f PRESIDENT OLYMPIO VERMOORD - REGERING GEWIPT Tsjombe bezoekt zijn laatste bolwerk l - - Conflict Moskou-Peking komt aan de orde MOGELIJK BEROEP OP RUSLAND "y bilt Cuba nog gevaarlijk ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 14 januari 1963 119e jaargang No. 19310 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Zierikzee. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 0(1l0-2t18, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4,55, per week 35 cent. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) f 1,per stuk In dit nummer: ZiJP se pont hield dapper vol Opstand in Afrikaanse staat Togo COTONOU, Dahomey, 13-1. Mili taire opstandelingen in de kleine Westafrikaanse staat Togo hebben zondag president Sylvanus Olympio vermoord en zyn regering gewipt. In een radio-uitzenling uit Lome, de hoofdstad van Togo, is gezegd dat* maar één minister aan arrestatie is ontsnapt. De 60-jarige president is doodge schoten op enkele meters van het hek van de Amerikaanse ambassade in Lome, waar hij kennelijk een toe vlucht wilde zoeken. Zijn lijk is en kele uren na het begin van de re bellie gevonden en naar de Ameri kaanse ambassade gebracht. Volgens in Parij9 ontvangen be richten staat de opstand onder lei ding van een voormalige sergeant majoor Dodze. De opstandelingen hebben gevan gen, gezette leden van de jeugdbe weging Juvento, die in de oppositie is, vrijgelaten. Aan Togolese vluch telingen in Ghana i9 verzocht naar Togo terug te keren. Radio-Lome heeft gemeld dat een „wettige organisatie" onder voor zitterschap van Paul Meatchi, die in Ghana in ballingschap was, de macht heeft overgenomen. Meatchi is vroe ger minister van landbouw geweest. Gemeld wordt dat Togolese troe pen naar de grens met Ghana zijn gegaan. Ook de grens met Dahomey is gesloten. De telefoonverbindingen tussen Parijs en Lome zijn verbro ken. Troepen van Dahomey zijn naar de grens met Togo vertrokken „om de belangen van Dahomey te be schermen". Dahomey wil zich even wel niet met de binnenlandse aange legenheden van Togo bemoeien. De minister van handel van Dalomey en een persoonlijke medewerker van president Hubert Maga van dat land zijn zondag naar Togo gegaan, waar zij een bespreking hebben ge had met het „revolutionaire comité" De staatsgreep in Togo is uitge voerd door onder-officieren. Zij zijn begonnen het postkantoor en het ra dio-station in Lome te bezetten en de grenzen te sluiten. Vervolgens werden de politieke gevangenen in vrijheid gesteld. BERLIJN, 13-1. In communisti sche diplomatieke kringen in oost- Berlyn meent men, dat het congres van de oost-duitse communistische party, dat dinsdag in oost-Berlijn begint, mogelijk het ideologische conflict tussen Moskou en Peking op een realistischer niveau dan voor heen zal brengen. De Russische premier zou een nieuw en belangrijk voorstel inzake Berlijn kunnen doen om de Chine zen duidelijk te tonen, dat het de Sowjet-Unie ernst is met haar „po litiek van vreedzame coëxistxtie. Hij zou daarbij ook nader kunnen ingaan op de al door hem getoonde bereidheid om in west-Berlijn troe pen te legeren, mits onder de vlag vna de Verenigde Naties. Hij zou dan kunnen voorstellen de volke renorganisatie voortaan het toezicht op de toegangswegen naar Berlijn vanuit west-Duitsland te laten uit oefenen. De toestand in Katanga ELISABETHSTAD. 