Ingevroren vissen kunnen verder leven Het loon van de onbetrouwbaarheid EEN MINISTER GEVRAAGD WITTE KRUIS Ruwepürol De K.LM. in moeilijkheden Ook de vis kan „winterslaap" houden Tijdens een strenge winterse pe riode komt het regelmatig voor, dat niet te diepe wateren tot op de bo dem bevriezen. Ongetwijfeld zult ook U zich wel eens afgevraagd hebben, hoe het dan gaat met de pissen die in dat water leven. Deze dieren vrie zen onherroepelijk in, leven in die periode in een ijsklomp en zullen wel ten dode zijn opgeschreven. De wonderen van de natuur De natuur laat ons steeds weer versteld staan over haar wonderen en hier is er weer zo een, want de ingevroren vissen gaan meestal niet dood. Ze doorstaan deze nare tijd en wanneer het voorjaar komt met de dooi en de temperaturen weer lang zaam stijgen, dan verdwijnt het ijs ende vissen komen weer tot le ven, gaan weer voedsel zoeken en zetten hun leventje voort, alsof er niets bijzonders is gebeurd. Is dat geen wonder? Wanneer ons zoiets overkwam dan zou binnen korte tijd ons hart stilstaan. Natuurlijk vraagt men zich af, hoe zoiets mogelijk is. Onderzoekingen hebben aangetoond, dat een bepaal de natuurkundige eigenschap van water hierbij een belangrijke rol speelt. Zoals we allen op school hebben geleerd, bereikt water bij 4 gra den Celsius zijn grootste dichtheid. In een bassin zal het water aan de oppervlakte dat het meest aan de invloed van de koude onderhevig is, het eerst afkoelen en bevriezen, ter wijl het water op lager niveau een hogere temperatuur behoudt. Daalt de temperatuur beneden de 4 graden Celsius, dan gaat het water weer jiitzetten, althans wanneer de moge lijkheid daartoe aanwezig is. Uitzetting en temperatuur Wanneer echter doof strenge vorst aan het wateroppervlak een clikke ijslaag is ontstaan, dan valt er niet veel uit te zetten, want het tussen liggende water van vier graden Cel sius zit opgesloten tussen deze dikke ijslaag en de bodem. Het interessante is, dat het water juist doordat het niet kan uitzetten, ook niet verder afkoelt en dus een temperatuur van vier graden behoudt. In dit water kunnen onze middeleuropese vissen zonder verdere moeilijkheden rustig verder leven. Dalen de temperaturen echter toch verder, dan hangt het van de dikte van de ijslaag af wat er gaat gebeu ren. Vreet de koude door de ijslaag zodanig in op de daaronder liggende waterlaag. dat de temperatuur moet zakken, dan wordt de uitzetdruk van het water zodanig, dat er enorme spanningen ontstaan. Tenslotte is het bij zeer strenge vorst en in on diep water heel goed mogelijk dat de spanning van het afkoelende water dat wil uitzetten, zo groot wordt, 'dat de ijslaag daarboven breekt en het water een uitweg zoekt door de scheur en op het ijs bevriest. Op die manier kan ondiep water tot op de bodem bevriezen. De vissen vriezen dan mee in en zitten in een soort ijs klomp opgesloten. In die omstandigheid passen ze zich op wonderlijke wijze aan. Alle levensfunkties nemen af tot een mi nimum waarbij nog net het leven wordt gehandhaafd. Zonder voedsel Uiteraard valt er geen voedsel op te nemen. Het verbrandingsproces in het vissenlichaam is tot een mini mum teruggebracht en het dier leeft op zijn reserve. Door de minimale behoefte, kan het op deze manier vrij lang leven. Natuurlijk neemt