Pax Americana faalt in Jemen Overstromingen in Portugal 2IER1KZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 11 januari 1963 No. 19309 BLIK DOOR HET WERELDVENSTER De Vetmiigde Staten hebben het nodig gevonden zowel president Nasser als de kuningen van Jordanië en Saoedie-Arabië met klem te ma nen zich niet militair te bemoeien met de gang van zaken in Jemen. Washington voelt zich waarschijn lijk ietwat bekocht met zijn besluit de republikeinse regering in Jemen te erkennen, waarvoor het in ruil verwachtte dat Egypte zijn troepen uit dat landje zou terugtrekken. Het is niet bekend of daarover met zoveel woorden ook iets is afgespro ken, maar in ieder geval ziet het er nu niet naar uit, dat Nasser voorlo pig zijn troepen terugroept of het verenigd Saoedisch-Jordaans opper bevel zijn steun zal staken aan de stammen die de imam trouw zijn ge bleven. En op die manier kan de on rust, die anders wellicht snel met een beslissing ten gunste van een der partij en', was geëindigd, nog lang voortduren. Toch cp slechte voet De Amerikanen namen hun be sluit, wetend dat ze het altijd bij een der rivalen in de Arabische we reld zouden verbruien ;bij Nasser als ze de regering van Sallal niet er kenden - hetgeen Engeland ervaart dat nog geen beslissing heeft geno men - en bij de koningen als ze het wel deden. In dehoop dat het vuur in Jemen bij gebrek aan materiaal snel zou zijn uitgewoed, heeft Washington het kennelijk verkieslijker gevonden al thans voor enige tijd met de konin gen op slechte voet te komen dan met Nasser. In zekere zin is dat wel verba zingwekkend. Washington heeft de twee monarchieën als bolwerken te gen het communisme meermalen van groot belang genoemd. En boven dien zijn de Amerikaanse belangen in Saoedie-Arabië groot: zakelijk door de olie en militair door de vliegvelden. Waarom deze keuze? Toch schijnt voor Washington op dit moment de waarde van Nasser iets groter, al is dat dan een „neu tralist". Maar hij heeft zich in ieder geval geen meeloper van Moskou ge toond, zoals onder meer uit zijn uit latingen tijdens de Cubaanse crisis is gebleken. Nasser is kennelijk om zijn invloed in de wereld der niet-verbondenen Washington wat steun ward. Dai uit zich ook in leningen op gemakkelij ke voorwaarden en schenkingen die de laatste twee jaar meer dan een miljard gutden bedroegen, zulks tot ongenoegen van trouwe bondgenoten der V.S. als Turkije en Perzië, die minder royaal bedeeld werden. Verraad? Prins Feisal, de Saoedische pre mier, noemde de Amerikaanse er kenning van Jemens republikeinse bewind ronduit verraad. Waarschijn lijk zou hij met meer recht een an dere conclusie kunnen trekken: na melijk dat de V.S. er niet op gebrand zijn zich al te zeer te vereenzelvigen met een reactionair bewind als het zijne dat toch altijd goede kans loopt afgelost te worden door een met wat vooruitstrevender opvattingen op so ciaal gebied; of dat nu gebeurt door dat Nasser er in slaagt een revolutie op touw te zetten, of doordat wat moderner denkende prinsen het in Saoedie-Arabië voor het zeggen krij gen. Niettemin heeft Washington ver wacht dal het gauw genoeg toch weer op redelijke voet met de ko ningen zou komen als door een Pax Americana met het wegvallen van de invloeden van buitenaf de hele kwestie-Jemen zich in zijn ver schrikkelijk nietig formaat zou to nen. Het heeft zich waarschijnlijk misrekend in de verschrikkelijk grote omvang van de haat tussen de