Verkoud heid 'ASPRO EEN MINISTER GEVRAAGD ONZE PUZZEL-RUBRIEK Profiteert Balans opruiming 15 Januari Gebr. Thien Tantes Almanak Met VELPON 2'e J'e er Seen barst van! bever Voetbal op Schouwen-Duiveland in 1962 (Slot). In de 2e klas C werd een span nende strijd geleverd tussen de re serves van Renesse en Zonnemaire. Een beslissingswedstrijd te Brou wershaven, welke met 3-1 door Re- nesse II werd gewonnen, moest hier uiteindelijk de doorslag geven.. Door de nieuw gevormde le klas degra deerden Burgh II en SVOWK naar de 2e klas. Beide verenigingen ma ken thans nog een goede kans om in het bezit te komen van de titel. In de le klas van het zaterdagvoetbal maakte Bruse Boys een uitstekend debuut, door beslag te leggen opeen goede plaats in de middenmoot. In de nieuwe competitie gaat het min der gesmeerd met de groen-witten Ingezonden mededeling LAND- EN TUINBOUW Houdt kalktoestand die waarschijnlijk een terugslag on dervinden van het non stop pro gramma dat ook in de zomermaan den wordt afgewerkt. Duiveland, dat al zo veel vergeefse pogingen had gedaan, werd kampioen van de 2e klas C, na een spannende strijd met Brouwershaven III. De promotie za gen de Oosterlanders evenwel aan hun neus voorbijgaan, daar zowel Kats als Meeuwen zich op overtui gende wijze de sterkste toonden. Hoewel Duiveland'in het nu aan de gang zijnde seizoen nog niet geheel is uitgeschakeld, heeft het Kerk- wervse WIK de beste papieren in handen. In de 3e klas D werd Zee meeuwen uit Haamstede kampioen en in tegenstelling met vorige malen speelt het nu geen figurantenrol in de 2e klas C. Zwaluwen '61, dat voor de eerste maal deelnam aan de com petitie sloeg zich er niet onverdien stelijk doorheen. Momenteel behoort de club uit Scharendijke met het Nieuwerkerkse SKNWK zelfs tot de kanshebbers in de 3e klas D. Zierik- zee A I speelde in het seizoen 1961- 1962 geen dominerende rol. Thans beschikken de Zierikzee A-junioren weer over een uitstekend elftal dat ongeslagen de leiding in handen heeft. Afdeling A-junioren Voor de eerste maal is men er nu in geslaagd ook een afdeling voor A-junioren op ons eiland te forme ren. Burgh A kan hier praktisch de Ingezonden mededeling op peil Ook de plantenwortels stellen be paalde eisen aan het milieu waarin zij moeten groeien. Een belangrijk onderdeel daarvan is de zuurgraad van de grond aangegeven door de pH. Verreweg de meeste planten wortels groeien het beste in een neu traal tot lichtzuur reagerende omge ving, doch hierin komen grote ver schillen voor. Naaldbomen houden van een zure zandgrond en zullen besÜ9t niet groeien op een kalkrijke zeekleigrond. Met suikerbieten is het juist omgekeerd. Zo stelt ieder ge was zijn speciale eisen aan de zuur graad waaraan de grond moet vol doen. Voldoet de grond hieraan niet dan krijgt men minder goede of zelfs slechte en kwijnende groei. Vanzelf sprekend stelt de teler alles in het werk om het de plant zo aangenaam mogelijk te maken om op deze wijze een zo goed mogelijke opbrengst te krijgen. Regelmatig grondonderzoek voor het vaststellen van de juiste kalkgiften kan daarbij niet worden gemist. In India worden maatregelen van kracht, die het onwettig maken goud te bezitten zonder dit aan te geven. Uitzondering wordt gemaakt voor sieraden en enkele andere voorwer pen, doch .deze mogen voortaan niet meer dan veertien karaats zijn. titel niet meer ontgaan. Bij de B- junioren behaalde Zierikzee B I in groep XI zijn zoveelste kampioen schap, terwijl in groep XII MEVO B I deze maal met de eer ging strij ken. Zierikzee B I maakt ook nu weer een goede kans beslag op het kampioenschap te gaan leggen. In de andere