het dier in omvang en gewicht af, het teert in, maar blijft leven. Het is een toestand, die wij zouden kunnen ver gelijken met de bekende winterslaap bij vele andere dieren, die ook in 'n dergelijke koude periode leven op minimale levensfunkties, niet eten en verstijven. Evenals deze winterslapers weten de vissen zich in betrekkelijke korte Ingezonden mededeling '%?T WITTE KRUIS DE -eChte PIJNSTILLER Hebt u griep die zo echt in uw botten is gaan zitten? Jaag hem eruit met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Bussum (vac. J. A. G. van Zanten): W. I. Doude van Troost wijk, Doorwerth-Heelsum. Geref. Kerken Beroepen te Wilnis: H. Makkinga, Wilsum (O.). Bedankt voor Andijk (vac. L. H. Kwast): C. Brilman, Treebeek. Geref. Gem. in Nederland De heer D. C. Overduin te Slie- drecht is met een spreekconsent, hem verstrekt door de Geref. Gemeenten in Nederland in Hersteld Verband, overgekomen naar de Chr. Geref. Ge meenten in Nederland, om voor dit kerkverband verder te worden op geleid tot de dienst des Woords en der sacramenten. tijd, wanneer de dooi is ingetreden, te herstellen, ook wat omvang en lichaamsgewicht betreft. Veel vissers hebben met ingevro ren vissen wel eens ervaringen op gedaan en geconstateerd, dat wan neer het blok ijs met uis langzaam werd ontdooid, de dieren weer springlevend werden. Dr. J. WASSERBURGER Ingezonden mededeling ImHUIDen HANDEN I GEMEENTE WESTERSCHOUWEN Burgerlijke stand en loop der bevolking over decmber 1962 Geboren: 9. Peter Adriaan, z. van M. C. Boot en J. M. Boot (Haamste de); 9. Nicolette Antonia, d. van T, de Ridder en M. Knieriem (Burgh); 21. Cornelis Johannis, z. van A. P. Walhout en L. Groenleer (Haamste de); 25. Adriana Maatje, d. van J. J. Geleynse en P. J. Haze (Renesse); 29. Janna, d. van P. J. van Eenige en M. M. van der Werf (Haamstede); 30. Marinus Leendert, z. van P. M. Zor- ge en M. D. Renters (Serooskerke). Gehuwd: 12. Jan van Dongen, oud 39 jaar, en Maatje Maria Verboom, oud 21 jaar (Haamstede); 27. Willem Pieter de Vrieze, oud 25 jaai*, en Helena Emma Müller, oud 22 jaar (Haamstede); 28. Cornelis Bouwman, oud 24 jaar, en Geertje Johanna Quaak, oud 22 jaar (Haamstede). Overleden: 21. Cornelus van de Vel de, oud 63 jaar, echtgenoot van Eli- sabet van Almenkerk (Serooskerke). Ingekomen: 27. A. Caravias en echtgenote uit Rotterdam (Renesse); 28. J. Leistra en gezin uit Midden- schouwen (Noordwelle). Vertrokken: 2. W. E. Gerrit (Haam stede) naar 's-Gravenhage; 3. L. E. M. Peute en echtgenote (Noordwelle) naar Kapelle; 4. W. D. Quist (Haam stede) naar Leersum; 6. K. Dekker en gezin (Renesse) naar Harlingen; 10. M. A. Lilipaly en kinderen (Haam stede) naar Leeuwarden; 12. J. M. Verton (Haamstede) naar Yerseke; 14. J. W. Zorge en gezin (Ellemeet) naar Z.Y. Polders; 21. J. P. P. Sten- ger (Haamstede) naar Nijmegen; 21. M. N. Boot (Haamstede), naar Rotter dam. BROUWERSHAVEN Burgerlijke Stand en loop der bevolking over december 1962 Geboren; 1 dec.: Anthonie Leen dert, zoon van David C. van de Velde en Alberdina Visser, Zonnemaire; 2 dec.: Johanna Catharina, dochter van Jan M. Jakobsen en Margaretha Cor nelia Berrevoets, Zonnemaire; 3 dec.: Johanna Willemina, dochter van Jan M. van Vossen en Trijntje Kroon, Zonnemaire; 8 dec.: Johannig Corne lis, zoon van Cornelis J. van