Arabische rivalen, die de kleinste aanleiding niet te onwaardig vinden om hem op te laten vlammen. OVERDENKING Ik heb de Heer gevonden, gekleed in overjas. Dat mag ik wel niet zeggen, want dat komt niet van pas. Jaren geleden draaide een film, getiteld „Grazige weiden". In die film werd o.a. God uitgebeeld en wel zoals negers hem zagen. Een bejaar de, rijzige neger, met een lange zwarte jas aan en een dikke sigaar in de mond. Er is heel wat deining over die film geweest. Want God afbeelden en dan nog weLzoals die negers de den, dat was ongepast. En daarom mag de dichter van bo venstaande regels op veler instem ming rekenen. God vinden, gekleed in overjas, dat mag je niet zeggen En trouwens, wie durft daar in onze tijd nog mee aan te komen. Je kunt je hooguit vermaker, over zo'n primitieve voorstelling van zaken. En naieve godsvoorstellingen, dat laten wij, beschaafde westerlingen, over aan de primitieve volken. Eigenlijk lachen we wat om die primitieve afgodsbeeldjes, die nu in onze musea-prijken. Wie zou je tegenwoordig hog met zo'n godsvoorstelling kunnen trek ken? Nee, christelijk Nederland verzet zich tegen zo'n onbeschaafde wijze van godsdienst. Het waren veelal kerkmensen die zich het meest ergerden aan die film en zij zullen zich wellicht ook het meest stoten aan zulke dichtregels. Maar nu is het vreemde dat de bijbel juist aan zo'n voorstelling voedsel geeft. Want sinds het eerste Kerstfeest kun je inderdaad de Heer ontmoeten gekleed in overjas Sinds die tijd mag je heel mense lijk van God denken. Want God is mens geworden en Hij heeft onder ons gewoond. En Hij deed net als wii. Heel gewoon. En de bijbel zegt zelfs: Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Een Heer in overjas Zou je God zo kunnen voorstellen? Zo primitief? Zo menselijk? Nee, Hem zo vinden dat is niet makkelijk. Dan moet je zelf ook wel af van je verheven godsvoorstelling. Maar wie dat doet en eens heel onbevan gen gaat zien wat deze Mens op on ze aarde deed, die ziet dat juist op die manier God aan z'n eer komt. Want Jezus Christus - die toch in de gestalte Gods was - is de mensen gelijk geworden en heeft zich verne derd tot in de dood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd opdat allen het zouden belijden: Je zus is Heer, tot eer van God de Va der (Philipp. 2 6v.). Misschien kan U het nu wel zeg gen en wellicht is het zeer gepast: Ik heb de Heer gevonden, gekleed in overjas Wat biedt de BEELDBUIS? Komende week valt er bij ons wei nig belangrijks te beleven op de buis. We noteerden voor deze zater dag wel de favorieten voor onze kin deren: de laatste der mohikanen (3 uur), Flipje, de tovenaarsleerling 5 uur) en Ivanhoe (7.30 uur), 's Avonds Teddy Scholten, de quizz Dat geeft te denken en Inspecteur Bollinger met hond. Zondagmiddag is ér een reportage skiën met name de Lau- berhornrennen te Wengen. Na het sportjournaal Pierre Jansens kunst grepen, Domino met Harold Nicholas en tot slot Godfried Bomans. Woens dagavond 7.30 Donna Reed en 9.40 een eenactertje. Donderdag S.2Ó Edith Piaf en Theo Sarapo, gevolgd door een kijkspel van Kaj Munk „De idealist". Vrijdag Rens van Dorth. HOLLANDIA. In 236 gevallen zijn de per 1 januari afgelopen contrac ten met het tijdelijk V.N.-bestuur in Nieuw-Guinea door de Nederlandse ambtenaren verlengd. Twee' en-twin tig van hen verlengden hun contract tot eind januari, 11 tot eind februari, 31 tot eind maart en 172 tot eind april, het einde van het U.N.T.E.A.