Engels-Amerikaans-Frans gesprek INGEZONDEN STUKKEN Het gebruik van gasgeisers Dodelijke duik onder ijs Huisarrest voor Tsjombe herroepen Dure groenten... Sombere wolken over vaderlandse zuivel Naar isolement van Sehouwen-Duiveland? STAD EN PROVINCIE ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 10 januari 1963 No. 19308 Z1ER1KZEESE ORATORIUM VERENIGING Vokale bijdrage aan herdenkingsdienst op 1 februari ZIERIKZEE, 8-1. - Op de in hel c verblijflokaal van het prol. Zeeman lyceum gehouden ledenvergadering van de Zlerikzeese Oratorium Ver eniging, heeft de \oorzitter de heer C. A. de Vos medegedeeld, dat het koer de vererende uitnodiging ont ving, vokale medewerking te verle nen aan een op 1 februari a.s. te houden interkerkelijke dienst, ter herdenking van de ramp op 1 fe bruari 1933. Deze dienst zal door de radio worden uitgezonden. In zijn openingswoord typeerde de voorzitter 1962 als een gunstig jaar voor de vereniging, zij het dat het helaas niet tot een uitvoering is kun nen komen. Belangrijke vorderingen evenwel werden gemaakt met de in studie zijnde werken van Fauré, Handel en Pachabel. Uit het jaarverslag van de sekre- Waitdelende takken AMSTERDAM, 9-1. In de laat ste maanden van het vorige jaar heeft de Amsterdamse dierentuin Artis een invasie van wandelende takken onder gaan. Niet minder dan 50.033 van deze levende „sprieten" werden door het loketje ge schoven, waardoor jaarlijks door bezorgde Amsterdam mers een bonte reeks van die ren wordt afgeleverd. De wan delende takken waren in de loop van 1962 als „huisdieren" in de mode gekomen maar zij vermeerderen zich zo snel, dat de eigenaren op het laatst door de wandelende takken het bos niet meer konden zien. Na tuurlijk heeft de dierentuin geen plaats voor zulk een me nigte maar gelukkig zijn wan delende takken een bijzondere lekkernij voor de bewoners van het vogelhuis, die met de feestdagen een extra lekker hapje hebben gekregen. taris de heer M. J. Bij de Vaate bleek dat met name de financiële moeilijk heden rond het geven van uitvoerin gen het grote struikelblok vormen. Deze moeilijkheden worden voortdu rend groter, omdat ook de koorcon certen te lijden kregen van een ver minderde publieke belangstelling. Zulks werd in hoge mate betreurd, gelet op het feit, dat de combinatie koor. orkest en solisten voor Sehou- wen-Duiveland een unieke muzikale gebeurtenis was en is. Subsidies en eigen inkomsten Teneinde te komen tot 'n sprei ding van verantwoordelijkheden werd besloten contact te zoeken met een groep van muziekmin- nenden buiten de vereniging, die mogelijk in overleg met het bestuur suggesties kan doen, hoe de financiering van een con cert mogelijk te maken. Het werd niet verantwoord geacht zonder meer te steunen op de overigens Uiterst welkome subsi dies van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk en de gemeente Zierikzee. Daarnaast moet op alle mogelijke manieren ge tracht de belangstelling van publie ke zijde te stimuleren, waardoor uit eraard de eigen concertinkomsten kunnen stijgen. Per 1 januari j.l. bedroeg het le dental 51. Dit aantal is echter in het verenigingsjaar belangrijk hoger ge weest, maar door ziekte en vertrek verloor men weer. de na de jongste uitvoering geboekte ledenwinst. Vier maal werd door het koor in het openbaar gezongen. De penning- meesteresse mevrouw J. de Vos- Cashoek gaf het financieel vèrslag. In kas bleek nog een batig saldo, echter ontoereikend om als „fond" te dienen voor concertuitvoeringen. Bij de gehouden bestuursverkiezin gen werden de dames mevrouw E. Koper-Rodoe en C. Holm-Sies met meerderheid van stemmen herkozen. Besloten werd de contributie te ver hogen tot f 0,50 per week, teneinde van het extra een fondsje te stichten voor