Herdenking herrijzenis van de staat Elfstedentocht twijfelachtig Gesprek Heatli-Luns Boekenweek 1963 Drama te Utrecht De veerdienst Zijpe-A. J. Polder 1813-1963 DEN HAAG, 12-1. Voor de in de troonrede van vorig jaar door H.M. de Koningin aangekondigde herden king van de herrijzenis van de Ne derlandse staat in 1813 is een natio naal comité in oprichting, dat - zo als eveneens in de troonrede werd medegedeeld - onder voorzitterschap zal staan van ll.K.lt. prinses Beatrix Als vice-voorzitter zal optreden dr. L. J. M. Beel, vice-president van de Raad van State, zo deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mee. Prof. dr. P. J. Bouman, hoogleraar te Groningen, heeft zich bereid ver klaard als voorzitter van een te vor men algemeen werkcomité op te tre den. Het secretariaat van het comité Nationale Herdenking en van het werkcomité is gevestigd Plein 1813 no. 4 te 's-Gravenhage. Tot secreta ris van beide comité's werd benoemd mr. J. M. Kielstra. Het ligt in de be doeling, contactgroepen in te stellen voor verschillende terreinen van ac tiviteit. De herdenking zal zich uit strekken over het tijdvak, dat loopt van 30 april van dit jaar tot 30 maart van het volgende jaar. Als nationale herdenkingsdag is gekozen zaterdag 30 november 1963. Konvooi in ravii rtjn Flitsen uit het buitenland ROME. In Italië zijn vrijdag on geveer 90.000 particuliere en zieken huisartsen voor twee dagen in sta king gegaan, omdat zij een hogere vergoeding wensen voor de behan deling van ziekenfondspatiënten. Als hun actie geen succes heeft, zullen zijn spoedig weer staken. Alleen voor noodgevallen houden zij zich beschikbaar. VER. NATIES, New York. De groep Afrikaanse landen bij de Verenigde Naties heeft unaniem haar steun betuigd aan Oe Thant voor de maatregelen die zijn geno men om de resoluties van de Vei ligheidsraad en de algemene verga dering over Kongo ten uitvoer te leggen. WASHINGTON. De Amerikaanse minister vart buitenlandse zaken, Dean Rusk, heeft gezegd, dat hij de vooruitzichten op een vreedzame re geling van de kwestie-Kongo verbe terd acht. LAUSANNE. Mexico heeft het Internationaal Olympisch Comité er nogmaals op attent gemaakt, dat zij gaarne in aanmerking komt voor de Olympische Spelen 1968, die dan in Mexico City zouden worden gehou den. TOULOUSE. Een Constellation van de Franse luchtmacht is 20 kilo meter ten noorden van Perpignan neergestort en in brand gevlogen. Het vliegtuig had 12 man aan boord, die naar men aanneemt allen zijn omgekomen. OXFORD. De decaan van de uni versiteit van Mississippi heeft ge waarschuwd dat er strafmaatrege len zullen volgen wanneer'in de ca fetaria van de universiteit nog meer demonstraties komen tegen de enige negerstudent aldaar, James Mere dith. HONGKONG. Bij een grotebrand in de volkswijk Kowloon van Hon- kong in de nacht van dondei-dag op vrijdag zijn drieduizend personen dakloos geworden. Drie personen worden vermist en een 20-tal wer den gewond. 500 woningen gingen in vlammen op. De brand duurde lan ger dan drie uren. WASHINGTON. De Verenigde Staten hebben de landen die Ameri kaanse hulp ontvangen, gewaar schuwd dat zij het gevaar lopen dat deze steunverlening wordt gestaakt, als hun schepen goederen naar Cuba blijven vervoeren. Oudste emigrant vertrokken ROTTERDAM, 12-1. Zaterdagmid dag is vermoedelijk de oudste emi grant uit Nederland ooit vertrokken, met het s.s. „Waterman" naar Aus tralië geëmigreerd. Het is T. A. van Dijke, 87 jaar oud, uit Breezand, die Nederland de rug heeft toegekeerd om zich bjj zijn jongste dochter en schoonzoon, de familie Bouwman in Perth, te voegen. De reden: „Vorig jaar ben ik