Engelse en Belgische consuls moeten weg uit Elisabethstad Spoorwegen werkten in 1962 met verlies De Amerikaanse uitgaven Vorst duurt voort INDIA EN CHINA Overstromingen in Marokko Economische groei in Europa neemt af Meredith uitgejouwd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE H Vrijdag 11 januari 1963 119e jaargang No. 19309 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Zierikzee. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman. iannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4,55, per week 35 cent. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (ma*. 15 mm) f 1,per stuk In dit nummer: Beelden van de winter 1962/1963 Bundle twijfelt niet aan eenheid van Kongo De ramp met de „Sirius" LEOPOLDSTAD, 10-1. Het Kongo lese ministerie van Buitenlandse Za ken heeft donderdag bekendgemaakt dat Engeland en België vierentwin tig uur de tgd hebben gekregen om hun consuls uit Elisabethstad terug te roepen. In een bekendmaking van het mi nisterie werd gezegd, dat de twee consuls - de Belg Vandewall^ en de Brit Dodson - vrijdag moeten ver trekken. Zij zouden politiek actief •zijn geweest op 'n wijze welke on verenigbaar met hun functie is. De twee consuls stonden garant voor de veiligheid van president Tsjombe sedert deze dinrdag is Eli sabethstad was teruggekeerd. Van- dewalle was in feite nog niet in Eli sabethstad geaccrediteerd. Daarom werd de Belgische ambassadeur in Leopoldstad meegedeeld, dat Vande- walle niet aanvaardbaar was als consul. De minister van buitenlandse za ken der centrale Kongolese regering, Bomboko, verklaarde dat hij niet had gevraagd, de consulaten van En geland en België in Katanga te slui ten. Tegen de Franse consul zijn geen maatregelen genomen, hoewel eerder was gemeld dat hierover wel werd gedacht in Leopoldstad. Bunche teruggekeerd NEW YORK, 10-1. De speciale af gezant van secretaris-generaal Oe 'i'hant voor Kongo, dr. Ralph Bunche is donderdagavond uit Katanga in New York teruggekeerd. Hij zei daar tot verslaggevers: „De Verenigde Naties wensen vrijheid van bewe ging te krijgen voor hun acties in Kongo zonder tot geweld over te gaan. Maar als de omstandigheden dat vereisen, zoals in Jadotstad het geval was, zullen de Verenigde Na ties alle middelen te baat nemen". Op de vraag, of hij van mening was dat de eenheid van Kongo in zicht is, antwoordde Bunche: „Ik heb daar nooit aan getwijfeld- Zij zal tot stand worden gebracht met of zonder pre sident Moise Tsjombe. Ik kan niet geloven dat één man de wil van het Kongolese volk en die van de ge hele wereld, want er is geen enkele regering die de Katangaanse voor standers van afscheiding steunt, te niet kan doen". De verbindingen tussen het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en de V.N.-troepen in Kongo zijn wel voor verbetering vatbaar, zo zei hij, maar dat is een moeilijke zaak. Op de vraag, of de Verenigde Na ties zouden toestaan, dat Tsjombe president van Katanga blijft, ant woordde Bunche tenslotte, dat het niet op het terrein van de volkeren- oi'ganisatie ligt om zich in binnen landse politieke aangelegenheden te mengen. „Zolang Tsjombe niet aanzet tot geweld of moedwillige vernieling be pleit, zullen wij niets tegen hem on dernemen". Tsjombe in Elisabethstad LEOPOLDSTAD, 10-1. President Tsjombe is donderdagavond van een bezoek- aan Mokamba aan de grens met noord-Rhodesië in Elisabeth stad teruggekeerd. Hij was 's mor gens naar de grensplaats - een af- Voor het eerst geen 'winst UTRECHT, 10-1. De Nederlandse Spoorwegen hebben in 1962 voor het eerst geen winst gemaakt. Het ver lies wordt thans geraamd op 25 a 30 miljoen gulden. In een rede die hg zelf overwegend optimistisch noem de, verklaarde de president-direk- teur van de Spoorwegen, ir. J. Loh- KIND HUILDE BERLIJN, 10-1. Een Oostber- lijnse was er, met haar kind i van drie jaar, in geslaagd on- gemerkt plaats te nemen in t een wagon van een trein naar t west-Berlijn. Alles ging goed f tot de controle bij de sector- grens tussen oost- en west- Berlijn. Deze controle was voorbij en alles was goed ver- lopen, totdat het kind plotse- ling begon te huilen. De leden der Oostberlijnse volkspolitie, die de controle hadden uitge- oefend, keerden prompt op hun schreden terug. Zij arres- teerden alle inzittenden van f de wagon, namelijk de