KSüDampo DE K.L.M. Enorme scharen ontdekt op grote rivieren Kolenindustrie weinig toekomst Geen terugslag in conjunctuur Herdenkingsdienst op 1 'februari LAATSTE NIEUWS Paradijs werd hel Dat is Bandoeng Het Schoutveti'Duivelandse voetbal in 1962 TUEEDE kamer Wanneer w|) de presetaties van de Schouwen-Duivelandae voetballers in het achter ons liggende jaar nog eens onder de loupe nemen, dan moeten wij helaas constateren dat, in zün geheel bezien, het spelpeil nog steeds een dalende lijn te zien geeft. Dit is een probleem waarover een aantal serieuze clubbesturen zich nu al ge durende een aantal jaren het hoofd breken. Dat deze verenigingen naar hun vermogen niet alles in het werk hebben gesteld om hierin verande ring te brengen, kan moeilijk worden gezegd. Dure lichtinstallaties werden cp de sportterreinen geplaatst, waar bij in de meeste gevallen kosten noch moeite werden gespaard om de trai ning onder deskundige leiding te la ten geschieden. Wie nu gedacht heeft dat al de moeite en offers welke hier voor moesten worden gebracht, ver disconteerd zouden worden in de te boeken resultaten, is wel bizonder bedrogen uitgekomen. Op een enkele incidentele uitzondering na tonen de spelers totaal geen belangstelling en ambitie om hun conditie te verbete ren. Los nog van het feit dat praktisch Iedere vereniging bij tijd en wijle te kampen heeft met het vertrek van jonge krachten (gebrek aan emplooi) is het gebrek aan voldoende animo en clubliefde het hoofdmotief van de impasse waarin ons voetbal zich momenteel bevindt. Verandert de mentaliteit van onze voetballers niet dan kan moeilijk worden verwacht dat binnen afzienbare tijd een gun stige wending tegemoet kan worden gezien. Natuurlijk zijn er nog ver enigingsbesturen die een schrikba rende nonaktiviteit aan de dag leg gen, waarvan moeilijk resultaten kunnen worden verwacht. Het spe ler. van de competitiewedstrijden en een enkele vriendschappelijke ont moeting, als men nog het verzoek hiertoe krijgt, vormt het gehele re pertoire. Helaas zijn er nog een aan tal verenigingen welke een nood lijdend bestaan hebben. Het arsenaal waaruit deze verenigingen hun spe lersmateriaal moeten putten is zo sumier, dat aan het bestaansrecht ten zeerste moet worden getwijfeld. ^Slechts een fusie zou in deze geval len een oplossing zijn welke alleen kan worden toegejuicht. Bij voorbaat zijn wij er van overtuigd dat hier mede op een aantal zere tenen ge trapt wordt, daar men het nog steeds niet kan opbrengen zich bui ten het eigen kleine kringetje te be wegen. Het devies „eendracht maakt macht" is zeker ook in de sport van toepassing, daar een groter en sterker geheel meer mogelijk heden geeft voor de sportbe oefenaars. De prestaties Wat zijn nu de prestaties geweest van onze elftallen? Voor Brouwers haven bleek de opgaaf in de K.N.V. B. veel te zwaar en na één seizoen keerden de zwart-witten weer terug naar de afdeling Zeeland. In de nieuw gevormde le klas van de af- Ingezonden mededeling deling ondervindt Brouwershaven nog steeds de terugslag zonder één enkel winstpuntje wordt momenteel de laatste plaats ingenomen. Zierik- zee, dat zijn elftal zoveel mogelijk probeert te verjongen, kwam over het geheel genomen niet boven de middelmaat uit. Ook dit seizoen gaat het de rood-zwarten nog niet voor de wind, zodat een spoedige terug keer naar de 3e klas nog niet mag worden verwacht. Burgh begon 1962 op indrukwekkende wijze, door zelfs de sterkste tegenstanders aan haar zegekar te binden. Bij het begin van