weduwnaar geworden en van veertien broers en zusters leeft nog één zuster, die ook op leef tijd is, zodat we niet veel aan elkaar hebben. Dus besloot ik naar mijn enige nog levende dochter te gaan. En als je emigreert wordt je finan cieel geholpen, dus deed ik het maar Per bromfiets over IJsselmer STAVEREN, 12-1. Vijf jongelui uit Staveren hebben de oversteek naar Enkhuizen aan de andere kant van het IJsselmeer gemaakt per brom mer. Zij hadden zowel voor de tocht heen als terug drie kwartier nodig. Als bewijs voor de overtocht hebben zij op het gemeentehuis in Enkhui zen een verklaring gekregen. De afstand van Staveren naar Enkhuizen is ongeveer 20 kilometer. In de winter van 1946 was het ook mogelijk het IJsselmeer per voertuig over te steken. Dat gebeurde destijds per fiets en per auto. LEEUWARDEN, 13-1. Als de elf stedentocht in deze vorstperiode ge houden wordt, zal het wat de toe stand van het ijs betreft zonder twij fel een barre en verschrikkelijke tocht worden. Voor de toerrijders geldt bovendien, dat zij over een bijzonder goede conditie moeten be schikken en letterlijk en figuurlijk goed beslagen ten ijs moeten komen, willen zij enige kans maken het 200 km. lange traject te volbrengen. Zo ongeveer kan de conclusie luiden van de berichten en mededelingen, die zondagavond langs de klassieke elfsteden-route waren te verkrijgen omtrent de situatie van ijs cn sneeuw. De nieuw ingetreden dooi maakt de zaak extra dubieus. ALGIERS, 12-1. Een konvooi vrachtauto's van het Algerijnse le ger is zaterdagavond bij Milianh, op 100 km. ten westen van Algiers, in een ravijn geredeif. Twaalf militai ren kwamen om het leven en 25 man werd gewond. Van zeventien gewor den was de toestand ernstig. Het ongeluk ontstond doordat de bestuurder van de eerste auto de macht over het stuur verloor en het ravijin inreed, gevolgd door ver scheidene andere vrachtauto's die dicht achter hem reden. Engeland en de E.E.G. LONDEN, 13-1. Edward Heath, de voormalige Britse onderhandelaar over Engelands toetreding tot de E. E.G., heeft in een vraaggesprek met de Sunday Times" gezegd, dat de Brusselse onderhandelingen zidlen mislukken als Engeland werkelijk zou menen, dat het geen bevredigen de regelingen kan krijgen. Volgens de „Sunday Times" zei Heath verder, dat Engeland deel wil uitmaken van een politiek geleidelijk groeiend Europa en dat Engeland niet louter uit is op enkele economi sche voordelen. Op de vraag of Engeland volledig lid van de gemeenschappelijke markt zou kunnen zijn en tegelijkertijd voorbehoud kan maken, zei Heath niet te twijfelen aan Engelands ver mogen om zich als volledig lid van de E.E.G. te gedragen. Veel gasverbruik ROTTERDAM, 13-1. Vrijdag heeft het gemeentelijk gasbedrijf in Rot terdam 1.042.000 kubieke meter gas afgegeven, bij een gemiddelde dag temperatuur van min 8,9 graden Celsius, dit betekent een record. Tot vrijdag werd in 1961 de.grootste hoeveelheid gas op een één dag ge leverd, namelijk 927.000 kubieke me ter, bij een gemiddelde dagtempera tuur van min 4,4 graden Celsius. In 1959 werd de calorische waarde per kubieke meter gas opgevoerd van 4.000 tot 4500 calorieën. Indien men de oude calorische waarde nog had toegepast zou de afgifte van vrijdag 1.145.000 kubieke meter gas hebben bedragen. BRUSSEL, 13-1. Aan de voor avond van de 16de ministerszitting van de conferentie tussen de E.E.G. en Engeland over het Britse lid maatschap v,an de Europese Ge- meenschap zijn zondagavond in Bfussel verdere "voorbereidende be sprekingen gehouden tussen de Britse delegatieleider, minister Heath en de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Luns. Beiden