eigen muziekaankopen. SPORT BILJARTEN Om het kampioenschap 3e klas (38-2) Eij de voorwedstrijden om het kampioenschap van Nederland 3e klasse kader 38-2 in hotel „Concordia" te Zierikzee is W. Kramer er op over tuigende wijze in geslaagd als overwinnaar uti de bus te komen. Kramer die al zijn partijen in winst wist om te zetten, zal, gezien het moyenne dat is gespeeld er waarschijnlijk toch niet in geslaagd zijn tot de finalis ten door te dringen. Vijverberg bracht met 59 caramboles de hoogste serie cp zijn naam, terwijl hij met 6.74 ook het hoogste algemeen gemiddelde liet noteren. Met 8.33 kwamen zowel Kramer als Vijverberg tot het hoog ste partij-gemiddelde. De volledige uitslag ziet er als volgt uit: w. Kramer, „V.O.G.", Zierikzee 12 1500 228 41 8.33 6.58 p. Vijverberg, „D.O.S.", Ouwerkerk 6 1361 202 59 8.33 6.74 L. Koster, „K.O.T.", Zierikzee 6 1347 215 39 6.94 6.27 L. Canters, „Concordia", Zierikzee 0 1096 241 48 5.72 4.55 SPORT SCHAATSENRIJDEN Schaatswedstrijden openbare U.L.O. ZIERIKZEE, 8-1. Woensdagmiddag om 2 uur werden onder leiding van de leraren Kroese en Hoitema schaatswedstrijden gehouden van de openbare U.L.O. op de banen van de „Zierikzeese IJsvereniging". Bij een heerlijk schijnend zonnetje en een niet te harde wind gingen de leerlingen van start. Met veel animo werd er gestreden, vooral ook op de 1600 meter toen een meisje bijna met de eer ging strijken. Met een luid „hoera" wer den overwinnaars(sters) iedere keer bij de eindstreep door de talloze leerlingen en leraars begroet. Op de 140 meter werd er gereden in vier categorieën. In de groep jongens tot en met 15 jaar werd Piet Dalebout winnaar met 51.3, terwijl Kees Steendijk en Wout Lokker eindigden als tweede en derde in 51.5. Bij de meisjes tot en met 14 jaar werd Mar- jorie Giljamse eerste in 52.6, Marja Krakeel tweede in 54.3 en Marjo Struijck derde in 57.2. In de leef tijdsgroep meisjes boven de 15 jaar werd Tineke Huneman onbetwist eerste in 51, Nellie Hanse tweede in 55.6 en als derde eindigde Mattie Langeraad in 57.1. Bij de jongens boven de 15 jaar verspeelde Han Tuinman een «ekere eerste plaats doordat hij kwam te vallen- De eind stand in deze groep werd nu eerste Wim Hanse met 48.6, tweede Bram Buijse 50.6 en derde Johan Goemans 52.6. Op de 1600 meter voor jongens en meisjes gaf een spannende strijd te zien. Tineke Huneman moest haar aanvankelijke voorsprong prijsgeven zodat Bram Buijsse eerste werd in 4 min. 5.7, als tweede kwam aan Ti neke Huneman in 4 min. 8.3 en Han Tuinman werd derde in 4 min. 10.3. Na dit nummer was bijna iedereen schor van het schreeuwen. De orga nisatoren kunnen terugzien op een zeer geslaagde middag. VOETBAL Protestbehandelingen Aanstaande zaterdagmiddag zullen door do protestcommissie van de K.N.V.B., in hotel „Goderie" te Roo sendaal de twee door de vereniging De Schutters ingediende protesten, welke na de wedstrijd Burgh-De Schutters werden ingediend, in be handeling worden genomen. Verder zal op deze zitting nog een protest in behandeling worden genomen van Vosmeer (Vosmeer-Sprundel) en een van S.C. Gastel (Kruisland-S.C. Gas tel), SCHAKEN Zierikzee won van Goes Na arbitrage van de twee afge broken partijen is het schaakteam van Zierikzee er in geslaagd de wed- Ingezonden mededeling Verkoudheidsbacillen zijn als de dood voor «talk |qI Dit doosje betekent: protektie tegen infektie De Oostduitse politie heeft een ontsnappingsweg door een riool on der de Berüjnse muur naar de Fran se sector ontdekt, aldus is uit krin gen van de Berüjnse politie verno men. De voorstellen van de Colombo- conferentie van Afrikaanse en Azia tische landen ter oplossing van het Chinees-Indische grensgeschil zullen door China waarschijnlijk aanvaard worden als een voorlopige basis voor onderhandelingen. Dit heeft de In donesische minister van buitenland se zaken, dr. Soebandrio, woensdag in Hongkong gezegd. E.E.G.