k - IJsschotsen en vogelkolonies bewijzen van barre koude I DEURL00 Is wéér I Toch gevaar voor vissterfte LAATSTE NIEUWS Een beeld van tie winter 1962 1963 ZIERIKZEE, 10-1. „Strenge heren regeren niet lang" wil de volks mond, maar als het gaat om strenge winters - en hoe graag passen de ouderen het spreekwoord juist op een felle winter toe - moet men toch voorzichtig zijn. Na enkele kwakkel- winters is de huidige vorstperiode er om te bewijzen dat het allemaal nog kan, „net als vroeger". De winter drukt zijn stempel op de samenle ving en is het gesprek van de dag. Wie er nu met een fototoestel op uittrekt (snel afknippen voor de koude vingers) kan historische beel den vast leggen, want nu al gelo ven we een beetje, dat het straks weer allemaal zoel en in de zomer zelfs heet zal zijn. Dan kijkt men weer wat ongelovig tegen die win terfoto's aan. De winter kent geen uitgespaarde plekjes. Vlak bij huis in eigen om geving, liggen de bewijzen opgesta peld, dat de vorst fel is, al heeft het toch allemaal nog niet de allure van 1929, toen b.v. aan het Zierikzeese havenhoofd poolachtige ijsbarrières lagen opgestapeld. Maar het is al IJhmPc HH bar genoeg. De Zierikzeese haven - vooral het deel oostelijk van de brug - groeit stilaan dicht en staan de op de witte brug toont zich in het helle licht van de zon een schot- senveld dat ligt opgekruid tegen de havenbeschoeiing van de Scheeps- timmersdijk. Vogelkolonie Niet ver hier vandaan - maar ook bij de brug zitten er heel wat - te genover de bedrijfspanden van de C.A.V. aan de Vissersdijk - treft men een grote vogelkolonie aan. Deze week zagen wij dat de dieren wer den gevoederd. Het zijn in hoofd zaak meerkoeten, die hier pogen de moeilijke weken door te komen. Wanneer het brood met handenvol op het ijs wordt neergesmeten, komt er wel wat beweging in de dichte vogelschaar, maar steeds meer vo gels blijven zitten of reageren traag. Ze habben de koude te pakken. Er zijn er zelfs die roerloos op het ijs blijven plakken. Zij missen eenvou dig de kracht om nog op de vleu gels te gaan. De mensen hebben hun moeilijkheden en noden, maar voor al de diex-en hebben het zwaar in deze winter, die steeds meer het -stempel „ouderwets krijgt opgedrukt (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode). Zendelingen uitgewezen uit Soedan KAMPALA, 10-1. Vier protestant se zendelingen - van wie drie vrou wen - zijn uitgewezen uit Soedan en een vijfde, eveneens een vrouw, zal waarschijnlijk binnenkort ook moeten vertrekken, zo heeft de Ang licaanse Kerk van Oeganda donder dag meegedeeld. In de afgelopen maanden zijn, zoals gemeld, enkele Rooms-katholieke missionarissen uitgewezen, maar een dergelijke maatregel was voor zover bekend nog niet eerder tegen protestanten genomen. Ingezonden mededeling véél voordeliger! In 1962 op groenten- en fruitveilingen stijgende omzet DEN HAAG, 10-1. De omzet van de Nederlandse groenten- en fruit veilingen i9 in 1962 met ongeveer twaalf procent gestegen tot een be drag van naar schatting 860 miljoen gulden. De voorzitter van het Pro- duktschap voor Groenten en Fruit, de heer D J. A. M. van Arcken, ver telde dit in zijn nieuwjaarsrede. De toeneming valt vrijwel geheel toe aan de groenten. De waarde van het geveilde fruit nam zelfs af, als ge volg van een matige appelen- en pe- renoogst in 1962 en een relatief klei ne cax-x-y-over van de oogst 1961. Het zachte fruit heeft goede opbrengsten opgeleverd. RIJPERKERK. In Rijperkerk is donderdagmiddag de woning van de ï'ietdekker en vax-kensfokker H. Ve- nema door een felle brand volkomen in de as gelegd. Ingezonden mededeling KERKNIEUWS Ger. Gemeenten NIEUWERKERK. Woensdag 16 ja nuari a.s. 