13-1. Presi dent Tsjombe van Katanga is zon dagmorgen in Kolwezi, het laatste bolwerk van de Katangaanse troe pen op 350 kilometer ten westen van Elisabethstad. aangekomen. Hy kwam uit Ndola, in noord-Rhodesië, waar hy zaterdag onverwachts be sprekingen had gevoerd met vyf van zijn ministers. In de Katangaanse hoofdstad zijn dit weekeinde ongeveer honderd of ficieren van het Kongolese leger aangekomen. Zij zouden willen na gaan. in hoeverre het instandhou den van een Katangaanse strijd macht - onder Kongolees bevel - mogelijk is. Uit betrouwbare bron werd zon dag vernomen, dat het uitwijzings bevel van de Kongolese regering te gen de Britse consul in Elisabeth stad, Derek Dodson, is geschorst hangende de afloop van de huidige crisis. De Verenigde Natieg hebben zon dag in Leopoldstad bekendgemaakt dat twee bruggen ten zuiden van Kamina in west-Ka tanga, die door Katanganen waren ondermijnd, on beschadigd in handen van Zweedse V.N.-militairen zijn gevallen zonder dat er een schot werd gelost, voorts was een grote hoeveelheid wapens, explosieven, munitie en transport- materiëel buitgemaakt. Amerikaanse waarschuwing inzake China BINGHAMPTON, 1-1. De Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken Robert Manning heeft vrydagavond gewaarschuwd, dat een volledige breuk tussen communis tisch China en de Sowjet-Unie wel eens niet zo voordelig voor het Wes ten zou kunnen zyn. Hij zei op een bijeenkomst in Binghampton, in de Amerikaanse staat New York, dat veel mensen de breuk nu al „onherstelbaar" ach ten. Het is volgens hem echter niet zeker of dit nu wel zo gunstig zou zijn, omdat hiermede „een door haat gedreven, meedogenloos communis tisch China" onder de betrekkelijk matige invloed van de Sowjet-Unie uit zou komen. Ook moet men zich voor ogen blijven houden „dat dit nog steeds hoofdzakelijk een ideolo gisch conflict is- niet over de vraag, of het communisme ons zal vernieti gen, maar hoe het communisme dit zal doen. „De vooruitzichten om binnen af zienbare tijd tot een bevredigende oplossing te komen zijn redelijk gunstig". Dit is vrijdag over de kwestie van de Schelde-Rijnverbin- ding van de zijde van het Belgische ministerie van buitenlandse zaken medegedeeld. Tochtje op vis SAN DIEGO, 12-1. Vier biolo gen hebben dezer dagen voor de kust van Californië een tochtje gemaakt op de rug van een dertien meter lange vin vis, een soort walvis. Zij von den het een „geweldige bele venis", zij hadden de walvis aangetroffen toen zij op zoek waren naar kreeften. Het dier zat verstrikt in een visnet en was kennelijk uitgeput door de pogingen om het lastige ge val kwijt te raken. Een der biologen, Charles Nicklin, zei dat hij en zijn drie metgezel len hun zwemvliezen hadden aangetrokken en vanaf het schip op de rug van de walvis waren gesprongen. Zij bestu deerden het dier enkele uren, betastten de rugvin, onder wierpen de ogen aan een on derzoek en zwommen er om heen. Tenslotte hadden zij foto's genomen en het dier daarna bevrijd, waarop het rustig was weggezwommen. „Toen wij op zijn rug spron gen bewoog de walvis zich jeven en dook hij met zijn kop onder water, maar verder bood hij geen tegenstand", aldus Nicklin. Uit gezaghebbende Amerikaanse bronverluidt, dat waarschynlyk over enkele dagen in Washington Ameri kaans-Russische besprekingen zul len beginnen waarby gepoogd zal worden een verdrag op te stellen aangaande het staken van kernwa penproeven. De overstromingen in Marokko e winter heeft de teugels weer wat gevierd, maar vorige week ging het i ccn Siberische toestand gelijken. De woonboten in de Oude Haven zaten istgeklemd in een stevige ijskorst. (Foto: Zierikzceschu Nieuwsbode). RABAT. 