EEN MINISTER GEVRAAGD Brand in werkplaats achter garage STAD EN PROVINCIE Verre t.Vo-beelden Kerk en staat in Polen weegbrug „Even Buiten" Groot alarm te Zoiinemaire SMOKKELARIJ In de afgelopen dagen heeft de Perzische politie in haar strijd tegen de smokkelarij veel succes geboekt. In het noorden van het land hebben zij in totaal 600 kilogram opium in beslag genomen. 493 smokkelaars zijn in vier da gen tijds gearresteerd. LAND- EN TUINBOUW Boter voor militairen Het streven naai- een zo hoog mo gelijke opbrengst van de boter (va- lorisatiebeleid) is gericht op een zo constant mogelijk binnenlands prijs niveau en heeft tot doel op deze wij ze een geleidelijk stijgende binnen landse afzet te bewerkstelligen. Blij kens gegevens in de memorie van antwoord bij de landbouwbegroting 1963 kan een aanmerkelijke stijging van de binnenlandse afzet worden geconstateerd bij een vrij stabiel prijspeil. (Gemiddeld per vier weken in 1960: 4.185 ton, 1961- 4.482 ton en 1962: 4.702 ton). Vergroting van de afzet van zui- velprodukten op de binnenlandse markt is, naar de minister van land bouw en visserij meent, primair een taak voor het bedrijfsleven. Het ver heugt hem dat met name de laatste tijd construktieve plannen naar vo ren komen. Het Produktschap voor Zuivel werkt in samenwerking met het Nederlands Zuivelbureau plan nen uit voor de bevordering van het boterverbruik- Met ditzelfde doel is thans overleg met de bevoegde mi litaire instanties gaande teneinde te bereiken dat boter voor militairen beschikbaar wordt gesteld. BURGH/HAAMSTEDE Nieuwe regeling winkelsluiting Tijdens een gisteren (maandag)- avond in hotel „Het wapen van Burgh" gehouden vergadering van de middenstandsvereniging „Burgh- Haamstede" is met 11 tegen 2 stem men besloten om met ingang van 19 januari in het vervolg iedere zater dagmiddag om 17 uur (5 uur) alle middenstandszaken te sluiten. Dit be sluit is alleen van toepassing in de periode van 15 september tot Pink steren. Vergadering Vogelwacht uitgesteld In verband met de weersomstan digheden is de vergadering van de Vogelwacht „Schouwen-Duiveland", die heden - dinsdagavond - gehou den zou worden in het R.T.M.-hotel tot nader aankondiging uitgesteld. IJsbaan verlicht De baan van de ijsvereniging al hier zal hedenavond verlicht zijn en voor de schaatsliefhebbers worden opengesteld. NOORDWELLE ProvinciaSe weg nu sneeuwvrij De provinciale weg ten oosten van Noordwelle is zaterdag in de namid dag eerst sneeuw-vrij gekomen. Dit geschiedde nadat al enige dagen ver scheidene machines aan het werk waren geweest. Enige sneeuwploegen waren tevoren ingezet zonder resul taat. Er lag dan ook een sneeuw-laag WINTER 1962-1963 Nog een plaatje van de barre winter 1962/1963, die ook in de Westhoek grote sneeuwmassa's met zich bracht. Vooral langs de boorden van verschillende duinbeekjes lag de sneeuw in gevarieerde lagen opgehoopt. Zelfs nu is daar alle sneeuw nog niet verdwenen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). van een meter dik met vaak aan weerszijden geheel gevulde sloten. Door de aanwezige beplanting was het moeilijk werken. Het verkeer van en naar Renesse was vorige week genoodzaakt te rijden via Haamstede maar nu behoort dit ongemak dus weer tot het .verleden. Een woord van waardering voor het personeel dat tijdens het slechte weer op deze weg werkzaam was mag hier zeker op z'n plaats genoemd worden. BROUWERSHAVEN De bejaardensociëteit Van de zijde van het comité „Ont spanning Ouden van Dagen" te Brouwershaven verzoekt men ons mede te delen, dat de bijeenkomst op woensdag 9 januari wegens de slechte weersgesteldheid niet kan dooi'gaan. Verkeerscursus