waren in de loop van zondag in Brussel gearriveerd. Het gesprek had plaats in de Nederlandse am bassade in de Belgische hoofdstad. AMSTERDAM, 12-1. De boeken week 1963 (30 maart-6 april) zal dit jaar als devies voeren: Europa en het boek, daarmede de nadruk leg gend op de rol die het boek heeft gespeeld in de ontwikkeling der Europese samenleving. Ook in an dere landen zullen dit jaar manifes taties plaats vinden, meestal in de vorm van een boekenweek met het zelfde devies. Een 'catalogus met boeken over Europa wordt uitgege ven door het Centre Europeën de la Culture te Genève. In het boekenweekgeschenk, en het boekje in de Muze-reeks komt het motief Europa op het boek te rug. Het geschenk is ditmaal geen novelle, maar een pocket, waarin veelillustratie-materiaal een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling van Europa. China en Sikkim (India) PEKING, 13-1. Alle in de Chinese hoofdstad verschijnende kranten maakt enzondag melding van een gespannen toestand aan de grens tussen communistisch China en het kleine Indische protectoraat Sikkim in het Himalaya-gebergte. Op de voorpagina's waren uittreksels afge- dtukt van een Chinese nota waarin India wordt beschuldigd van „ern stige" schendingen van het Chinese grondgebied en luchtruim. Deze no ta was donderdag jl. aan de Indi sche ambassadeur in Peking over handigd. MARKTBERICHTEN Veemarkt ROTTERDAM, 14-1. Aanvoer 1959 stuks vee, w.o. 1308 vette koeien en ossen en 651 varkens. Prijzen per kg: Vette koeien en ossen f 2,55-2,85 f 2,30-2,55 f 2,10-2,30 varkens f 1,85-1,83-1,80. Vette lioeien en ossen: aanvoer korter, handel kalm, prijshoudend, prima's boven notering. Varkens: aanvoer ruimer, handel zeer kalm, prijzen lager, bij aanvang boven no tering. Slachtzeugen f 1,40 per kg. Voor het jaar 1963 is het de grote vraag of het westelijke bondgenoot schap „in nationale verdedigingen" zal Uiteenvallen, of dat er regelingen kunnen word* engetroffen die Euro pa „een hogere graad en groter ge voel van veiligheid geven", zo heeft Kennedy gezegd. Gemeente viel flauw READING, 13-1. In een kerk bij de Zuidengelse stad Rea ding was de zondagmorgen dienst nog maar net begonnen toen de koster flauwviel. Even later volgden de organist, de koorknaapjes en tenslotte de gehele, dertig personen tellen de gemeente. Een van de aan wezigen kon naar buiten strompelen en een dokter waarschuwen, die onmiddellijk groot alarm sloeg. De bewus teloze mensen werden daarop zo vlug mogelijk naar buiten gebracht waar zij langzamer hand weer bijkwamen. Het bleek dat zich in de kerk kool- monoryde had opgehoopt die door de krachtige wind door de schoorsteen in de ruimte was teruggeblazen. Volgens de laatste berichten maken allen het thans weer redelijk wel. „Droppings" per wentelwiek DEN HAAG, 12-1. Drie uur heeft piloot Jan Menge met een helikopter boven een Syberisch aandoend Ne derland gevlogen om enkele duizen den vogels voor het eerst sedert het invallen van deze barre winter aan voedsel te helpen. De helikopter, eigendom van Aero Ypenburg N.V. op het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam, was voor dit doel be schikbaar gesteld door een impor teur van een sigarettenmerk. De voedseldroppings geschiedden in de Nieuwe meer vlak bij Schip hol. Schaarste in Oost-Duitsland BERLIJN, 13-1. De energiecentra les in oost-Duitsland kunnen niet meer aan de behoefte van de in dustrieën en particulieren voldoen, zo heeft het Oostduitse persbureau ADN zondag gemeld. Wegens het dichtvriezen van de meeste rivieren en de lage waterstand ies bovendien de watervoorziening van enige hy- dro-elektrische krachtstations ern stig gestoord. De industrieën moeten daar zoveel mogelijk rekening mee houden, aldus ADN. De bevolking wordt opgeroepen, zo zuinig moge lijk te zijn met het verbruik van gas en elektriciteit. Volgens ADN be zorgt de koudegolf het vervoerswe zen, de industrie en andere belang rijke sectoren van het Oostduitse be drijfsleven grote moeilijkheden. Gruwelen door V.N.