12-1. De overstromingen in de vlakte van Rharb, ten noorden van Rabat in Marokko, hebben tot dusver 72.000 mensen dakloos ge maakt, zo heeft het Marokkaanse ministerie van binnenlandse zaken bekendgemaakt. Het peil van de buiten haar oevers getreden rivier de Seboe daalt nog steeds, daarbij over oen gebied van 10.000 vierkante km een laag rode modder achterlatend. Dc meeste we gen zijn onbegaanbaar. Aan het hulpwerk nemen Ameri kaanse vliegtuigen, o.a. zestien vrachtvliegtuigen van de luchtmacht deel. Volgens een officiëel bericht zou den meer dan honderd mensen zijn omgekomen. ROOD CONGRES IN OOST-BERLIJN Viermogendheden-overeenkomst Een verklaring van Chroesjtjov, zo zei men in communistische krin gen in oost-Berlijn, dat de Sowjet- Unie achter de eisen van oost-Duits- land staat tot internationale erken ning van zijn soevereiniteit en gren zen, zou hem die steun geven die hij nodig heeft om sterk te staan tegen over de Chinezen. Burgemeester Friedrich, Ebert van oost-Berlijn, verklaarde zondag nog in oost-Berlijn, dat een Duits vre desverdrag, waardoor aan het „be zettingsregime" in west-Berlijn een einde komt en dit stadsdeel een vrije stad wordt, een 'vereiste is voor toe nadering tussen oost- en west-Duits land. Volgens waarnemers laat deze verklaring ruimte voor handhaving van westelijke troepen in Berlijn, maar stuurt zij kennelijk aan op wij ziging vande huidige viermogend- hedenovereenkomst. Er zullen naar alle waarschijnlijk heid stappen worden gedaan om tot een grotere economische integratie te komen van de communistische landen. Wat de binnenlandse" problemen van oost-Duitsland betreft, staat Walter Ulbricht voor een economi sche crisis. De kans bestaat dat hij het beleid van de staat op het gebied van de zware industrie en landbouw zal reorganiseren. In dit verband wijzen waarnemers op het ontslag van Karl Mewis als hoofd van de oost-Duitse staatsplancommissie. Een foto van nog een andere elektrische centrale, die voor de economie van Katanga van grote betekenis is. Het is de centrale van Le Marinel, die evenals de centrale van Delcommune - voorziet in de stroombehoefte van de Union Minière. Vorige week gingen berichten dat deze centrales onder mijnd zouden zijn. a Kennedy's boodschap WASHINGTON, 13-1. Diploma tieke kringen in de Amerikaanse hoofdstad verwachten, dat president Kennedy vandaag (maandag) in zijn derde „State of the Union"-bood- schap een beroep op Sowjet-premier Chroesjtsjov zal doen om een ver drag te sluiten, waarby het nemen van kernproeven wordt verboden. De president zal zijn boodschap uitspreken voor het voltallige con- AUes- In de „State of the Uuion" wordt een uiteenzetting gegeven over het beleid van de Amerikaanse regering voor het komende jaar. Ook Berlijn, de Amerikaans-Britse overeenkomst over de Polaris-raket en daarmee samenhangende de kwestie van een multilaterale kern macht van de N.A.V.O. zullen naar verwacht wordt, in de boodschap worden besproken, evenals de kwes tie van de Britse toetreding tot de E.E.G. en de Amerikaanse vooruit zichten op uitbreiding van de handel Vopo haalde z'n kinderen in Oost-Duitsland Volgens een bericht in de West- duitse pers heeft de in 1954 met vrouw en kinderen naar west-Duits- lad nuitgeweken „Vopo" Gerhard Henrich vorige maand toestemming gekregen in oost-Duitsland zijn vier kinderen terug te halen. Hij is in middels met zijn kinderen in west- Duitsland aangekomen. Toen zijn vrouw was overleden, had hij de kinderen naar hun grootmoeder in oost-Duitsland gezonden. India heeft te kennen gegeven, dat het voorwaardelijk het voorstel van de zes neutrale landen tot re geling van het grensgeschil met China aanvaardt, alhoewel het niet volledig tevreden is met dit voorstel. Dit is zondag van gewoonlijk wel ingelichte zyde in Nieuw Delhi ver nomen. DEN HAAG, 13-1. In het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag, waar hij sinds vorige week werd ver pleegd, is