- bewind. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Oud Beijerland (vac. E. J. Schimmel): P. J. Bos, Sprang. Aangenomen naar Coevorden (toe zegging): Joh. H. A. Doeschot, Haar- - lo; naar Amsterdam (Maranatha- Kerkgemeente B): dr. E. J. Beker, studentenpredikant te Utrecht, die bedankte voor Apeldoorn (wijkgem. Berg en Bosch) en voor Groningen (vac. J. Matzer van Blpois). Ver. van Vrijz.. Hervormden Bedankt voor Krimpen a.d. Lek- Krimpen a.d. IJssel: mej. C. de Jong, Overschie. Ger. Kerkén Beroepen te Emmen-Zuid (wijk Angerslo): K. Ubels, Vroomshoop; te Scharendijke: kand. A. M. Brouwer, Utrecht; te Witmarsum: kand J. C. Langeveld, Brandwijk. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te Gramsbergen.-Lutten a.d. Dedemsvaart: J. Bomhof, Mark nesse (N.O.P.). Chr. Ger. Kerken Beroepen te Broek op Langendijk: J. P. Geels, Haarlem-Centrum. Bedankt voor Edet- J. Brons, Bun schoten; voor Zaamslag: G. Blom, Meerkerk. Ger. Gemeenten Tweetal te Middelharnis: P. Blok, Dirksland en C. Wisse, Hendrik Ido Ambacht. Beroepen te Zaandam: C. Wisse, Hendrik Ido Ambacht. Bedankt'voor Oostkapclle: IL van Gilsl, Lisse. Ingezonden mededeling Voor 30 jaar.... ZIERIKZEE. De Concertzaal Sound bioscoop geeft een Richard Tauber- fümprogramma gratis voor werk lozen. ZONNEMAIRE. Het muziekgezel schap gaf een tweetal geslaagde uit voeringen in de bewaarschool. NIEUWERKERK. De nieuwe ijs baan aan de Rolklootsendijk werd onder zeer grote belangstelling in gebruik genomen. DREISCHOR (adv.). Magere lappen 45 ct.; vette lappen 42Vz ct.; rollade 50 ct.: biefstuk 70 ct.; mager spek 30 ct. Alles per pond. BROUWERSHAVEN. Onder grote belangstelling werd alhier de ijsbaan „Het Weeltje" aan de Schouwse dijk voor liet publiek geopend. ZIERIKZEE. Op de bovenzaal van het „Huis van Nassauwerd de door „Excelsior" georganiseerde tentoon stelling van pluimvee, konijnen en duiven geopend. ZIERIKZEE. Zowel op de Gracht ijsbanen als op het Kaaskenswater wordt volop genoten van de schaats sport. ZIERIKZEE. De door de v.v. „Zie- rikzee" georganiseerde Crisisloterij beschikt reeds over een 100-tal fraaie prijzen. NIEUWERKERK. Alhier werd een buitengewone vergadering van inge landen. van.de polder „De Vier Ban nen van Duiveland" gehouden, Waar op de plannen werden ontvouwd tot vernieuwing van de installaties van het Stevensluis-gemaal. HAAMSTEDE. Namens het Comi té van Chr. Winterlezingen „Haam- stede-Burgh" sprak in de consistorie ds. Ruysch van Dugteren. over: Waarom en waartoe de bijbel?" ZIERIKZEE. Door tussenkomst van de directeurvan het Maurits- huis zijn de twee, in hel stadhuis aanwezige, portrettten van mr. Pie- ter Mogge kundig gerestaureerd. Ingezonden mededeling De bekende Duitse filmactrice Heidi Brühl, die wegens een buik- vliesontsteking moest worden geope reerd, maakt het naar omstandighe den wel. Een „groot aantal" nationalisti sche agenten is van Formosa naar communistisch China gezonden om daar tezamen met plaatselijke anti communistische elementen „guerrilla bases" te vormen. Dit heeft de natio nalistische woordvoerder schout-bij - nacht Pei Joe Fij op een persconfe rentie meegedeeld. DE KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Ned. Hervormde Kerk Zierikzee: Grote kerk: 10 en 7 uur dhr. Malipaard. Gasthuiskerk: 10 uur (Doop) en 7 uur ds. Assendorp. Kerk- werve: 2.30 uur ds. Zonneveld. Se- rooskerke: 10 uur ds. Zonneveld. Burgh: 10 