\/o \7 IS UW RADIO WEL ZOGOED ALSU DENKT actief vertegenwoordiger De Magneet PHI EL! P$ plano 298.- enorme prijsverlaging fa. A. E. HOLTY Ï.Xt""4 BALANS-OPRUIMING J. C. van den Doel JO'S REIJERS n.v. „OPEN HET DORP" „OPEN HET DORP" Pluimveehouders opgelet! kuikens en jonge hennen „DE MAGNEET" R. v. d. BIJL Weer grote opruiming in „De Magneet" OORDEEL ERKOOP VAN RESTANTEN JOH. DE VRIES fRIES M7 Rentevergoeding Deposito's koopjeslawine Bax slijpt Uw schaats Weer'achttieri karaatsl H. J. BAX - ZIERIKZEE Voor de vele blijken van be langstelling, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk, betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. J. VAN DONGEN M. VAN DONGEN- VERBOOM. Haamstede, januari 1963. Ankerweg 2. Voor de vele blijken van be langstelling, bij onze 50-ja- irige echtvereniging onder wonden, onze hartelijke dank. M. J. HEIJBOER L. HEIJBOER- v. d. WERF [Zierikzee, januari 1963. iLombardstraat 8. Voor uw bewijs van deelne ming en medeleven ons be toond, jia het overlijden van onze innig geliefde man, va der, behuwd- en grootvader JAN PIETER MEIJERING zeggen wij U zeer hartelijk dank. Uit aller naam: F. MEIJERING- VAN DER BORG Zierikzee .januari 1963. Nieuwe Boogerdstraat 5. Voor alle bewijzen van me deleven, ontvangen na het overlijden van onze geliefde nan, vader, behuwd- en ^grootvader JAN JOHANNES VAN BEMDEN betuigen wij onze hartelijke pank. Namens de familie: C. J. VAN BEMDEN- v. d. ZANDE Zierikzee, januari 1963. p'Aillystraat 13. Voor de zeer vele gelukwen sen en blijken van belang stelling, ontvangen bij de ge- Doorte van onze dochter, danken wij U hartelijk. Dok voor de ter gelegenheid /an het nieuwe jaar ontvan gen goede wensen onze har- .elijke dank. Gaarne bieden vij onzerzijds allen de beste Wensen voor 1963 aan. W. BONTKES S. M. BONTKES- POLDERMAN. Jhr. en mevrouw BACKER- TOOL danken U hartelijk ■/oor de bij de jaarwisseling intvangen gelukwensen, en heden wederkerig de hunne ban. koordgouwe, januari 1963. e heer en mevr. QUARTEL MUTSAERS zeggen bij deze artelijk dank voor de vele lijken van belangstelling, ij hun huwelijk ondervon den. "loordgouwe, januari 1963. Pauwstraat 7. JIEUWERKERK nder dankbetuiging voor et zeer veel jaren als zoda- ig genoten vertrouwen, eelt ondergetekende mede, at hij, ingaande 14 januari i.s., de levering van KOLEN /oor de fa. D. v. d. Berge Az. Bruinisse, beëindigt. D. HEIJBOEB in aansluiting aan het bo- /enstaande, deelt ondergete- <ende mede, dat hij voortaan Destellingen voor de fa. D. v. i. Berge Az., voor U hoopt e verzorgen. Beleefd aanbevelend, S. OVERBEEKE Poststraat 24 telefoon 01114-201 OPENBARE AANBESTEDING tfamens de gemeentelijke in stelling voor sociale zorg in de gemeente Brouwers- ia v e n zal door de Centr. Dienst „Noord-Zeeland" in iet openbaar worden aanbe steed, overeenkomstig het lanbestedingsreglement W.B. Jet herstellen van de zout- schade aan en het ver beteren van zeven wo ningen aan de oprit te Zonnemairc (gemeente Brouwershaven). 