DRUM ROKEN GEVRAAGD EEN MINISTER Dat is dus het geur-geheim van Drum! MANNEN Departement maatschappelijk werk STEEDS MÉÉR iIHipürol Hervatting van aansluitingsbesprekingen De Kamerverkiezingen Chroesjtsjov in Berlijn ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 14 januari 1S63 No. 19310 EERSTE KAMER ADVERTENTIE JA, DRUM GEURT U TEGEMOET, zo uit het pakje. Daar zijn dan ook 17 verschillende tabakken aan te pas gekomen! Elk gezocht in zijn soort en elk met z'n eigen karakter, van goudgeel tot rijpbruin. Geen wonder dat Drum vanaf het eerste trekje zo verrassend smaakt: zacht en toch pittig! Draai 'n Drum en geniet ervan: halfzwaar - héél lekker! BROOD VALT DIT DE LUCHT Metalen vogels helpen gevederde vrienden DEN HAAG, 11-1. In de tien jaar dat het departement van maatschap pelijk werk thans bestaat is er vruchtbaar werk verricht, zo zeg gen zeer vele leden uit de Eerste Kamer in het voorlopig verslag op de begroting van maatschappelijk werk voor 1963. Nu de balans over deze tien jaar kan worden opgemaakt, was naar het inzien van deze leden het be staansrecht van het departement, dat wel eens discutabel is gesteld, dui delijk bewezen. Overigens zijn alle problemen niet opgelost en heeft het BRUSSEL, 11-1. Na een week van druk politiek en diplomatiek overleg wordt vandaag (maandag) in Brussel de conferentie over het Britse lidmaatschap van de Euro pese economische gemeenschap voortgezet. Bijna anderhalf jaar is verstreken sinds Engeland om onderhandelin gen met de zes E.E.G.-landen ver zocht om tot aansluiting bij de ge meenschap te komen en de komende week zullen naar algemene verwach ting tot een climax moeten leiden. Twee „kleine Marathon-vergaderin gen" staan voor deze maand op de agenda: van 14 tot 18 januari en van 28 januari tot 1 februari. Tot de gi"ote kwesties, die tot dus verre niet zijn opgelost, behoren de aanpassing van de Britse landbouw politiek aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de E.E.G., de gezamenlijke financiering van dit beleid, de inpassing van Engeland in de organen van de gemeenschap (stemverhouding), de verhouding tot Ingezonden mededeling ULiïden handen ruw? DEN HAAG, 12-1. Dertien poli tieke partjjen zijn van plan deel te nemen aan de Tweede Kamerverkie zingen in mei, terwijl drie partijen nog geen besluit hebben genomen of zij al of niet een poging zullen doen één of meer afgevaardigden in de Kamer te krijgen. Het grootste aantal partijen dat na de oorlog kandidaten heeft gesteld, is dertien, namelijk in 1952, en, als men twee verbonden lijsten als twee telt, in 1959. In 1948 namen twaalf en in 1946 en 1956 tien partijen aan de verkiezingen deel. Behalve de acht partijen die in de huidige kamer vertegenwoordigers hebben, zijn de volgende partijen NEW YORK, 12-1. Meer mensen dan ooit tevoren worden door de wet verhinderd hun land te verla ten en dit wordt nog steeds erger, zo staat te lezen in een rapport over discriminatie dat volgende week in een V.N.-subcommissie zal worden besproken. Slechts dertig van de ne gentig landen die zich hierover uit spraken, erkenden het recht van personen hun land te verlaten en zich naar ieder ander land te bege ven of terug te keren. De Philippijnse rechter Jose Ing les, die het rapport heeft opgesteld, zegt, dat terwijl in veel landen het reizen naar het buitenland wordt bevorderd, toch grote aantallen men- PREDIKBEURTEN Ger. Gemeente Nieuwerkerk De predikbeurt van woensdag 16 januari, waarbij zou voorgaan ds. J. Vogelaar te Zoetermeer, gaat we gens de weersomstandigheden niet door. Mail wint miljoen CATANIA, 11-1. Salvatore Man- cino, de 45-jarige spoorwegarbeider, die, nadat hij maandag een bedrag van 184 miljoen lire in de voetbal pool had gewonnen, ongeveer een miljoen gulden, ineens was verdwe nen, is weer teruggevonden. Vrienden van hem, die een groot scheeps onderzoek instelden, vonden hem terug in een huis, alwaar hij in bed lag te bekomen van een shock. Voordat hij maandag j.l. ineens met de noorderzon was vertrokken, trakteerde hij zijn collega's en zelfs had hij enige van hen een auto be loofd. Zijn vrienden zorgden ervoor dat hij onmiddellijk onder geleide naar Rome kon vertrekken om zijn prijs in ontvangst te nemen. Hotels en vogels AMSTERDAM, 12-1. De Amster damse Horeca-bedrijven hebben zich het lot van de in voedselnood verke rende vogels aangetrokken. De af deling Amsterdam van de Horeca heeft een actie georganiseerd, waar van gehoopt wordt dat de gehele Nederlandse hotellerie en restau rantbedrijven hierop zullen inhaken. beleid ten departemente niet altijd de instemming van deze leden ge had.. Een groot aantal leden meent dat in grote lijnen gezegd mag worden, dat er alle reden is om te betwijfe len of het maatschappelijk" werk zich in de laatste tien jaar even sterk zou hebben ontwikkeld indien niet in 1952 een departement van maatschappelijk werk was ingesteld. Vele andere leden uiten eveneens volmondig waardering, al mag daar uit bepaald biet een erkenning van het bestaansrecht van het departe ment worden ontleend. de landen van de Europese vrijhan delszone, de regeling van de invoer van agrarische produkten in de ver grote gemeenschap uit Nieuw Zee land, Australië en Canada en de door Engeland gevraagde tariefvrije invoer van een aantal industriële grondstoffen uit gemenebestlanden, waarvoor de E.E.G. een gemeen schappelijk buitentarief - dat in en kele gevallen niet onbelangrijk is - heeft vastgesteld. De Vermakelijkheids belasting DEN HAAG, 11-1. De Nederland se Bioscoopbond is van mening, dat in het algemeen de exploitatie van een bioscoop onrendabel is, wan neer de vermakelijkheidsbelasting dertig of meer percenten bedraagt op filmvoorstellingen. De vraag in het midden latend of de vermake lijkheidsbelasting voor film niet he lemaal moet worden afgeschaft, werd door de bond desgevraagd met tevredenheid geconstateerd, dat in 1962 in 42 gemeenten besloten werd tot verlaging van de vermakelijk heidsbelasting op bioscoopvoorstel lingen. van plan aan de verkiezingen deel te nemen: het Gereformeerd Politiek Verbond, de Boerenpartij, de Partij van Vrij Burgers, de Nieuwe Demo cratische Partij en de Christelijk Nationale Volkspartij Met uitzondering van laatstge noemde partij zijn al deze partijen van plan in alle achttien kieskringen met een lijst uit te komen. De drie partijen die hun beslissing nog in beraad hebben, zijn de Vrije Democratische Unie, de Nationale Unie en het Legioen van Gepensio neerden en bejaarden. De samenstelling van de huidige Tweede Kamer is als volgt: k.v.p. 49 zetels, p.v.d.a. 48, v.v.d. 19, a.r.p. 14, c.h.u. 12, c.p.n. 3, s.g.p. 3 en p.s.p. 2. sen in feite binnen de nationale grenzen zijn opgesloten. Een tweede rapport dat in behan deling zal komen handelt over dis criminatie van bastaarden. Dit rap port is opgesteld door de Fin Saario. „In bepaalde landen is het percenta ge buiten het huwelijk geboren kin deren wel 30 procent van het totaal" aldus dit rapport. Sneeuwtoeslag brandstoffen DEN HAAG, 12-1. De minister van economische zaken heeft naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de Nederlandse Fede ratie van Brandstoffenhandelaren zich ermee kunnen verenigen, dat voor huisbrandkolen, wanneer deze bij de consument aan huis bezorgd worden, tot nader order een zoge naamde sneeuwtoeslag van maxi maal een kwartje per hectoliter in rekening wordt gebracht. VALKENSWAAR. De politie te Valkenswaard heeft de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau aldaar de 45-jarige heer J. G., aangehouden op verdenking een bedrag van ruim 50.000 gulden te hebben verduisterd ten nadele van verschillende maat schappelijke instellingen. SCHIPHOL. Uitgeleide gedaan door een dichte schare familieleden is het uit 25 musici bestaande Nederlandse Kamerorkest van Schiphol naar New York vertrokken voor zijn tweede Amerikaanse tournee. BONN, 12-1. De Westduitse rege ring zal op geen enkele manier trachten, contact op te nemen met Sowjet-prcmier Chroesjtsov tijdens diens verblijf in oost-Bcrljjn ter ge legenheid van het congres der oost- Duitse communistische partij. Dit is volgens welingelichte krin gen tijdens de bespreking die bonds kanselier Adenauer en burgemees ter Brandt vrijdag te Bonn hebben gehouden nog eens duidelijk naar KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Prinses Beatrix bracht een bezoek aan de tentoon stelling van aquarellen, litho's, etsen gouaches en tekeningen door leer lingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag TILBURG. In Tilburg is een nieu we studentenvereniging bij de ka tholieke economische hogeschool ontstaan, die Asciba heet en thans honderd leden telt. Deze vereniging wil niet mee doen aan wat zij noemt „zinloze ontgroeningspraktijken." WINTERSWIJK. De 35-jarige koopman J. A. Willink, uit Winters wijk, is in de nacht in de Duitse grensplaats Oeding bij een verkeers ongeval om het leven gekomen. AALSMEER. Onder zeer grote belangstelling zijn op de algemene begraafplaats Nieuw Vennep de vier kinderen ter aarde besteld die in de nacht van maandag op dinsdag bij een brand in het ouderlijk huis zijn omgekomen. AMSTERDAM. Op 15 januari a.s. zal de Volksuniversiteit Amsterdam, de eerste volksuniversiteit in ons land, haar oprichting op 15 januari 1913 herdenken. De herdenkingsbij eenkomst in de Lutherse Kerk in Amsterdam zal onder meer worden bijgewoond door Prins Bernhard. LEEUWARDEN. Te Buitenpost heeft zich een gasexplosie voorge daan waardoor de 77-jarige mevr. van Beets om het leven is gekomen. TERSCHELLING. De „Limfjord", geladen met veevoer, is na veel moeilijkheden in de haven van Ter schelling aangekomen. HENGELO. Langs de rijbaan van de Geerlinksweg te Hengelo heeft men het stoffelijk overschot gevon den van de 68-jarige heer G. J. H. Snuverink. Even verder lag zijn fiets. DEN HELDER. In de grote han gar van H.M. vliegkampschip „Karei Doorman", in de haven van Den Helder is het bevel over de zee- strijdkrachten door vice-admiraal L. Brouwer overgedragen aan vice- admiraal A. H. J. van der Schatte Olivier, ROTTERDAM. Er kan nu ook ge schaatst worden op het ijs van de Bergse Plas, nadat eerder de rode vlag aan de Kralingse plas werd ge streken. De politie heeft ook het ijs op de Bergse Plas, dat van de uit gevoerde bemaling niet noemens waard heeft geleden, voor de schaatsende Rotterdammers vrijge geven. ARNHEM. Het vaandel van het achtste regiment 1940 (8 R.I.-1940), dat op de Grebbeberg streed, zal te- rugkeren naar Arnhem, waar dit re giment eertijds gelegerd was. Dit zal ook het geval zijn met het vaandel van de vroegere Bijzonder Vrijwil lige Landstorm 8-R.I., dat aan het gemeentebestuur van Arnhem zal worden overgedragen. De kou en Dieselauto's BIJMENGSEL NODIG DEN HAAG, 11-1. Als gevolg van de strenge kou ontvangt de alge mene verladers cn eigen vervoer dersorganisatie E.V.O. veel klachten over auto's met Dieselmotoren waarvan de motor onderweg af slaat en niet meer op gang is te krygen. De oorzaak, aldus de E.V.O., is ge bleken vrijwel steeds te zijn gelegen in het zogenaamde „vlokken" van de in de motorbrandstof aanwezige pa- rafine. Dit bestanddeel van de olie gaat bij de huidige lage temperatu ren stollen met als gevolg verstopt raken van brandstofleidingen en filters. De E.V.O. adviseert per honderd liter brandstof 15 liter tractor- of lichtpetroleum toe te voegen. Daar door wordt het vlokken tegenge gaan. Chauffeurs, die door.het vlok ken van de olie langs de kant komen te staan, moeten zorgen, dat hun auto in een garage komt, waar alle brandstofleidingen en filters schoon gemaakt dienen te worden. De ge volgen van de gestolde parafine ver dwijnen niet zonder meer bij het hoger worden van de buitentempe ratuur. MARKTBERICHTEN Eierprijzcn V.E.C.E. In de periode van 7 januari tot en met 12 januari werd door de Coöp. In- en Verkoop Centrale voor Eieren (V.E.C.E.) uitbetaald f 2,31 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eieren werd 1 cent per stuk minder uitbe taald. Australië heeft 50 miljoen bushels tarwe van de oogst 1962-'63 ver kocht aan de Chinese volksrepubliek zo is officieel in Melbourne meege deeld. Australië verwacht een re- cordoogst van 270 miljoen bushels, waarvan naar verwachting 214 mil joen bushels voor uitvoer beschik baar zullen zijn. voren gebracht. Ook zouden Aden auer en Brandt overeen zijn geko men, er zorgvuldig voor te waken, dat zowel west-Berlijnse als de westduitse autoriteiten tijdens het congres de grootst mogelijke gere serveerdheid in acht nemen. In offi ciële westduitse kringen is men van mening, dat Chroesjtsjov slechts als partijleider en niet als premier, naar oost-Berlijn komt. Men leidt daaruit af, dat een ontmoeting met hem uit gesloten is. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Boven-Hardinxveld: R. M. Meijndert, Waarder. Aangenomen naar Nijeveen (toez.): vie. W. Kruidenier, Hilversum; naar Oldebroek: H. A. van Bemmel, Leer broek, die bedankte voor Maarssen. Bedankt voor Woudenberg: H. Harkema, Zeist. Ger. Kerken Beroepen te Zoutkamp: kand. J. C. Langeveld, Brandwijk, die geen verdere beroepen meer wenst; te Hoogezand-Sappemeer (vac. S. G. Bloem): K. Bisschop, Warns (Fr.). Bedankt voor Wageningen (vac. B. G. Mees ten Oever): P. A. E. Sillevis Smitt, Rotterdam. Ger. Gemeenten Bedankt voor Rhenen en voor Ridderkerk: C. Wisse, H.I. Ambacht. Feuilleton 30 „Als u er geen bezwaar tegen hebt mevrouw, zou ik hem graag regel matig bezoeken". Mevrouw Jansen keek het meisje onderzoekend aan. Ze lijkt niet on sympathiek. Ze is impulsief, getuige haar besluit om onmiddellijk hier heen te rijden. Een kordate, moder ne jonge vrouw. Jóhan zou het slechter hebben kunnen treffen. „Mag ik een onbescheiden vraag stellen, juffrouw van Helsdingen?" „Maar natuurlijk, mevrouw". „Houdt u van mijn zoon?" Yvonne kijkt de oudere vrouw recht in de ogen. „Ja, mevrouw". „En was er al iets tussen mijn zoon en u op die bewuste eerste april?" Ze schudt ontkennend haar hoofd. „Nee, mevrouw. Ik.ik ben me dit bewust geworden de laatste weken. Ik kan er niets aan doen. Hij is zo aardig. De moeder in mevrouw Jansen vertedert. Maar iets in haar verzet zich tegen dit meisje. Ze realiseert zich, dat ze vanaf vanavond de lief de van haar zoon zal moeten delen met deze jonge vrouw. Meer nog: zij zelf zal voortaan op de tweede plaats komen en deze Yvonne van Hels dingen zal nummer één worden in zijn leven. Ze heeft de blik gezien in zijn ogen. En dit doet pijn. Ge leidelijk aan zal ze hem verliezen. En al9 een eenzame, oude vrouw zal 2e achter blijven. Ze buigt het hoofd en zucht. Yvonne bemerkt het en komt overeind. Onzeker loopt ze naar de oudere vrouw en ze begrijpt ter stond, wat er in haar om moet gaan. Zacht legt ze haar bevende hand op de schouder van de moeder en buigt DEN HAAG, 12-1. Het voederen van noodlijdende vogels vanuit de luchtmachtvliegtuigen, in samenwer king met het comité „Wintervoede- ring van Vogels", is vrijdag en za terdag onverminderd doorgegaan. Allereerst kwam er een noodkreet uit Spijkenisse, waar grote aantal len zwanen en meerkoeten in moei lijkheden verkeren. Het kruiende ijs maakt het onmogelijk de vogels van de grond af te blijven voeren. Ver scheidene zwanen moesten reeds af gemaakt worden. De vogels zitten daar voornamelijk in de Spui, een verbinding tussen Oude Maas en Haringvliet. De luchtmacht-Beavers, -Alouettes en -Piper Cubs van de vliegbasis Ypenburg, volgeladen met door B. J. TEN WESEPE zich voorover. „Mevrouw, we willen beiden, u en ik, alleen maar het ge luk van hem. Wilt u mij misschien ook een plaatsje in uw hart geven?" De vrouw legt even haar gerim pelde hand op die van Yvonne. „Neem me niet kwalijk,, meisje," zegt ze zacht. „Ik kan het allemaal niet dadelijk verwerken. Het heeft me een schok gegeven, vanavond. Het komt te onverwacht. Ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd, dat er wel eens iemand anders zou kunnen komen in het leven van Jóhan. Dat is het, zie je?" „Ik begrijp het, mevrouw", zegt Yvonne zacht. Later op de avond zoekt Yvonne een hotel en belt .vandaar uit haar oom op. „Ik zal u' morgen of over morgen alles wel uitleggen", zegt ze. „Maar morgen ga ik eerst naar die- Bank toe. Ik wil wel eens met een van die directeuren kennismaken" Yvonne krijgt de zegen van haar oom. De volgende morgen bezoekt ze eerst de administratie van het zie kenhuis. Ze wil Jan-Piet weg heb ben uit die zaal, bij al die andere nieuwsgierige mannen. Is dat moge lijk?" Natuurlijk is dat mogelijk. Maar dan zal ze waarschijnlijk een vrij groot bedrag moeten betalen, als ze van plan is dit te financieren. Want de patiënt was in geen enkel fonds en de verpleegkosten zijn tot op he den ten dele voorgeschoten door de gemeente Arnhem. Omdat de moe der niet bij machte bleek allo kos ten te betalen. Ze denkt even na. „Goed. Ik zal dit overwegen en bespreken met brood, verzameld door de Haagse jeugd, hebben terstond hulp ge bracht. Het daar gestrooide brood was, naar de burgemeester van Spij kenisse meedeelde, in anderhalf uur tot de laatste kruimel opgegeten. Ook van de bases Leeuwarden en thans ook Eindhoven stegen weer vliegtuigen op om de hongerende vogels te redden. In totaal werd an- derhalveton brood uitgestrooid bij Spijkenisse, de Biesbosch, Loevestein en Zaltbommel. Ook werd gevoerd boven de Brabantse vennen. De delegaties uit communistisch China en Buiten-Mongolië naar het congres van de Oostduitse commu nistische partij zijn zondagmiddag in oost-Berlijn aangekomen. mevrouw Jansen. U hoort dan nog wel van me". Om half elf zit ze in de wacht kamer van de bank. Om elf uur nog en om half twaalf deelt de portier mede, dat de heren voor de middag waarschijnlijk wel geen tijd voor haar zullen hebben. Ze begrijpt het en staat op. Zonder de portier, die er tenslotte ook niets aan doen kan, nog met één blik te verwaardigen, verlaat ze de bank. Stelletje onge likte beren. Zal ze oom eens vertel len. 's Middags is ze weer op bezoek bij Jan-Piet. Op de tafel, in het mid den van de ziekenzaal, staat een enorme fruitmand. Een groot boek deponeert ze op zijn bed. „Om je gedachten een beetje af te leiden, jochie", zegt ze lachend. Jan-Piet maakt het papier los. „Het is een reisverhaal", zegt ze. „Daar houdt je immers zo van?" Hü knikt en bladert in het kost bare boek. „Dat je dat allemaal nog weet", antwoordt hij zacht. Om tien over twee komt mevrouw Jansen even binnen. Ze kust haar zoon en geeft Yvonne een hand. „Ik blijf vanmiddag maar kort", zegt ze verontschuldigend, „maar dat zul je niet erg vinden, nu Yvonne er is, nietwaar? Vanavond kom ik nog te rug". Er wordt even gepraat en moeder Jansen moet de fruitmand en het boek van Yvonne bewonderen. Na tien minuten neemt ze, weer met een kus en een hand, afscheid. Yvonne begrijpt haar en geeft de oude vroyw een dankbare blik. De moeder laat het terrein aan haar over. Misschien kan Yvonne het ge nezingsproces versnellen. Ze zit met zijn hand in de hare bü zijn hoofdeind. „Hoe ben je het te weten gekomen?" vraagt hij. „Waarom heb je me nooit bericht gestuurd?" is haar weervraag. „Ik dacht, dat ik beter verdiend had. Niet aardig, wel?" (Wordt vervolgd). Engeland en de E.E.G. Dertien politieke partijen nemen deel V.N.-rapport Wet verhindert burgers land te verlaten Bonn houdt zich op de vlakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5