uur ds. Don. Haamstede: 10 uur (H.A.) en 7 uur ds. Boer. Re- nesse: 11 uur ds. Van Liere. Noord- welle: 9.30 uur ds. Van Liere. Eiker zee (Scharendijke): 10 uur ds. Van den Ban (H.A.). Brouwershaven; 10 uur ds. Oort. Zonnemaire: 10 uur ds. Duvekot (H.A.). Noordgouwe: 10 uur vicaris Keiling. Dreischor: 11 uur ds. Groenewegen. Ouwerkerk: 7 uur ds. Westerhof. Nieuwerkerk: 10 uur ds. Westerhof. Oosterland: 9.30 en 6 uur ds. Groenewegen. Sirjansland: 10 uur ds. Van Vliet, 6.30 uur leesdienst. Bruinissc: 10 en 5 uur ds. A. de Jon ge, leraar chr. lyceum te Goes. Lutherse Kerk Zierikzee: geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10 en 5 uur ds. Tiemer- sma. Haamstede: 10 en 3 uur ds. Boerma (Viering H.A.). Scharendij ke: 10 en 2.30 uur candidaat J. C. Langeveld, Zeist. Brouwershaven: 10 en 2.30 uur ds. Wentzel. Zonnemaire: 10 en 2.30 uur ds. Huijser. Nieuwer kerk: 10 en 3 uur dr. Becker. Ooster land: 10 en 2.30 uur drs. W. Steunen berg. Rotterdam-Z. Bruinisse: 10 en 5 uur ds. Den Heeten. Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 2.30 uur ds. J. P. Moerkoert, Kanangar (Soemba). Chr. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10 en 6 uur ds. Van der Klis (bed. H.A. en dankzegging). Kerkwerve; 10 en 6 uur ds. P. Dijk stra, em.pred. te Klundert. Haamste de: 10 uur leesdienst, 3 uur ds. Dijk stra. Nieuwerkerk: 10 uur leesdienst, 3 uur ds. Van der Klis. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10 en 2.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 10 en 3 uur leesdienst. Oosterland: 10, 2.30 en 6 uur lees dienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10, 2 en 6 uur leesdienst. Renesse: 10 en 2.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 2.30 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 2 en 6 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Leger des Heils Zierikzee: 10 uur heiligingsdiensl, 12 uur jeugdsamenkomst, 7.30 uur verlossingssamenkomst. Rooms-katholieke Kerk Zierikzee: Eucharistievieringen op zondag te 7.30 en 10 uur. In de week Eucharistieviering te 7.15 en 8 uur. Haamstede: Eucharistieviering op zondag te 9.30 uur. LISSABON, 10-1. Het dal van de rivier de-Taag is, tot op een afstand van honderd kilometer stroomop waarts vanaf Lissabon,- overstroomd. Daar alle wegen onder water staan, verplaatsen de inwoners zich nu in bootjes. Het water begint thans even wel te zakken. De overstroming in het binnenland gaat gepaard met èen wilde zee waar door 't mondingsgebied van de Taag moeilijk te bereiken- valt. .Hierdoor is ook aanzienlijke schade aange richt in het veel noordelijker gelegen gebied van Oporto. Een vloedgolf heeft, als gemeld, op het tachtig kilometer ten zuiden van Lissabon gelegen strand van Santia go Do - Cacem zeventien vissers de zee mee ingesleurd. De lijken van dertien hunner zijn geborgen. Vier vissers worden nog vermist. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ALKMAAR. De 79-jarige heer S. G., die bij de bi-and in het toejaar- dentehuis Hornhoeve te Dirltshorn ernstige brandwonden opliep, is in het ziekenhuis te Alkmaar aan de gevolgen overleden. DEN HAAG. De minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkam'p achthet nodig een, raad inzake de luchtverontreini ging in te stellen. Bloemenexport gestegen HAARLEM, 10-1. - Het bloemen- centrum Aalsmeer exporteerde in 1962 voor .f 73.000.000 aan snijbloe men, ongeveer- twintig procent meer dan in 