het nieuwe seizoen was hier even wel niets meer van te ontdekken en meer dan een plaatsje in de midden moot zit er ook deze maal niet in. Het debuut van MEVO in de K.N. V.B. was ook niet bepaald indruk wekkend, daar genoegen moest wor den genomen met de rode lantaarn. Gelukkig werd voor de Zierikzeeë- naars de degradatie niet toegepast, waardoor zij het dit seizoen nog eens over mochten doen. Tot nu toe toon de MEVO zich bijzonder wispelturig, door goede wedstrijden af te wisse len met bar slechte. Hoewel de laat ste plaats niet wordt bezet, is het sein „wees op uw hoede" nog steeds van toepassing op de oranje-witten. In de le klas van de afdeling (zon dag) werd Renesse zonder veel moei te kampioen, maar in de strijd voor de promotie moest het de eer laten aan Aardenburg. In de huidige le klas, welke aantrekkelijker is ge worden door het opnemen van clubs uit Zuid Beveland en Walcheren, slaan de duinbewoners geen gek fi guur al staat hen nog een zware taak te wachten. Dreischor boekte thuis een paar aardige succesjes, maar evenals voor Zierikzee II en Brou wershaven valt het voor de club'uit Dreischor niet mee zich boven de buiten-eilandelijke verenigingen uit te werken. AMSTERDAM, 9-1. - Binnenkort zal de heer E. H. Larive, direkteur van de K.L.M. en voorheen direkteur van Shell Tankers N.V., bij de Ned. Redersvereniging een voorstel indie nen om te komen tot een nauwere samenwerking tussen „de reders ter zee en de reders in de lucht". Dit met name voor wat betreft de ver tegenwoordigingen en kantoren in het buitenland- De heer Larive zei dit tijdens een bijeenkomst van de Ned. Redersver eniging in het gebouw der K.N.S.M., waarin van hem afscheid werd ge nomen als bestuurslid dezer vereni ging. Frans-Nederlandse vriendscliapsweken 1963 DEN HAAG, 9-1. Van 18 oktober tot 2 november zullen in Rotterdam en in Amsterdam, onder ere-voor- zitterschap van Z.K.H. prins Bern- hard, de Frans-Nederlandse vriend- schapsweken worden gehouden met artistieke, culturele en commerciële manifestaties van een tot nu toe on bekende omvang. Deze Frans-Neder landse vriendschapsweken, hebben tot doel de banden tussen beide lan den nauwer aan te halen door het intensivering van de uitwisseling op artistiek en cultureel gebied en door het opvoeren van de goederenstroom. De vogels krijgen het zwaar SCHIPHOL, 9-1. Op een verken ningsvlucht, die twee vogeldeskun digen, de bioloog A. A. Blok, en de secretaris van de Nederlandse ver eniging tot bescherming van vogels, K. Zweeres, voor het comité winter- voeding vogels met een „Cessna" van de dienst luchtvaart van het korps rijkspolitie hebben gemaakt, zyn er tienduizenden duikeenden en water hoentjes aangetroffen op de grote ri vieren in de buurt van de Betuwe, met name op de Waal tussen Nijme gen en Tiel. In de buurt van Druten werden voorts honderden kuifeen- den en meerkoeten ontdekt. „De situatie is voor de vogels min der slecht dan in 1956", zo deelden de deskundigen na terugkomst op Schiphol mede. Dit jaar is de vorst zo vroeg gekomen dat de vogels nog voldoende trekdrang hebben om ge rieflijker verblijfplaatsen op te zoe ken. In 1956 werden ze pas in fe bruari c},oor de kou verrast en had den toen te weinig energie over. Ze reageerden laks en vele vogels kwa men daardoor om. Velen naar het zuiden Dit jaar zijn enorme vogelscharen bij de nadering van koning winter instinctief naar het zuiden getrok ken. ook de afgelopen dagen. Het IJsselmeer is thans op enkele wakken na helemaal dicht, alleen heel