TROEPEN VAN V.N. HERVATTEN BEPERKT OFFENSIEF Koude in Europa blijft nog aanhouden Incident aan „de muur" Grote overstromingen teisteren Marokko Uitstel hervatting ontwapeningsoverleg? Contact met Himalaya-klimmers ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 10 januari 1963 119e jaargang No. 19308 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Zierikree. Redakleur: M. 1. Bij de Vaate, lel. 01110-2936 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4,55, per week 35 cent. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) f 1,per stuk In dit nummer: Herdenkingsdienst op 1 februari a.s. De toestand in Katanga Het vege lijf 'gered LEOPOLDSTAD. 9-1. Het hoofd kwartier van de Verenigde Naties in New York heeft bekend gemaakt, dat de V.N.-troepen in Katanga de militaire operaties op beperkte schaal hervatten om de veiligheid te verze keren van de spoorwegverbinding van Sakania, aan de Ithodesische grens, naar Elisabethstad, de hoofd stad van Katanga. In een verklaring van de Verenig de Naties wordt gezegd, dat het V.N.- commando in Kongo berichten ont vangen heeft, dat de spoorlijn op verscheidene plaatsen tussen Elisa bethstad en Sakania is verbroken en dat ongeregelde benden gendarmes daar aan het plunderen zijn gesla gen. Ralph Bunche, de speciale afgezant van de secretaris-generaal Oe Thant van de V.N. naar Kongo, heeft ge zegd, niet te kunnen garanderen dat de militaire aktie van de V.N. in Ka- tanga niet hervat zal worden. Maar hij hoopte, dat de laatste fasen van het herstel van de bewegingsvrijheid van de Verenigde Naties in Katanga vreedzaam zouden kunnen verlopen. De Verenigde Naties wilden niet de indruk vestigen dat zij als een rege ring handelen. Op de vraag, of de Verenigde Na ties troepen van de centrale Kongo lese regering zouden toestaan Elisa bethstad binnen te trekken, ant woordde Bunche, dat dit een zaak was die de centrale regering moet uitmaken. Huisarrest voor Tsjombe Dr. Bunche gaf toe, dat de Kon golese premier, Adoela, bij de Verenigde Naties had geprotes teerd omdat zij Tsjombe hadden toegestaan naar Elisabethstad terug te keren. Maar volgens Bunche is het twij felachtig of er een juridische recht vaardiging voor de V.N. is om Tsjom be te beletten naar Elisabethstad te rug te keren. Bunche zei, dat het niet waar was, dat V.N.-bevelhebbers of burgerlijke hoofden hun bevoegdheden hadden overschreden. Hij voegde er aan toe, dat de V.N. een vredesorganisatie is, die niet in het bijzonder is ingesteld op situaties die kunnen ontstaan bij gevechtsaktiviteit in Kongo. Berich ten van de frontlinie naar het hoofd kwartier van de V.N. in New York In Zweden vroor het 30 graden LONDEN, 9-1. De koude houdt in Europa neg steeds aan. Er waren woensdagochtend vroeg echter nog geen berichten ontvangen over he vige sneeuwval. In bepaalde delen van Zweden daalde de temperatuur tot dertig graden onder nul. Stockholmers lie pen naar hun werk of begaven zich per ski daarheen. Brandweerlieden bevrijdden in de Stockholmse wate ren vastgevroren zwanen, die zij naar de dierentuin overbrachten. In West-Duitsland zijn vele wegen beijzeld. Gedeelten van de vijfen twintig voornaamste wegen naar Londen zijn om dezelfde reden ge vaarlijk voor het verkeer. In Nicosia, de hoofdstad van Cy prus, heerste woensdagochtend twee uur mist. Dit aldaar zeldzame ver schijnsel deed zich voor, nadat het dinsdag een uitzonderlijk warme dag was geweest. Sneeuwstorm Het Moskouse dagblad .Soviet Rus sia' meldde woensdag dat het Sow- Man sprong uit raam 's-HERTOGENBOSCH, 9-1. Woens dagmiddag omstreeks vijf uur werd in de verhoorkamer van het politie bureau in 's-Hertogenbosch de 21- jarige arbeider J. van der W. uit Tilburg door de Bossche politie ver hoord. Hij was onder verdenking van diefstal gearresteerd. Plotseling is de jongeman onder de ogen van de politiemannen dwars door de gro te spiegelruit van de kamer op de eerste etage gesprongen. Een sprong van vijf a*zes meter hoogte. Hij moest met verschillende frac turen en ernstige snijwonden wor den opgenomen. Zijn toestand is niet levensgevaarlijk. President Tsjombe