groep behoren Renesse B I, WIK B I en Zwaluwen '61 B I nog tot de kanshebbers. In de strijd om de beker van de afdeling Zee land wist Renesse nog een eervol re sultaat te bereiken door door te dringen tot de finale, waar het met 1-0 door Hoofdplaat werd geklopt. Een aantal verenigingen hadden in het afgelopen jaar ook weer in ternationaal contact. In het teken van de „jumelage" togen MEVO en Zierikzee naar het Franse St. Hilaire waar het in een sportieve strijd het opnam tegen de club van die naam, die beide wedstrijden met 3-2 wist te winnen. Met de Paasdagen waren een drietal Engelse clubs te gast op ons eiland. In de Westhoek nam Re-* nesse het op tegen Christchurch, welke ontmoeting in een 5-5 gelijk spel eindigde. De junioren van bei de clubs deelden de puntjes even eens broederlijk (3-3). Zwaluwen '61 kwam te Scharendijke in het veld tegen Farnborough, waarvan met 4-3 werd verloren. Kinkfisher was te gast te Bruinisse, waar het met 4-3 van Bruse Boys wist te winnen. De Zierikzee A junioren nam het op het sportpark Banink op tegen F.C. Spich A, waarbij de rood-zwarten met 3-2 aan het langste eind trok ken. De veteranen van Zierikzee slaagden er tegen de Duitse gasten in met 3-3 gelijk te spelen. Een mooi stuk propaganda voor de voetbal sport waren ongetwijfeld de wed strijden van spelers tot 23 jaar. Na dat de zaterdagspelers er met 4-2 in waren geslaagd van hun collega's van de zondag te winnen behaalde het elftal van Schouwen-Duiveland een eervolle puntenverdeling (4-4) tegen het elftal van N. en Z. Beve land. De geslaagde zomeravondcom petitie werd gewonnen door de P.Z. E.M. Een prachtig sluitstuk vormde het bezoek aan Zierikzee van hun collega's uit Rotterdam. Te Zierik zee vond een geslaagd schoolvoet- baltoernooi plaats. O.L.S. Zierikzee werd te Goes kampioen van de afde ling A. Maandag a.s. begint uitreiking KERKNIEUWS Ger. Kerken Tweetal te Arnhem (6de pred.pl.): H. Hortensius, Ommen en H. B. Weyland, De Lier. Beroepen te Assen (4e pred.pl.): J. Tevel, Zwaagwesteinde. Aangenomen de benoeming tot le raar godsdienstonderwijs aan het Chr. lyceum te Utrecht: H. A. L. van der Linden, De Bilt. Chr. Ger. Kerken Bedankt voor Eemdijk: A. J. Otter, Sint Jansklooster. Ger. Gemeenten Bedankt voor Elspeet en voor 's-Gravenpolder: P. Blok, Dirksland. Ingezonden mededeling Vriezend weer bevordert het puz zelen. Het is een nieuwe stelling, die de correlatie tussen de klimatologi sche omstandigheden en de puzzel drift „verklaart". Het blijkt allemaal uit de grote stapel inzendingen van deze week. De prijzen zijn alg volgt verdeeld: de eerste prijs gaat naar: de heer G. Vlinkervleugel - Haven plein 13 - Zierikzee; de tweede prijs gaat naar: de heer W. v. d. Bosse - Slikweg 1 - Kerkwerve. De oplossing van de puzzel luidt als volgt. Horizontaal: 1. kro: 3. ria; 5. sis sers; 10. spa; 12. rot; 13. tel; 14. la; 16. riet; 18. aar; 19. lis; 21. ade; 23. isar; 25. uien; 26. flater; 28. stem; 30. nat; 32. rede; 34. naad; 36. romig; 39. emma; 41. velp; 43. rome; 45. aker; 47. sela; 49. anti; 51. model; 54. oker; 56. oslo; 58. per; 60. leeg; 62. ieders; 65. egge; 66. rats; 68. opa; 69. inn; 70. gre; 71. atol; 73. st; 75. eli; 77. ida; 78. oke; 80. letsels; 81. kok; 82. nul. Vertikaal: 1. kil; 2. os; 3. rai; 4. arts; 5. start; 6. struma; 7. te; 8. el lende; 9. sas; 11. pret; 15. aal; 17. ei- re; 20. ina; 22. darm; 24. asem; 26. far; 27. ergo; 29. enak; 3i. top; 33. deen; 35. avro; 37. ode; 38. irak; 40. mais; 42. lie; 44. mare; 46. emoe; 47. sop; 48. lorgnet; 50. toga; 52. diep; 53. les; 55. elegie; 57. list; 59. een; 61.ereis; 63. dolk; 64. ras; 67. taak; 69. iel; 