moe- J der, haar kind en twee man- nen. Droogte in Argentinië O O BUENOS AIRES, 10-1. In het zui den van de provincie Buenos Aires en in een deel van de provincie PaVnpa is door droogte de gehele graanoogst verloren gegaan. Het verlies aan rundvee door gebrek aan voeder wordt geraamd op 500 mil joen pesos. Alleen al in het district Coronel Suarez zijn van de 240.000 runderen er ongeveer 40.000 over gebleven. mann donderdagmiddag op de nieuw jaarspersconferentie van de N.S. in Utrecht, dat hg dit verlies wel ziet als een grote en in zekere zin bittere tegenslag, maar niet als een symp toom van zwakte. Men moet volgens hem door de „gcldsluier" heenkijken om het bedrijf te zien zoals het wer kelijk is en de basis vormt voor een onverminderd winstvermogen De produktiviteitsstijging bij de Spoorwegen kon in 1962 niet langer voldoende compensatie bieden voor de gestegen kosten. Ir. Lohmann zei, dat winstmarges bij N.S. geen buf- ferrol kunnen vervullen, omdat zij nagenoeg ontbreken, terwijl tot ver hoging van de prijzen slechts gedeel telijk en pas op een laat tijdstip mocht worden overgegaan. Terwijl de ontvangsten in het af gelopen jaar met drie procent stegen namen de kosten met ongeveer acht procent toe. De omvang van het rei- zigersvervoer, gemeten in reizigers kilometers, daalde ten opzichte van 1961 met naar schatting een half procent. De voornaamste oorzaak hiervan is, volgens ir. Lohmann, dat het aantal afgelegde reizigerskilo meters op de abonnementskaarten daalde door de verkorting van de werkweek. Het vervoer op enkele reizen en retours steeg zelfs enigs zins en het aantal abonnementskaar ten dat werd verkocht was evenmin ongunstig. Het goederenvervoer nam toe met vjjf procent. De aanzienlijke tariefs verhoging van stukgoederen- en wa. genladingvervoer had nagenoeg geen invloed op de .vervoersomvang. Ir. Lohmann zette 'uiteen, waarom hij 't verlies bij de Spoorwegen ziet als een ernstige tegenslag. Zo meent hij, dat de investeringsheoerking ten koste kan gaan van in de toekomst benodigde apparatuur en daarmee van het winvermogen. Hij zei voorts, dat desillusies bij het personeel een commerciële arbeidsinstelling niet ten goede komen. •i r tre'c Delcwnmunc n Katanga, die deze week in het nieuws kwam. Deze centrale voorziet de installaties van de enorme staal- ontU'r neming Union Minière run stroom. Men sprak er van dal de centrale ondermijnd zou zijn. stand van 175 km. - gereden om zijn troepen bevel te geven, zich niet te verzetten tegen een strijdmacht van de V.N. die hem volgde. Deze troe pen - ongeveer 500 man sterk - be reikten Mokamba zonder moeilijkhe den en bezetten dit belangrijke ver- keerscentrum zonder slag of stoot. Vóór zijn terugkeer naar Eli sabethstad verklaarde Tsjombe tegenover zijn troepen, dat hij zijn goede bedoelingen had wil len tonen ten aanzien van de be wegingsvrijheid van de V.N.- militairen. Hij voegde hieraan echter toe, dat er over iedere verplaatsing van V.N.-eenheden van gedachten zal worden ge wisseld. Woensdag heeft de Raad voor de Luchtvaart in Den Haag zich onder voorzitterschap van mr. R. P. Cle- veringa, bezig gehouden met de om standigheden, welke in de vroege morgen van 12 juni 1961' hebben ge leid tot het verongelukken van het K.L.M.-vliegtuig „Sirius", een Lock heed Electra JI, bij het vliegveld van Cairo. Bij deze vliegramp kwamen zeventien passagiers en drie leden van de bemanning om het leven. - Foto; voor de camera afgeschermd door begeleiders verlaat de gezag voerder, de 39-jarige Engelsman Kerineth James Reynolds (midden achtergrond) na zijn getuigenis het gebouw van de Hoge Raad, waar de Raad voor de Luchtvaart zitting hield. De heer Reynolds werd des tijds zeer zwaar gewond uit 't wrah gered en is nu nog slechts gedeelte lijk hersteld. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's I' Men kan in de wereld wel i1 i leven van waarzeggen maar i niet van de waarheid zeggen. DEN HAAG. De eerste woensdag van maart zal voor de derde maal de „Dag van Europa" worden ge vierd. De Vereniging van Nederland se Gemeenten heeft haar leden op gewekt dit gebeuren in 1963 meel centraal te stellen en daarbij ook de burgerij als geheel te betrekken. WASHINGTON, 10-1. President Kennedy zal zijn begroting van de uitgaven in het belastingjaar 1963- 1964 op 17 januari naar het Congres zenden, aldus heeft het Witte Huis donderdag bekend gemaakt. Niet-officieel is de verwachting uitgesproken, dat deze uitgaven in het geheel 99 miljard dollar zullen belopen, een record in vredestijd. GENÈVE, 10-1. - De Economische Commissie voor Europa (È.C.E.) van de Verenigde Naties heeft donderdag een rapport gepubliceerd over de economische toestand in Europa in de eerste helft van 1962. Zij zegt daar in, dat de mate van de economische groei in west-Europa in zgn geheel dc neiging heeft af te nemen. Hoge groepercentages. van de industriële preduktie kwamen echter tussen de eerste helft van 1961 en de eerste helft van 1962 opnieuw voor in het Oosteuropese gebied. Zij bedroegen omstreeks 14VL' procent voor Roeme nië, 9 tot 10 procent voor de Sowjet- Unie, Polen en Bulgarije en 7 tot 8 procent in andere landen. De commissie constateerde „een aanhoudende snelle stijging van de totale industriële produktie" in de Oosteuropese landen, maar ook een „bevestiging van het bestaan van ernstige moeilijkheden op enkele an dere terreinen der economische be drijvigheid". In het merendeel van deze huis houdingen heeft zich de agrarische LONDEN, 10-1. De vorst in Europa duurt onverminderd voort. In Hoer- by, in zuid-Zweden, is een bejaarde man in een sneeuwstorm omgeko men en in Frankrijk zgn twee men sen van koude gestorven. Bg Saeby in Denemarken is een vissersboot door het gs gekraakt en daarna ge zonken. In Np'•'-wegen sneeuwt het al vier dagen. De temperatuur in het noor den is tot 35 graden onder nul ge daald. Zestig bewoners van een eilandje in de monding van de" Elbe hebben om bevoorrading met een hefschroef- vliegtuig verzocht. Het gebied van Dartmoor in z.w.- Engeland is in een bericht beschre ven als een reusachtig dierenkerk- hof". Meer dan 200 bevroren scha pen zijn uit de sneeuw opgegraven. Hartaanval in auto DEN HAAG. 10-1. De 50-jarige vertegenwoordiger J. H. Grondel uit Den Haag kreeg donderdagmiddag omstreeks half vijf, toen hij met zijn auto op de Prins Mauritslaan reed een hartaanval. Zijn auto botste te gen een gevel van een huis. De ver tegenwoordiger werd overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. Hij is daar spoedig na aankomst overleden. De man was een hartpa tiënt. produktie „de laatste jaren niet in een bevredigende mate ontwikkeld". In west-Europa waren de snel stij gende lonen, en als gevolg daarvan de stijgingen van de loonkosten, en/ of de buitensporige druk van de vraag, faktoren, die er toe leidden dat enkele regeringen de anti-infla toire politiek versterkten, zo ver volgt het rapport. „Van de geïndustrialiseerde landen van west-Europa hebben alleen Frankrijk en Italië een onvermin derde expansie gehandhaafd, waar bij de regeringspolitiek waakzaam neutraal bleef". In het rapport worden ook onze kere tendenties van dc Amerikaan se economie en de onzekerheid ten aanzien vim de vergroting van de gemeenschappelijke markt der Eu ropese Economische Gemeenschap (E.E.G.) met Engeland en andere landen genoemd als factoren, die een schaduw over de toekomst werpen. DEN HAAG, 10-1. Donderdagmid dag heeft de Tweede Kamer, onder voorzitterschap van mevrouw mr J. M. Stoffels-van Haaften, een begin gemaakt met de behandeling van het op 15 mei 1961 bij de Kamer inge diende wetsontwerp tot verplichte verzekering tegen wettelijke aan sprakelijkheid inzake motorrijtuigen (wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Op de sprekerslijst hadden zich bij aanvang laten plaatsen: dr. B. van den Tempel (P.v.d.A.), mr. C. Berk houwer (V.V.D.), H. Lankhorst (P.S P.), D. Kodde (S.G.P.), mr. E. G. M. Roolvink (K.VP.), prof. mr. Th. A. Versteeg (A.R.P.) en mr. J. W. van Gelder (C.H.U.). Uitgangspunt van het wetsontwerp is bescherming'van de rechten van het slachtoffer van een ongeval. Het wetsontwerp is ingediend om dat het noodzakelijk, en ook overi gens wenselijk, werd geacht, met het oog op het in januari 1955 te Brussel tussen Nederland, België en Luxem burg gesloten verdrag met betrek king tot de verplichte aansprakelijk heidsverzekering inzake motorrijtui- MAASTRICHT. Te Maastricht is on het krflispunt van de Statensin- gel en de Cabergerweg do 15-jarige leerling schilder W, Nelissen uit Maastricht door een autobus aange reden. De jongen was op slag dood. RABA.T, 