FRIESCHE VLAG GOUDBAND Tsjombe bindt in "de fles waar méér in zit" Blue jeans en petticoats CONCERTZAAL «t BIOSCOOP1 U J ZATERDAG 12 JANUARI - 8 uur ZONDAG 18 JANUARI - S uur .'bezoek ook MONDRAGON VERGADERING IJSCLUB „RENESSE" Energieke poging te, komen tot eigen schaatsbaan RENESSE, 7-1. Deze week hield de IJsclub Renesse in hotel „Het Wap envan Zeeland", onder voorzit terschap van de waarnemend voor zitter. de heer S. W. van den Hoek, een ledenvergadering, waarvoor gro te belangstelling bestond In zijn welkomstwoord richtte hij zich in het bijzonder tot de gemeente-secre taris, de heer J. W. de Jonge en de Vertegenwoordiger van de Stichting Renesse, de heer S. Rosmolen. De voorzitter sprak er verder zijn vol doening over uit, dat in tegenstelling met de tot nu toe in het zeven-jari ge bestaan van de vereniging gehou den vergaderingen de opkomst van de leden uitstekend is te noemen. Door de matige opkomst van de leden in het verleden is er tot heden nog niet veel terecht kunnen komen van het hoofddoel namelijk te komen tot een eigen schaatsbaan om zo doende de schaatssport in breder verband te kunnen bevorderen. Stap pen zullen moeten worden onderno men om uit deze impasse te komen, aldus de voorzitter. Als belangrijkste punten noemde hij hiervoor: a. orga nisatie; b. meer aktie van de leden'; c. het verkrijgen van de financiële middelen; d. medewerking van der den. Op al deze punten heeft het in het verleden nog al gemankeerd. De voorzitter wekte de vergadering op om gezamenlijk de mogelijkheden op deze vergadering onder ogen te zien om deze doelstelling te kunnen ver wezenlijken. Uit de notulen bleek dat in 1960 geen contributie was geïnd bij de le den. De vergadering was hierover de mening toegedaan dat naast de pen ningmeester het gehele bestuur me de verantwoordelijk was. Vervolgens werd het reglement, dat door de ge ringe opkomst van de leden nog niet vastgesteld kon worden onder de loep genomen. De vergadering was in zijn geheel tegen de hierin ver melde vriie verkiezingen bij het pe riodiek aftreden van een bestuurslid. Voor de vergadering zullen hiervoor eventueel tegenkandidaten moeten worden gesteld. Voor het stemrecht van de leden werd een duidelijker omschrijving verlangd, terwijl de contributie moet worden vastgesteld door de algemene vergadering. Uit de ingekomen stukken bleek dat de heer H. de Roo zich niet meer beschikbaar stelde als penningmees ter. Het natuurbad Verder werden de voorwaarden ter kennis van de leden gebracht waaronder de Stichting Renesse het natuurbad beschikbaar stelt. Voor het betreden van de baan moeten een waarborgsom van f 100,- wor den gestort voor de eventuele scha de welke kan worden toegebracht aan beplanting en afrastering. Ten alle tijde houdt de Stichting zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de vergunning in te trekken. Verder zal er reddingsma- terieel aanwezig moeten zijn als er wordt geschaatst. Door de vergade ring werd hierna gevraagd naar de redenen van het ibedanken van de penningmeester. De voorzitter deel de hierover mede dat geen opgaaf van redenen is opgegeven. Wel is uit een mondeling onderhoud gebleken dat de inning van de contributie veel bezwaren met zich mede bracht. De waarnemend penningmeester de heer A. Dorreman gaf vervolgens een overzicht van de financiële toestand van de vereniging. Daar de beschei den van de penningmeester nog al onoverzichtelijk waren konden hier over nog geen nadere mededelingen worden gedajin en kon alleen het aanwezige saldo worden genoemd. Over 1962 bracht de heer Dorreman een uitvoerig verslag uit, wat even eens een batig saldo te zien gaf. Financiële warboel Sinds 1959 bleek een waarborgsom van f 100,nog in het bezit te zijn van de Stichting Renesse. De heer Rosmolen deelde mede dat herhaal