72. ook; 74. tel; 76. Is; 79. en. DE NIEUWE PUZZEU Verkoop keulcenboter DEN HAAG, 10-1. - Als minister Marijnen het goed vindt zal begin maart worden begonnen met de ver koop van keukenbotcr, koelhuisbo- ter die, naar de bedoeling is, by af gifte door het V.I.B. f 2,40 per kilo zal kosten, zodat de winkelprijs om streeks de 75 cent per pakje zal kun nen komen. Het bestuur van het Pro- duktschap heeft hiertoe besloten. Bij de keuring van koelhuisboter worden drie kwaliteitsklassen aan gehouden: e (geschikt voor export), b (geschikt voor binnenlandse con sumptie) en i (industrieboter). Tot voor enkele jaren werd alle e-boter geëxporteerd. De laatste jaren ech ter wa9 er zo veel e-boter dat niet alles geëxporteerd kon worden. Van daar dat in het binnenland eerst e- boter en dan b-boter werd afgezet, zonder prijsonderscheid. Nu zal, als de plannen van het Produktschap worden goedgekeurd, de b-boter on der de naam van keukenboter en voor een wat lagere prijs dan de e- boter worden verkocht. Voor die la gere prijs heeft men dan een iet9 groter risico dat men een pakje van wat minder goede kwaliteit treft. Vis en vrije zaterdag HAARLEM, 10-1. Visserij en vis handel in IJmuiden ondervinden de ernstige moeilijkheden door het in begin 1962 genomen besluit om niet meer op zaterdag te werken. Men heeft hierbij geen rekening gehou den met de belangen van het totale visserijbedrijf. De concurrentieposi tie tegenover de omringende landen, die hun vissershaven des zaterdags niet sluiten, ig daardoor nog meer verzwakt. Dit vermeldt het jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Haarlem en omstreken. Andere Nederlandse aanvoerhavens gingen niet tot sluiting over, zo zegt het verslag verder. Ingezonden mededeling Voorkom De nieuwe puzzel luidt als volgt: Horizontaal: 1. vogel; 6. vogel; 11. slede; 12. gewas; 14. lidwoord (Fr.); 15. juiste gewicht; 18. sportterm; 19. valse sleutel; 21. bestaat; 22. zeepwa ter; 24. elasticiteit; 25. hetzelfde (afk.); 27. vloerbedekking; 28. Euro peaan; 29. wederhelft; 30. roede; 33. zonder gezelschap; 34. geloof; 35. mu ziekinstrument; 38. de onbekende; 39. lidwoord; 40. zangnoot; 41. voorzet sel; 42. bevel; 43. voorzetsel; 45. land in Europa; 49. lidwoord (Fr.); 50. hoffelijk; 51. toezicht; 53. seconde; 54. vreemde munt; 56. watering; 57. pers. voornaamw.; 59. voorzetsel; 61. voorzetsel; 63. pers. voornaamw.; 64. bloem; 66. lor; 68. rangtelwoord; 70. water in Friesland; 71. verzameling schepen; 73. vogelprodukt; 74. soort orkaan; 75. vogel. Vertikaal: 1. heerser; 2. vochtig; 3. geneesheer; 4. pers. voornaamw.; 5. godin; 6. hoofddeksel; 7. meisjes naam; 8. uurwerk; 9. boom; 10. Schotse geruite wollen stof; 13. deel van een kippenhok; 16. verlaagde toon; 17. familielid; 19. land in Eu ropa; 20. eigendunkelijk; 23. van ge lijke waarde; 24. werkelijk (Eng.); 26. zwaardvis; 29. lidwoord; 31. strijdperk; 32. voorzetsel; 35. hond van een bepaald ras; 36. bloeiwijze; 37. bid (Lat.); 44. bergweide; 46. gast; 47. de lezer heil; 48. regel; 49. pret; 50. afgevaardigde; 52. plaats in Lim burg; 55. gelofte; 58. lekkernij; 59. wortel; 60. bos; 62. soort mijt; 65. voorzetsel; 66. ongedierte; 67. lig plaats voor schepen; 69. rivier (Spaans); 71. zo God wil (Lat.); 72. zoals de akten getuigen. Rillerig? Onprettig? Vlug: lierimieringskruisen voor DEN HAAG. 10-i. Maandag 14 ja nuari zal een begin worden gemaakt met de uitreiking aan de krygsmacht van het Nieuw Guinea-herinnerings- kruis. Bij de koninklijke marine zal de uitreiking aan het vlootpersoneel ge schieden door d^ betrokken comman danten tijdens een ,alle hens voor de boeg" aan boord