Het ligt in de bedoeling op dins dag 15 januari a.s. te Brouwersha ven te starten met een verkeerscur sus in een der lokalen der openbare lagere school. Deze cursus zal wor den gegeven door de opperwacht meester de rijkspolitie de heer A. M. Klaasse te Dreischor en zal be staan uit een zestal lessen. Gegadig den voor deze aanbevelenswaardige the'orie kunnen zich opgeven bij de heren S. de Korte, Bostonplein 1 (gemeente-opzichter) er. J. v. Schel ven, Heerenweg 21 (gemeentewerk man). De aanmeldingsdatum sluit op 14 januari a.s. DREISCHOR Nog gladde weggedeelten Ofschoon practisch alle wegen en straten in Dreischor nu sneeuwvrij gemaakt zijn, komen op diverse plaatsen nog gladde weggedeelten voor. Met name de Ring, de Pieter Moggestraat en de Bogerdweg heb ben nog vele gladde sporen achter gelaten, waar de weggebruikers nog terdege rekening mee dienen te hou den. Hoewel Dreischor weer uit alle richtingen te bereiken is heeft de R.T.M. het dorp maandag nog niet aangedaan. Bij de R.T.M. kon men ons nog niet inlichten of de lijnbus- Ingezonden mededeling Als Vader Gafs nu nog zou leven Dan had hij zeker dii geschreven Sieeki Uw duiien In de kluiien En laat Uw overeenkomst door EDELSCHAAP sluiten". Telef. 01114-578 sen heden (dinsdag) op Dreischor zouden rijden. Brandweer rukte uit Maandagavond even voor zes uur werden de inwoners van Dreischor plotseling opgeschrikt door de loei ende brandweersirene. Er bleek brand te zijn uitgebroken in een ga rage van het expeditiebedrijf van de heer F. C. Etiënne te Zonnemaire. Bijna gelijktijdig met de Dreischorse brandweer arriveerden ook de brandweerlieden uit Brouwersha ven. (Zie ook elders in dit nummer). SCHUDDEBEURS Nieuwe ijsbaan in gebruik Dezer dagen is de nieuwe ijsbaan op het voorterrein van huize „Mon Plaisir" opengesteld. Dank zij de grote medewerking van Staatsbosbe heer is de ijsvereniging „Schudde- beurs" nu in het bezit van een fraaie uit de wind gelegen baan, waar al veel gebruik van wordt gemaakt. IJs en weder dienende organiseert het bestuur op zaterdagavond a.s. gecostumeerde ijswedstrijden op de nieuwe baan. Deelnemers kunnen zich hiervoor op het terrein opgeven. LONDEN, 8-1. Maandag is het voor de eerste maal gelukt uil En geland door middel van de „Relay"- kunstmaan beelden naar de Verenig de Staten te zenden. Sinds de lan cering van deze kunstmaan midden december hadden alle pogingen hier toe gefaald. De beelden werden maadag in Nutley (New Jersey) ont vangen. Zij waren „buitengewoon helder en van goede kwaliteit", zo werd aldaar verklaard. Diepvries goedkoper BREDA, 7-1. Vanaf maandag zijn de prijzen van een bepaald merk diepvries groenten drastisch ver laagd als gevolg van een initiatief waartoe de in Zundert gevestigde industrieel A. Zuiderent in samen werking met de Dongense groothan del W. Sprangers gekomen is. Het gaat hier om prijsdalingen van dertig tot veertig procent, voor pro- dukten van de Zundertse N.V. Gro- ko. De direktie ervan meent, dat diepvriesgroenten veel goedkoper kunnen worden aangeboden dan tot nu het geval is geweest. PARAMARIBO. - In een artikel, dat verscheen in het Surinaamse weekblad „De Vrije Stem" zegt pre mier Emanuels van Suriname onder meer, daf Suriname hulp van buiten nodig heeft. Feuilleton Heden is zacht en kalm te Zierikzee overleden, onze geliefde zuster, schoon zuster en tante CORNELIA DOGGER- DE HOOGE in de ouderdom van 86 jaar. Uit aller naam: M. DE HOOGE, neven en nichten 5 januari 1963 BROUWERSHAVEN. 