diep water zoals Sloterplas en Nieuwe Meer bij Amsterdam waar de diepte op vele plaatsen dertig meter bedraagt blijft open. Alle on diepe plassen zitten potdicht tot zelfs op plekken waar het water twintig Schilderijen op reis WASHINGTON, 10-1. Uit Franse kringen in Washington is woensdag vernomen dat nog twee beroemde schilderijen uit Het Louvre naar de Verenigde Staten zullen worden ge stuurd om ten toon gesteld te wor den, namelijk waarschijnlijk het schilderij dat de Amerikaan James Whistier van diens moeder heeft ge maakt en „La Veilleuse" van Geor ges de la Tour, een zeventiende eeuws Franse schilder. Het is de bedoeling dat deze schil derijen in Atlanta (Georgië) zullen worden geëxposeerd. Uit deze stad waren 130 kunstliefhebbers afkom stig, die vorig jaar juni bij een on geluk met een straaljager bij Parijs om het leven zijn gekomen. meter diep is toe. Uitzondering op deze regel vormen de grote rivieren met hun stromende water. Zo krijgen de vogels voor zover zij zich niet concentreren bij de grote steden het elders in het land steeds moeilijker. In en bij de prote steden heeft de mens zoveel mededogen met zijn gevederde vrienden, dat er volgens de biologen ruim voldoende voedsel te vinden is. Daar waar de mens echter geen helpende hand kan bieden wordt de natuur steeds wre der. Eigenlijk kan men zeggen dat niet alleen het IJsselmeer doch heel noord- en noordwest-Nederland dicht gevroren is. DEN HAAG, 10-1. - De Europese kolenindustrie gaat een weinig roos kleurige toekomst tegemoet. In 1970 zal weinig meer dan de helft van de huidige produktie zonder subsidie kunnen concurreren op de Europese energiemarkt, ondanks de verwachte sterke stijging van de energiebehoef te, zo blijkt uit een studie die de ho ge autoriteit der E.G.K.S., in samen werking met E.E.G. en Euratom, heeft laten maken over de „energie vooruitzichten op lange termijn in de Europese gemeenschap". De studie, waarvoor ook olie-des kundigen zijn geraadpleegd, is aan de regeringen van de zes gemeen- schapslanden toegezonden. Aankoop van schilderij HAARLEM, 9-1. De gemeenteraad van Haarlem heeft besloten het schilderstuk „Rustpoos bij de boer derij" door Isaaok van Ostade. een uit 1648 daterend paneel van 38 bij 37 centimeter voor het Frans Hals museum te kopen. Dit museum, dat zich toelegt op het verzamelen van werken van de Haarlemse schilder school, heeft reeds twee werken van Van Ostade, namelijk een winter landschap en een boereninterieur met varken op de leer. De aankoop het schilderij kost 105.000 gulden wordt bekostigd .uit het saldo van ongeveer 230.000 gulden, dat de in het vorig jaar ge houden F rans Hals-tentoonstelling heeft opgeleverd. De belastingherziening v_ C DEN IIAAG, 9-1. De minister en de staatssecretaris van financiën ho pen dat de algemene belastingher ziening vóór het einde van deze zit tingsperiode in de Tweede Kamer behandeld zal kunnen worden. De Memorie van Antwoord inzake de wetsontwerpen betreffende de in komstenbelasting, de vermogensbe lasting en de loonbelasting is inge diend. Die van de vennootschapsbe lasting en de dividendbelasting vol gen deze dagen. Dit deelt de minister van financiën, prof. dr.. J. Zijlstra, aan de Eex-ste Ka mer mee in zijn Memorie van Ant woord inzake de financiële beschou wingen over de rijksbegroting voor 1963. De personele belasting en de grondbelasting vormen tezamen een zo belangrijk bestanddeel van het gemeentelijk belastinggebied, dat het naar de mening van de minister geen aanbeveling