van de schepen en in inrichtingen aan de wal. Voor wat het korps mariniers be treft zal de plechtigheid plaats vin den in de Van Braam Houckgeest- kazerne in Doorn. Bij de koninklijke landmacht is de eerste uitreiking op 14 januari in Ermelo, namelijk bij het 41ste pant- ser-infanteriebataljon. Op nog nader te bepalen data na 14 januari zullen de bij andere onderdelen ingedeelde landmachtmilitairen het herinne- Flitsen uit het buitenland Volgeng radio-Djakarta heeft de pokkenepidemie, die in het afgelo pen jaar in west-Java heeft gewoed, ongeveer vijfduizend doden geëist. In totaal hebben zich negenduizend pokkengevallen voorgedaan. TEL AVIV. De waardevolste schil- derijen-colectie die ooit in Israël aanwezig is geweest - meer dan honderd originele stukken van de hand van Vincent van Gogh - is in het museum van Tel Aviv tentoon gesteld. MIAMI BEACH. De Amerikaanse minister van landbouw, Orville Freeman, heeft de Europese Econo mische Gemeenschap gewaarschuwd dat tariefmuren tegen de Ameri kaanse landbouwprodukten de Ver enigde Staten zouden dwingen tot het nemen van vergeldingsmaatrege len, mogelijk in de vorm van ver mindering der buitenlandse hulpver lening. ACCRA. In de Ghanese hoofdstad is officieel meegedeeld, dat bij de ontploffing van een handgranaat in een stadion, even nadat president Kwame Kroemah dit verlaten had, vier mensen om het leven zijn geko men en 85 gewond, van wie 18 ern stig. De aanslag werd dinsdagavond gepleegd. LONDEN. Een gezaghebbende bron in Londen heeft medegedeeld, dat premier MacMillan van 1 tot 3 fe bruari in Rome besprekingen zal voeren met premier Fanfani. PRETORIA. De Zuidafrikaanse re gering heeft besloten om het gebied van Komaggas, in het district Na- makwaland in de Kaapprovincie, weer voor diamantexploraties open te stellen.' DJAKARTA. Kolonel Darmono, hoofd van de inlichtingendienst van de Indonesische luchtmacht, heeft te Djakarta verklaard dat Britse ge vechtsvliegtuigen verkenningsvluch ten uitvoeren boven Indonesische luchfcbases in Borneo. BEIROET. Saoedi-Arabië heeft be sloten zijn militaire contingent - on geveer duizend man sterk - uit Koe weit terug te trekken zo meldt radio Mekka. De militairen zijn in 1961 naar het aan olie rijke koninkrijk gezonden om het, na de uittocht van de Britten, te beschermen tegen een mogelijke aanval door Irak. WASHINGTON. Amerika acht de communistisch gezinde Pathet Lao verantwoordelijk voor het neerschie ten - op 5 januari - van het Ameri kaanse vliegtuig in Laos. Het - par ticuliere - vliegtuig was onderweg om rijst af te werpen voor vluchte lingen in de provincie Nam Tha. Nieuw-Guinea-inilitairen ringskrui9 uit handen van hun hui dige commandant ontvangen. Bij de koninklijke luchtmacht zal de ceremonie van de uitreiking dei- kruizen op 14 januari plaats vinden bij nagenoecr ieder luchtmachtonder deel, waaronder alle vliegbases. Ingezonden mededeling van de vele koopjes uit onze die begint op DINSDAG Zierikzee Tel. 2604 Scheepvaartberichten Ampenan, 8-1 van Kuwait naar Ras Al Khafji. Kelletia (t.), 8-1 te Stockholm. Willem Ruys, 8-1 te Malta. Zafra (t.), 9-1 van Suezkanaal naar Lavera. Weekeinde ARTSENDIENSTEN ZIERIKZEE: dokter C. M. van Hoorn, telefoon (01110)-2080. MIDDENSCHOU WEN dokter H. Backer, Noordgouwe, tele foon (01112)-480. OOSTERLAND-BRUINISSE: dokter J. W. de Putter, Oosterland, telefoon (01114)-280. DIERENARTSEN dokter W. A. M. Kalkman, Renesse, telefoon (01116)-310. „Nou zie je het", zegt tante Teunije Bij snerpende noordoostenwind, Al is de vorst min negen graden Ook niet zó erg door htar bemind: „Aan u'af De Bilt zeat heb ik lak, Het stónd al tn