7-1. - Maan dagavond werd, ongeveer tien minu ten voor zes, groot alarm gegeven voor een brand, welke was uitgebro ken in een werkplaats, gelegen ach ter de garage van het vrachtbedrijf NL P. Itienne aan de Oostweg te Zonnemaire. Binnen luttele minuten was de Brouwse brandweerploeg on der leiding van de heer L. J. v. d. Wielen, op pad om met een roekeloze vaart, de gladde wegen negerend, zich naar de plaats des onheils te spoeden. De brand, welke woedde in het gebouwtje achter de garage liet zich aanvankelijk ernstig aanzien, temeer daar hier oliën, vetten e.d. opgeslagen lagen. Enige leden van de voormalige brandweerploeg Zonnemaire waren reeds krachtdadig begonnen met de bestrijding van de vuurhaard met behulp van enige schuimblusappara- ten. De ploeg van Brouwershaven wist met een slang op de waterlei ding het vuur te blussen, zodat erger werd voorkomen. De ploeg van Dreischor, welke even na die van Brouwershaven arriveerde onder lei ding van de heer J. J. Schot behoef de geen dienst te doen. Commandant L. M. Moermond was eveneens aan wezig om in samenwerking met de FLITSEN UIT HET BUITENLAND In de Px-awda van de Oekraine van 5 januari, die nu in Moskou is aangekomen, wordt gemeld dat in twee processen negen Oekrainers ter dood zijn veroordeeld. Zeven van hen zijn Joden. De toestand van de Britse socia listische leider Gaitskell, geeft maar weinig verandering te zien, zo blijkt uit een maandagavond uitgegeven communiqué. Premier Nehroe van India heeft maandag de Rihand-dam in noord- India, een van de gi'ootste water bouwkundige werken in zijn land, in gebruik gesteld. De bouw heeft ruim 340 miljoen gulden gekost, waarvan bijna tweederden door de Verenigde Staten is bijgedragen. De jonge Duitse filmactrice Heidi Brühl heeft maandag in een zieken huis in München een spoedoperatie moeten ondergaan wegens buikvlies- ontsteking. Haar toestand wordt ern stig genoemd. Radio Mekka heeft maandag avond een officiële verklaring om geroepen waarin de Verenigde Ara bische Republiek-wordt beschuldigd van het uitvoeren van drie luchtaan vallen op Najran bij de noordelijke grens van Jemen. De Peruviaanse minister voor plaatselijk bestuur, generaal German Pagador Blondet, heeft verklaard dat de samenzwering welke de rege ring dezer dagen heeft ontdekt, ken nelijk van Praag uit werd geleid en in Havanna was georganiseerd. n Een achteloos'weggegooide sigaret heeft een hevige ontploffing teweeg gebracht in een oud fort op 160 km. van Lahore in oost-Pakistan. Acht mensen kwamen om het leven. Drie Oostduitse jongelieden zijn het afgelopen weekeinde bij Bruns- wijk naar het westen gevlucht. Zij hadden zich, om niet tegen de sneeuw af te steken, in lakens gewikkeld. De Amerikaanse regering zal dit jaar voor een bedrag van een half miljoen dollar adverteren in 34 Fran se, Westduitse en Engelse nieuws bladen, met het doel Europese toe risten naar de Verenigde Staten te trekken, zo is in Washington bekend gemaakt. Mevrouw Tsjombe, de echtgenote van de Katangaanse president, is vanuit Salisbury op het vliegveld van Brussel aangekomen. Zij heeft enkele weken in een ziekenhuis te Ndola in Noord-Rhodesië gelegen. Zij was vergezeld van haar twee dochters, vijftien en drie jaar oud. In het parkhotel Schönbrunn, een van de grootste hotels vari Wenen, heeft een felle brand gewoed die de dakstoel en de bovenverdieping in de as heeft gelegd. Frankrijk zal dit jaar beginnen aan de bouw van een basis voor de proeven met zijn eventuele water stofbom. Deze basis komt, volgens kringen die in nauw contact met de regering te Parijs staan, in de Gam- bier-archipel, ongeveer 1.760 km ten zuidoosten van Tahiti, in de Stille Oceaan. WARSCHAU. - Negen mensen zijn om het leven gekomen en veertig ge wond toen een trein in noordwest- Polen bij een overweg op «en bus inreed. MADRID. - Met