verdient het al dan niet moeten voortbestaan van die belas tingen te bespreken los van het bin nenkort te verwachten wetsvoorstel inzake verruiming van het gemeen telijk belastinggebied. De minister van binnenlandse zaken en de staats secretaris van financiën streven ern stig naar een spoedige indiening van dit ontwerp. TWEEDE KAMER Engeland en de E.E.G. DEN HAAG, 9-1. De Tweede Ka mer heeft woensdag een motie aan genomen waarin het trage tempo wordt betreurd van de onderhande lingen over toetreding van Engeland tot de Europese gemeenschappen. De Kamer is zich bewust van de moei lijke situatie die zou ontstaan voor alle betrokken landen, als dit stre ven naar politieke en economische eenwording van Europa zou misluk ken. Aldus de motie die was inge diend door vertegenwoordigers van vijf partijen. EERSTE KAMER De oorlogsmisdadigers DEN HAAG, 9-1. Enige leden uit de Eerste Kamer, bij wie zich een groot aantal andere leden aansloten, verklaren in het voorlopig verslag op de begroting van justitie voor 1S63, dat een verdere gratiëring door een op jaren stellen van het viertal van de doodstraf reeds gegratieerde oorlogsmisdadigers (waardoor invrij- heidsstelling mogelijk zou worden) zou indruisen tegen de rechtsover tuiging van alle kringen van de Ne derlandse bevolking. Dit mede gelet op de strafvervolgingen, welke in Duitsland thans nog worden inge steld tegen oorlogsmisdadigers, die aan de jodenvervolging hebben mee gewerkt. Zij blijven erop aandringen dat de 1 minister van justitie een dergelijke gratiëring niet zal bevorderen. DEN HAAG, 9-1. - Voor zover er thans tekenen zijn van een vermin dering van de overspanning in het economische leven zijn er geen aan wijzingen dat deze in een ernstige terugslag zal uitmonden, zo zegt de minister van Financiën, prof. dr. J. Zijlstra in zijn memorie van ant woord inzake de algemene financiële beschouwingen over de rijksbegro ting voor 1963 tot de Eerste Kamer. De minister i9 van mening dat er vooralsnog voor een bezorgdheid over de aarzeling in de investerings neiging weinig reden bestaat, als men de ontwikkeling ziet. bij het licht van de krachtige expansie van deze bestedingscategorie in de voor afgaande jaren. De voortdurende krachtige vraag naar bouwvergun ningen in de sektor van het bedrijfs leven wijst niet in de richting van een afzwakking van de investerin gen over de gehele linie. ZIERIKZEE, 8-1. - Men deelt ens van officiële zijde mede. dat in de Grote Kerk alhier cp vrijdag 1 februari een interkerkelijke herdenkingsdienst zal worden gehouden, in verband met het feil dat tic-n jaar geleden zuid-west Nederland door de catastrophale watersnood werd getroffen, waarbij ook Schouwen-Duiveland overstroomde en door een diepe vallei van ellende werd heengeleid. De herdenkingsdienst zal door de radio worden uitgezonden, in het kader van een Nationaal Programma, gewijd aan de water snoodramp. Het woord zal o.m. worden gevoerd door de Com missaris der Koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de heer J. Romeijn, oud-burgemeester van Guwer- kerk en verschillende vertegenwoordigers van de geestelijkheid hier ter stede. De Zierikzeese Oratorium Vereniging zal het „Ecce quomodor moritur" ten gehore brengen. Het is de bedoeling, dat de dienst te Zierikzee een eilandelijk karakter draagt. Uit alle gemeenten is men bij deze dienst welkom, zodat sprake kan zijn van een werkelijk Schouwen-Duivelandse herdenkingsmanifestatie. De dienst zal 'aanvangen om 8.15 uur n.m. Reeds thans bevelen