zondagavond om zes uur de voorzitter van de Tweede Kamer, dr. L. G. Kortenhorst, overleden. Prof. de Quaay schetste de over ledene als een evenwichtig mens, die open stond voor anderen, een ob jectief oordeel had en optrad als een bindend element tussen groepen en personen. Dr. W. L. P. M. de Kort, voorzitter van de fractie van de K.V.P. in de Tweede Kamer, merkte tegenoer het A.N.P. op, dat de heer Kortenhorst een voortreffelijk Ka mervoorzitter was. Zijn plichtsbetrachting in die functie is een begrip geworden, al dus dr. De Kort, die er voorts de aandacht op vestigde dat de nu overledene altijd gestreefd heeft naar verheffing van het parlement in waardigheid. Hij is een van onze grote Kamervoorzitters geweest, een groot mens, een warm meevoelend mens, aldus dr. De Kort. Prof .ir. Vondeling, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de P. v.d.A.. schetste dr. Kortenhorst als een kleurrijke figuur die met sfeer kon citeren, een figuur die als Ka mervoorzitter vooral veel moeite heeft gedaan om de werkzaamheden van de Kamer dichter bij de kiezers te brengen. De fractievoorzitter van de V.V.D., prof. mr. P. J. Oud, merk te naar aanleiding van het heengaan "Rn de „in het harnas gestorven" Kamervoorzitter op, dat hij deze - ondanks verschil in politiek inzicht - tot zijn beste vrienden rekende. D" .T A. H. J. S. Bruins Slot, fractie voorzitter van de A.R., wees op het hrillanfe redenaarstalent van dr. Kortenhorst, die hij een zeer eru diet en gevoelig spreker noemde. De heer Bruins Slot noemde het voorts de verdienste van de heer Korten horst dat hij altijd getracht heeft het prestige van de Tweede Kamer te bevorderen, onder meer door aan te sturen op een verbeterde werkwijze van de Kamer. Dr. H. W. Tilanus, Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Naar gelang we ouder wor den beginnen we meer ons zelf te zijn. WAT r-'t HOT PE Uit diplomatieke bron in Was hington verluidt, dat vertegenwoor digers van de Verenigde Naties in Elisabethstad een onderzoek hebben geopend naar de verdwijning van Kongolese franks uit de Nationale Bank van Katanga voor een waarde van acht tot tien miljoen dollar. WASHINGTON, 13-1. Senator Ken neth Keating heeft in een televisie uitzending verklaard, dat Cuba op het ogenblik „tien maal beter uitge rust is" dan in het afgelopen voor jaar, en dat de situatie wat Cuba betreft, „hoogst gevaarlijk" blijft. Cuba, aldus de senator verder, heeft op het ogenblik de beschikking over 144 raket-lanceerinstallaties, 24 bases, 500 anti-vliegtuigraketten, waarvan sommige de meest moderne die er bestaan, en een troepensterk te van 20.000 man. Tweede Kamer-voorzitter dr. Kortenhorst overleden Kouder met opklaring Verwachting tot dinsdagavond: Opklaringen en slechts enkele ver spreid voorkomende sneeuwbuien; matige tot zwakke wind uit ooste lijke richtingen; matige tot strenge vorst, maar in de kuststreken lichte tot matige vorst. 15 jan. Zon op 8.42, onder 16.57. Maan op 23.11, onder 11.29. Laatste kwartier: 17 jan. te 21.35. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 15 jan. 6.32 v.m. 19.00 n.m. BROUWERSHAVEN: 15 jan. 6.22 v.m. 18.39 n.m. Doodtij: 20 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 14-1. - Gedurende het weekeinde heeft zich een in diepte toenemende depressie van Groen land via midden-Zweden naar het Oostzeegebied verplaatst. Dit had tot gevolg, dat boven de Noordzee de winden tijdelijk aanwakkerden uit west en noord, waardoor in ons land in de nacht van zondag op maandag de temperaturen op de meeste plaatsen tijdelijk tot enkele graden boven het vriespunt stegen. Aan de achterzijde van de depressie steeg de luchtdruk