—N.A.V.O. strijd tegen Goes met een 5%-4% overwinning te beëindigen. De af gebroken partij tussen ir. J. J. Elzer- man en D. Wijma werd remise ver klaard, terwijl A. J. Hendrikse van C. W. Sarnan verloor. Door deze uit slag bleef Zierikzee na drie wedstrij den nog ongeslagen. De voorlopige uitslag bij de wedstrijd Terneuzen- Vlissingen II werd na arbitrage een verrassende 6-4 zege voor Vlissingen II. SCHAATSENRIJDEN Zierikzeeese IJsvereniging Van bestuurszijde werd ons ver zocht te willen mededelen dat de clubkampioenschappen, welke vo rige week geer) doorgang konden vinden dcor de te harde wind en op eenhopingen van sneeuw, nu a.s. za terdag 12 januari, aanvangende om 1.30 uur, gehouden zullen worden. Brandkranen sneeuwvrij houden Mijnheer de redakteur, In deze koude winterperiode is het brandrisiko enorm groot. Er wordt overal flink gestookt en landelijke berichten wijzen er al op dat de rode haan op vele plaatsen viktorie kraait. Het enorme probleem onder de huidige omstandigheden is hoe wa ter te bereiken om te blussen. De brandweer is vrijwel uitsluitend aan- gewezen op de waterleiding. Het wa terleidingnet heeft in alle straten één of meer brandkranen, die in de trot toirs of in de straat liggen. We wil den hierbij zeer vriendelijk doch dringend aan het publiek vragen deze brandkranen sneeuwvrij te houden. Weliswaar houden de ge meentewerklieden de brandkranen goed in de gaten en komt er zout aan te pas om ze te ontdooien, maar het komt toch echt voor, dat de kranen bedekt zijn met sneeuw en ijs. Bij sneeuwval gaat de sneeuw de stoep af, maar pardoes de brandkraan op en in noodgevallen kan dit funest zijn. Helpt uzelf en de brandweer door de kranen vrij te houden van sneeuw en ijs. Let eens op die brandkranen en ga - als het fout zit - er eens op af met zout en krabber. Het gaat om de ovalen straatdeksels (35 X 20 cm). Wilt u een handje meehelpen? Zeer graag. Bij voorbaat onze warme dank. Commandant brandweer Zierikzee. NEW YORK. De Amerikaanse stakingen van havenarbeiders en typografen brengen aan de economie van cle stad New York dagelijks voor acht miljoen schade toe, waar van vijf miljoen door de havensta king wordt veroorzaakt, zo heeft cle Vereniging voor Handel en Industrie van deze stad meegedeeld. DEN HAAG, 10-1. In verband met recente ongelukken door het ver keerd gebruik van gasgeisers geeft de vereniging van gasbedrijven de volgende wenken: 1. sluit de gastoevoer van geiser af, wanneer U deze niet gebruikt; 2. wilt U de geiser gaan gebruiken, open dan de warmwaterkraan (rode knop); 3. alleen als er water uit de uitloop van de geiser stroomt en nadat de warmwaterkraan, daarna weer is gesloten en de gastoevoer ge opend, mag' de waakvlam worden aangestoken en kan de geiser ge bruikt worden; 4. voor het aftappen gedurende de nachturen volge men de instruk- ties welke bij de geiser zijn ver strekt. Bijzondere verpleegstersscliool AMSTERDAM, 8-1. De Amster damse wethouder dr. P. J. Koets heeft een school voor adspirant leer- k ling-verpleegsters aan de Klove niersburgwal in Amsterdam officieel geopend. De school is gevestigd in een daartoe verbouwd oud grachten huis, dat sedert 1884 dienst deed als ambtswoning van de geneesheer-di recteur van het Binnengasthuis. De bedoeling van deze school is, zo zei dr. Koets in zijn openingswoord, om jonge meisjes aan te trekken en voor te bereiden op een leeftijd dat zij nog te jong zijn om leerling-ver pleegster te worden, terwijl zij toch wel voor het verplegende werk roe ping voelen. De school zal de drie gemeenteziekenhuizen van Amster dam van adspirant