wij deze bijzondere dienst in de aandacht van het publiek aan. Fabriek in brand ZAANDAM, 9-1. Een felle brand heeft grote schade aangericht in de papierwarenfabriek Hellema N.V. aan de Oostzijde te Zaandam. Het fabriekspand brandde voor een groot deel uit, waarbij veertien machines ernstig werden beschadigd. De scha de wordt op ruim een half miljoen gulden geschat. De N.V. is tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is onbekend. Brand in hoogste gebouw te New York NEW YORK, 9-1. Woensdagmor gen vroeg heeft de New Yorkse brandweer een zware strijd geleverd in het Empire State Building, met zijn 102 verdiepingen het hoogste ge bouw ter wereld, waar om zeven uur plaatselijke tjjd op de 83e verdieping brand was gemeld. Korte tjjd later werden ook vlammen waargenomen op de 24e, 25e, 64e, 65e, 67e en 68e verdieping. Na een urenlange strijd wisten de brandweerlieden, die met zware rook te kampen hadden, het vuur meester te worden, echter niet voordat het gehele gebouw was geëvacueerd. In verband met het vroege uur, was het personeel der meeste in het ge bouw gevestigde kantoren nog niet aanwezig, zodat de ontruiming be perkt kon blijven tot schoonmaak personeel en de medewerkers van radio- en televisiemaatschappijen, die vanuit het Empire State Building uitzendingen verzorgen. De N.B.C. moest haar radioprogramma's voor veertig minuten onderbreken, terwijl Columbia een andere t.v.-zender in schakelen moest. Vermoedelijk is de oorzaak van de brand in kortsluiting van de elek trische leidingen gelegen. Tsjombe naar strijdtoneel ELISABETHSTAD, 10-1. Donder dagmorgen vroeg zijn uit Elisabeth- stad Etiopische en Indiase troepen der Verenigde Naties uitgerukt om de weg van Elisabethstad naar Sa- kania, de hoofdverkeersweg van Eli sabethstad naar Noord-Rhodesië, van Katangaanse strijdkrachten te zuiveren. Een half uur later vertrok presi dent Tsjombe uit zijn paleis, geës corteerd door een jeep met gewa pende Katangaanse gendarmes, op weg naar het toneel der V.N.-ope- raties, in de hoop - zoals een zegs man bij de paleispoort het uitdrukte: „een einde te maken aan mogelijke gevechten". (Woensdagavond hadden de V.N.- trcepen in Elisabethstad order ge kregen Tsjombe huisarrest op te leg gen na diens dreigement van toe passing van „verschi'oeide aarde"). PARIJS, 9-1. De Franse „Robinson Crusoë", Georges de Caunes, een verslaggever van de Franse radio- en t.v.-omroep, heeft zijn droom, om evenals de held uit de roman van Daniël Defóe, alleen op een verlaten eiland te leven, in volkomen uitput ting en een gewichtsverlies van zes tien kilogram zien opgaan. In september vorig jaar iverd de Caunes aan land gezet op Eiao, het meest dorre en onvruchtbare eiland van de Marquesas-archipel in Frans Polynesië, midden in de Stille oce aan. Eiao is oorspronkelijk een vul kaaneiland geweest, met een opper vlakte van omstreeks vijftig vier kante kilometers. Het heeft vroeger als verbanningsoord gediend, doch werd in 1880 ontruimd in verband met de grote onherbergzaamheid. Toch wilde Caunes op dit eilandje de avonturen van Robinson Crusoë opnieuw beleven. Hij bouwde daar een hutje, waarin hij zijn uit voor zorg meegebrachte voorraad blikken met conserven opsloeg. Tot zijn ver dere uitrustig behoorden vismateri- aal, een huisapotheek, wat gereed schappen. en een grote hoeveelheid boeken en papier. En tenslotte een kleine radiozender, waarmede hij el-, ke dag zijn Franse radioluisteraars' in uitzendingen van vijf minuten van zijn ervaringen op