10-1. Troepen van de Ver enigde Staten zijn donderdag ingezet om de plaatselijke autoriteiten te helpen bij de reddingswerkzaamhe den in het door overstromingen ge troffen Rharddal in noord-Marokko. Geschat wordt dat meer dan 50.000 menden dakloos zijn. Het water be dreigt de Amerikaanse luchtbasis Sidi Slimane en de stad Kenitra, Het is nog niet mogelijk juiste cij fers te geven omtrent het aantal do der. en gewonden. Onofficiële be richten melden dat honderd mensen zijn verdronken of van uitputting zijn gestorven. TILBURG. De 54-jarige monteur A. J. O. Prinsen uit Goirle is in het Sint Elisabethziekerihuis te Tilburg donderdag overleden. Hij bezweek aan de verwondingen, die hij vier januari opliep, toen hij tijdens zijn werkzaamheden in een gabouw van een steiger viel. gen en de aanvullende overeenkomst daarop van juli 1956, een regeling te treffen omtrent de verplichte verze kering tegen burgerrechtelijke aan sprakelijkheid waartoe motorrijtui gen aanleiding kunnen geven. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 10-1. - Het K.N.M.I. deelt mede: In vrijwel het gehele land is opnieuw 10 tot 15 graden vorst voorgekomen. Op enkele plaat sen werd het zelfs nog belangrijk kouder. Het vliegveld Leeuwarden meldde een minimum-temperatuur van min 20 graden. Strenge tot zeer strenge vorst kwam ook weer voor in Scandinavië Noord- en Midden-Duitsland en Po len. In Engeland is de vorst licht tot matig. Het vorstgebied onderging nog enige uitbreiding. Zo is het nu ook in Noord- en Midden-Frankrijk weer gaan vrie zen. In de luchtdrukverdeling komt maar weinig verandering voor. Een enorm hogedrukgebied, dat Groen land, Scandinavië en grote delen van Rusland bedekt, blijft het weer in onze omgeving beheersen. De winter houdt, daarom onverminderd aan met in de nacht strenge en op enkele plaatsen zeer strenge vorst. De neerslagkansen blijven ook mor gen klein. TWEEDE KAMER Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Geen verandering Verwachting tot zaterdagavond: Strenge, in de nacht en vroege ochtend hier en daar zeer strenge vorst. Morgenmiddag enige tijd ma tige vorst. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Opklarin gen. maar plaatselijk ook bewolking en hier en daar mist. Geen neerslag van betekenis. 12 jan.: Zon op 8.45, onder 16.52. Maan op 19.49, onder 10.18. 13 jan.: Zon op 8.44, onder 16.54. Maan op 20.58, onder 10.45. 14 jan.: Zon op 8.43. onder 16.55. Maan op 22.05, onder 11.08. Laatste kwartier: 17 jan. te 21.35. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 12 jan. 4.36 v.m. 17.07 n.m. 13 jan. 5.18 v.m. 17.48 n.m. 14 jan. 5.57 v.m. 18.26 n.m. BROUWERSHAVEN: 12 jan. 4.28 v.m. 16.46 n.m. 13 jan. 5.09 v.m. 17.27 n.m. 14 jan. 5.46 n.m. 18.05 n.m. Springtij; 12 jan. NIEUW DELHI, 10-1. India heeft in een korte nota, die het woensdag j.I aan communistisch China heeft doen toekomen, verklaard dat „er geen besprekingen kunnen worden gehouden onder de omstandigheden, waarin India gedwongen is een naar willekeur door de Chinese volksre publiek vastgestelde grens te aan vaarden, waarvan de loop uitslui tend zou worden bepaald door re sultaten van de jongste Chinese mi litaire aanval op India". De inhoud van de nota werd don derdag te Nieuw Delhi ter kennis van de pers gebracht. WAT 2EQT 01 BILT OXFORD (Mississippi), 11-1. De 29-iarige neger-student James Mere dith, die maandag heeft gezegd na de examens van deze maand de uni versiteit van Mississippi te zullen verlaten tenzij de omstandigheden veranderen, is donderdagavond bij 't verlaten van de kantine van de uni versiteit door ongeveer driehonderd blanke studenten uitgejouwd. De de monstranten werden door de politie verspreid, terwijl enige jeeps met soldaten bij de cafetaria gereed ston den. Meredith verliet„het terrein on der zijn gebruikelijke bescherming van drie federale soldaten. Whisky in koffiepot NASHVILLE, 10-1. Een gees telijke uit Nasville in de Ame- l rikaanse staat Tennessee heeft een boete van 50 dollar gekregen omdat hij van de koffiekan van zijn kerk een stookketel voor whisky had (1 gemaakt. Hij zei tegen de f rechter, dat hij wijn aan het maken was voor een kerk- f dienst toen de politie de vo- f rige maand een inval deed in de „St. Palm Spiritual Church" t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1