'riet bestek met tekeningen is /erkrijgbaar ten kantore van Dovengenoemde dienst, Oude -laven 26, Zierikzee, tegen be taling van f 7,50 per stuk, ol '.al worden toegezonden ne intvangst van een postwis sel ten bedrage van f 8, De aanbesteding vindt plaats ip dinsdag 29 januari 1963, des namiddags 14.00 uur in ,Het Plaatsenhuis" te Drei- schor. SUCCESJES Te koop: Een i.g.st.z. opv.b. kinderwa gen. tevens bijbeh. wandelw. merk „Koelstra". Te bevr.: -J'Aillystraat 52, Zierikzee. Voor het op provisie-basis afsluiten van CONTRACTEN voor zaden en peulvruchten bij landbouwers, zoeken wij voor Schouwen- Duivelend een Gegadigen worden verzocht onder opgave van referenties te schrijven aan; •Zaadtee't en Zaadhandel, Postbus 20, Zwijndrecht. Telef. 01850-26477 f 25.000.000,- De NUTSSPAARBANK maakt het U gemakkelijk: a. door rechtstreekse storting; b. door ons te machtigen uw gave van uw spaar bankboekje over te schrijven op de rekening t.n.v. „Open het Dorp"; c. door overschrijving op onze girorekening no. 1 8 7 7 0 ten gunste van „Open het Dorp". f 25.000.000- i' 3 Als Vader Cats nu nog zou leven Dan* had hij zeker dit geschreven X Steekt Uw duiten In de kluiten X En laat Uw overeenkomst 'X i: door EDELSCHAAP sluiten". t Telef. 01114-578 Wilt U aan uw kippen verdienen? Koopt dan uw bij onderstaande vertrouwde adressen! Zij leveren deze van ouderdieren, die op het proef bedrijf te Wissenkerke mede aan de top staan. Aan ons Zeeuwse klimaat zijn zij volkomen aan gepast. JOH.SCHOULS, Laan van St. Hilaire 1, Zierikzee Telefoon 2232 - Kuikenbroederij T. TANIS - Nieuwerkerk - Telefoon 550 Centraal opfokker Wij vragen een NET MEISJE voor (le winkel Liefst boven de 18 jaar Enige ervaring strekt tot aanbeveling Kerkstraat 10 Nieuwerkerk Telefoon 265 Te koop aangeboden: De woning met erf O Minderbroederstraat 29 te Zierikzee. Met 1 februari a.s. ledig te aanvaarden. Te bezichtigen bij de be woonster: wed. Pannekoek- Janse. Schriftelijke prijsaanbiedin- gen te zenden aan: M. VAN DER WERFF, J. M. Kemper straat 12 te Utrecht. Diversen: Wilt U met januari beginnen met het laten verzorgen van uw boekhouding en belas tingzaken? Wendt U tot: Ad ministratiekantoor A. Ver- maat, Schuithaven 2, Zierik zee, tel. 2173, bgg. 2257. Dierenvrienden! Denk aan de dieren in de winter. Zaterdag a.s. komen de verkenners Mr. Bakkergroep voer opha len, voor zover mogelijk in de hele stad. Bij voorbaat dank. Lederen wanten, heerlijk warm; verschillende prijzen. Bruin en zwart. Garage C. v d. Bout, Mol 11, Zierikzee. Rubberlaarzen, groen, bruin en zwart, f 13,95. Garage C. v. d. Bout, Mol 11, Zierikzee. Plakplastic in tientallen kleuren en dessins bij: P. Schults, „Verf en Kleur", tel. 2100. Zierikzee. „Perion" sokken voor in de rubberlaarzen, f 4,95. Gara ge C. v. rl. Bout, Mol 11. Tel. 2404, Zierikzee. Voor een ankerhorloge 15-steens 17-steens 21-steens en 30-steens Dan naar Zierikzee, telefoon 2664 1912 - 1962 Een van ouds bekend adres Het Zweedse Rode Kruis zie kenhuis te Zierikzee vraagt een huishoudelijke hulp (18 k 19 jaar) In- of extern Vijfdaagse werkweek Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice. Derikt U om de uitvoering van „Velocitas" te Seroos- kerke a.s. zaterdagavond? Bal na! Behoedt U tegen de koude. Koopt nu lederen kleding! Garage C. v. d. Bout, Mol 11, Zierikzee. 