw ge vallen. Uitstel van rij-examens DEN HAAG, 14-1. De Stichting Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen ver leent alleen uitstel van de vastgestel de examendatum indien de aanvra ger plotseling verhinderd is door militaire dienst, door spoedopname in een ziekenhuis of door overlij den of begrafenis van een van de naaste familieleden op de dag van het rij-examen. In de gevallen dat een aanvrager door ziekte of anderszins plotseling is verhinderd wordt geen uitstel ver leend. Het verlenen van uitstel in deze gevallen, waarbij controle wel haast onmogelijk is, zou ontwrich ting van de organisatie van de rij- examens in de hand werken!' Dit heeft de minister van verkeer en waterstaat, drs. H. A. Korthals, meegedeeld in antwoord op schrif telijke vragen van het Tweede Ka merlid mej. mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra (VVD). WASHINGTON, 14-1. In zijn der de. „State of the Union", uitgespro ken in een gemeenschappelijke zit ting van de beide Kamers van het Amerikaanse congres, heeft presi dent Kennedy maandagmiddag wat de wereldvrede betreft behoedzaam enige hoop laten doorschemeren door te verklaren dat zowel in de com munistische als niet-communistiscbe wereld de „winden van verandering" krachtiger waaien dan ooit te voren. Voor het Amerikaanse volk kon digde de president aan voorstellen tot omvangrijke belastingverlagin gen te zullen indienen, terwijl hij zich tevens uitsprak voor een her ziening van het hele belastingstelsel. Sprekend over internationale vraagstukken, zei de Amerikaanse president, dat, als de Russen „bereid waren evenals wij hun krachten te wijden aan de grote nog niet vol brachte taken van onze eigen volke ren", overeenstemming mogelijk zou zijn over Berlijn, stabiliteit in Zuid- oost-Azië, beëindiging van de kern proeven, nieuwe remmen op verras- Zeven nonnen vermist LEOPOLDSTAD, 14-1. Zeven Bel gische nonnen, die zich op een mis siepost in het onrustige Zuid-Kasai bevonden, worden vermist. In diplo matieke kringen in Leopoldstad werd meegedeeld, dat er een Euro peaan naar Zuid-Kasai is gegaan om de. zaak te onderzoeken. Zoals be kend zijn er kortgeleden in Zuid- Kasai gevechten uitgebroken tussen verschillende stammen. Het weer in Europa LONDEN, 14-1. Ondanks dooi in Nederland, was het maandag in vele delen van Europa kouder dan ooit tevoren. In Frankrijk, waar in de omgeving van Parijs gedurende een vijf dagen durende koudegolf elf mensen om het leven kwamen, was het het koudst in het wintersport oord Val d'Iscrc, waar een tempe ratuur werd gemeten van dertig graden Celsius onder nul. Rondom de hoofdstad vroor het maandag vijf tot tien graden. In Parijs zelf werden maandag dertig Dassagiers gewond, toen een autobus op een der «door sneeuw en ijs glad geworden boulevards slipte en met een personenauto in botsing kwam. In Zwitserland vroor het op een plaats zelfs 39 graden Celsius. De stad Bazel maakte de koudste dag in januari sinds 1755 mee. met een temperatuur van 19.2 graden onder nul. San Remo, aan de Italiaanse Ri- vièra, zag de eerste sneeuw sinds dertig jaar. Ook de Vesuvius was met een sneeuwlaag bedekt. In de provincie Bolzano werden tal van dorpen door sneeuw geïsoleerd. Zuid-SIavic - en Tsjechoslowakije werden door een nieuwe koudegblf getroffen. t Ook in België heeft het maandag hard gesneeuwd, gevolgd door een lichte stijging van de temperatuur, waardoor echter gevaar voor ijzel is ontstaan. Vissersboot lekgeslagen In Hirtshals, in het noorden van Jutland, is zondagavond een Deense vissersboot door het ijs iek gesla gen en gezonken. De drie opvaren den konden zich over het ijs in vei ligheid stellen. Bij het eiland Salt- ho'lm, ongeveer vijftien kilometer ten oosten van Kopenhagen, werd de 499 ton metende Westduitse kust vaarder „Orion", die in het ijs vast zit, door de bemanning verlaten. De zeven opvarenden werden met hef- schroefvliegtuigen van boord ge haald. Een onderzeese telefoonkabel tus sen Kopenhagen en het zuiden van Zweden werd door het ijs doormid den- gesneden. In Noorwegen veroorzaakte plotse ling invallende dooi lawines, waar door energiekabels braken en wegen geblokkeerd werden. In de Oostzee zitten ongeveer 40 schepen in het ijs vast. Drie doden bij autobotsing nabij Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM. 14-1. Maan dagavond om half zes is op de Ant werpsestraatweg op dc grens van de gemeenten Bergen op Zoom en Wocnsdrccht een ernstig auto-onge luk gebeurd, dat aan drie mensen het leven heeft gekost. De heer Staas uil Hoogerheide reed met zijn auto in de richting van zij.i woonplaats Tengevolge van de gladheid van de weg is de auto gaan slippen en kwam dwars over de weg te staan. Een uit de richting Hooger heide