ingang van het nieuwe jaar heeft de Spaanse staats radio het aantal nieuwsuitzendingen per dag verhoogd van vijf tot negen tien. Het nieuws wordt ook op een vlottere en modernere wijze gebracht dan voorheen. MOSKOU. - Rechtbanken in de Oekraïne hebben negen mensen ter dood en twaalf tot diverse gevange nisstraffen veroordeeld wegens dief stal en geldspeculatie. Bij de specula tie zou een bedrag van ruim vier miljoen gulden gemoeid zijn. Ver scheidene veroordeelden hadden Joodse namen. DURBAN. - Twee treinen, waarin niet-blanke arbeiders zaten, zijn bij Durban in Zuid-Afrika op elkaar ge lopen. Er zouden ruim 100 gewonden zijn. ROME. - De commissies van het tweede Vaticaanse concilie zullen, aldus is uit goede bron vernomen, midden januari de werkzaamheden hervatten ter voorbereiding van de tweede zitting van het concilie die in september aanstaande moet be ginnen. cummandanten van de bluseenheden Brouwershaven en Dreischor het ge vaar te keren. Het is bii de reorga nisatie van de brandweer momenteel zo geregeld, dat bij brand in de ker nen Zonnemaire of Noordgouwe eerst de bluseenheid Dreischor wordt ge alarmeerd. Wanneer deze gewaar schuwd is wordt direkt de ploeg van Brouwershaven per sirene opgeroe pen om ter assistentie uit te rukken. Man gewond Bij het bestrijden van het vuur heeft de zoon Frans van de heer Itienne brandwonden opgelopen aan armen en benen waarvoor hij zich onder dokters behandeling moest stellen. Zijn moeder, die inmiddels was toegesneld, probeerde de in brand staande zoon met sneeuw te doven, wat hem uiteindelijk zelf ge lukte door zich door de sneeuw te rollen. De brand is vermoedelijk ont staan doordat enige automotoren werden schoongemaakt en nageke ken, waarbij benzine is gebruikt die de vloer heeft gedrenkt. Toen de zoon bezig was met elektrisch slijpen zijn wellicht enige vonken de oor zaak geweest, dat de vette vloer vlam vatte. Het vuur kon geïsoleerd wor den door het leegspuiten van een viertal schuimblusapparaten, waarna de brandweer uit Brouwershaven uiteindelijk met water het geheel wist te blussen. Mede door het kor daat optreden zowel van de oud brandweerlieden van Zonnemaire als van de tehulp geschoten korpsen is een ramp voorkomen, die met de straffe oostenwind niet te overzien was geweest. Voor 40 jaar.... ZIERIKZEE. Met behulp van elektrische verlichting werd de be roemde „Lentefilm" in de Concert zaal vertoond. De beelden bleven zwak en onduidelijk. ZONNEMAIRE. Het gezelschap „Nieuw Leven" gaf vorige week met succes een tweetal uitvoeringen. DUIVENDIJKE. Op 1 januari 1922 bedroeg het aantal inwoners van deze gemeente 622. OUWERKERK. Met een program- ma van ernst en luim trad voor de vereniging „Togido" op de heer Frans Hidlemhn te Amsterdam. ZIERIKZEE. Een der hier gesta tioneerde kommiezen stelde bekeu ring in tegen een sigarenmaker, we gens het ongedekt vervoer van 300 sigaren. ZIERIKZEE. Voor de Vereniging Ned. Landkolonisatie werd in het „Huis van Nassau" een lezing gehou den over: „Het werk op de arme Friese heide". ZIERIKZEE. Begin van volgende maand zal in de „Concertzaal" de kinderoperette „De prins van Sind" worden opgevoerd. BRUINISSE. De besturen der bei de vissersverenigingen alhier confe reerden over het zg. mobiele pacht stelsel. BURGH. De vaste arbeiders van de polder Burgh en Westland wisten een visotter van 1 meter lengte te vangen en te doden. NOORDWELLE. In het café van de wed. Verjaal gaf het „Zierikzee sche Strijkorkest" voor een overvolle zaal een prachtige uitvoering. ELKERZEE. Niet minder dan 120 bezoekers waren opgekomen in de zaal Hanse, voor een Groene Kruis- vergadering, waarop een causerie over röntgenstralen werd gehouden. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Ds. II. van D(jk te Westerhaar (van 1956-1957 vicaris te Bruinisse) naar Tweede Exloermond Ds. H. van Dijk heeft zondag 6 januari j.l. afscheid genomen van de hervormde gemeente van Wester haar (Vriezenveensewijk), in de bur gerlijke gemeente Vriezenveen en zal zondagmiddag 13 januari a.s., om half drie, na vooraf 's morgens te tien uur te zijn bevestigd door de consulent ds. G. A. Bruins uit Nieuw Buinen, intree te doen als predikant van de hervormde gemeente van Tweede Exloërmond, in de burger lijke gemeente Odoorn (classis Em- men). Hij vervult daar de vacature van ds. L. de Wit, die op 14 oktober 1962 naar Lemmer is vertrokken. Van 1 september 1956 tot juni 1957 was ds. Van Dijk werkzaam als vi caris te Bruinisse, bij tijdelijke af wezigheid van ds. H. W. van den Brink. WARSCHAU, 7-1. Volgens waar nemers, die o.a. verwijzen naar de verklaringen van kardinaal Wys- zynski van zondag betreffende dooi de staat geëist toezicht op het gods dienstonderwijs, is cr in de betrek kingen tussen kerk en staat in Polen een hernieuwde spanning ingetre den. Afgaande op een artikel in het atheïstische weekblad „Argumenty" zou de door de Poolse bisschoppen op het concilie in Rome aangenomen houding aan die verscherping van de betrekkingen ten grondslag liggen. In bedoeld artikel wordt de Poolse bisschoppen namelijk verweten dat zij in het geheel geen gebruik zou den hebben gemaakt van kansen om tot een regeling van de kwestie der voormalig-Duitse bisschoppen te ko men. Scheepvaart berichten Alchiba, 7-1 van Djeddah naar Ku wait. Zafra (t.), 8-1 te Suez verwacht. 27 J Intussen bladerde Yvonne zenuw achtig in het telefoonboek. „Jansen er waren natuurlijk bergen Jan- sens in Arnhem. Nogal niet een naamEn je zult zien, uitgere kend J.P.'s zijn er meer dan één Hahier hebben we al Janse, maar zonder n, en daar.toe maar drie rijen Jansens. Laten we ons bepalen tot de Jansens met een J. als voorletter Het waren cr drie met J.P. De één bleek een zadelmaker te zijn. De tweede violist en de derde vertegen woordiger in auto-accessoires. Voor de laatste: een kleine kans, dat het Jan-Piet zou zijn. Wie weet, wat voor baan hi.ï begonnen was. Ze draaide het nummer, maar een kort aangebonden dame antwoordde met een tikkie jaloezie in haar stem, dat haar man nimmer op een bankkan toor had gewerkt. En wat of de juf van meneer Jansen J.P. mos Yvonne mos niets van deze J.P. en legde de telefoon neer. Daarna keek ze nadenkend naar buiten. In ieder telefoonboek kunt u Jansen J.P. vinden. Dank u wel, be leefde meneer bankdirecteur, maar zo gemakkelijk-is dat ook weer niet. Vooral niet, als de persoon in kwes tie Jansen heet. Kom, Yvonne, als die jongeman telefoon heeft - dat heeft-ie immers, hij was toch immers opgebeld door die zogenaamde kabinetsformateur? - dan moest, hij te bereiken zijn. Eens even kijkenWat drommel, door B. J. TEN WESEPE Yvonne, gebruik toch je hersens. Hij woont immers bij zijn moeder in? Dus de telefoon zal wel op naam staan van zijn moeder, die weduwe is. Nou maar eens kijken, of we een paar weduwen Jansen kunnen vin den. Er waren negen dubbele Jansen- namen: Jarisen-de Laak, Jansen- Jansentoe maaris één nog niet genoeg? Enfin, laten we het hele rijtje maar gaan afwerken. Dan ko men we uiteindelijk wel een keer bij de moeder van Jan-Piet „Hallo, mevrouw, u spreekt met juffrouw van Helsdingen, Wassenaar. Hebt u een zoon, die werkzaam is geweest bij Alsbach en Emmers? Wat zegt u? Hebt u geen zoons? Dan ben ik verkeerd. Wilt u mij excuse ren? Dank u voor de moeite. Goeden middag. „Hallomet mevrouw Jansen- