ff s SCHOENEN "ONDERDANEN" wij ruimen op en hoe! Komt, ziet en overtuigt U, nooit kon U zö voordelig dames- en meisjesconfectie kopen BALANS - OPRUIMING PAUL VAN GEESBERGEN L&O Jong paardevlees v00f aWe *>orte° k'ONDERDANIGE" PRIJZEN VERTON schoenen Start dinsdag 15 januari 9 uur Nu alleen het allerbeste voor de allerlaagste prijs ZIET ETALAGES ZIET ETALAGES Op al onze overige goederen 10 pet. KORTING Prof. Zeemanlyceum - Zierikzee Met clank aan God en grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter PIETERN'ELLA MAKIA (Mar ja) E. JONKER C. A. JONKER-DE LOOZE Haamstede, 12 januari 1963 Zuidstraat 4 Tijdelijk: Zweedse Rode Kr ziekenhuis, kamer 14, Zie- rikzee. Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van ons zoontje en broertje PIETER JOHANNES JOH. M. v. d. VELDE M. v. d. VELDE- STEENPOORTE JAN KEES Zierikzee, 13 januari 1963 Oudeweg 9 Tijdelijk: Cornelia-stichting Algemene kennisgeving Heden overleed, zacht en kalm, mijn geliefde zuster MARIA NEELTJE VAN DE VELDE in de ouderdom van ruim 75 jaar I. VAN DE VELDE Renesse, 13 januari 1963 Lange Reke 22 De begrafenis zal plaats hebben donderdag a.s., des namiddags 12 uur. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig lijden, onze geliefde echtgenote, moe der, behuwd- en groot moeder PIETERNELLA CORNELIA ROSKAM geboren VIERGEVER in de ouderdom van bijna 66 jaar Zierikzee: W. ROSKAM Kerkwerve: W. ROSKAM M. P. ROSKAM- BIJ DE VAATE en kinderen Duivendijke: M. W. DEN BOER- ROSKAM M. DEN BOER en kinderer Gilze-Rijen: H. W. ROSKAM G. ROSKAM-v. d. VATE Zierikzee, 12 januari 1963 De teraardebestelling zal plaats hebben op woens dag 16 jan. a.s., des na middags 2 uur op de Al gemene begraafplaats te Zierikzee. UW drukker voor familiedrukwerk Schaatswedstrijden op Zierikzeese ijsbaan Clubkampioenschap op drie afstanden verreden ZIERIKZEE. 12-1. Onder ideale weersomstandigheden hieid zater dagmiddag de Zierikzeese IJsvereni ging haar clubkampioenschap, wat verreden werd over de 500-, 1300- en 3000 meter. Het was zeker jammer dat de baan niet in een ideale con ditie verkeerde, waardoor de tijden wel enigszins werden gedrukt. De 500 meter, waarmee werd be gonnen, leverde een overwinning op voor Joop Hanse ((55.75) hoewel hij in zijn rit weinig tegenstand onder vond van T. de Jonge (66.97). Koos v. d. Heuvel wist met een tijd van 56.1 sec. in zijn rit tegen H. Canters 63.6 sec. (6) beslag te leggen op de 2e plaats. De 3e plaats was voor Wielemaker, die met een tijd van 56.15 sec. zijn rit tegen Jaap Geleijn- se (57.4 sec.) wist te winnen. Rinus v. d. Schee won in 58.7 sec. van Ri nus v. d. Heuvel (68.5), die het on geluk had in deze rit ten val te ko men. Op de 1300 m. slaagde Wiele maker er in de rit tegen Geleijnse in een tijd van 2.45.35 te maken, waarmee hij beSlag op de 6e plaats kon leggen. Geleijnse eindigde met zijn tijd van 2.49.6 op de 4e plaats. Hanse had in zijn rit tegen Koos v. d. Heuvel de pech ten val te komen waardoor zijn tijd aanmerkelijk be- invloed werd. Met een tijd van 2.48.3 kon hij toch nog beslag leggen op de 3e plaats bij deze afstand. De jeugdige v. d. Heuvel, die uitstekend mee kon in dit gezelschap, die de rit won in 2.48.1 werd in het totaal klassement op deze afstand 2e. Ri nus v. d. Heuvel