-militairen LONDEN, 14-1. Lord Russell o£ Liverpool, die tijdens de processen te Neurenberg tegen Duitse oorlogs misdadigers als juridisch raadgever der bestuursautoriteiten van de Brit se bezettingszone van Duitsland op trad, schrijft in de (conservatieve) „Daily Telegraph" dat hij van een tot nutoe betrouwbaar gebleken bron gedetailleex-de berichten heeft ontvangen over gruwelen, die door Ethiopische V.N.-militairen tussen 29 december en 1 januari jl. in Eli- sabethstad werden begaan. Genoemd worden moord, ver- kx-achting, het op onwettige wijze verwonden van burger-s en plunde ringen op grote schaal. „Sneeuwceut" voor melk (melkprodiikten) op Schouwen-Duivel and ZIERIKZEE. 14-1. Hel bestuur van de C.M.M.C. heeft zich met een schrijven tot de leden-siytexs ge licht, waarin vervat de mededeling dat verhoging van de melk- en melkproduktenprüs met de z.g.n. sneeuwcent, moet plaats vinden, zulks met ingang van heden (maan dag). Van ministeriële zijde was in het algemeen toestemming verleend tot het in rekening brengen b(j de klanten van deze cent. In overleg met de V.Z.-directie hééft het C.M.M.C.-bestuur daarop besloten het in rekening brengen van de „sneeuwcent" verplicht te stellen voor Schouwen-Duiveland. Voor zover ons bekend heeft althans te Zierikzee een melkslijtei-ij beslo ten de „sneeuwcent" niet in rekening te brengen. De eigenaar deelde ons mede, dat de weliswaar geringe ver hoging met een cent, juist in deze dure tijd, toch een niet te verwaar lozen px-ijsverhoging betekent, met name voor de minst financieel dx-aagkrachtige gezinnen. „Er is al heel wat voedselgeld", zo werd ons gezegd, „in de kachel verstookt" en voor de financieel zwakken, is elke prijsvex-hoging in deze dure winter een onwelkome verzwaring van las ten". Het C.M.M.C.-bestuur stelt dat de leden zich nu eenmaal moeten hou den aan meex-derheidsbesluiten van het bestuur. Men beschouwt de „sneeuwcent" weliswaar als een on prettige, maar billijke maatregel, waaraan de leden zich moeten hou den. BELANGRIJK BESLUIT 99' Even Buiten" gaat 50-tons weegbrug bouwen OOSTERLAND. 11-1. De wecg- brugvereniging „Even Buiten" alhier vergaderde donderdagavond in het café van de heer A. Mol, onder voor zitterschap van de heer M. J. Zjjler. Deze sprak het openingswoord tot de goedbezochte vergadering en heette in het bijzonder welkom de vertegenwoordiger van Van Berkcis Patent, te Rotterdam, de heer Ne- derveen. Verder deelde de voorzitter mede, dat er voor deze belangrijke vergadering maar één punt op de agenda staat, de bouw van een nieu we weegbrug in de plaats van de be staande, die een weegvermogen be zit van 20.000 kg. Zoals bekend zijn de plannen voor een nieuwe fair- bank van 40 ton door toedoen van de Rijkswaterstaat in het water ge vallen. Zodoende is thans een geheel nieuw plan gevormd, en is het weeg- vermegen van 40 op 50 ton ge bracht. Het oude weeghuis, dat uit 1936 dateert en nog in uitstekende conditie verkeert, kan weliswaar blijven staan, doch de brug aan de andere kant zal niet worden gerea liseerd. Dit zou kunnen als het plan door gang had kunnen vinden. In dit ge val had het weegbedrijf gewoon door kunnen gaan; nu echter zal het vermoedelijk twee maanden stil moeten liggen. Na deze teleurstel ling heeft