VIVO De Fijne Engelse Melange goedkoper! - t/J&t VI V.O-kru idenier Sportieve kleding Douwe Egberts BIER BEST doet het beter! Bij de Deze week vraagt hij uw aandacht voor onderstaande kwaliteitsaanbiedingen Huishoudrijst droogkokend, 500 gram van 49 et voor Rode kool 1 pot van 59 ct voor Gesort. biskwies 3 rollen van 117 ct voor Geldig van 10 t/rn 16 jan. 1963 Actie „Grond voor het dorp" De actie loopt ten einde de zorg voor minder validen blijft Koopt nog grondcertificaten Verkrijgbaar tot en met 21 januari a.s. bij onze bank voor KOUDE DAGEN koopt U het beste bij firma KOEVOETS Havenpark 5 - Zierikzee SUCCESJES Diversen: Overal waar verf en behang een rol spelen, kan Mol voor de juiste combinatie en ma teriaal zorgen! Nieuwe Boo- gerdstraat, Zierikzee. Loten. De bekende S.U.S.- loten a f 1,met prachtige prijzen. - Sigm. D. C. Vier gever, Haamstede en Zierik zee. de thee met de geurigste afschenk Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft het zodat is een thee met een eigen karakter. De smaak is zo bijzonder fijn en verkwikkend, de geur zo zeldzaam krachtig. Een verrassing apart is wel de afschenk: diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet voor niets heeft deze fijne Engelse melange zich bij zo vele gezinnen als een echte tractatie ingeburgerd Ceylon Melange Geel etiket) 108 ct. Engelse Melange (Groen etiket) 90 ct. MIDDENSTANDSVERENIGING HAAMSTEDE-BURGH Zaterdags gaan alle winkels om vijf uur dicht BURGH, 7-1. Onder voorzitter schap van de heer G. A. Felius ver- ;aderde - gelijk gemeld - de Mid- Jenstandsvereniging „Haamstedc- Burgh" in hotel „Het Wapen van Burgh". Mede aanwezig op deze vergadeinrg was de voorzitter van Z.V.V., de heer C. B. Blom. Het speet de oorzitter dat slechts een 13-tal leden waren opgekomen. Het weer en de T.V. waren strui kelblokken voor vergaderbezoek. Als nieuwe leden begroette de voorzit ter de heren Raats en Simmers, ter- Roerdomp gevangen HAAMSTEDE. 8-1. - In de boomgaard van de heer P. Adam ontdekte men een dezer dagen een voor de Westhoek niet alledaagse vogel, namelijk een roerdomp. Het beest zat vermagerd in een hoekje van een sloot. Het liet zich niet ge makkelijk vangen en ivas zeer aanvallend. Toch liet het zich tenslotte naar het vogelasyl brengen, waar het dier de an dere morgen, ondanks de goe de verzorging is gestorven. Elk jaar, wanneer strenge vorst optreedt, sterven veel van de ze moerasvogels. Momenteel verkeert in de Noordoostpol der een grote roerdompen- concentratie in zeer moeilijke omstandigheden, doch hier is hulp onderweg in de vorm van vis. wijl hij de Burghse slagers Bouman en de Koning feliciteerde met hun vernieuwde zakenpanden. Over het afgelopen jaar Was de voorzitter erg kort, doch hij kon toch weer met vreugde constateren dat het goed geweest was. Een uitgebreid relaas over het verenigingsleven gaf de secretaris, de heer J. v. d. Berge. Een bij de ingekomen stukken aanwezige brief van het Groene Kruis over geldelijke steun in ver band met het gouden jubileum, werd voor kennisgeving aangeno men. Belangrijk agendapunt was een voorstel van het bestuur om in het vervolg alle middenstandszaken, te beginnen op 15 september en duren de tot Pinksteren, des zaterdagsmid dags om 17 uur te sluiten. De sla gers in Haamstede en Burgh zyn deze sluiting reeds enige t|jd gele den begonnen. Over dit voorstel wordt uitvoerig van gedachten gewisseld. Een der leden meende, dat het geen zin heeft en men dan beter de gehele middag kan sluiten. Een ander lid zou graag deze sluitingskwestie landelijk ge regeld zien. De voorzitter zei, dat dc moeilijke personeelsvoorziening gedurende de late zaterdagmiddag uren de drijfveer is om het slui tingsuur le Vervroegen. Een bejaar de middenstander wist zich nog. te herinneren dat des zaterdagsavonds de winkels tot 12 uur open waren. Het werd toen 10, latef 8, 7. 