had weinig moeite in 2.51.7 te winnen van de moedig strijdende de Jonge (3.25.4) wat hem de 5e plaats opleverde. M. v.d. Schee won in 2.55.1 zijn rit van H. Canters (3.06.8) wat voor deze rijders de 6e en 7e plaats opleverde» De 3000 meter De 3000 meter werd begonnen met de rit tussen Koos v. d. Heuvel en Jaap Geleijnse. Gedurende de gehele rit had v. d. Heuvel de leiding waar bij Geleijnse hem op de voet bleef volgen. Op het laatste rechte eind deed Geleijnse (6.55.4) nog een ver woede poging om v. d. Heuvel (6.55.3) te passeren, wat hem even wel niet gelukte, al was het verschil niet meer dan 10 cm. Ook v. d. Schee en R. v. d. Heuvel legden het gehele parcours in eikaars gezelschap af, waarbij v. d. Heuvel in de spannen de eindsprint kwam te vallen. V. d. Schee maakte een tijd van 6.42.5 en v. d. Heuvel 6.49.8. De laatste rit tus sen Wielemaker en Hanse moest de beslissing brengen. Wielemaker had wel een puntenvoorsprong, maar Hanse zou, wanneer hij er in slaag de deze afstand te winnen met twee overwinningen, de titel in zijn bezit krijgen. Het is een buitengewoon spannende strijd geworden, waarbij de rijders elkaar geen duimbreed toegaven. Voor het ingaan van de laatste bocht wist Wielemaker de leiding van Hanse over te nemen. Op het laatste rechte eind deed Hanse nog een verwoede aanval, die slechts met een handbreedte door Wielemaker werd afgeslagen. Tijd Wielemaker 6.36.45 en Hanse 6.36.5. Door deze uitslagen zag de eindstand er als volgt uit: 1. K. P. Wielemaker, Zierikzee 185.821 pnt.; 2. J. L. Hanse. Haamstede 186.564 pnt.; 3. K. v. d. Heuvel. Zierikzee 189.971 pnt.; 4. J- J. Geleijnse, Serooskerke 191.864 pnt. 5. M. v. d. Schee, Zierikzee 193.129 pnt.; 6. R. v. d. Heuvel, Zierikzee 202.838 pnt. Aan het slot overhandigde de voor zitter, de heer B. J, Francke, aan de winnaars de prijzen. De clubkam pioen Wielemaker mocht een fraaie door de gemeente Zierikzee geschon ken wisselbeker in ontvangst ne men. De heer Franke vond het jam mer dat nog niet meer deelnemers aan deze wedstrijden hgdden deelge nomen, maar hij had een goede hoop dat de wedstrijdsport op Schouwen- Duiveland terrein zal gaan winnen. De voormalige SS-officier Martin Fellenz (53 jaar oud), berecht op be schuldiging van verantwoordelijk te zijn voor het vermoorden van veer tienduizend Joden in het district Krakau in de afgelopen wereldoor log, is tot vier jaar tuchthuisstraf veroordeeld. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde man, vader, behuwd- en groot vader ANTHONY TEUNIS VAN DER WEELE in de leeftijd van 57 jaar Zonnemaire: J. A. VAN DER WEELE- PANNEKOEK Dreischor: M. C. GOUDZWAARD VAN DER WEELE M. J. GOUDZWAARD JANNY en JOKE Zonnemaiie, 11 jan. 1963 Zuidweg 32 De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 15 jan. a.s., des namiddags 3 uur. Heden overleed, onze ge liefde broer, zwager en oom ANTIIONY TEUNIS VAN DER WEELE in de leeftijd van 57 jaai Uit aller naam: T. A. VAN DER WEELF Noordgouwe, 11 jan. 1963 In het Academisch zieken huis te Leiden overleed heden, na een langdurig lijden, onze lieve man en vader ABRAHAM SLAGER in de ouderdom van 58 jaar P. M. SLAGER- DE WAAL JAAP Dreischor, 11 jan. 1963 Slotstraat 3 De begrafenis is bepaald op woensdag 16 januari a.s., om 1 uur, op de Al gemene begraafplaats te Dreischor. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze lieve man, vader en opa ADRIAAN DE LATER in de ouderdom van 72 jaar Uit aller naam: W. DE LATER- HOOGERHUIS Nieuwerkerk, 11 jan. 1963 U.N.A.-straat 45 Heden is zacht en kalm overleden, onze geliefde broeder, zwager en oom ADRIAAN DE LATER in de ouderdom van 72 jaar Namens de familie: ANTH. DE LATER Nieuwerkerk, 11 jan. 1963 Heden overleed in hel Academisch ziekenhuis te Leiden, onze geliefde broeder, zwager en oom ABRAHAM SLAGER in de leeftijd van 58 jaar Dreischor, 11 jan. 1963 M. SLAGER P. J. SLAGER- WAGEMAKER en kinderen Haamstede: E. A. v. NIEUWENHUIZE- SLAGER A. v. NIEUWENHUIZE en kinderen Algemene kennisgeving Heden is van ons heenge gaan, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en over grootmoeder WILLEMINA MARIA ROTTE weduwe van Pieter Verbeek Cz. in de ouderdom van 92 jaar en 5 maanden Dreischor: B. VERBEEK Den Haag: J. A. VERBEEK- GELEIJNSE Doesburg: M. C. HELMSTRIJD- VERBEEK P. HELMSTFIJD Klein- en achter kleinkinderen Dreischor, 13 januari 1963 Boogerdweg 12 De begrafenis zal plaats hebben donderdag 17 jan. a.s., des namiddags 2 uur. Voor de deelneming ons be toond na het overlijden van onze innig geliefde vader JAN FLOHIL betuigen wij onze hai'telijke dank C. FLOHIL J. TH. FLOHIL Brouwershaven, januari 1963 Coöp. Boerenleen bank - Dreischor Woensdagavond 16 januari géén zitting Weekreclame: eten, is dubbel goed eten 500 gram van ons bekend GEHAKT voor f 1,38 500 gram mooie magere lappen f 1,74 Erwtensoepcomplet f 1,25 250 gram boerenleverworst f 0,58 1C0 gram rookvlees als zalm f 0,58 PECIALITEIT IN BOEREN-VARKENSWORST touten's paarden- en varkensslagerij Telefoon 401 - Oosterland voor in onze Mcclslraat 3 Zierikzee Telef. 2488 Hoera! Ruitbemden mooi dessin - nu f 5,95 Herensinglet en slip samen voor f 3.5C Overhemden (wit) zelf strijkend nu slechts f 8,75 Herenpyama's nu vanaf f 8,5f Manchester klettervestcn van f 33,50 nu f 29,50 Losse pyamajasjes Manchester broeken van f 23,50 nu f 20,5( Wollen lierenvesten van f 26,50 nu voor f 21,50 Overhemden bel-o-fast van f 15,50 nu f 12,95 BETER EN TOCH GOEDKOPER BIJ Korte St.-Janstraat 22 - Zierikzee - Telefoon 2347 >f- Over het hele eiland aan huis te ontbieden SUCCESJES Personeel gevraagd: Net meisje voor de huishou ding. Inlichtingen boekhandel Goudzwaard, Haamstede, te lefoon 331. Met mei landbouvversknechl of arbeider. C. J. M. Klompe, Dreischor. „Histor 1504", waterafstotend preparaat voor doorslaande muren. Verkrijgbaar bij ,Verf en Kleur', Meelslrnat 40, Zie rikzee. Personeel aangeboden: Hulp in de huishouding, ook bij zieken Blieven onder no. 1735 aan het bui-eau van dit blad. Een gi-ote partij zuivere wol len dekens en autoplaids. - Ten Haaf, Platteweg, Zierik zee. Gevi'aagd onderhoud van de schooltuin (vei'zoi'ging gras- veld, onkruidbestrijding, snoeien van heesters enz.). Aan melding bij de rector, dr. J. J. Westendorp Boerma. .Vapo", onze natuurperma- öént, geeft voldoening; zil steeds patent! - Kapsalon Murk, telefoon 2767. Overal waar verf en behang een rol speelt kan Mol voor de juiste combinatie en ma teriaal zorgen! Nieuwe Boo- gerdstraat, Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 4