Dongen en Cornelia Schouwenaar, Dreischor; Anthonie Jacobus, zoon van Marinus Smalheer en Lena van der Linde, Brouwershaven. Te Zierikzee: Adri aan Peter Jacobus, zoon van Johan nis W. Hage en Theodora M. Rob bers, Dreischor; Pieter Leendert, zoon van Stoffel J. bij de Vaate en Anna Boot, Noordgouwe; Nikolaas Arie. zoon van Jacobus L. Romijn en Johanna M. Bom, Noordgouwe; Hu- brecht W„ zoon van Arij van den Doel en Johanna T. Stoel, Brouwers haven. Overleden te Zierikzee: Frans D. de Bil, echtg. van Pieternella de Waaij, 74 jaar; 28 dec.: Adriana Ma ria van Campenhout, wed. van Van der Weele, 77 jaar, Noordgouwe. Ingekomen: Gerardus Vos en echt genote uit Rotterdam (Dreischor)r, Johan J. de Jong uit Bruinisse (Noordgouwe); Gijsbertus Tanig uit Terneuzen (Brouwershaven); Klara Lievense uit Serooskerke W. (Brou wershaven); Louis H. Motmans uit Rotterdam (Noordgouwe); Geertje Hilleman uit Weststellingwerf (Noordgouwe). Vertrokken: Adrianug Kiesenberg en gezin naar Zierikzee (Dreischor); Frans Bruin en gezin naar Roermond (Noordgouwe); Christoph van Eldik naar Schiedam (Noordgouwe); Mari nus J. Wisse naar Dordrecht (Zonne maire); Adriaan Brouwer en echtge note naar Delft (Dreischor); Jacob A. C. Smallegange naar Zuidzande (Dreischor); Leendert Klapwijk en gezin naar Sint Annaland (Brou wershaven); Adriaan S. Suurlant en gezin naar Zierikzee (Dreischor). MARKTBERICHTEN Uienveiling Steenbergen Uien middel f 33,11-f 32,65; Bon ken f 32,50; Drielingen f 40,55; Pick- lers f 40,59; Stek (plm. 20 ton) f 10,00- f 13,10. Geveild plm. 106 ton. Breekpeen f 14,00-f 18,00; Sjalot ten f 0,84; Bintje f 30,70. ANTWERPEN. Scheepsbouwtrots en vreugde over een nieuw vlagge- schip vormden bij de tewaterlating van de 48.000 tons d.w. tanker Cal- t^x-Nederland dc aanknopingspun ten voor een Belgisch-Nederlands feest in het hart van het Antwerpse havengebied. NIEUWE KOMEET Een negentienjarige Japanner, Kaoru Iketani, heeft met een zelfgebouwde telescoop een nieuwe komeet ontdekt. Hij nam op 3 januari een komeet van de twaalfde grootte waar op 20 graden ten zuidoosten van het haar van het sterren beeld de Maagd en meldde de ze ontdekking aan het obser vatorium van Tokio, dat na onderzoek bevestigde dat de komeet nooit eerder was waar genomen. Kans voor Oosterlantlse schaatsers Gcede baan „ontdekt" achter boerderij „Padhuijs" Eindelijk zullen ook de liefheb bers van schaatsrijden hier ter plaatse aan hun trekken komen. Door het bestuur van de ijsvereni- ging „Winterleven" te Oosterland werd een vrij goede baan „ontdekt" achter de boerderij „Padhuijs", be woond door de heer Barendse, ten westen van de aanwas gelegen. Bij aanhoudende vorst - en dit ziet er momenteel wel naar - bestaat er gerede kans dat de ijsvereniging op deze baan nog wedstrijden kan uit schrijven. De laatste jaren vonden deze plaats op de vijvers langs het voormalige Heerenhof. Naar ver luidt moet het ijs hierop echter van niet te beste kwaliteit zijn. Wat de sneeuw betreft, de meeste wegen zijn momenteel goed berijd baar voor het verkeer, al is het op sommige plaatsen - vooral voor fiet sers en bromfietsberijders - nog uit kijken, vooral nu na de korte dooi- periode vorst Thialf opnieuw is gaan regeren. Op verschillende plaatsen komen nu harde stukken bevroren sneeuw voor, die