6 en nu 5 uur. Een lid merkte op, dat bij de werknemers Wel een dag minder gewerkt kon worden, doch bij de middenstand ontmoet één uur nog bezwaren. Het branche-verschil der verschillende zaken speelt hier ook een grote rol, want de een moet nog enige uren poetsen en dweilen voordat zijn winkel schoon is, doch een ander draait eenvoudig de sleu tel om en is klaar. In Burgh zou ook het openingsuur der bibliotheek vervroegd moeten worden, omdat dit nauw samenhangt met het bood schappen doen van de klanten uit Westenschouwen, Burghsluis en ver der afgelegen plaatsen, merkte een ander lid weer op. Publiek zal wennen De voorzitter zei, dat, wanneer iedereen altijd om 5 uur gaat slui ten, het publiek uit zichzelf vroeger gaat winkelen, wat een bestuurslid tegenspreekt, omdat bij hem dit laatste uur juist het drukste - is. Weer een ander lid vindt het niet fair tegenover de eigen bevolking, die nu verplicht wordt om voor 5 uur te kopen, terwijl in de zomer de vieemaelingen loc 8 uur kunnen winkelen. De stemming bracht 11 voorstemmers en 2 tegenstemmers, zodat in Burgh en Haamstede met ingang van zaterdag 19 januari alle middenstandszaken om 5 uur geslo ten zijn. Aan de orde was verder de be spreking over een mogelijke win kelweek* Daar de gehele opzet van de winkelweken zoals die vroeger met taarten, rollades en rad van avontuur, veel vertier bij de bevol king bracht, geheel anders is gewor den en er van gezellige avonden geen sprake meer kan zijn, heeft het op de voorgeschreven manier geen zin om een dergelijke winkelweek, zoals die pas nog in Bruinisse en Renesse zijn gehouden, nog te gaan organiseren. De heer C. B. Blom, voorzittèr van V.V.V., dankte voor de uitnodi ging en roemde de prettige ver standhouding die er tussen de Mid denstandsvereniging en V.V.V. be staat. Getracht zal worden om voor al het voorseizoen en dan speciaal de maand juni wat drukker te krij gen. Enige leden opperen dan nog een plan om tot de uitgave van een soort contact-zegel te komen. DE COUDEN TOMAHAWK 100. „Williams! Williams! Open doen! Doe open!" Arams vuisten slaan een harde roffel cp de deur van hel donkere slapende huis. Alles blijft stil. „Forceer het raam maar", zegt' Sebastian, „ik vrees dat de vogel gevlogen is Even later gaan Aram. Presto, Agua en Sebastian Cabot het huis binnen. De paar kamers zijn snel doorzocht, maar van de bewoner is geen spoor te vinden „Hm, het ziet er uit, als een overhaaste vlucht", zegt Aram, wijzend naar twee ge opende lege pakkisten, die in een zijka mertje staan. „Dnt is op z'n minst ver dachtzouden we dan toch op heispoor van die Williams zijn?" „Dat komt me hoogst waarschijnlijk voor, gezien de ye- woonte van die smokkelaars om hun vuur wapens voor gouden strijdbijlen in te rui lenkijk hier maar eens", zegt Agua droogjes. In zijn hand houdt hij een goud glanzende (omatawk, die de bewoner in de haast blijkbaar vergat mee le nemen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 8