15 JANUARI 1963 Lï. V j Wij starten weer met enorme koopjes Mooie chenille spreien 1-persoons f 15,95 2-persoons f 19,75 Lakens - goede kwaliteit graslinnen 2-persoons (glad) f (geborduurd) f Slopen - (glad) f 1,49; (geborduurd)f Flinke theedoeken Luiers (tetra) Washandjes - vijf voor f 0,85 en f f f 5,95 6,75 1,95 0,98 0.85 1,— Lange wollen herensokken „Mirlana" - div. tinten, zeer voordelig! Restanten „Delana" kinderhemdjes en -broekjes dubbele ribsteek - voor 6-14 jaar, van f 0,70-0,95 Extra aanbieding in 100 zuiver wollen inerkdekens in modërne frisse kleuren 1-persoons f 39,75 - 2-persoons f 47,50 Setter Set nylons, diverse maten van f 2,50 voor fl,45 en van f 2,95 voor f 1,95 Mooie dekens - moderne tinten 1-persoons f 11,95 - 2-persoons f 14,95 „Hollandia" onderjurken maten 40, 46 en 48 - nu voor slechtsf 2,95 Nog enkele zuiver wollen kamgaren hereiicostuums van f 140,en f 150,voor f 39,- Winterjurken voor spotprijzen en de nieuwste met 20 °/o korting Kamgaren herenpantalons nog enkele maten en kleuren voor f 9, Enkele maten en kleuren „Terlenka" rokken vanaf f 2,50 Diverse soorten vitrage ook Zwitserse met kant - lange en afgepaste en valletjes voor de helft van de prijs. Verder op al onze voorradige courante goederen 10 KORTING Uitsluitend a contant Profiteert er nu van! U koopt nu voordelig Zie voor vele andere speciale koopjes onze etalages! 99 99 Nieuwerkerk - Telefoon 265 Bruinisse - Telefoon 470 EET-. THEE- ONTBIJT SERVIEZEN Een goede gelegenheid uw servieskast aan te vullen of te vernieuwen VOOR ONGEKEND LAGE PRIJZEN! met opzegging: 1 maand 3 procent per jaar 3 maanden 3V2 procent per jaar 6 maanden 3% procent per jaar 12 maanden 4 procent per jaar SCHELDEBANK N.V. ZIERIKZEE Telefoon (01110) 2153 Heeft üw radio zo'n mooie, lange, lage lijn? Zo'n duidelijke stationsschaal? Twee uiterst gevoelige dubbelconus- luidsprekers voor een briljante geluidsweergave? Kunt het mooie FM-geluid ontvangen? Nee? Een Philips plano wel! Vraag een demonstratie! Vier golfgebieden w.o. FM. Bijzonder mooie plano kast. Op de schaal tussen de stations veel ruimte om zo scherp mogelijk af te stemmen. Twee dubbel- conus-luidsprekers. Speciaal klankkleurregister: twee drukknoppen voor hoge tonen en twee voor lage tonen. Effectieve Ferroceptor voor gevoelige en selectieve ontvangst. Afstemoog. Aansluitingen voor grammofoon, band recorder of stereo en extra luidspreker. WELTEVREDEN Telefoon 2805 Zierikzee Speciaalzaak voor verkoop Wij gaan door me f onze Jongens- en Winterjassen tegen spotprijzen Komt U overtuigen en profiteert van onze Veel waarde voor weinig geld bij Geen zichtzendingen Havenplein 2 - Telefoon no. 2778 Dinsdag 15 januari begint onze grote Visslop 14 - Telefoon 2300

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 8