het bestuur een nieuwe weegbrug in Noord-Beveland beke ken en naar zijn gevoelen zou ook deze voor hier ideaal zijn. De prijs hiervan viel echter danig tegen, want dacht men met het eerste plan met f 24.000 klaar te komen, de onderhavige installatie zal onge veer f 35 a f 40 mille gaan kosten. Desondanks werd besloten een der gelijk plan aan de vergadering voor te leggen. Een nieuwigheid is dat het weeg brugdek, dat tot op heden toe altijd van hout was vervaardigd, van ge wapend beton wordt, met een afme ting van 3.00 x 16.00 m., bij een dik te van 0.60 m. Verder werd het woord verleend aan de heer Nederveen, die een -kijk gaf op de technische zijde van de nieuwe brug. Een betonnen dek, al dus spr., heeft ontegenzeggelijk vele voordelen. De kelder heeft een veel betere afsluiting, zodat condensering tot het uiterste wordt beperkt, het geen x'oesting van de metalen onder delen voorkomt. Het gevaarte, dat 60 ton gaat wegen, wordt ter plaatse gegoten. Verder is in het weeghuis een automatisch registx-atie-apparaat die het gewicht met stempelinkt op een kaax-tje drukt, zomede datum en KERKNIEUWS Vrouw gekozen als notabele van de Hervormde Gemeente te Dreischor DREISCHOR, 14-1. Tijdens de op 12 december van vorig jaar gehou den gemeente-avond van de Neder landse Hervormde gemeente in de pastorie, onder leiding van ds. H. J. Groenewegen van Oosterland, werd uitvoerig gesproken over de verkie zing van een notabel. Na voorlezing van de lijsten van stemgerechtigde lidmaten door de president-kerk voogd, de heer J. J. Klaasse, werd een tweetal personen op de voor dracht geplaatst, waaronder een vrouwelijk gemeentelid. Deze kan didaten zouden worden afgevraagd of zij eventueel genegen zouden zijn om in het college van notabelen zit ting te nemen. Dezer dagen heeft de kerkvoogdij van hervormd Dreischor bekend gemaakt, dat van de twee naar voren gebrachte kandidaten nu gekozen is mevx-ouw K. Boot-v. d. Nagel. Zij heeft inmiddels deze be noeming aanvaard. Voor Dx-eischor is de benoeming van een vrouwelijk lid tot notabele ongetwijfeld een pri meur. Na de verkiezing zien de kerkelij ke colleges van Hervormd Dreischor er nu als volgt uit: Kerkeraad: J. W. Beekman (secre- taris-ontvangex-), H. A. Fondse, C. Geelhoed, H. A. Fondse, A. van Oeveren en J. Padmos. Kerkvoogdij: J. L. Bodbijl, M. P. Geelhoed, J. J. Klaasse (px-es.-kerk voogd), en J. C. de Latex-. College van notabelen: A. A. Hage, J. Barendx-egt, P. J. J. Goox-is, L. J. de Jager, P. A. v. d. Linde, C. M. Padmos, mevr. K. Boot-v. d. Nagel en H. Verton. Het Engelse leger wil voortaan alleen ongetx-ouwde soldaten in dienst nemen, omdat getx-ouwde meer welzijnsproblemen veroorza ken en omdat er een tekort is aan kwartieren voor gehuwden. Alleen degenen die gehuwd zijn en speciale kundigheden hebben, of speciale fa miliebanden met het leger en oud gedienden die opnieuw in dienst wil len zullen worden toegelaten. soort goederen dat gewogen wox-dt en een codering. Verder is het mo gelijk hiervan tot 7 of 8 copieën te maken. Contrölestrook. Dan is er neg, een inwendige contrölestrook die alles nog eens op neemt. en in het toestel blijft zitten, zodat later alles kan worden gecon troleerd. Een speciaal buffei-systeem maakt dat op de bi-ug volledig kan wox-den gei-emd. De weger behoeft slechts een handel over te halen en het gewicht wordt geheel automa tisch geregistreex-d, duur 1 a 2 se conden. Een blokkage-sysleem maakt dat de weeghandel niet kan worden overgehaald als het voei-tuig niet voor 100 pi-ocent stil staat. Ook de kelder, die aanvankelijk als metselwei-k werd gedacht, zal van gewapend beton worden