komende personenauto, be stuurd door de 26-jarige C. Jongene- len uit Bergen op Zoom, reed met grote vaart op de auto van de heer Staas. Bij deze botsing kwamen de heer Jongenelen, de echtgenote van de heer Staas en hun negenjarig doch tertje om het leven. Zij waren vrij wel op slag dood. De heer Staas is zeer ernstig gewond. Voor zijn le ven wordt gevreesd. singsaanvallen of aanvallen bij ver gissing. en algemene en algehele ontwapening. „Hoewel de V.S. de verdediging van de vrijheid nimmer moe zullen worden, zullen wij toch ook nooit het nastreven van de vrede opge ven", aldus president Kennedy. Zware vracht voor K.L.M. DEN HAAG, 14-1. Een van de zwaarste vrachtzendingen die de K. L.M., naar zij het A.N.P. bericht, ooit heeft vervoerd, vertrok heden dins dag te ongeveer negen uur v.m., in een DC 7f vrachtvliegtuig van Schip hol naar Colombo en wel een ruim elf ton zware schroefas met een lengte van 6% meter en een door snee van 90 cm. Deze as wordt gele verd door de Nederlandse Droogdok Maatschappij en is bestemd voor het Noorse schip „Greta" dat op het ogenblik in de haver, van Colombo gemeerd ligt. Het 9000 km. lange tra ject tussen Amsterdam en Colombo zal in 18 uur, met slechts een tus senlanding te Beiroet, worden over brugd. Twee laadmeesters van de K.L.M. vergezellen de lading. Diepvries-siiertoorlog BREDA, 14-1. Een pas opgerichte distributie-organisatie van groot handelaren in Nederland, verspreidt thans naast diepvries-groenten ook diepvriessnert (erwtensoep), vervaar digd bij een Gelderse industrie. Hoge tussenwinsten hebben het produkt voorheen duur gemaakt, zo zegt de groothandelaar W. Spranigers uit Dongen (Brabant). De tussenwinsten zijn nu zo gereduceerd, dat deze soep van 79 op 49 cent per pakje is gekomen. De heer Sprangers heeft verder medegedeeld, dat de binnenlandse afzet van de tot dusver in prijs ver laagde diepvriesgroenten in een week tijd vertienvoudigd is. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 14-1. - Het K.N.M.I. deelt mede: Na de lichte dooi die gisteren in het grootste deel van het land heerste, is in de afgelopen nacht weer overal vorst voorgekomen. Aan de kust was de vorst licht, maar in het binnenland was hij matig tot streng. De laagste temperatuur werd gemeten op het vliegveld Eelde, waar het 15 graden vroor. Terwijl zich ten westen van Ier land een hogedrukgebied handhaaf de, trok een depressie over IJsland in zuidoostelijke richting. Deze sto ring zal waarschijnlijk naar Schot land en later naar Oost-Engeland trekken. Onder invloed daarvan krimpt de Wind bij ons van noordwest naar zuidwest en later mogelijk naar zuid oost. De vorst zal doordoor vannacht in het binnenland minder streng zijn dan dc afgelopen nacht. In het algemeen kan gezegd wor den dat onder invloed van de ge noemde depressie de kans op sneeuw toeneemt, vooral in het westen van het land. Hoever het sneeuwgebied zal reiken is nog onzeker. In de Van Braam-Houckgeestkazerne te Doorn heeft de commandant, overste J. A. van Reyn, maandag Nieuw Guinea-herinneringskruisen uitgereikt aan personeelsleden van de Koninklijke Marine, die in het afgelopen jaar in Nieuw Guinea hebben gediend. - Foto: overste Van Reyn (rechts) reikt het kruis uit aan overste T. Jonkman (links). Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Lenen moet men van een pessimist, want die verwacht in ieder geval niets terug. WA T tlQT 01 BILT Plaatselijk sneeuw Verwachting tot woensdagavond: Half tot zwaar bewolkt met plaat- gelijk enige sneeuw. Zwakke tot matige, aan de kust mogelijk vrij krachtige wind, krimpend naar zuid tot zuidoost. Aan de kust tempera tuur om het vriespunt, in het bin nenland overwegend matige vorst. 16 jan. Zon op 8.42, onder 16.58. Maan op onder 11.47. 17 jan. Zon op 8.41, onder 17.00. Maan op 1.21, onder 12.25. Laatste kwartier: 17 jan. te 21.35. HOOGWATERSTANDETS ZIERIKZEE: 16 jan. 17 jan. 7.11 v.m. 7.53 v.m. BROUWERSHAVEN 16 jah. 7.02 v.m. 17 jan. 7.44 v.m. Doodtij: 20 jan. 19.43 n.m. 20.30 n.m. 19.22 n.m. 20.08 n.m. Soep voor sneeuwruimers EINDHOVEN, 14-1. De sneeuwrui mers in Eindhoven krijgen met in gang van dinsdag (vandaag) twee keer per dag soep, die op de vlieg basis in Eindhoven wordt gekookt. Zolang de sneeuw- en ijs-overlast duurt zullen alle sneeuwruimers en ook de mannen die het huisvuil op halen - totaal 300 man - twee keer per dag op een aantal punten in de stad deze warme maaltijd krijgen. De chef-kok van de luchtbasis zal er voor zorgen dat deze volgens de re gels van de kunst ivordt klaarge maakt. De gemeente zal de soepre kening aan de luchtmacht betalen. West-Duitsland heeft maandag de diplomatieke betrekkingen met Cu ba verbroken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1