gevaarlijk zijn. DEN HAAG. 9-1. De minister van Verkeer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, zal de Tweede Kamer deze week een brief zenden over de moei lijkheden van de K.L.M. De voorzit ter van de Tweede Kamer, de heer J. Bommer, deelde dit woensdag in de Kamer mee en stelde voor deze brief volgende week in de Kamer te bespreken. DE ZIEKENFONDS. VERZEKERING AMSTERDAM, 8-1. - De zieken fondsraad heeft bekend gemaakt dat de premie voor de vrijwillige verze kering met ingang van januari 1963 door 61 fondsen is verhoogd. De ver hogingen variëren van f 0,10 tot f 0,45 per week per verzekerde van 16 jaar en ouder. Bij 37 fondsen is de premie voorlopig niet gewijzigd. Gemiddeld is de premie gestegen van van f 2,66 in januari»1962 tot f 2,86 in januari 1963. In januari 1962 varieerde de pre mie van f 2,08 tot f 3,50, in januari 1963 beweegt zij zich tussen f 2,19 (in de provincie Groningen) en f 3,80 (Apeldoorn en Dordrecht en omge ving). Van de vrijwillig-verzekerden heeft thans 81 procent aanspraak op de verstrekking van kraamgeld (janua ri 1962 77 procent) en 77 procent op de verstrekking „verpleging in een verpleeginrichting" (januari 1962 58 procent). Jaarrede van Kennedy WASHINGTON. President Kenne dy zal zijn jaarrede over de toestand van het land (State of the Union) aanstaande maandag om 12.30 uur plaatselijke tijd (18.30 uur Ned. tijd) uitspreken. Dit heeft de perschef van het Witte Huis, Salinger meegedeeld. President Kenned" heeft na zijn te rugkeer uit Palm Beach langer dan een uur vergaderd met de Congres leiders van de republikeinse en de mocratische partij. Nederland en Indonesië DJAKARTA, 8-1. President Soe- karno heeft bevestigd dat Indonesië en Nederland wellicht spoedig hun diplomatieke betrekkingen zullen hei-vatten. Volgens de Indonesische president zal de eerste stap hiertoe waarschijnlijk een herstel van de relaties op het niveau van zaakge lastigden zijn. Een woordvoerder van het mini sterie van Buitenlandse Zaken kon op een vraag van het A.N.P. over bovenstaand bericht slechts verwij zen naar het bekende standpunt van <de Nederlandse regering zoals dit ten tijde van de onderhandelingen over het Nieuw-Guinea-akkoord en ook daarna tot uiting is gebracht. Nederland is ten allen tijde bereid de 'diplomatieke betrekkingen met Indonesië te hervatten. Dit stand punt is ook ter kennis van de secre taris-generaal der V.N. Oe Thant ge bracht. DURE OMZWAAI Rechts rijden in Zweden STOCKHOLM, 7-1. - Zoals reeds eerder gemeld zal Zweden tenslotte toch overschakelen van links naar rechts verkeer. De vier grote partijen en de regering zijn het in beginsel hierover eens geworden en het des betreffende wetsontwerp van de re gering zal dit voorjaar formeel wor den ingediend. De overschakeling zou in 1967 moeten geschieden en volgens voorlopige berekeningen zul len de kosten van deze ingrijpende verandering zo'n vierhonderd mil joen kronen (circa driehonderd mil joen gulden) belopen. Was men er in 1959 reeds toe over gegaan dan zouden die kosten onge veer de helft hebben bedragen en negentien jaar geleden had het niet meer dan het vijfentwintigste deel van genoemd bedrag gevergd. EEÏTSEN ITT HET BUITENLAND OULU. Bij een ontploffing in een salpeterfabriek te Oulu in Noord- Finland zijn woensdagmorgen zes mensen om het leven gekomen en elf gewond. Vier mensen worden ver mist. Men vreest dat zij ook zijn omgekomen. ELISABETHSTAD. - President Tsjombe van Katanga is naar zijn hoofdstad teruggekeerd, waaruit hij tien dagen geleden tijdens de «strijd tussen zijn troepen en V.N.