de hoogte hield. Ook had hij nog wat rivier zand meegebracht, waarop hij plan ten hoopte te telen. Al spoedig ervoer hij, dat de „Ope ratie Stilte" niet zo. prettig was als hij zich had voorgesteld. Niet alleen had hij te lijden onder de brandende en uiteindelijk deprimerende tropen zon, doch ook de duizenden vliegen, alsmede de talloze haaien die de kust onveilig maakten en de visvangst be moeilijkten, werkten er toe mede dat het „Paradijs der stilte", waarvan de Caunes had gedroomd, hem tot een hel werd. Dezer dagen heeft hij echter het hoofd voor de werkelijkheid moeten buigen. Volkomen uitgeput en zes tien kilogram lichter geworden, moest hij van Eiao worden gehaald. Hij werd overgebracht naar het eiland Noekoelüva, het hoofdeiland van de Marquesas-archipel, waar hij ■in een ziekenhuis werd opgenomen. Gruwelen komen openbaar Proces tegen S.S.-ers KOBLENZ, 9-1. In het proces te gen twaalf leden van S.D. en S.S. te Koblenz, die "worden beschuldigd van het vermoorden van joden in de buurt van Minsk, zijn woensdag drie getuigen uit Hongarije en Roemenië gehoord. De 44-jarige Duitse Roemeen Ni kolai Annabring vertelde, dat hij ge tuige is geweest van het levend ver branden van mensen. Hij zou nooit de smeekbeden vergeten van een jong meisje, dat op het punt stond levend te worden verbrand. Anna bring zei dat hij destijds ziek is ge worden van al het leed dat hij zag. Niet alle joden werden levend ver brand. Sommigen werden vergast of kregen een nekschot, waarna zij op een brandstapel werden geworpen. NEW YORK. De Amerikaanse af gevaardigde bij de Verenigde Naties, Adlai Stevenson, heeft instructies gekregen aan te dringen op intrek king van een toewijzing van 1.150.000 dcllar door de V.N. aan Cuba, be stemd voor hulp bij een Cubaans landbouwproject. Zieke krokodil Soerah, een 70-jaar oude Indi sche circus-krokodil, is voor een steenpuist aan zijn rech terpoot geopereerd. Zijn op passer - een Indische fakir - hield Soerah een half uur on der hypnose. DE K.L.M.-VLIECERS SCHIPHOL, 8-1. De ingrijpende wijzigingen in de samenstelling van de dix-ectie hebben tot nu toe de Vereniging van K.L.M.-vliegers geen aanleiding gegeven tot commentaar. Inmiddels echter heeft het bestuur besloten tegen het eind van de maand een buitengewone algemene leden vergadering te houden, waax-op men de leden verti'ouwelijk over de si tuatie zal inlichten, voor zover die aan hei bestuur bekend zal zijn. Op deze vergadering zullen echter geen besluiten worden genomen. Wel zul len de leden kunnen discussiëi-en over het beleid dat het bestuur on der de veranderde omstandigheden naar hun mening dient te voeren. De vei'gadering zal cp een nog niet definitief vastgestelde datum gehou den worden in het Hiltoon-hotel to Amstex-dam. Met opzet wordt met deze vergadering nog twee a drie weken gewacht, omdat het bestuur in die tijd gelegenheid hoopt te heb ben met de nieuwe directie van ge dachten te wisselen. Het zou weinig zin hebben reeds thans een vergade- i-ing bijeen te roepen, aldus meent het bestuur,, omdat thans nog niets bekend is ever het standpunt, dat de nieuwe directie zal gaan huldigen, noch over de maatregelen die zij zal nemen. Bijzondere t.v.-actie PARIJS, 10-1, De Fx-anse televisie houdt zich op het ogenblik in haar uitzendingen bezig met het veilen van schilderijen ten bate van de slachtoffers der overstroming, welke vorig jaar de omgeving van Bax-ce- lona heeft geteisterd. Deze aktie zal een week duren. Elke dag zenden adspirant-kopers cheques aan de t.v.