's avonds om 7 uur: ds. Vogelaar, Zoetermeer. Ger. Gem. in Nederland ZIERIKZEE. Woensdag 16 januari 's avonds half acht: ds. F. Mnllan uit Veenendaal. h De executie van vier Afrikanen en een Griek, die wegehs medeplich tigheid aan de moord op de voor malig premier van Boeroendi, kroon prins Rwagasore, ter dood waren veroordeeld,, is donderdag op het laatste ogenblik uitgesteld tot 15 ja nuari. Dit heeft een Britse advocaat na een telefoongesprek met Oesoem- moera in Nairobi meegedeeld. d In Menton, aan de Franse Rivièra zijn donderdag drie arbeidex-s om het leven gekomen tengevolge van een grondverschuiving op een bouw terrein. Weinig vogelvoeder DEN HAAG, 10-1. Doordat de voorraad voeder nagenoeg was uit geput konden vanuit Ypenbui-g ope rerende Beavers van de koninklijke luchtmacht donderdag weinig doen voor de hongerende vogels. Inmid dels is de voedei'inzameling lang zaam op gang gekomen. Een meis jestehuis in Delft heeft zijn pupillen huis aan huis brood laten ophalen, de vogelbescherming in Amsterdam heeft een grote hoeveelheid gesne den brood beschikbaar gesteld en vrijdag zal in Den Haag een grofe inzameling van voeder voor de vo gels worden gehouden. Groeiende spaarcijfers AMSTERDAM. 10-1. In de regis ters der N.V. Nederlandsche Spaar kas te Amsterdam werd in 1962 voor ruim f 13.7 rriln. aan nieuwe spaar- contracten ingeschreven. Het totale ingeschreven spaax'ka- pitaal nam toe van f 129,0 min. tot f 135.3 min. Het spaartegoed steeg van f 62,2 min. per ultimo 1961 tot rond f 67,0 min. per ultimo 1962, aldus deelt de directie mede. De „Spaarkas" is, zoals bekend, in 1953 tot het concern der Nationale Levensverzekering-Bank toegetreden Over 1961 heeft de N.V. 15 procent dividend uitgekeerd. UTRECHT, 9-1. Door de aanhou dende vorst bestaat het gevaar dat in binnenwateren, speciaal polder wateren de vis zal sterven. Het ge vaar is in ruimere binnenwateren als plassen en meren minder groot, als deze tenminste niet door afval water zijn verontreinigd. 'Om de schade zoveel mogelijk te beperken adviseert de visserij-in spectie in Utrecht het ijs sneeuw vrij te maken, de bemaling uit te stellen tot na het intreden van de dooi en bijten te hakken na het be gin van de dooi. Voorts kan men op plaatsen, waar de vissen zich ver zamelen, hulp bieden door zuurstof in het water te brengen, bijvoox-- beeld door middel van verzwaarde en geperforeerde rubber- of plastic slangen, die zijn aangesloten op een luchtcompressor of zuurstoffles. Slechts in bijzondere gevallen kan het inlaten van water een oplossing bieden, maar dit dient met. de groot ste voorzichtigheid te geschieden. Jongetje verdronken KROMMENIE, 10-1. Het vierjarig zoontje Johnnie van de familie Kijl- stra uit Krommenie is donderdag middag in een wak gevallen en ver dronken. Jongens, die uit school kwamen zagen het kind drijven in een open gedeelte onder een brug. Pogingen om het bewustzijn op te wekken hadden geen succes meer. Ingezonden mededeling DEURL00 is wéér I I véél voordeliger! I RECHTSZAKEN Eis in zaak Fagelstraat AMSTERDAM, 10-1. Wegens vèr- krachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid in vereniging heeft de officier van justitie bij de Amsterdamse rechtbank een gevan genisstraf van zes jaar met aftrek van het voorarrest geëist tegen de 25-jarige Amsterdamse kelner