—eenhe den was verdwenen. VER. NATIES (New York). Acht stamhoofden uit Zuid-Katanga heb ben in een brief, die in New York is gepubliceerd, de vorming van een nieuwe regering in Elisabethstad en de arrestatie van president Tsjombe bepleit. MIERES. In de mijn „Santa Bar- bera" in de buurt van Mieres in As- turië zijn 19 mijnwerkers na een mijngasontploffing van de buiten wereld afgesloten^ Zes mijnwerkers met brandwonden konden worden bevrijd. LEOPOLDSTAD. Bij resente ope raties in het gebied van Mweka in Zuid-Kasai zijn twee Belgen en 370 Baloeba gedood, zo heeft generaal Loendoela, de vertegenwoordiger van de Kongolese minister van defensie, dinsdag meegedeeld. MOSKOU. Premier Tsedenbal van Buiten-Mongolië, de bufferstaat tus sen dc Sowjet-Unie en communis tisch China, heeft dinsdag krachtige steun betuigd aan de Sowjet-Unie in haar diepgaande ideologische geschil met China inzake vreedzame coëxis tentie. BLIK DOOR HET WERELDVENSTER KORTE BERICHTEN De waarheid sneuvelt doSrgaans al bij het eerste schot van een oorlog en in Katanga is dat zeker het geval geweest. Zo weinig betrouwbaar zijn de schaarse berichten uit die Kongo lese provincie, dat nu nog niet is vast te stellen hoe het tot vechten kwam. Het waarschijnlijkst is, dat een paar van Tsjombes gendarmen uit een mengeling van vreugde over het kerstfeest en ergernis dat ze geen gratifikatie hadden gekregen als de blanke huurlingen, schoten hebben gelost, waarmee ze de commandant der Verenigde Naties, generaal Prem Chand van een in dank aanvaarde aanleiding voorzagen om tot militai re aktie ovèr te gaan. Een aktie waar voor de plannen al klaar lagen, maar Oe Thant had met Kennedy een af spraak gemaakt dat Tsjombe nog 'n laatste kans moest krijgen zijn weer spannigheid af te zweren. Pas daar na zouden de blauwhelmen ingrijpen. Los van alle mijmeringen over het noodlot moet men hieruit echter ook constateren dat het de V.N. intussen kennelijk niet meer mogelijk is zijn soldaten volkomen in de hand te houden. En als het om één geval ging zou dat nog niet zo bedenkelijk zijn. Maar de blauwhelmen bezetten ook Jadotstad hoewel Oe Thant de Britten en Belgen beloofd had dat zijn internationale troepenmacht vóór die stad halt zouden maken. Officieel heet het dat een uitvallen van de verbindingen het onmogelijk .maakte de troepen tegen te houden, maar in Leopoldstad acht men het geloofwaardiger dat het hoofd van de missie der V.N. in Kongo, de Gha- nees Robert Gardiner, zich voor de boodschappen van Oe Thant oostin- disch doof heeft gehouden. Niet dezelfde fout Gardiner en de militairen herinne ren zich met ergernis hoe faliekant de vorige militaire expeditie in Ka- tanga heeft gefaald; hij zei dit keer ook veelbetekenend: „Wij maken niet de fout van vorige maal: dit keer zullen we proberen een beslissing te forceren". Een opvatting die kenne lijk ook Ralph Bunche, de onderse cretaris-generaal die namens Oe Thant de zaken in Kongo is komen bekijken, is toegedaan. En ook van hem wordt aangenomen dat hij de zaken