-omroep tot het bedrag dat zij voor een der te veilen schilderijen willen besteden. De vol gende dag worden de hoogste bin nengekomen biedingen bekend, ge maakt, waarop liefhebbers gelegen heid krijgen cheques tot hogere be dragen in te zenden. Na afloop van de aktie worden de schilderijen toegewezen aan de hoog ste bieders. De ontvangen cheques voor lagere bedragen zullen dan aan de afzenders worden geretourneerd. Grondcertificaten voor „Het Dorp" De enthousiaste wijze, waarop het Nederlandse volk heeft gereageerd op de uitdaging een dorp voor blij vend lichamelijk gehandicapten te bouwen, heeft de Stichting „Het Dorp" en de A.V.R.O. doen besluiten de oorspronkelijke plannen te wijzi gen en de aktie eerder te beëindigen. Waarschijnlijk zal het officiële slot- programma worden gehouden op a.s. dinsdag 29 januari. Dit heeft onder meer tot gevolg, dat de verkooo van gi'ondcertificaten door de raiffeisenbanken en boeren leenbanken eerder zal woi'den ge staakt dan oorspronkelijk de bedoe ling was. De sluitingsdatum is nu gesteld op 21 januax-i. Zoals U wel licht bekend zal zijn worden de grondcertificaten a f. 2,50 vei'kocht en komt de opbrengst geheel ten goede aan de Stichting „Het Dox-p". De cei'tificaten kunnen op de bank contant worden gekocht. Rekening houders kunnen de bank ook op dracht geven een of meer exempla ren voor hen te reservereen en de bank machtigen het vex*schuldigde bedrag op hun tegoed in mindering te brengen. Om misverstand te voor komen zij vermeld, dat de grond certificaten geen waardepapieren zijn. Zij dienen uitsluitend als bewijs van deelneming aan de aktie „Open het. dorp". Wel ligt het in de bedoeling, dat van de verkochte certificaten er een zal woi-den uitgeloot, waarvan de houder te zijner tijd (vermoedelijk medio mei 1963) op het terrein van de Stichting de gedenkzuil zal mo gen onthullen, waarop een tekst zal zijn aangebx-acht ter herinnering aan de verkoop van grondcertificaten door het landbouwkredietwezen in Nederland. Ook de naam van degene, die de zuil onthult, zal erop worden ver meld als oen symbolische vertegen woordiging van al degenen, die de grondcex-tificaten hebben gekocht. Bovendien zal nog een aantal andere houdei's van grondcertificaten wor den uitgenodigd bij bovengenoemde plechtigheid aanwezig te zijn. Tot en met 21 januari zijn nog grondcertificaten verkrijgbaar bij de coöpex-atievc raiffeisenbanken/boe- i'enleenbanken. STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE: Afd. Plettelandsvrouwenbond Op dinsdag 15 januari a.s. wordt een vergadering gehouden van de afdeling Schouwen van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen. Het woord zal worden gevoerd door mevrouw E, C. van Lecuweix- Hanedoes, die zal spx-eken over het onderwerp: „De invloed van de Is lam op zeden, gewoonten en feesten" De causerie zal worden toegelicht met dia's. Gemeenteraad Op dinsdag 22 januaxd aanstaande zal een vergadering worden gehou den van de gemeenteraad. Vestiging tandarts Wij vernemen dat een te Zeist woonachtige tandarts voornemens is zich binnenkort te Zierikzee te vestigen en een praktijk te openen. BURGH Feestavond S.V. Burgh Dooi'dat de korfbaltwaalftallen der sportvereniging Burgh een drietal kampioenschappen prolongeerden, besloot het bestuur evenals vorig jaar (toen vijf twaalftallen kampioen werden) een feestavond te houden. Dit krijgt vrijdagavond in hotel „Het wapen van Bui-gh" zijn beslag. Het programma vermeldt wat to neelstukjes, muziek en dans. Daar