leerlipg-ver- pleegster moeten gaan voorzien. FRANKFORT, 8-1. Een van de drie onderwaterzwemmers, die zich in het Hanaumeer, bij Frankfort, onder het ijs hadden begeven om foto's te maken, heeft dit waagstukje met de dood bekocht. Öe drie jongelui, in rubberpakken gekleed en zuurstof- flessen. bij zich, waren door een touw met elkander verbonden, terwijl het einde daarvan aan een paaltje bij het wak vastzat. Hoewel de achter blijvers op het ijs bemerkten dat het touw was losgeraakt, maakten zij zich niet ongerust en volgden be langstellend de verrichtingen van de drie mannen onder hun voeten, niet bemerkend dat deze het wak niet meer konden vinden en gebrek aan zuurstof kregen. Na geruime tijd gelukte het aan twee van de wanhopig' naar een uit weg zoekende duikers de ijskorst bo- yen hun hoofd te doorbreken. De 'derde was inmiddels door gebrek aan zuurstof overleden. ELISABETHSTAD, 10-1. Van be trouwbare zijde in Elisabethstad werd heden (donderdagmorgen) ver nomen, dat de Verenigde Naties in Kongo de order tot huisarrest voor president Tsjombe hebben herroe pen. Herdenkingsplechtigheid van Heidemaatschappij ARNHEM, 8-1. „Wij eren in de heer Lovink de voortrekker-pionier- doorztter-inspirator van onze maat schappij, en daarbij tevens al diege nen die met hun toewijding en ken nis deze instelling hebben doet uit groeien tot wat zij heden ten dage betekent:', heeft de voorzitter van de Nederlandse Heidemaatschappij, Jhr. dr. C. G. C. Quarles van Ufford in zijn toespraak bij de kranslegging aan hei borstbeeld van dr. H. J. Lo vink in Arnhem gezegd. Hij wees er op, dat de heer Lovink het is geweest, die het vertrouwen in de Heidemaatschappij wist op te wekken. De heer Lovink, in 1938 overleden, is behalve grondvester van het werk apparaat van de Heidemaatschappij ook de stichter geweest van het Staatsbosbeheer. Dc plechtigheid geschiedde ter in leiding van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Heidemaatschappij. Dit zal officieel worden herdacht op 29 januari a.s. H.M. de Koningin, die bescherm vrouwe is van dc Heidemaatschap pij. zal de herdenkingssamenkomst die dag bijwonen. PARIJS, 10-1. In een periode van climax in zowel de onderhandelingen over de gemeenschappelijke markt als de Frans-Amerikaanse betrek kingen ten aanzien van de toekomst van een verenigd Europa is woens dagavond de Amerikaanse ondermi nister van Buitenlandse Zaken, G. W. Ball, in Parijs aangekomen. De Engelse onderhandelaar E. Heath komt heden (donderdagavond) in de Franse hoofdstad aan. In Parijse kringen ziet men de vraagstukken van de Europese ge meenschappelijke markt, de opbouw van een Europese politieke unie en het Amerikaanse voorstel tot vor ming van een driemogendheden- kernmacht met Frankrijk en Enge land als drie onafscheidelijk ver bonden problemen. Men meent te weten dat generaal De Gaulle vindt dat de overeen komst van Nassau over de Polaris- raketten Engeland sterker dan ooit aan de Verenigde Staten verbindt en dat Londen daarom niet bereid zal zijn om met hart en ziel te wer ken voor een „evenwicht met de Verenigde Staten", waarover De Gauüe in 2ijn nieuwjaarsrede heeft gesproken, wanneer het eenmaal lid is van de E.E.G. Gevreesd wordt dat met Engeland het Trojaanse paard van Amerika wordt binnengehaald. Parijs meent dat het voornaamste doel van president Kennedy is aan de onafhankelijke atoommacht van Frankrijk een einde te maken, nu dit in Engeland al gelukt is. Er is een sterk vermoeden dat de Britse regering in het geheim overweegt de pogingen tot het verkrijgen van het lidmaatschap der E.E.G. op te geven. DEN HAAG, 8-1. Naar schatting hebben de tuinbouwers in het West- land dit seizoen reeds vijf keer zo veel kolen en olie gebruikt als bij een normale winter en