scherper wil stellen dan zijn chef, Oe Thant zelf. Deze laatste hoewel hij beslist niet veel sympa thie heeft voor Tsjombe, „een clown" volgens hem heeft zich altijd! ge matigder uitgelaten dan Gardiner en Bunche nu doen. Hij heeft daar reden voor. Hij voelt zich verplicht de V.N. zoveel moge lijk als een instrument van overre ding te laten optreden en niet als machtsmiddel. En hij moet als prak tisch man ook de geldschieters voor de aktie in Kongo niet tezeer voor het hoofd stoten. Het heeft er nu sterk de schijn van dat Oe Thants ondergeschikten meer luisteren naar de Amerikaanse ver langens dan naar .hun chef. Kenne dy's geduld is op en hij stimuleert de aktie tegen Tsjombe die hij MacMil- lan op de Bahama's ook aankondigde voor volgende maand. De Britten (en Belgen) zien er niet zo veel heil in, zoals ook. blijkt uit hun weigering om een scherp Amerikaans vermaan aan Tsjombe mee te ondertekenen. En de aktie van nu hoewel dus waarschijnlijk per ongeluk ontketend heeft er sterk de schijn van dat hier Amerikaanse machtspolitiek be dreven wordt via de Verenigde Na ties wat het aanzien van de organi satie bepaald niet ten goede kan ko men en het gevaar in zich bergt dat dit dergelijke pogingen van an deren uitlokt. Wie wil hem nog geloven Voor het overige ziet het er naar uit of Bunche aelijk heeft dat hij niet met Tsjombe wenst te praten. In de tweeënhalf jaar dat deze nu zijn provincie heeft afgescheiden van Kongo, heeft hij herhaalde malen be loften gedaan die hij prompt vergat toen hij weer de deur uit was. Hij heeft zich in die tijd een (zelfs in Kongo waar men wat gewend is op dat stuk) niet geëvenaarde reputatie van onbetrouwbaarheid verworven. Men moet erkennen dat hij veruit de talentvolste bestuurder en organisa tor is van de vroegere Belgische ko lonie, maar die talenten compense ren in de diplomatieke wereld zijn onbetrouwbaarheid niet. Welke po liticus kan in hem geloven als hij zich plotseling als een loyale politi cus in het federale Kongo zou pre senteren? Het is moeilijk te zien hoe Tsjombe nog een rol kan spelen. Ze ker niet als hij zijn-dreigement uit voert al wordt op zijn oproepen daartoe niet spontaan gereageerd om de taktiek van de verschroeide aarde toe te passen. Hij zou daarmee het hele land. een schade toebrengen die niet meer te vergeven is. Tsjombe heeft wel bereikt dat Kongo niet een staat wordt met een centraal bestuur, maar één met fe derale opbouw, wat waarschijnlijk ook wenselijker is. Als hij daarmee tevreden was geweest, zou hij nog een grote en goede rol hebben kun nen spelen in de Kongolese en wel licht in de Afrikaanse politiek. Zijn hardnekkigheid en onbetrouwbaar heid hebben hem (helaas) zijn eigen politieke graf doen graven. Ingezonden mededeling Als Vader Cats nu nog zou leven Dan had hij zeker dit geschreven Steekt Uw duiten In de kluiten En laat Uw overeenkomst door EDELSCHAAP sluiten". Telef. 