Rook worst Oploskoifie If9 Albert Heijn P. BEZUIJEN Brandaris Lekkere pittige zware shag G. J. Wilbrink RUBBER KAPLAARZEN Diepvriesgroenten nu razend goedkoop! Kruideniersbedrijf D. Joppc Spaar PMC-premies met wat u bespaart als u bij Albert Heijn winkelt. AH-prijzen schelen zóveel dat de PMC-premies u vanzelf in de schoot L En met elke premie bespaart u nog eens een fiks bedrag... Stap morgen MENUTIP Gelderse 89 Zuurkool Premie-van-de-Moond STRIJK TAFEL 29.- Hele Siam Rijst r=,2~" 89 AH-Vacuum-Koffie Pjoer-rol 3 Kom ook naar Verloofd: HERDIE HANSE en GOVERT DE VRIEZE Noorclwelle, 16 januari 1963 ..Lockershof", 4 Lagezoom 6 Gelegenheid tot feliciteren van 4.00-5.30 uur bij mevr. Lokker-v. d. Zande. Met diepe droefheid geven wij kennis van het plotse ling overlijden van onze lieve zuster, behuwdzus ter en tante ANTHOMA MFRLE geboren SCHOULS in de leeftijd van 36 jaar P. A. SCHOULS L. C. SCHOULS-SCHOT LÉONNE A. SCHOULS J. H. SCHOULS- VAN SCHOUWEN Zierikzee, 7 januari 1963 Met diepe droefheid geven wij kennis van het plotse ling overlijden van onze geliefde schoondochter er schoonzuster ANTHONIA MERLE geboren SCHOULS in de leeftijd van 36 jaai J. MERLE J. K. MERLE-BAKKER G. MERLE K. MERLE Zierikzee, 7 januari 1963 Met leedwezen geef ik u kennis van het overlijden van mevrouw A. C. LENDERINK- VAN DER VLIET op 5 januari 1963, in dc ouderdom van 75 jaar. Op verzoek van de over ledene heeft de crematie op 10 januari 1963 in alle stilte plaats gevonden. „Rustenburg" Schuddebeurs bij Zierikzee Dr. R. A. VAN DER VEER Stationstraat 1 Dalen (Drente; De heer en mevrouw mr. C. J. B. DU CROO-VOGELEN- ZANG zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwen sen ter gelegenheid van de jaarwisseling en bieden we derkerig gaarne hun beste wensen voor 1963 aan. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en over grootvader CORNELIS VAN KLOOSTER in de ouderdom van ruim "3 jaar Renesse: p W. HOOGERHUIS- VAN KLOOSTER •7. HOOGERHUIS W. P. JANSE- VAN KLOOSTER D. W. JANSE J. M. VAN KLOOSTER- K. D. VAN KLOOSTER JONKER Klein- en achterklein kinderen Renejse, 9 januari 1963 Wilheinraviweg 6 Ce begrafenis zal plaats hebben zaterdag 12 jan a.s., des namiddags 2 uur fantastisch eenvoudig eenvoudig fantas' \h Vraagt vrijb'ijvend demonstratie bij Korte St. Janstraat 1-4 Telef. 2923 - Zierikzee U kunt dan rekenen op een vlotte aflevering Ring 10, Burgh-Haamstede (Zld) Hier Uw speciaal adres voor de betere kleuren: ZWART en WIT verschillende merken in alle maten DAT is een buitenkansje in deze dure wintered! Bovendien gauw klaar en vlug gaar - en geen vuile vingers van groenten schoonmaken ANDIJVIE gezinspak van 700 gram van 1,10 voor 0,87 BOERENKOOL gezinspak van 700 gram van 1,voor 0,80 SPINAZIE gezinspak van 650 gram van 1,16 voor 0,98 SPINAZIE van 0.95 voor 0,75 Kenners vinden onze loempia's verrukkelijk 35 cent per stuk Spaart onze dubbeltjes-coupons! Deze geven U veel ongekende voordelen Bijvoorbeeld: een spaarbricf van f 40,brengt voor U na afloop HONDERD GULDEN op! Koopt uw kruidenierswaren in onze zaak! U kunt dan ook gebruik maken van onze aanbiedingen Sinds 1831 Poststraat 31 - Zierikzee - Tclcf. 