B. D. en de 30-jarige kex-misexploitant P. B., die ex-van worden beschuldigd in de ochtend van 28 augustus j.l. in een woning aan de Fagelstraat in Amsterdam het 17-jarige Hilversum, se meisje G. R. op beestachtige wijze te hebben mishandeld en verkracht. Scheejivaartberichten Alchiba, pass. 10-1 Rasfartak naar Kuwait. Alphacca, 10-1 van Antwerpen naar Hamburg. Caltex Utrecht (t.), 11-1 te Tamatave verwacht. Kelletia (t.), 10-1 van Stockholm naar Kalmai\ SPORT KORFBAL Microkorfbal-competitic te Nieuwerkerk Maandagavond gaat de microkorf bal competitie van de S.D.K.B., te Nieuwerkerk, direct van start met een interessant programma. Het Nieuwei-kerkse SKNWK gaat het in de openingswedstx-ijd opnemen te gen WIK. Burgh gaat het 'hierna op nemen tegen Brouwershaven, terwijl Zeemeeuwen zijn krachten gaat me ten met het Kerkwervse WIK. In het volgende treffen zien Wij Brou wershaven aan het werk tegen SK NWK, waarna deze avond wox-dt be sloten met de Schouwse derby op Duivelandse bodem tussen Zeemeeu wen en Burgh. DAMMEN Damvereniging „Zicrikzcc" Uitslagen onderlinge wedstx-ijden van 28-12 '62, 4-1 en 11-1 1963. F. Roggeband-H. Kouijzer 0-2; J. M. Kostense-J. Huigens 2-0; J. P. Geleijnse-P. Coppoolse 2-0; J. P. Willemse-H. Kouijzer 2-0; P. Cop- poolse-J. Huigens 0-2; K. B. I-Ioger- land-.T. P. Willemse 1-1; P. Coppool- se-H. Kouijzer Bemesting en particuliere tuinen Belangstelling voor tuinieren neemt toe Met de invoering van de vijfdaag se werkweek is de belangstelling voor het tuinieren toegenomen. Tui- niei'en in algemene zin dus niet al leen de moestuin voor de teelt van klein fruit en groenten, maar ook van siertuin en gazon. Een probleem waarvoor velen hierbij komen te staan is de bemesting, vooral wat soort en hoeveelheid betreft. Geen wonder overigens want ook voor de boex-en en tuindex-s is dit een steeds weerkerende opgave. Zij roepen daarbij echter de hulp in van hun speciaal laboratorium voor bemes- tingsonderzoek, het Bedrijl'slabox-a- torium voor Grond- en Gewasonder- zoek te Oosterbeek. In dit verband zij opgemerkt dat het Bedrijfslabo- x-atorium voor Grond- en Gewas- onderzoek te Oosterbeek de laatste jaren reeds vele duizenden grond- monstex-s van particuliere tuinbe- zitters heeft ondex-zocht. Een .derge lijk onderzoek is vijf jaar geldig. Uit het steeds stijgende aantal ingezon den grondmonstei's uit deze sector blijkt dat het grondonderzoek ook hier in een behoefte voox-ziet. Als de voi'st sti-aks wijkt, komen de tuinen weer aan de beurt. De stakingen in «le V.S. NEW YORK, 11-1. De onderhande laars over beëindiging van de New Yoi-kse krantenstaking en de haven staking in de V.S. zijn „nog slechts een paar dollars verwijderd van een i-egeling". Dit heeft Hax-ry van Ax-s- dale, voorzitter van New Yorks cen trale raad van arbeid, dondex-dag- avond meegedeeld. Wasmachine heeft kou AMSTERDAM, 11-1. De „groep van wasmachine-leveranciei's" te Amsterdam heeft de huisvrouwen het advies gegeven hun wasmachine in deze barre dagen niet in de kou te laten staan. De gx-oep wijst er op dat huishou delijke elektrische apparaten die motorisch worden aangedreven, zo als wasmachines en centrifuges, niet buiten of in koude ruimten moeten worden gezet, omdat dit bevriezing' van de onderdelen tot gevolg kan hebben. Hierdoor wordt doorbran den van de motor vrijwel onvex-mij- delijk. BURGERLIJKE STAND Zierikzee Geboren: 3 jan.: Herman Ka- rel, z. van Jacob Karei Swaters en Alphonsa Maria Catharina Koevoets wonende te Zierikzee; 3 jan.: Elly, d. van Willem de Kok en Aaltje van den Berge, wonende te Midden- schouwen; 8 jan.: Ingrid, d. van Arend van Gulden en Johanna Keuskamp, wonende te Zierikzee. Overleden: 5 jan.: Antonia Anna Brand, 57 j., echtgenote van Albert Brand, wonende te Zierikzee; 5 jan.: Adriana Cornelia van der Vliet, 75 j., gehuwd geweest met Herman Willem Lenderink, wonen de te Brouwershaven; 5 jan.: Jacob Verschoor, 77 j., ongehuwd, wonende te Zierikzee; 5 jan.: Cornelia de Hooge, 86 j., echtgenote van Pieter Dogger, wonende te Zierikzee; 7 jan: Anthonia Schouls, 36 j., echtgenote van Gerrit Hendrikus Merle, wo nende te Zierikzee. Kiuiierwugenfabriek uitgebrand HUIZEN. 10-1. Donderdagavond te gen half twaalf is brand uitgebro ken in de kinderwagenfabriek „Ire ne" in Huizen (N.H.). Ondanks snel optreden van de brandweer in Hui zen, geassisteerd door de Blaricum- se brandweer kon niet worden voor komen dat de gehele fabriek is uit gebrand. Een boerderij met een rie ten dak en een hooiberg, die vlak naast de fabriek staat, liepen groot gevaar. De brandweer kon echter voorkomen dat het vuur oversloeg naar de boerderij en de hooimijt. De brand is ontdekt door voorbijgan gers. De" oorzaak en de aangerichte schade zijn nog niet bekend. Ingezonden mededeling DEURL00 is wéér 1 I véél voordeliger! STAR EN PROVINCIE ZIERIKZEE: Valpartijen op de ijsbaan In de afgelopen week vonden op de ijsbaan helaas weer enkele val partijen plaats, di'e minder goed af liepen. Mej. v. M. te Zierikzee kwam op het ijs te vallen en brak een been Zij werd in het ziekenhuis opgeno men. Ook de onderwijzei', de heer de W., eveneens te Zierikzee, kwam onzacht met het ijs in aanraking. Hij bond daarop zijn schaatsen af en wilde per fiets naar huis gaan. On derweg gevoelde hij zich zeer ver ward' en sprak de toevallig passeren de heer v. M. aan, die hij om de weg vroeg. Laatstgenoemde bracht de onfortuinlijke schaatser naar zijn woning. Een geneeskundig onder zoek wees uit, dat de heer d. W. een hersenschudding had opgelopen. Ook hij werd naar het ziekenhuis over gebracht. Bootdienst naar Kats gestaakt Om elf uur vanmorgen berichtte men ons van de zijde der Provin ciale Stoombootdienst, dat het veer Zierikzee-Kats, met ingang van van daag, tot nader order is stilgelegd. BURGH De toegang naar de ijsbaan Daar het wandelpaadje dat toe gang geeft naar de ijsbaan, practisch onbegaan- en onberijdbaar is, kan veel beter de weg door de duinen genomen worden, eveneens aan het einde der Zandstx-aat. Deze weg is zo goed als sneeuwvrij. BURGH/HAAMSTEDE Slsfeest voor schooüEeerlingen Wanneer er schaatsen gereden kan worden, is het de goede gewoon te van de IJsclub Haamstede-Burgh cm de verschillende scholen in bei de dorpen een schaatmiddag aan te bieden, waar de leerlingen naar har telust kunnen rijden, terwijl er te vens wedstrijden worden gehouden. Er was veel belangstelling voor de verrichtingen van de toekomstige rijdsters en rijders. Van drie scholen, n.l. de Prinses Beatrix-school en de Chr. Nationale School uit Haamstede en de Open bare School uit Burgh waren een C. F. A. Zierikzee „Het leven begint bij honderd" Voor de Chr. Film Actie te Zie rikzee draait zaterdag in het Herv. Verenigingsgebouw de humoristische film „Het leven begint bij 100". De korte inhoud is als volgt: Als de knappe, altijd optimistische t.v.