01114-578 UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Brand is uitgebro ken in een herenhuis van drie ver diepingen aan de J. P. Coenstraat in Den Haag. De derde verdieping brandde geheel uit, waardoor een gezin van vier personen en drie ka merbewoners dakloos zijn geworden. VENRAY. Circa dertig led envan de Commissie voor Volksgezondheid van het Belgische parlement, hebben een bezoek gebracht aan de psychi atrische inrichting St. Anna en St. Servatius te Venray. ROTTERDAM. - In Rotterdam heeft de S.N.UI.F., de Stichting Ne derlandse Uienfederatie haar 25- jarig bestaan gevierd. De S.N.UI.F., gevestigd te Middelharnis, houdt zich bezig met wetenschappelijk on derzoek op het gebied van uienteelt en -bewerking, met het richting ge ven aan onderzoek door andere in stellingen en niet voorlichting aan de praktijk. SNEEK. Het 5-jarig zoontje van de faipilie Donk uit Sneek is in een wak aan de Leeuwerderkade geraakt en verdronken. AMSTERDAM. Tijdens een ruzie in een café aan de Martelaarsgracht in Amsterdam is de 21-jarige Cana dese militair W. L. Box, die gelegerd is in Dellinghoven in Duitsland, door een onbekende Nederlander met een scherp voorwerp in de buik gesto ken. LEEK. Op rijksweg 43 onder de gemeente Leek is het echtpaar J. Boerema uit Groningen ernstig ge wond, toen hun auto in botsing kwam met een bus.,Mevrouw Boe rema overleed ter plaatse. SITTARD. Donderdagmiddag om half vier wordt te Sittard ten ge meentehuize door de burgemeester, de heer H. Dassen, aan Toon Her mans officieel de zilveren legpen ning van de gemeente Sittard over- hnadigd in een korte plechtige bij eenkomst in de burgemeesterskamer van het gemeentehuis. ROTTERDAM. L. Smit. Co.'s Internationale Sleepdiénst heeft sinds 1960 in totaal 12 z.g. midbo- dies, tussenstukken bestemd voor scheepsverlenging, van Europa naar de Verenigde Staten gesleept. AALSMEER. - De vier .kinderen die dinsdag bij de brand te Nieuw- Vennep zijn omgekomen, worden vrijdagmiddag op de algemene be graafplaats te Nieuw-Vennep be graven. PURMEREND. Na vele dagen van zwoegen zijn de bulldozers er in ge slaagd de dijkwegen tussen Volen- dam en Edam en tussen Monniken dam en Marken, sneeuwvrij te ma ken. BREDA. Het orgel in de Onze Lie ve Vrouwe- of Grote Kerk in Breda zal geheel worden gerestaureerd in een 16de-17de-eeuwse stijl. De werk zaamheden zullen tot 1966 duren. De kosten bedragen 240.000 gulden. OPMEER. Een door de koude wind aangewakkerde felle brand heeft voor naar schatting 100.000 gulden schade aangericht in de koekfabriek van de firma Koelemeyer te Opmeer (N.H.). Feuilleton Yvonne luistert en knikt. Dan, als de oude dame uitgesproken is, wordt ze resoluut. Ze trekt een blocnote dichterbij en hanteert een balpen. „Luistert u eens, mevrouw Jansen, ik stap in mijn wagen en rijdt on middellijk naar Arnhem. IkWij voelen ons, hoewel wij er evenmin part noch deel aan hebben, moreel schuldig. Ik wil uw zoon graag be zoeken en ook graag nader met u kennismaken.... Fijn, dat u dit op prijs stelt, mevrouw. Wat zegt u? Juistdat is dus het adres: Ge meenteziekenhuis, kamer 34. Ik heb het genoteerd. Met eerupaar uur ben ik in Arnhem, mevrouw. Jaik zal voorzichtig rijden. Werkelijk Hartelijk dank en tot ziens, zal ik maar zeggen. Yvonne denkt na en tuurt op het blad papier, dat ze er afscheurt. Dan draait ze het ministerie en vraagt haar oom te spreken. Maar die is in de Tweede Kamer en dus minder gemakkelijk te bereiken. Dan zal ze het wel even op een papiertje krab belen. Een kwartier later zit ze achter het stuur van haar wagentje. Ze heeft het stuurrad krampachtig om klemd en haar blik is ernstig. Ver schrikkelijk, wat een nasleep van die ellendige