2067 Voor de vele gelukwensen en blijken van belangstelling, ontvangen bij mijn 25-jarig arts-jubileunm in Zierikzee, wil ik gaarne op deze wijze mijn hartelijke dank uitspre ken. Ook voor de ter gelegen heid van het nieuwe jaar ont vangen goede wensen danken wij hierbij zeer hartelijk. Wij bieden gaarne onzerzijds al len de beste wensen voor 1963 aan. C. M. VAN HOORN, arts J. VAN HOORN-DE RONDE De heer en mevr HEERING- MIDDELBERG danken har telijk voor de vele gelukwen sen welke zij bij de jaarwis seling mochten ontvangen en bieden wederkerig de hunne aan. De heer en mevrouw DE PUTTER-VAN BENDEGEM zeggen hartelijk dank voo- de zeer vele goede wensen bij de jaarwisseling ontvan gen, en bieden wederkerig dr hunne aan. C. M. VAN HOORN AFWEZIG: 10 en 11 jan. a.s. Spoedgevallen: dr. Bontkes. Begin moigen! 250 GRAM Mager Zuurkoolspek 250 gram 79 Casseler-rib dikke plakken 100 gram 69 Pittig als het ritme van de Bongo-trom BONGO pot 50 gram Slagroom Bear Brand tijdelijk 2 blikjes 1.69 Koffiemelk 3 blikjes 89 Soepgroenten Erwtensoep Gerookt Vet Spek met worst 2 blikjes NU 39 heel blik 89 500 gram 99 Mandarijntjes Geisha blik 89 Aardbeien op sap blik 59 Puddingsaus Tova 6 smaken fles 65 METALEN Crème gemoffeld buisstaal verstelbaar voor 4 hoogten Bestelnummer 675 CLUBPRIJS in PMC-chequos Vergelijkbare winkelwaarde 44.30 Joegoslavische GOULASH BLIK 1.4» de meest verse koffie van alle vacuumblik 250 gram Vol-aromatisch-goudmcrk 1.72 I Mild-geurig-groonmcrk 1.45 Mild-krachtig - roodmerk 1.45 Pittig-paarsmerk 1.20 Originele Engelse 65 cakerol met jani Onvoorwaardelijke Kwaliteitsgarantie. Wanneer u enig AH-artikcl niet élke cent waard acht die u ervoor hebt betaald, dan wordt u door Albert Heijn het volle bedrag vergoed. Prompt... zonder enige bedenking. OPROEPING Allen die iets verschuldigd zijn aan - of te vorderen hebben van - de heer JO HANNES HENDRIKSE, ge woond hebbende te Zierik zee, Driekoningenlaan 4, er overleden te Zierikzee op 1! december 1963, wordt ver zocht daarvan opgave te do vóór 1 februari 1963 ten kan tore van notaris VAN DEI ENDE te Zierikzee. SVCCESJES Te koop: Een kalfvaars, J. A. Klompe. Dreischor., I.pr.st.z. ,,Koelstra" kinder wagen. - Mevrouw Dankers d'Aillystraat 44, Zierikzee. I.g.st.z. vulkachel, geheel na gezien. M. W. de Bruine. Wil genmeet 13, Renesse. Twee nuchtere, goede stier- kalveren. M. dc Ruijter, Bar telsweg 2, Kcrkwerve. Krielkippen Bij St. van der Wekken, Grachtweg 4, Zie rikzee. re koop gevraagd: Slaehtkonijnen, slachtkipper en geiten. M. de Reus, Nieu- werkerk, telef. 319. !o:.»p! gevraagd Hulpje van 9 tut 12 uur. Mevr. ,T. C. Jonker-Grooss. Bedddweeg 11, Zierikzee. Diversen: Gevraagd voor vijf dagen p. week: net kosthuis, alleen voor warme maaltijd, voor man van middelbare leeftijd Brieven onder no. 1733 aan het bureau van dit blad. Wij hebben weer een prima iisbaan op de zoute grach* te Zierikzee! De baanvegers Ook voor wille kaplaarzen is uw adres: P. Bezuijen, Zie rikzee, telef. 2164. Oók in behang zijn wij ruiir gesorteerd. D.e collectie 196S biedt een ruime keuze. Res tanten tegen verlaagde prij zen. „Verf en Kleur", Meel- straat 40, Zierikzee. "as-aanstekers: Ronson, Sil ver Match, Rowenta, My- flam, Consul, Powerflame, tranche, Polly Fendor, Sim, Poppell, K.W. - U ziet alle gas-aanstckers bij sigaren magazijn D. C. Viergever hock Kraanplein Zierikzee Weststraat Haamstede. Enorme sortering postzegels, sigarenbandjes, lucifermer- kcn. Sigm. D. C. Viergever, hoek Kraanplein, Zierikzee. Uw speciaal adres voor alle soorten rubberlaarzen is nog steeds: P. Bezuijen. Zierik zee, telef. 2164. Ter dekking: een Vlaamse Reus, van 14 pond. J. P. van T.eenen, Hoogeboomseweg 8, Duivendijke. Zaterdag a.s. geeft „Vcloci- tas" een uitvoering in „Het Dorpshuis" te Serooskerke.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 4