de tuinders vragen zich af of deze extra be drijfskosten er straks ook uit zullen komen. Bij de strenge kou van de laatste .weken kunnen veel verwarmingsin stallaties er niet meer tegen op. Dan gaat in de tuinderswoningen de al armschei over. Technici zijn soms dag en nacht bezig om narigheden te verhelpen. Het gevaar dat planten door ge brek aan warmte afsterven is.niet denkbeeldig, vooral de vroege sla en ook wel jonge tomatenplanten heb ben van de barre weersomstandighe den te lijden. Hier en daar zijn al planten doodgevroren. Het kost de handelaren veel moei te alle tuindersbedrijven tijdig van voldoende brandstof te voorzien. Ongerustheid over E.E.G. DEN HAAG, 9-1. In zijn nieuw jaarsrede heeft dc voorzitter van het. Prcduktschap voor Zuivel, ir. B. van Dam, zijn ongerustheid uitgesproken over het uitstellen van het aanvan kelijk op 1 november j.l. vastgestel de tijdstip van invoering van het E.E.G.-zuivelbeleid. Bezorgdheid, zo zei hij, bekruipt de Nederlandse zuivelwereld bij het zien hoe nog tijdens het beraad over de gestalte die het gemeenschappe lijk zuivelbeleid zal moeten krijgen, geleidelijk alle goede bedoelingen worden ondergraven die in het ver drag van Rome zo fraai zijn geredi geerd. We zijn getuigen geweest van de deliberaüsatie van de boterinvoer in Italië; .de deliberaüsatie van de melkpoederinvoer in West-Duitsland, gepaard gaande met de instelling van een in zijn uitvoering tot ver bazing aanleiding gevend heffings stelsel; de meer dan treuzelende wij ze waarop Frankrijk kaasinvoercon tingenten vrijgeeft en de instelling van een later zelfs nog verhoogde heffing op de. invoer van kaas in België. Een ieder die zich realiseert dat 75 procent van de totale Nederland se melk-p'roduktie wordt afgezet bin nen de E.E.G. met inbegrip van Nederland zal zich realiseren dat zich aan de Nederlandse zuivel een drama dreigt te voltrekken. Scheepvaartbeyichten Willem Ruys, 8-1 te Malta. Zafra (t.), 9-1 van Suezknaal naar Lavera. Veerboten houden verbindingen met moeite in stand ZIERIKZEE, 9-1. .- Het personeel dat de verbindingen met Sehouwen- Duiveland in stand houdt, kampt met moeilijkheden, die ver buiten het normale vlak liggen. Als de strenge vorst nog enkele dagen aan houdt, gaat het er voor die verbin dingen somber uitzien. Deskundigen zijn van mening dat het niet' hele maal pessimistisch is het woord „iso lement" te laten vallen. Steeds meer ijs komt afzakken van de grote rivieren. Het vol schuiven met ijs van de veerhavens ,*,De Val" en Kats hangt af van het getij. Gis termiddag zat Kats een heel eind dicht, maar ernstiger nog is de si tuatie te Zijpe, waar een grote ijs vloer is te zien, waardoorheen de veerboot kreunend en krakend zijn weg zoekt naar de overkant. Er is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen dat het zo, niet lang meer Planten voor metaalwinning Na de uitvinding van de transis torradio is het metaal germanium bijzonder belangrijk geworden. Tien jaar geleden was men blij 500 kg. per jaar te kunnen maken; momen teel is de produktie enorm. Daarbij moet men wel bedenken dat het een zeldzaam metaal is. Om 1 kg. te pro duceren moet 'n zeer gro'te hoeveel heden uitgangsmateriaal worden be werkt. Mer. heeft echter ontdekt dat bepaalde planten in streken met bij zondere geologische eigenschappen een groot deel van dit werk kunnen overnemen. De planten nemen ger- maniumhoudende zouten op in sten gels. en bladeren. De planten worden nu in het groot verbouwd, gedroogd en gewonnen, aldus „Landbouwdo- cumentatie". Wie weet is de tijd niet ver meer dat de landbouwer zich in tensiever met de bouw van dit soort gewassen gaat bezighouden. Het zal de keuze van de gewassen zeker ver ruimen met alle voordelen die daar aan zijn