de almanak!" Geen trilogie kan haar bekoren, Dit kleine boekwerk tnaakt haar rijk, Want ieder jaar geeft de Enkhuizer Haar wel een keer of acht pelyk; Het is toch maar een groot gemak, Dat kijken in de almanak. Wanneer het in de winter koud is Of in de zomer warm tot heet, Dan is 't toch sterk hoe zo'n voorspeller Dat van tevoren ook al wéét; Dus tante is met pak en zak Verbonden aan haar almanak. Wanneer hij spreekt van mist of regen, Maar 't zonnetje schijnt net zo fijn Dan zegt ze: „Elk heeft zijn gebreken, En 't kan ook wel een drukfout zijn Het heugt niet dat het haar ontbrak Aan eerbied voor de almanak. Ja toch, één keer, net op haar trouwdag, Het zóu mooi weer zijn, maar de ziel Heeft toen ervaren dat het water Met bakken uit de hemel viel, Waardoor ze triest bekommerd sprak ,,'k Trouw nóóit meer op de almanak!" JAAP MUDERWIJK. LANDBOUW EN VEETEELT Pillen voor koeien Een nieuwe manier om herkau wers te voorzien van bepaalde mi neralen meent men te hebben ge vonden in het toedienen van pillen met een hoog soortelijk gewicht, al dus Landbouwdocumentatie. De pil len, die bijvoorbeeld kobalt bevat ten, worden de dieren ingegeven en blijven in de pens en netmaag ach ter. De pillen staan de actieve stof fen langzaam af en kunnen gedu rende enkele weken tot zelfs maan den werkzaam blijven. Behalve bijvoorbeeld kobalt kun nen ook andere stoffen in die pillen worden verwerkt, bijvoorbeeld anti trommelzucht- en ontwormingsmid- delen, antibiotica en hormonen. De districtsarts van Narssag in Groenland heeft bij onderzoek vast gesteld dat 23 van de 225 schoolkin deren daar aan geslachtziekte lijden, deren daar aan geslachtsziekte lij den. MET TROTYL BIJ DE HAND Pontonniers waken over DEN HAAG, 10-1. Een onderoffi cier en zes man van het 462ste pon tonniersbataljon uit Keizersveer houden op het ogenblik samen met opzichters van de Deltadienst van Rgkswaterstaat de wacht by een brug die over een lengte van 450 meter het Haringvliet overspant. Het geniepersoneel is „gewapend" met trotyl. Wanneer dat nodig wordt blazen ze met die springstof ijs- schotsen op die de pijlers van de brug dreigen te vernielen. Het is niet voor niets dat militai ren van het 462ste pontonniersbatal jon voor dit werk is ingeschakeld, want het is „hun" brug. Zij sloegen hem namelijk in 1959, op verzoek van Rijkswaterstaat en met behulp van materiaal dat afkomstig was van een partikuliere firma -die dien sten voor Rijkswaterstaat verricht te. De brug, die negen overspannin gen van 50 meter telt, verbindt twee de Haringvlietbrug bouwputten in het Haringvliet waar in resp. de spuisluizen en de schut sluizen gebouwd worden. Op het Haringvliet bevindt zich momenteel nog al wat drijfijs. MARKTRERICHTEN Aardappelmarkt Emmeloord EMMELOORD, 10-1. De officiële noteringen luiden heden als volgt (in guldens per 100 kg., telersprijs af boerderij): consumptieaardappe len binnenland: Bintje 35 mm. klei opw. 16,50; Eigenheimer 35 mm. klei opw. 11,50. Onoverzichtelijke markt. Consumptieaardappelen export op geschort wegens vorst. Voeraardappelen 4,00-5,00. Ingezonden mededeling neem de voordelige grote tube. Feuilleton „Ik neem u niets kwalijk", zegt mevrouw Jarwan op afgemeten toon. „Integendeel. Ik stel uw bezoek aan mijn zoon zeer op prijs". „Ikik ben degene, die van middag belde", zegt ze dan. „Dat begrijp ik, juffrouw". Dan kijkt ze weer naar Jan-Piet en glimlacht. En als ze opnieuw bij zijn bed zit, geeft ze de bloemen en de chocolade. „Dank je wel, Yvonne", zegt hij getroffen en kijkt naar de geweldige bloemenschat. die op zichzelf een dagloon vertegenwoordigt. En onwil lekeurig grijpen hun handen weer ineen. Mevrouw Jansen ziet het, maar ze is teveel dame om er iets van te zeggen. Misschien is de lichte frons in haar wenkbrauwen de enige reactie. En als de blikken van beide vrouwen elkaar even ontmoeten, voelt Yvonne intuïtief, dat moeder Jansen in werkelijkheid maar matig ingenomen is met deze intimiteiten. 