vervaardigd, zulks cm het enorme gewicht van het brugdek te kunnen trotseren. Als bijzonderheid zij nog vermeld dat het brugdek, wanneer de totale vracht van 50.000 kg erop wox-dt ge reden, slechts een hondex-dste mm zakt, d.i. de dikte van een sigax-etten- vloeitje. Behalve een x'espectabele hoeveel heid kilo's betonijzer zal enkel al in het brugdek moeten worden ver werkt: ongeveer 200 zakken cement, 14.5 m:1 zand en 22 m:{ gx-int. Ver wonderlijk is verder ook dat dit zwax-e gevaarte zo nodig in een halve dag door één monteur kan worden gelicht en op zij geschoven. Onbeperkte levensduur Voor wat de levensduur betreft van dit soort bruggen, deze is vol gens de heer Nedex-veen, feitelijk onbeperkt. Nadat nog van gedachten gewisseld was over de financiering, deelde de vooi-zitter nog mede, dat als een gunstige bepaling kan wor den gezien de regeling, dat betaling dan slechts behoeft te geschieden als de zaak kant en klaar opgeleverd is en door het IJkwezen goedgekeurd. Een mooie sex-vice van van Berkel. Hiex'na komt het ogenblik, het in stemming bx-engen van het bestuurs voorstel. Tot verrassing van bestuur en toegevoegde commissie is ex- geen enkele tegenstem, zodat beslo ten wex-d het plan te realiseren. De voorzitter sprak zijn vi-eugde hier over uit en dankte de leden voor het vertrouwen hierin gesteld en beloof de dat het bestuur, bijgestaan door de toegevoegde commissie, bestaan de uit de heren W. P. Bij de Vaate en Matth. Steenpoorte Lz., alles in het werk zal stellen de zaak zo vlug en voordelig mogelijk af te wikke len. De voorzitter van de plaatse lijke landbouwvereniging „D.E.S.", de heer H. J. van de Zande, sprak eveneens zijn vreugde uit over het feit, dat het ingrijpende voorstel zonder slag of stoot aangenomen werd. STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE: De bevolking in 1962 Het aantal Inwoners bedroeg op 31 december 1961 7131 (3502 m. en 3629 *v.). Dit aantal vermeerderde door vestiging met 324 (144 m. en 180 v.) en door geboorten met 124 (58 m. en 66 v.). Het aldus verki-e- gen aantal verminderde door ver- trek met 392 (182 m. en 210 v.) en dcor overlijden met 68 (36 m. en 32 v.). Het aantal inwoners op 31 de cember 1962 bedroeg dex-halve 7119 (3486 m. en 3632 v.). Er wei-den 44 huwelijken voltrokken en 5 echt scheidingen uitgesproken. DREISCHOR Bijdrage voor kerkewerk Naar wij vernemen ontving de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Kerk alhier van de Her vormde vrouwenvex-eniging „Doi-cas" te Dreischor een gift van f 350. Dooi de leden van de vrouwenvereniging werden een flink aantal handwerken aan „Doi-cas" te hand gesteld, welke daarna werden verloot. Hierdoor was men in staat om een bedrag van f 350 ter beschikking van de kerk voogdij te stellen. Ook in vorige ja ren werden reeds belangrijke giften door de vrouwenvereniging aan de kerkvoogdij ter plaatse afgedragen. f Rijden op Gouwzee PURMEREND, 13-1. Zondag zijn bijna 2000 automobilisten met hun auto's over de Gouwzee naar Mai-- ken gereden. De rijkspolitie had uit voerige verkeersmaatregelen geno men, waardoor moeilijkheden op de Gouwzee voorkomen werden. Zo was men verplicht van Monniken dam naar Marker, te rijden en van Marken uit naar Volendam, Er was bij Marken een parkeergelegenheid gemaakt, maar hiervan werd slechts weinig gebi-uik gemaakt. De auto mobilisten gingen langs meters hoge sneeuwbergen via Edam weer naar de hoofdstad terug. Man slaat vrouw met bijl UTRECHT, 13-1. In de Olterstraat in Utrecht heeft zich zondagmiddag een familiedrama afgespeeld .waar van de 65-jarige mevrouw A. D.