- regisseur Tony Randell met zijn autootje door het uitgestorven Ierse dorp Ballymorissey rijdt, twijfelt hij er aan of niet echt de gehele bevol king is geëmigr-eerd. Dat blijkt niet het geval te zijn. De zaak is dat de hele dorpsgemeenschap zich op maakt om de 110e verjaardag te vie- ren van Patrick Farrell (Barry Fitz gerald) en daartoe in het doi-pshuis bijeen is. En dan krijgt Tony Ran dell zijn grote ideedat is dè stof - van het jaar voor een rechtstx-eekse televisie-uitzending. Hij rent naar het dorpscafé en vraagt een ijl ver binding aan met Consolidated Tele vision en legt daar het plan voor. Alles goed en wel meent de direc tie, maar wat is die Patrick Farrell voor een man? Een oud, zielig baasje kan je niet op het televisiescherm brengen. Nu is in wex-kelijkheid de 110-jarige nog vitaal als geen ander, die fietst en stroopt dat het een lieve lust is en zijn 80-jarige zoon Winnie als een „snotjongen" behandelt. Maar daar komt de t.v.-regisseur pas na veel spannende avonturen achter. Eerst moet hij de tegenstand overwinnen van de landeigenaar Philips, die er helemaal niet voor is dat stropers op het t.v.-scherm ko men en van de beeldschone Silin Lehane, die Tony aanvankelijk maar een rare kwast vindt. Wanneer de 110-jarige met zijn „zoontje" Winnie dan nog gesnapt wordt bij een nach telijke hengelpartij op het landgoed van Philips en met de landrechter in aanraking komt, wordt het wel een spannende geschiedenis. De knapste advocaat van Iex-land woi-dt gechartex-d om de oude Patrick uit de petoet te houden en dat lukt ook, ondanks alle pogingen van de stijf hoofdige Patrick om zichzelf voor de ï'echterlijke macht onmogelijk te maken. De laatste moeilijkheid, veroor zaakt door een Turkse mededinger-, die een week ouder blijkt te zijn, wordt ook opgelost, zodat het mil joenen-publiek van Consolidated Te levision een pracht van een uitzen ding krijgt. De oudste man ter we reld, die een overtuigend bewijs vormt dat het leven pas bij honderd begint. zeer groot aantal leerlingen naar de baan getrokken om elkaar le be kampen in snelheid en in handig heid. Met veel animo en sportieve inzet werd er blokjes geraapt dooi de gezamenlijke eerste en tweede klassen; vlaggetjes in een fles zetten door de 3e en 4e klassen, terwijl de hoogste klassen eikaars snelheid maten. Ook werd er reeds schoon gereden door een zekere categorie hoogste klassers. De prijzen beston den uit artikeltjes die vooral op school en bij huiswerk nul kunnen doen Het onderwijzend personeel had tesamen met het ijsbaanbestuur wel een heel koude taak om op het bik kelharde ijs en bij -8° C. het potlood te moeten hanteren. Alles liep ech ter op rolletjes en iedereen was te vreden. Hier volgen de uitslagen: Blokjes rapen; 1. Jan Koster, 2. Piet Priester, 3. Simon Blom, 4. Dineke de Jonge. Vlaggetjes in flessen zetten. Meis jes: 1. Carolina Hack. 2. Add.v v. d. Zande, 3. Corrie Landegent, 4. Elsje Braam, 5. Janny Fokker. Vlaggetjes in flessen zetten voor jongens: 1. Joh. Tuinman, 2. Addy v. d. Pol, 3. John Hart, 4. Leo Bom. Hardrijden meisjes: 1. Marian van Dijke, 2. Jojet Lysen, 3. Janneke Boot, 4. Lia de Jonge, 5. Annie Bom. Hardrijden jongens: 1. Piet Lande- gent, 2. Harry Boot, 3. Robbie Gle- ï'um, 4. Joop Roos, 5. Jan v. d. Maas, 6. Herman Padmos, 7. Jan v. d. Zande. Het schoonrijden werd een over winning voor Lenie Verboom, 2e was Janneke Boot en 3e Tonny Verboom. HAAMSTEDE „Welfare-werk" in Ostoerio-hotel Reeds gex-uime tijd wordt van de zijde van het Ned. Rode Kruis afd. Schouwen West getracht om de be- wonei's van het Ostoerio-hotel wat interesse bij te brengen voor het Welfarewerk. Daartoe trekken elke vrij dagmiddag