9. Yvonne van Helsdingen volgt de oude vrouw op de voet, als deze haar deur geopend heeft. In de gang ont doet ze zich van haar korte jasje en even later zitten de beide vrouwen tegenover elkaar in de salon. Yvon ne heeft thee geweigerd. „Maar als ik een sigaret mag opsteken?" „Gaat uw gang, juffrouw". „Zegt u maar Yvonne, mevrouw, dat vind ik prettiger. Eneh heeft Jan-Pietheeft uw zoon nooit over mij^gesproken?" door B. J. TEN WESEPE De vrouw schudt haar hoofd en legt bedachtzaam haar vingertoppen tegen elkaar. „Tot vanmiddag was u me volslagen onbekend. Natuurlijk heeft hij me verteld van die schan dalige aprilgrap. En ook, dat hij de hele dag gast was van de tegen woordige minister van buitenlandse zaken. Een pleister op de wonde. Dit heeft mij, als moeder, natuurlijk ge troffen. Maar over u heeft hij nooit gesproken". „Ikik ben het nichtje van de minister, mevrouw. En huisgenote. Mün ouders zijn al jaren dood. Fi nancieel ben ik gelukkig onafhanke lijk. Als er gasten zijn neem ik, sa men met mijn tante, de honneurs waar. Dat was ook het geval, toen uw zoon bij ons lunchte en dineerde. We hebben prettig met elkaar ge babbeld. Hij vertelde van zijn werk. We reden naar Leiden en hebben daar thee gedronken. Na het diner bracht ik hem naar de trein en heb toen gezegd, dat hij welkom zou zijn op „Hagestein", als hij er zin in had. Ik zei toen, dat hij maar moest bel len, als hy kwam. Dan kon ik hem van het station afhalen". De oudere vrouw knikte en be greep. Dit meisje was verliefd ge worden op haar Jóhan. „En toen Jóhan niet telefoneerde, telefoneer de u'\ Yvonne boog het hoofd even en bloosde. „Ikik maakte me een beetje ongerust. Het was, alsof ik er een voorgevoel van had, dat die nare aprilgrap gevolgen zou hebben. Daarom belde ik de bank op. Maar daar wilde men mij geen inlichtin gen geven". „Het ongeluk met Jóhan heeft in de kranten gestaan". „Ik lees niet veel kranten, me vrouw. Kunt u mij zeggen, wat er eigenlijk gebeurd is na zijn vertrek uit Wassenaar?" De weduwe haalde haar schouders op. „Ochik ben van mening, dat men Jóhan zeer onrechtvaardig be handeld heeft. Om voor zoiets hem op staande voet te ontslaan „Op staande voet?" Ze knikte. „Ja, hij moest de vol gende morgen bij de directie komen en daar vertelde men hem. dat hij zich als ontslagen kon beschouwen. Inplaats van te informeren, hoe de vork in de steel zat. Dat heeft Jó han, die een voorbeeld is van plichtsbetrachting - denkt u zich eens in: bijna tien jaren werkte hij daar al, en steeds tot volle tevreden heid van zijn superieuren - zich ontzettend aangetrokken. Hij liep op straat om naar huis te gaan. En toen heeft hij niet voldoende op het ver keer gelet. Toen is hij overreden door een vrachtauto. Dat hij het er nog levend afgebracht heeft Yvonne keek haar ontzet aan. „Verschrikkelijk, mevrouw. En zal het.... zal het weer helemaal goed worden?" De oudere vrouw zucht. „De dok ters zeggen zo weinig. Het ig alle maal een kwestie van geduld. Maar hij is erg apatisch en dat is funest voor het genezingsproces. Het kan hem allemaal weinig schelen. Zijn benen willen nog niet. Hij had ver schillende gecompliceerde breuken. Hij zal waarschijnlijk weer helemaal moeten leren lopen. Als hij physiek maar vooruitging (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6