beantwoordt de toejuichingen bij zijn terugkeer in Elizabethstad. jetrussische, ten noorden van Japan gelegen eiland Sachalin, door een bijzonder hevige sneeuwstorm is ge troffen, waardoor spoorbanen niet meer berijdbaar waren, terwijl de verbindingen met de 'buitenwereld van de voornaamste, 'bijna 90.000 in woners tellende stad, werden ver broken. DUIK IN MEER LAUSANNE, 9-1. Deze zomer zal men aan boord van een luxueus ingerichte duikboot een duik in het meer van Ge- nève kunnen nemen. De kos ten zullen ongeveer 25 Zwit serse franken (ruim 20 gulden) pér persoon bedragen. De on derwaterexcursies vormen een onderdeel van de plannen van de organisatoren van de natio nale tentoonstelling, welke van april tot oktober in Lausanne zal worden gehouden. De duik boot, „Mesoscaphe" genaamd, is een vinding van Jacques 'f Piccard, de 41-jarige houder f van het wereld-diepterecord, f De boot, die plaats biedt aan 40 passagiers, zal alle comfort f hebben van een modern lijn- j vliegtuig. Het is het plan, dat l de „Mesoscaphe" dagelijks on- f geveer 15 tochtjes van een 35 minuten zal maken, waarbij i zoeklichten een indruk zullen f geven, hoe het meer er onder f zijn niet al te heldere opper- i f vlak uitziet. f De minister-president van Suri name mr. S. D. Emanuel9 heeft aan gezeten aan een lunch die hem was aangeboden door de premier van Js- raël Ben-Goerion. waren zes tot achtenveertig uur on-' derweg geweest. (Bunche is door secretaris-generaal Oe Thant naar Kongo gezonden om een onderzoek in te stellen naar een „ernstige sto ring in de verbinding" tussen New York en het front). Inmiddels wordt bericht dat premier Tsjombe huis arrest i9 opgelegd. „Neem mij mee", zei jongeman OOST-BERLIJN, 10-1. Bij het con trolepunt Charlie aan de muur tus sen oost- en west-Berlijn is woens dagavond even na middernacht een jongeman met een Italiaans pas poort komen aanlopen, die tegen de dienstdoende grenswachter zei: „Neem mij mee, wil je. Ik heb ge noeg van het westen". De grens wachter, die zoiets niet voor de eer ste keer meemaakte, antwoordde hierop: „Ga naar huis en naar bed joh, morgen denk je er weer anders over". De Italiaanse „vluchteling" bleef echter aandringen en werd toen maar het warme wachtlokaal binnengebracht. Daar vertelde hij dat hij een twintigjarige student was die asiel in oost-Duitsland wilde hebben. De douanebeambte luister de aandachtig toe en verdween toen met hem naar de luitenant van de wacht. De grenswachter zei tegen de verslaggever: „Wij krijgen er zo wel zes per week. Sommigen zijn alleen maar dronken en anderen hebben schulden of hun meisje is in moei lijkheden. Er zijn er niet veel bij die werkelijk hier willen zijn. Deze laat ste brengen wij voor een nacht in een jeugdverblijf onder en morgen zullen we hem wel weer terugbren gen". Chroesjtsjov naar Polen MOSKOU, 9-1. Premier Chroesjt- sjef is woensdag met de eerste se cretaris van de Oakrainse commu nistische partij, Nikolai Podgorny, naar Polen vertrokken, op uitnodi ging van partijleider Gomulka en premier Cyrankiewicz. Chroesjtsjef en Podgorny zullen enkele dagen in Polen doorbrengen, alvorens zich naar oost-Berlijn te begeven, waar van 15 tot 19 januari het zesde congres van de Oostduitse communistische partij wordt gehou den. Stakingen in de V.S. WASHINGTON, 9-1. - De Ameri kaanse minister van Arbeid. Wirtz, heeft woensdag meegedeeld, dat het overleg om te komen tot beëindiging van de staking van .havenarbeiders aan de Atlantische kust en de Golf van Mexico en van de typografen in New York een bemoedigend verloop heeft. Men kon echter nog niet zeg gen, dat er regelingen in zicht zijn. Na enkele impasses liep het overleg thans weer, zei hij. De minister gaf te kennen, dat president Kennedy bepaalde specia le wetsvoorstellen overweegt om aan de havenstaking een einde te maken, b.v. via verplichte arbitrage of een bindende regeling door neutrale bui tenstaanders. Uit een felle brandwelke dinsdagavond een puinhoop maakte van de in kamers verdeelde zolder van een pension aan de J. P. Coenstraat 16 in Den Haag, heeft de familie O. Ch. Diephuis: vader, moeder, zesjarige zoon Ray en zestienjarige dochter Lilian (onze foto) dank zij het kordate optreden van de 52-jarige heer Diephuis, het vege lijf ternauwernood kunnen redden. De heer Diephuis - na 35 jaar rijksdienst in de tropen in september 1962 uit Nieuw Guinea in Nederland aangekomen - merkte iets van de brand toen hij in pyama lag te rusten. Hij duwde bliksemsnel vrouw en kinderen door rook en vlammen heen de trap af en had toen nog maar net de tijd om hen na te springen. Kleding, geld, waardepapieren e.d. gingen verloren. De fa milie vond een tijdelijk heenkomen in een pension aan de overzijde van de straat. Mensen en vee verdronken RABAT, 9-1. Grote overstromin gen hebben het leven gevergd van tenminste dertig inwoners van het Noordmarokkaanse Rharb-dal, ter- wyl meer dan dertigduizend inwo- ■^nërs van dit gebied dakloos zijn ge worden. Tweeduizend daklozen hebben zich voorlopig op hoog gelegen grond in veiligheid gesteld. „Voorlopig", daar het snel wassende water van de ri vier de Seboe thans een reusachtige binnenzee in het overstroomde ge bied aan het vormen is. Men schat dat tweederde gedeelte van het vee GENÈVE, 9-1. De Sowjet-Unie en de V.S., wier vertegenwoordigersom beurten het ontwapeningsoverleg in Genève leiden, denken er over de hervatting van dit overleg, dat op dinsdag a.s. was vastgesteld, tot be gin februari uit te stellen. Dit is woensdag in Genève vernomen. Finland koopt wapens HELSINKI, 9-1. De Finse generale staf heeft meegedeeld dat er oorlogs materiaal van de Sowjet-Unie en Engeland zal worden gekocht, onder andere straaljagers, raketten en fre gatten. De Sowjet-Unie levert Mig jachtvliegtuigen, uitgerust met ra ketten tegen vliegtuigen, twee fre gatten, verdragend geschut, scheeps motoren en amfibie-uitrusting tot een totale waarde van 135 miljoen gulden. Engeland levert geleide antitank- raketten van het type Vigilant, aldus het communiqué van de Finse gene rale staf. Tweede Kamer aanvaardt buitenlandse zaken zonder hoofdelijke stemming DEN HAAG, 10-1. De Tweede Ka mer heeft woensdagavond Iaat zon der hoofdelijke stemming en na een behandeling van twee dagen de be groting van buitenlandse zaken goed gekeurd. De communisten en paci fistische socialisten lieten aanteke nen dat z(j geacht wilden worden te hebben tegengestemd. Twee leden van de fractie van de P.v.d.A. ver zochten aantekening dat zij geacht wilden worden tegen de paragraaf over de NAVO te hebben gestemd, omdat zij tegen kernwapens zijn. De hoofdonderwerpen van de be handeling waren: de NAVO, de Europese samenwerking en de Oost- West-verhouding, waarbij o.m. aan dacht is besteed aan de Cubaanse crisis, de ontwapening en het vraag- stuk-Berlijn. Verschillende Kamerleden brach ten ook het optreden van de Ver. Naties in Katanga ter sprake, waar over de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, zei het optreden wel gewettigd te achten omdat hij de operatie vooral zag als een tegenactie. Tegen het einde van de vergade ring sprak de Tweede Kamer zich uit voor een motie die werd inge diend door leden van de vier re geringspartijen en de Partij van de Arbeid en waarin de regering ver zocht wordt, alles in het werk te stellen om Groot-Brittannië's toetre ding tot de Europese gemeenschap pen krachtig te bevorderen. Minister Luns zei in deze motie een onder steuning van het beleid van de Ne derlandse regering te zien. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Vleierij is als eau de colog ne: men moet er aan ruiken, maar het niet inslikken. Betaling abonnementsgeld De abonné's buiten Schouwen- Duiveland, die zich 25 cent in cassokosten willen besparen, kunnen het abonnementsgeld ad f 4,55 voor het eerste kwar taal 1963 storten op onze post rekening 1 3 7 6 7 7. De administratie. wa r W OE bilt in het Rharb-dal is verdronken. Dui zenden slangen en schorpioenen zijn uit het omringende heuvelgebied in het dal aangespoeld. Er is zeer .grote schade aangericht aan gewassen in het Rharb-dal waar zich ook de voornaamste Marokkaan se aanplantingen van citroen- en si naasappelbomen bevinden. In het landbouwgebied rondom Sidi .Slima- ne zijn vele kinderen en oude men sen verdronken, evenals in de streek van de oliestad Siki Kacem. De ver bindingen tussen Tanger en de rest van Marokko zijn vrijwel verbroken. Volgens westelijke diplomatieke kringen zou dit uitstel nodig zijn voor voorbereidende werkzaamhe den. Vorige week trad Arthur Dean om persoonlijke redenen af als hoofd vertegenwoordiger van de V.S. Zijn opvolger is nog niet benoemd. Toen de afgevaardigden van de 17 deelnemende landen op 21 december op reces gingen, hadden zij op het gebied van de algemene ontwape ning, noch in de richting van een verbod op het nemen van proeven met kernwapens concrete resultaten geleid. Monument voor koningin Willielmina APELDOORN, 9-1. De gemeente raad van Apeldoorn heeft de burge meester voorgesteld, dat Apeldoorn het initiatief neemt tot het oprichten van een monument ter herinnering aan koningin Wilhelmina. Het mo nument zou in de vorm en de allure, die deze grote vorstin passen, moe ten geschieden, aldus het voorstel. Matige tot strenge vorst Verwachting tot vrijdagavond: Bewolkt weer met enkele verspreid voorkomende opklaringen en geer neerslag van betekenis; zwakke tot matige wind uit oostelijke richtin gen; matige tot strenge vorst. 11 jan. Zon op 8.45, onder 16.51. Maan op 18.41, onder 9.45. Volle maan: 10 jan. te 0.09. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 11 jan. 3.52 v.m. 16.24 n.m. BROUWERSHAVEN 11 jan. 3.44 v.m. 16.02 n.m. Springtij: 12 jan. HET WEEROVERZICHT DE BILT, 10-1. Het K.N-M.I. deelt mede: Gisteravond, vannacht en van ochtend heeft het bijna overal in ons land streng gevroren, hier en daar in het midden en noorden van het land zelfs meer dan 15 graden. De laagste temperatuur, namelijk min 18 graden, werd gemeten op het vliegveld Leeuwarden. Ook in Duits land, Polen en Scandinavië kwam strenge tot zeer strenge vorst voor. De vorstgrens, die de laatste dagen vrijwel stationair langs de lijn Pa rijs-Wenen lag, begint nu heel lang zaam naar het zuiden te verplaat sen. Dit hangt samen met de opvul ling van een depressie ten westen van de Golf van Biscaje. De vorst kan daardoor in onze omgeving nog verscheidene dagen aanhouden. Wel zal, in verband met wolkenvelden, de vorst de komende nacht over het algemeen iets minder streng zijn. De wind blijft zwak tot matig. President Kennedy heeft woens dagavond de Sowjetrussische eerste onderminister van Buitenlandse Za ken Koeznetsov ontvangen. Presi dent Kennedy had hem daartoe uit genodigd. Koeznetsov heeft met se cretaris-generaal Oe Thant bespre kingen gevoerd over Cuba. De Westduitse minister van bui tenlandse zaken, dr. Schroder, heeft tijdens een bezoek van een dag aan Londen een „volledige, openhartige, vriendschappelijke en opbouwende gedachtenwisseling" gehad met Brit se ministers, aldus is dinsdag van gezaghebbende zijde meegedeeld. STUNT VAN WERELDOMROEP HILVERSUM, 8-1. Voor de zo suc cesvol verlopen Himalaya-expcditie onder leiding van prof. dr. C. G. Egeler, is Radio Nederland Wereld omroep gedurende twee maanden het contact geweest tussen hem en het Geologisch Instituut te Amster dam. Van 10 september tot 19 november richtte radio Nederland zich elke week eenmaal rechtstreeks tot de ex peditie met voor haar bela?iprylce mededelingen, grotendeels afkomstig van het Amsterdams instituut. Het. was uit kamp I op 5.400 meter hoogte dat professor Egeler reeds in oktober de volgende regels naar Hil versum schreef: „Vanuit dit gebrek kige kampje in de bergwereld van de Himalaya wil ik U even schrijven om U te laten weten hoezeer de le den van mijn expeditie genieten van de uitzendingen speciaal voor hen. Hel is iets heel bijzonders als je in je slaapzak ligt ergens in een hoog kamp en er komt een direkt bericht voor je door, bijvoorbeeld dat je dochtertje heimwee naar je heeft- Dan moet. je ivel even slikken. Voor al hier in het hooggebergte is de ont vangst iverkelijk voortreffelijk. U nogmaals dankend voor de steun welke dc Wereldomroep ons geeft". Dit direkte contact via de korte golf was een geslaagd experiment. A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1