-B. het slachtoffer is geworden. Omsti-eeks 16.00 uur 's middags ontspon zich tussen de 65-jarige heer D. en zijn echtgenote een twistge sprek. De man, die reeds een bor reltje gedronken had, maar de fles thuis leeg vond, wilde geld van zijn vrouw om nog meer te drinken. Zij weigei-de dit, waarop de man in woede ontstak. De vrouw hield ech ter voet bij stuk en het leek er op, dat haar echtgenoot in haar weige ring berustte. Latei-, toen hij hout hakte voor de kachel in de keuken, moet hij op andere gedachten zijn gekomen. Plotseling namelijk kwam hij de kamer binnen, waar hij zijn vrouw over de wasmachine gebukt zag staan. Hij gaf haar met de bijl enkele klappen op het hoofd. De vrouw liep schreeuwend om hulp de straat op naar de nabijgelegen wo ning van haar zoon. Haar echtgenoot nam een radiotoestel onder zijn ai-m en liep het huis uit. In de' stad verkocht hij het toestel voor vier gulden, waarvoor hij enige borrels kocht. Om zes uur kwam hij weer thuis, waar de recherche op hem wachtte. Hij is in verzekerde bewaring gesteld. De vrouw was in middels in zorgwekkende toestand naar de neurologische kliniek van het Akademisch Ziekenhuis ver voerd. HILVERSUM. Onder grote belang stelling is op de St. Bai-bai-a be graafplaats in Hilvei-sum het stoffe lijk overschot ter aarde besteld van mr. J. Derks, publicist en oud-hoofd redacteur van De Tijd. Hij kwam vorige week bij een verkeersongeluk om het leven. Heden (maandagmorgen) lag de „Krammer", die op zo bewonderens waardige wijze tot nu toe de ver bindingen tussen Zjjpe en A.J.-pol- der heeft onderhouden, in de Zjjpse veerhaven. Een en ander slaat in ver-band met moeilijkheden, die de „Krammer" gisteravond ondervond. Omstreeks half zeven voer de veerpont bij A.J.- polder omhoog en het duurde tot half twaalf voordat de partikuliei-e sleepboot „Etna" er in slaagde de „Krammer", weer vlot te tx-ekken. Vanmorgen was het wachten op een ijsbreker uit Dox-di-echt, die voor de „Krammer" uitvarende een vaar geul kan openhouden onder alle om standigheden. Wij konden vanmox-- gen niet te weten komen, hoe lang hervatting van het veervei'keer op zich zou laten wachten, gesteld al dat hierover voorspellingen zouden zijn te doen. Intussen vormde zich aan de kant van Zijpe een flinke file auto's. Scheepvaartbericlxten Alchiba, 13-1 te Kuwait verwacht. Ameland (t.), 11-1 te New Yoi-k. Esso Amsterdam (t.), pass. 11-1 Little Quoin naar Suez. Kelletia (t.), 11-1 t.a. Oeland naar Kalmai-, 12-1 te Kalmar. Koralia (t.), 11-1 van Bachaquero naar Cux-acao. Willem Ruys, 11-1 van Port Said naar Suez. Willem Ruys, 11-1 van Suez naar Colombo. DE GOUDEN TOMAHAWK 102. „Onze vx-iend schijnt zich niet zonder slag of stoot over te willen geven", zegt Cabot ernstig. Hij ti-acht opnieuw zijn pi stool te laden, maar komt met een luide verwensing lot de ontdekking dat zijn kruithoorn leeg is...„Verduiveld, hebben jullie geen wapens bij je?" sist hij driftig. Een bedrukt zwijgen van Aram, Agua en Presto is het veelzeggende antwoord.... Korte tijd ligt het viertal doodstil achter de rotsen. Dan klinkt het geplons van x-oei- riemen in het water tot hen door. Voor zichtig loert Aram over de x-otsrand. „Daar gaat hij, in die sloep en wij hebben het na kijken", roept hij geërgerd. Vex-slagen blij ven de mannen staan kijken tot de zeilen gehesen zijn en het,schip vol zeil wegvaart. „Daar gaat een van de schuldigen aan de dood van mijn vader en tientallen anderen, en geen schip in de haven om hem na te zetten", zegt Sebastian Cabot dof. „Maar wij zullen hem vindenhem en Silas Creep", zegt Aram grimmig. „Ik ga hen aehtei-na naar Engeland!"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2