delijk zowel bij de penningmeester als bij de toenmalige voorzitter de heer Dekker is aangedrongen op af wikkeling door de Stichting. Hoewel in 1956 werd besloten de aanwezige '.financiën bij een bankinstelling te storten, bleek dit op onbegrijpelijke redenen achterwege te zijn gelaten. De vergadering toonde zich zeer ont stemd over de grove nalatigheid wel ke hieruit bleek. Voorgesteld was door een commissie een financieel rapport te laten opmaken wat bin nen enige weken in een nieuw uit te schrijven vergadering ter tafel kan worden gebracht. Tot leden van deze commissie werden 'benoemd de he ren J. Dalebout en C. Wandel met als plaatsvervanger de heer J. Ver boom. Door de conflictsituatie wel ke door een en ander is ontstaan girjg de vergadering niet akkoord met het voorstel van een aantal bestuursle den om af te treden. Tot de eerst volgende vergadering, binnen epige weken, zullen zij hun funktie moeten blijven veiwullen. Bestuursverkiezing- In plaats van de naar elders ver trokken voorzitter de heer K. Dek ker en het bedanken van de heer H. de Roo werden tot 'bestuursleden gekozen de heren A. de Rijke en W. Kooman. Mot grote meerderheid werd de heer S. W.- van den Hoek gekozen tot voorzitter. Deze gaf hier na een uitvoerig overzicht over de werkwijze zoals het bestuur die had gedacht om de- 136 leden tellende vereniging beter te laten marcheren. Met alleen papieren leden kan, aldus de voorzitter, geen vereniging in stand worden gehouden. Als men werkelijk iets zal willen bereiken zal een ieder zich hiervoor moeten in spannen. Voor de te vorprten baancommissie gaf Zich een behoorlijk aantal leden op. Daar de huidige contributie-re geling weinig bevrediging schenkt, zal het bestuur op de eerstvolgende vergadering met een omlijnd voor-" stel 'ter tafel komen. Voor het ver krijgen van een eigen ijsbaan werd de aandacht gevestigd op het oefen terrein op het sportterrein. Met wei nig kosten is het mogelijk hier een ijsbaan aan te leggen, die met gerin ge kosten zou kunnen worden ver licht. Daar door de 'geanimeerde be sprekingen het sluitingsuur reeds was overschreden werd de rondvraag aangehouden tot de binnenkort weer te beleggen vergadering. SPORT SCHAKEN Zierikzeesche Schaakvereniging Van de op dinsdagavond gespeelde wedstrijden van de Zierikzeese Schaakvereniging zijn de uitslagen als volgt: dr. J. J. Westendorp Boerma-C. Nolet 1-0; R. Huneman-C. F. van Overbeke 1-0; J. J. van den Ende* M. de Raat 1-0; ir. J. J. Elzerman- J. Bevelander 1-0; O. E. Vleeshou'- wer-A. J. Scheele 0-1. Om het Zeeuwse kampioenschap De schaakkampioen van Zeeland de heer J. J. van den Ende uit Zie- rikzee zal dit jaar in de hoofdklasse zijn titel moeten verdedigen tegen ir. J. .J. ElZerman. Zierikzee; J. J. M. Gommers, Sluiskil; J. Hoogstrate, Vlissingen; C. M. Jansen. Kruinin- gen; J. Jansen, Vlissingen; A. M. Verspoor, Middelburg en W. J. Wij nen, Middelburg. MICROKORFBAL Dc micrc-compctitie van de S.D.K.B. Voor de micro-korfbalcompetitie van de Schouwcn-Duivelandse Korf bal Bond, waarmee a.s. maandag 14 januari in hel gymnastieklokaal te Nieuwerkerk zal worden gestart, be staat van de zijde van de korfbal verenigingen op ons eiland grote be langstelling. In totaal zullen er 20 achttallen, vijf meer dan verleden jaar, aan de competitie deelnemen, waarbij alle verenigingen, op Dosko na, met één of meer achttallen zijn vertegenwoordigd. De achttallen zijn ingedeeld in vier groepen te weten: groep I: Burgh, WIK, Brouwers haven, Zeemeeuwen en SKNWK; groep II: Burgh II, WIK II, Zwa- luwen-Stormvogels-combinatie, Uni- tas en Velocitas; groep III: SVOWK, NO AD, Brou wershaven II, Zwaluwen-Stormvo- gels-combinatie II en SKNWK II: groep IV: Burgh III. WIK III, DES, Renesse en Unitas II. Naar wij vernemen heeft de korf balvereniging „N.O.A.D." uit Drei- schor alsnog besloten om deel te ne men aan het micro-korfbaltournooi, dat de S.D.K.B. te Nieuwerkerk en Zierikzee organiseert. De blauw-wit- ten zullen met één achttal deelne men. De mogelijkheid bestaat, dat reeds volgende week de eerste wed strijd gespeeld kan worden. Burgh naar landskampioenschappen ZIERIKZEE. - Naar wij uit sport kringen vernemen zal het microacht tal van de sportvereniging „Burgh" deelnemen aan het tournooi om het kampioenschap microkorfbal van Nederland voor zaterdagteams. Dit tournooi wordt op zaterdag 16 fe bruari te Rotterdam gehouden. De organisatie berust bij de Rotterdam se Korfbalbond (R.K.B.). Zoals be kend werd „Burgh" vorig jaar mi crokampioen van de S.D.K.B. en dit kampioenschap houdt tevens in dat men aan de wedstrijden om het landskampioenschap mag deelne men. „Burgh" zal uiteraard deze kans niet voorbij laten gaan. DEN HAAG. De Eerste Kamer heeft zonder hoofdelijke stemming de wet op de bejaardenoorden goed gekeurd, die het toezicht regelt op bejaardenoorden, waarin 60 tot 70 duizend ouden van dagen, 6 a 7 pro cent van de Nederlandse bevolking van 65 jaar en ouder, zijn gehuis vest. ELISABETHSTAD, 9-1. President Tsjèmbe van Katanga heeft ken baar gemaakt te willen meewerken aan het plan van de Verenigde Na ties tot hereniging van Kongo. Tsjcmbe gaf een verklaring uit waarin hij zei: „Ik ben naar Elisa- bethstad teruggekeerd met als enig deel de rust en vrede voor Katanga en zijn bevolking zo spoedig moge lijk te herstellen. Teneinde opnieuw bloedvergieten en nutteloze vernieti ging te voorkomen, is een snelle uitvoering van het herenigingsplan noodzakelijk. Het is duidelijk dat ik mü in deze omstandigheden zal ont houden van verklaringen tegen de Verenigde Naties. Kaart van Nasser HEERENVEEN, 9-1. Een leer- i' ling van een kweekschool uit i' Joure heeft dit jaar 'n nieuw- i1 jaarskaart. van president Nas- i' ser van Egypte ontvangen. i1 Ongeveer vijf jaar geleden i1 heeft de toen 14 jaar oude H. I1 de With brieven gestuurd naar I1 vele staatshoofden met het. i1 verzoek hem postzegels te zen- 1 den. Hj; is namelijk een ver- woed postzegelverzamelaar. i Onder meer v>an president (i Nasser heeft, hij toen postze- ,i gels gekregen. Ook kreet] hij, ,i onder meer, een gunstig ant- (i woord van president Eisenho- (i toer. Nu, vijf jaar later, werd de ktvekeling irerrast met een (i kaart van president Nasser |t met de beste loensen voor Kerstmis en nieuwjaar. Het. is J een dubbele kaart mei èen ,i Egyptische en 'n Engelse tekst. 1 Op de achterzijde staat de na tionale vlag van Egypte. ADVERTEREN DOET VERKOPEN MICHAEL COHNORS JOHN ASHLEY muSt i. Een tot het uiterst opgevoerde spanning beleeft men in deze l'ilm, over een bataljon, dat tot de ondergang is gedoemd! Toegang: 14 jaar ZONDAG 13 JANUARI - 3 uur met: Elke Scmmer - Adriano Selentano en Chet Baker De Italiaanse Elvis Presley en vele andere sterren uit de Shwobusiness in een vrolijke, moderne show film, waarin men alles vindt om eens goed uit te zijn! Toegang: alle leeftijden Er zijn veel soorten koffiemelk! Maarniet voor niets is "Friesche Vlag" GOUDBAND de meest gebruikte koffiemelk in Nederland, Een klein scheutje in het heerlijke kopje koffie, zoals dat zet, Mevrouw, en proef maar: dat is een Zondags kopje koffie waar mee U Uw man en Uw gasten echt kunt verwennen!" 31% VASTE MELKBESTANDDELEN d.w.z. méér voedzame opbouwstoffen waar u niet dik van wordt en zuinig in het gebruik dank zij de hoge concentratie. Verkrijgbaar in flessen van 1/4 liter (270 gr.), 0,4 liter (432 gr.), 1/2 liter (540 gr.), en 1/1 liter (1080 gr.) Qnweerstaandebare charme in een vrolijke. moderne muziekfilm! Toegang: alle leeftijden tlKMUlllMitHHB BOM ZATERDAG 12 JANUARI - 8 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 3