1961. De export van bloem- kwekerijplanten steeg met. ongeveer dertig procent, en bracht f 17.000.000 op. West-Diiitsland was de grootste afnemer .met 64 percent" van de snij bloemen en 56 percent van de bloem- kwekerijplanten. Dit vermeldt het jaaroverzicht van. de Kamer van' Koophandel en Fa brieken voor Haarlem en omstreken. School dicht wegens kou OUDENBOSCH, 10-1. Een der la gere jongensscholen in Oudenbosch is door de inspekteur van het lager onderwijs donderdagmorgen geslo ten. De temperatuur in de lokalen was nog niet bóven de tien graden gestegen. Toen het schoolbestuur de inspektie hiervan in kennis stelde, volgde sluiting van de school. Het betreft hier een totaal verouderd schoolgebouw, dat in geen enkel op zicht meer aan redelijke eisen vol doet. Zowel het schoolbestuur als het gemeentebestuur zijn al enkele jaren bezig om van het rijk go'edkeuinng te verkrijgen voor de bouw van een nieuwe school, echter tot nu toe nog zonder uitzicht op resultaat. Baby uil ilode moeder LUIK, 10-1. Een 32-jarige vrouw uit St. Nicolas-Chezliege, die door onvoorzichtig omgaan met een re volver door een vriend aan het hoofd gewond werd en tijdens het vervoer naar een ziekenhuis overleef, schonk twintig minuten na haar dood het leven aan oen kind. 'Do baby was donderdag nog in-leven. WAGENINGEN. Het aantal inge schreven studenten aan de land bouwhogeschool is dit academisch jaar groter dan het vorige. Per 1 ja nuari j.l. hadden zich 1.263 studenten laten inschrijven tegen 1.117 op 1 ja nuari 1962. •BREDA. De recherche in Helmond heeft de 20-:jarige mejuffrouw E. G. aangehouden, die ervan verdacht wordt met Kerstmis haar zoontje uit de vrouwenkliniek „Moederheil" in Breda te hebben ontvoerd. Mejuf frouw G. is inmiddels naar Breda overgebracht. Zij zal eerdaags voor de officier van justitie worden ge leid. HAARLEM. Het actie-comité Pres ton Cobb heeft .stappen ondernomen om ingelicht te. worden over de mo gelijkheden teneinde de terdoodver oordeling van de jeugdige Ameri kaan Preston Cobb alsnog gewijzigd te krijgen in een lichtere straf. DEN HAAG. De 40-jarige verte genwoordiger G. J. van L. is door de Haagse politie aangehouden wegens diefstal van fietsen en bromfietsen in de afgelopen twee of drie maan den. „Het kunnen er wel honderd zijn", heeft Van L. zelf verklaard, maar precies weet hij het niet meer. DEN HAAG. Alle parate en mobi lisabele N.A.V.O.-eenheden (en dus ook de Nederlandse) zullen de be schikking krijgen over de Mag-mi- trailleur. Dit wapen wordt gemaakt door de Belgische F.N.-fabrieken en het is geschikt om verschillende soorten mitrailleurs te vervangen. OOSTDUITS CONGRES OOST-BERLIJN, 10-1. In gezag hebbende Oóstberlijnse kringen acht men het m.ogelijk dat ook de leider der H-ongaarse communistische par tij, Janos Kadar, het congres zal bij wonen, dat de Ooslduitse communis tische partij volgende week in oosl- Berlijn zal houden. Reeds werd gemeld dat de leiders van de Sowjet-Rus9ische en de Poolse .communistische partij, res pectievelijk eerste minister Chroesjt- sjef en- Gomulka, dit congres zullen bijwonen. Men acht het in oost-Berlijn thans reeds- waarschijnlijk dat het Oosl duitse partijcongres een communis tische. topbijeenkomst, zal- ^vorden, waarbp do .ideologische en economi sche vraagstukken, waarmee liet in ternationale .communisme thans te .kampen heeft, zullen worden behan deld. Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5