aprilgrap. Zo'n ontzettend ongeluk. En nu al vijf weken in het ziekenhuis. Met nog geen enkel uit zicht. Bij Den Haag zwenkt ze naar de brede rijksweg richting Utrecht. Zo, nu kan ze het pedaal dieper indruk ken. Er is niet zo heel veel verkeer. Nog geen spitsuur. Daar kan ze van door B. J. TEN WESEPE profitéren. Maar voor ze in Arnhem is, zal het wel drukker worden. En fin, ze kan rijden. Binnen de twee uur heeft ze het ziekenhuis «bereikt. Ze ziet de par keerplaats en zet haar wagentje neer. In de stad heeft ze, net voor slui tingstijd nog een grote «bos bloemen en een doos chocolade gekocht. Je kunt «bij een zieke tenslotte niet met lege handen aankomen. In het ziekenhuis gaat het minder vlot dan de voortvarende Yvonne ge wend is. Patiënt Jansen ligt gewoon op een zaal met vijf andere patiën ten en er is nu geen bezoekuur. Ze zal moeten wachten tot kwart voor zeven. En of Yvonne nu al betuigt, dat ze helemaal uit Wassenaar is komen rijden, het helpt allemaal niets. Geen bezoek voor kwart voor zeven. Dat betekent nog een half uur wachten. Ze denkt even na. Maar dan weet ze, wat haar te doen staat. Ze bla dert bij de portier even in het tele foonboek en vindt het adres van me vrouw Jansen-van Dollenstein: Van Heemstralaan 176. Ze zal de oude vrouw afhalen. Kan ze meerijden. Even later zit ze weer in haar wa gentje en nadat ze een paar keer ge vraagd heeft, waar de Van Heem stralaan is, vindt ze de brede, def tige straat. Doch op nummer 176 is alles donker en op haar bellen wordt niet gereageerd. Ze kijkt op haar horloge: ruim half zeven. Ze is waarschijnlijk al vertrokken voor het ziekenbezoek. Dus stapt ze weer in en rijdt de weg terug. En om opnieuw het zieken huis te vinden, moet zé nogmaals de weg vragen. Voor de tweede maal arriveert ze bij het ziekenhuis. En ditmaal zijn er geen bezwaren. Ze mag meteen naar boven. Na enig zoeken ziet ze nummer 34 en als ze de deur opent, beven haar handen, waarin de bos bloemen en de doos chocolade. Onwennig blijft ze bij de deur staan. Mensen kijken haar aan. Man nen in bedden en familieleden er naast. Dan, in de hoek ziet ze hem. Hoewel er een oude dame aan zijn bed zit, heeft ze alleen maar oog voor Jan-Piet. Ze ziet de stomme verbazing op zijn bleke gezicht en dan even een vleugje glimlach. Doch dan is ze al bij hem. De bloemen en de chocolade vallen op het bed en zelf valt ze voorover, pakt zijn ge zicht en geeft hem een zoen op zijn mond. „Jan-Piet...." zegt ze zacht. En dan nog eens: „Jan-Piet Er lopen opeens tranen over haar wang. En ooK over de zijne. Maar of die uit zijn ogen komenWie zal het zeggen? Ze is op een stoel ge zakt en streelt zijn hand. „Yvonneprevelt hij zacht en kijkt blij en verrast naar haar blo zende gezicht. „Dat jij gekomen bent. En dan plotseling komt Jan-Piet weer tot zichzelf. „Mag ik je mijn moeder voorstellen, Yvonne.. Moe der, dit is Yvonne van Helsdingen uit Wassenaar Yvonne krijgt een kleur. Nu pas ziet ze, dat aan de andere kant van het "bed nog iemand zit. Een dame. Zijn moeder dus. Ze ziet onmiddellijk dezelfde trekken. Ietwat verlegen staat ze op en loopt om het voeteneind heen. Me vrouw Jansen staat ook even op en drukt de uitgestoken hand. „Neemt u me niet kwalijk, mevrouw maar de emotie. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 7