de vorige avond een groot succes werd, verwacht het bestuur ook nu een massale opkomst. W ESTERSCHOU WEN De bevolking*in 1962 Op 31 december 1961 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Westerschouwen 4.021 (2.039 mannen en 1.982 vrouwen). Dit aantal ver meerderde door 'geboorten met 71 (41 mannen en 30 vi-ouwen) en door vestiging met 289 (133 mannen en 156 vrouwen). Het aldus verkregen aantal verminderde door overlijden met 50 (20 mannen en 30 vrouwen) en door vertrek met 179 (85 mannen en 94 vrouwen). Het aantal inwoners op 31 december 1962 bedroeg derhal ve 4.152 (2.108 mannen en 2.044 vrou wen); een toename dei'halve van 131 personen. Hel aantal voltrokken hu welijken bedroeg 21 en het aantal echtscheidingen 1. T.b.c.-gevallen in Vegliel VEGHEL, 9-1. De open tubercu- lose, die in de Oostbi'abantse ge meente Veghel is geconstateerd, heeft, voor zover thans bekend, elf mensen aangetast. Een landbouwer met acht van zijn kinderen uit het dorpje Boerdcnk, een buurmeisje en een gezinsvei'zorgster uit Keidonk, zijn in een sanatorium opgenomen. Het massale borstondei'zoek, dat het gemeentebestuur van Erp in sa- menwei-king met de Stichting Op sporing Tuberculose (SOTU) uit Til- burg zal houden, vindt niet - zoals eerder in de bedoeling lag. deze maand maar in de tweede helft van maart plaats. Hoewel gebleken is, dat er naar aanleiding van deze ziekte-explosie bij de bevolking ongerustheid is ont staan, acht men de toestand nu niet meer kritiek. De haard van de ziekte is gelocaliseerd. Mensen uit de naaste omgeying, die door contacten besmet zouden kunnen zijn, zijn in middels onderzocht. Een aantal an- deren heeft zich eigener beweging laten doorlichten. Niettemin acht men een massaal onderzoek beslist noodzakelijk. Blijkens een bevolkingsstatistiek van de gemeente Bandoeng, in west- Java, zijn in deze stad in 1962 bijna 7.000 kinderen gestorven door ziekte of „economische nood en verwaarlo zing". FINANCIËN EN ECONOMIE Nederlandse Bank nam monetaire maatregelen AMSTERDAM, 8-1. Op de door de Nederlandse Bank genomen mone taire maatregelen heeft de president, dr. M. W. Holtrop, aan de pex-s een toelichting gegeven. De maatregelen behelsden een verlaging van de ren tetarieven met een half px-ocent, en opschorting, na overleg met de re presentatieve organisaties van het bankwezen, van de gedragslijn krachtens welke de kredietverlening aan bepaalde normen is gebonden. De president legde de nadruk op de term opschorting, aangezien hij zich moet voorbehouden op de restrictie ve maatx-egelen terug te kunnen ko men indien de omstandigheden zulks noodzakelijk zouden maken. Muizenmelk peperduur Wist u dat er ook yielkmachines voor muizen zijn? Deze minuscule apparaatjes worden in Amerikaan se laboratoria gebruikt en echt niet voor de grap of bij wijze van expe riment. Men heeft namelijk ontdekt dat muizenmelk een bijzonder goede voedingsbodem is voor bepaalde ui- russen, misschien vanwege de bij zondere samenstelling. Een goede melkmuis levert tweemaal per dag een kubieke centimeter melk. Deze melk ivordt onmiddellijk in tablet- vorm bevroren en aldus bewaard, aldus „Boer en Tuinder". Waar schijnlijk is dat de duurste melk ter wereld, want de laboratoria betalen daarvoor 10 dollar per tablet, dat is bijnn 40.000 gulden per liter. Bij overproduktie zouden de prij zen snel gaan dalen wat niet denk beeldig is, gezien het. buitengewoon grote voortplantingsvermogen van muizen-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2