enige dames uit Haamstede, die al jaren lang dit vx-eugdevolle werk verrichten naar het hotel aan de Kloosterweg en leren de dames aldaar iets over handwerken, bi'eien en borduren. Dit heeft de laatste tijd succes op geleverd en veel vrouwelijke repa- tx-ianten zijn druk aan het werk ge slagen voor het Welfarewerk, doch ook voor zichzelf. Ook de mannen laten zich niet onbetuigd en een groepje werkt aan het vervaardigen van diverse artikelen uit leer. In totaal zijn op deze manier een 20-tal zowel mannelijke als vrouwelijke bewoners van hotel Ostoerio bij dit werk betrokken. Ingezonden mededeling Laaiende Zuurbrand op de maag hoort ook bij I) tot het verleden bij de eerste Rennie die ge in de mond steekt. Inderdaad, een of twee Rennies her stellen het evenwicht dadelijk, vanaf het eerste moment dat d<? vuux-do- vende substantie in de maag be landt. 'n Heei'lijk middel, die Ren nies, want behalve de heilzame wex-king, hebt U ook nog het voor deel weer zonder zox-gen te kunnen eten waarnaar een grage maag vraagt. WEER i J Weer is het weer in de diskussie en als we heel eerlijk zijn, is dat nog wel een van de prettigste aspec ten van de huidige winterperjode. Men gevoelt zich eindelijk weer eens deel van de groep, onderdeel van een. gemeenschap, usant extreme weersomstandigheden werken op een niet vermoede wijze de verbroede ring in de hand. Uiteraard leven de habituele weerpraters thans op top niveau. De koude als gespreksthema is nu vrijwel onuitputtelijk gewor den. Men kan uitgaan van de koude zelf, men kan immers ook de bij- verschijnselen aansnijden. De eer lijkheid gebiedt dat het altijd raak is. De winter voltrekt echter ook zijn wonder aan de ijsberen onder ons. Mensen die nooit „boe of ba" zeggen, maar die nu hun: „het is koud", of ,,'t is maar frisjes" je tege moet laten schallen. Het is allemaal buitengewoon hartverwarmend. Een bron van blijmoedige herin- neringen vormen andere winters, die ook streng waren en die velen nu met grote scherpte weer voor zich zien. Die „andere winters" waren overigens - althans in de gesprek ken - altijd strenger dan de huidige. Die wankele zekerheid moet men vooral de ouderen onder ons laten. We leven nu eenmaal in een tijd, die helemaal anders is dan vroeger, volgens hun liardnekkige visie. Komt daar opeens een winter, die net zo fel en koud is als in oude kranten en dito boeken. Welnu, de conclusie ligt voor de handdie andere winters waren toch strenger. Intussen is ook het zwarte gelaat van de kolenman een calorische op beuring op zichzelf. Zelfs al zou hij geen kolen brengen, dan straalt zijn gezicht al zoveel warmte uit, dat men het eenvoudig niet koud kan hebben. Zeker, de kolenman heeft zijn zorgen, maar een rustpunt in zijn bestaan vormt toch wel de ze kerheid dat de kachels fiks worden gestookt. De een zijn koudenood is de ander zijn brood. Zo is dat wel De brandweermannen slapen niet. lekker. Ze liggen te luisteren naai de sirene of de bel. Als ze die zou den horen, worden ze diep bekla genswaardig. Ze moeten er uit en als er al water zou zijn, weten ze dat het in hun spuiten bevriest. Een van hen zag deze week een fel bran dende kachel met een klein snot pijpje, dat zo maar in een pandoe- ken plaat stak, richting schoorsteen. ,,'t Gae a twintig jaer goed", zei de eigenaar. Hij heeft het met een ex tra - in de schoorsteen passende - ellepyp nu toch eerst maar moeten veraderen. Om de veiligheiden de nachtrust! EILANDMAN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2