echter in Noor wegen weer en stroomde weer kou de lucht via Denemarken in onze richting. Maandagmorgen daalde de temperatuur in het noordoosten van het land dan ook weer tot enkele graden onder het vriespunt: komen de nacht zal er in het algemeen wei nig wind zijn, terwijl bovendien op klaringen zullen voorkomen, zodat de temperaturen weer sterk zullen dalen boven de aanwezige sneeuw. Plaatselijk wel tot ongeveer min 10 graden. Morgen later op de dag zal waarschijnlijk de invloed merkbaar worden van een nieuwe storing wel ke van het zeegebied tussen Groen land en midden Noorwegen naar het zuiden zal gaan bewegen. De kans op sneeuw neemt dan weer toe, maar de temperaturen zullen ook morgen overdag op de meeste plaat sen onder het vriespunt zijn. fractiëvoorzitter van de C.H.U., merkte tegenover het A.N.P. op dat de heer Kortenhorst van het begin af aan eèn levendige positie heeft ingenomen. Hij kenmerkte zich door een levendige voordracht en was specialist in sociale en werkgevers vraagstukken. De heer M. Bakker, lid van de fractie van de C.P.N. ver klaarde tegenover het A.N.P. zijn respect te willen uitspreken voor de werkkracht die de Kamerpresident tot het einde van zijn dagen heeft getoond. Dr. O. Noordenbos van de P.S.P. stelde in het licht dat hij dr. Korten horst heeft leren kennen als een zeer menselijke voorzitter met bij zondere capaciteiten. De heer Noor denbos noemde zijn verscheiden een bijzonder ernstig verlies voor de Kamer. Arre'wedstrij den BERKENWOUDE, 13-1. Meer dan duizend bezoekers hebben zaterdagmiddag te Berken- woude genoten van een arre- wedstrijd op het terrein van de ijsclub „Berkenwoude". Er waren veertien deelnemers. Het oudste voertuig was ruim 200 jaar en de jongste ten minste 75 jaar. Het is een zeldzaamheid als er arrewed- strijden op het ijs kunnen ge houden worden omdat het ijs daarvoor tenminste 25 centi meter dik moet zijn. Een dag op jacht met prins Bernhard Ex-koning Michaël van Roemenie op Soestdijk SCHIPHOL, 13-1. De thans 41- jarige ex-koning Michaël van Roe menië, die in 1947 afstand moest doen van zyn troon, is zondagavond met een lyntoestel van Genèvc op Schiphol aangekomen. Daar deelde hy aan verslaggevers mede, dat hy alleen naar Nederland kwam om met Prins Bernhard een dag op grof wild te jagen. De verbannen vorst, sportief ge kleed, werd op het vliegveld begroet door luitenant-kolonel W. R. A. ba ron van Tuyl van Serooskerken, ad judant van Hare Majesteit de Ko ningin. Beiden stapten op het plat form in een hofauto, die terstond koers zette naar Soestdijk. Behalve cx-koning Michaël, zo deelt de rijksvoorlichtingsdienst ons desgevraagd mee, verblijven op het ogenblik op Soestdijk prins Alexan der van Joegoslavië,1 prins Michaël Bourbon Parma, de heren Henri en Jean Claude Roussel, baron Edmond Haute Ville en de heer Planchon. Zij zijn uitgenodigd voor een varkens- jacht op het kroondomein Het Loo. Prinses Irene te Parijs. SCHIPHOL, 13-1. Prinses Irene, die zaterdagmiddag met een vrien din van Schiphol naar Parijs ver trok om daar gedurende het week einde wat te winkelen, is zondag middag in ons land teruggekeerd. Het was haar vader, die haar in de koninklijke „Friendship" uit Parijs ophaalde. De prins was reeds enkele dagen geleden voor een privé-be- zoek naar Milaan gereisd. Vanoch tend vertrok de prins van hieruit naar Parijs waar prinses Irene met haar vriendin in het vliegtuig stap ten. Het Fokkertoestel daalde zon dag, in verband met de weersge steldheid, op het vliegveld te Zes tienhoven bij Rotterdam neer. De prins en prinses Irene reden per auto naar Soestdijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1