verbonden. kan doorgaan. Met name het varend materieel loopt erge slijtage op en bovendien kan het ijs min of meer plotseling samenkoeken, zodat het met va:-en i9 gedaan. Alleen ijsbrekers kunnen dan nog een geul tevoorschijn toveren. Of het zover zal komen? Het antwoord is aan De Bilt. de brandweer het raadzaam achtte de kachel uit het pand te verwijde ren. ZIERIKZEE: Cabaret Tinge! Tangel Het cabaret Tingel Tangel van Marijke en Sieto Hoving komt, onder auspiciën van de Z.V.U. op vrijdag 18 januari in de Concertzaal te Zie rikzee, met het programma: „Laat ze maar praten", het zevende program ma dat door Tingel Tangel op de planken wordt gebracht. Brandje in café Woensdagavond werd de brand weer ge-alarmeerd voor een begin van brand in café „De Bierhal" aan het Kraanplein. Het bleek dat in het pas gerestaureerde café een kachelpijp te dicht langs een houten wandbedekking leidde, zodat door oververhitting het paneel ging bran den. De brandweer bestreed het ge vaar met enkele nevelstoten. Later bleek dc kachel opnieuw te dicht bij het houten beschot Ie slaan, zodat ADVERTENTIE Met grote blijdschap en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje JOZIAS MARINUS (Jos) J. C. DE GLOPPER J. J. DE GLOPPER- DE WITTE KEES JOKE Ellemeet, 9 januari 1963 Hogeweg 3 Tijdelijk: Dijkweg, Seroos- kerke. BURGH Gevallen Een der bestuursleden van de ijs- club, de heer C. B. kwam dinsdag middag zodanig op de ijsbaan ten val, dat hij een bloedende hoofdwon de moest laten hechten door de plaatselijke geneesheer. HAAMSTEDE Valpartij Vorige week kwam de heer Alb. H. met zijn brommer ter hoogte van de vlasfabriek ten val. Na gemaakte foto's blee:k dat zijn kaakbeen was gebroken. Hij werd in het Zweedse Rode Kruis ziekenhuis te Zierikzee opgenomen. MIDDENSCHOUWEN De bevolking in 1962 Het zielental van de gemeente Middenschouwen nam in het afgelo pen jaar toe met 6. Op 31 december 1961 bedroeg het aantal ingezetenen 2037 (1077 mannen en 960 vrouwen). Dit aantal vermeerderde door ge boorte met 39 (26 mannen en 13 vrouwen) en door vestiging met 87 (44 mannen en 43 vrouwen); het ver minderde door overlijden met'17 (II mannen en 6 vrouwen) en door ver trek met 103 (54 mannen en 49 vrou wen). Op 31 december 1962 bedroeg het inwonertal dus 2043 (1082 man nen en 961 vrouwen). Er werden 9 huwelijken voltrokken, er werd 1 echtscheiding ingeschreven. BROUWERSHAVEN De bevolking in 1962 Op 1 januari 1962 bedroeg het aan tal inwoners 3495 (1760 m. en 1735 v.). Dit aantal vermeerderde door geboorte met 61 (38 m. en 23 v.) en door vestiging met 107 (44 m. en 63 v.). Het aldus verkregen aantal ver minderde door overlijden met 39 (22 m. en 17 v.) en door vertrek met 187 (88 m. en 99 v.). Het aldus verkregen aantal bedroeg 3437 (1732 m. en 1705 v.). Bovengenoemde cijfers zijn voor lopig. OOSTERLAND In het bericht betreffende de burgerlijke stand van de gemeente Duiveland, in het nummer van j.l. maandag, is een fout geslopen. On der de rubriek „Gehuwd" staat ver meld het echtpaar P. J. van der Werf-C. Pankow te Oosterland. Dit moet zijnOuwerkerk. selijke muziekvereniging „Ooster- lands Fanfare", haar jaarlijkse uit voering te geven in de Conferentie- kamer, o.l.v. de directeur de heer J. Capelle. Als naar gewoonte zal er weer een toneelspel worden opgevoerd, waar aan een tiental personen (vijf dames en vijf heren) zullen meewerken. Na afloop van het stuk (een vrolijk spel in drie bedrijven), getiteld: „Welkom binnen", zal de boerenkapel optre den. Ten besluite zal er dansmuziek worden gegeven door de plaatselijke „The Musical Band". BRUINISSE Cursus Veilig Verkeer Het bestuur van de afdeling Brui- nisse* van het Verbond voor Veilig Vericeer zal, bij voldoende deelname, wederom een uit zes lessen bestaan de verkeerscursus geven. De cursus avonden zullen worden gehouden iedere donderdagavond van half 8 tot half 10, in het Ned. Herv. Ver enigingsgebouw te Bruinisse. De eer ste cursusavond wordt gehouden op 24 januari a.s. Docent is de adju dant-groepscommandant der x'ijkspo- litie de heer A. Pipping. Hulpactie voor vogels Ook in Bruinisse is een aktie ge start om de hongerende vogels te helpen. De promotors zijn de heren M. Verspoor en P. Okkerse. Op de scholen te Bruinisse zijn vaten ge plaatst waarin etensresten, maar vooral ook graan, grit en ander voer kunnen worden gedeponeerd. Ge noemde heren1 zorgen dan voor de verspreiding op plaatsen waar veel vogels in de polder voorkomen. Ge hoopt wordt dat de ouders aan de schoolkinderen het gevraagde zullen verstrekken. De woningbouw in 1963 De plaatselijke aannemers c.q. metselaars en timmerlieden zullen in 1963 van voldoende werk verzekerd zijn, nu pit Den Haag bericht is ge komen, dat de 21 bejaardenwoningen en 14 woningwetwoningen die zullen worden gebouwd in plan West, ter vervanging van de noodwoningen in 1963 zullen mogen worden gebouwd. Over deze woningen en de daar aan verbonden maximum prijs per kubieke meter is al veel te doen ge weest. Thans is tussen het ministerie van wederopbouw en volkshuisves ting enerzijds en de gemeente Brui nisse en de plaatselijke aannemers anderzijds zo goed als overeenstem ming bereikt. Autobotsing op veerplein Bij het parkeerplein voor de aan legplaats van de veerpont te Zijpe is een auto, bestuurd door de heer Koelewijn uit Bruinisse, in botsing gekomenamet een met kolen beladen auto van de R.T.M., die de kolen voor de veerpont aanvoerde. De volkswagen werd beschadigd. Uitvoering fanfarekorps Op vrijdag- en zaterdagavond, 11 en 12 januari A.s,, hoopl onze plnnt- Straatschenderij Nadat de opvarenden van enkele tankers van de firma Van Ommeren, liggende in de vluchthaven, reeds vorige avonden aan de vluchthaven te Zijpe straatschenderij hadden ge pleegd, werd zaterdagavond bij de sigarenwinkelier C. Jumelet een lege bierfles tegen de deur gekeild, waardoor in deze deur een gat ont stond. Tegen de dader van dit „bra- voerstuk", de matroos A. J. K. uit Den Haag, werd proces verbaal op gemaakt. DIVERSE BERICHTEN WASHINGTON. President Ken nedy is van een vacantie in Palm Beach te Washington teruggekeerd, waar woensdag het congres zijn nieuwe zittingsjaar begon. LONDEN. In Engeland zijn nog meer dan 20 hoofdwegen door sneeuw en ijs geblokkeerd. Bij Ric- carton moest met dynamiet een sneeuwmassa opgeruimd worden die een spoorlijn van Londen naar Edin- burg versperde. Uit hefschroefvlieg- tuigen is veevoeder uitgeworpen voor geisoleerde kudden. Volgens het blad „Flight Inter national", dat woensdag in Londen is verschenen, zijn vorig jaar bij vliegtuigongelukken over de hele wereld 1.454 personen omgekomen. In 1961 waren dit er 1.258. Voor de eerste maal is het aantal doden per honderd miljoen passagiersmijlen minder dan één. De Amerikaanse gezant in Sofia, mevrouw Eugenie Anderson, heeft woensdag in Washington gezegd, dat in Bulgarije veranderingen zieh aan het voltrekken zijn, die zouden kun nen leiden tot een verbetering van de betrekkingen met de Verenigde Staten. De secretaris-generaal van de V.N., Oe Thant, heeft in gelijklui dende brieven aan de V.S. de Sow- jet-Unie en Cuba uiting gegeven aan zijn vértrouwen, dat de drie landen zich zullen onthouden van „iedere aktie, die op enige wijze de toestand in het Caraibische gebied zou kun nen verergeren". Vijf rebellen, die vorig jaar ja nuari hebben getracht president Soe- karno in Makassar (zuid-Celebes) te vermoorden, zijn terechtgesteld door een vuurpeloton.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5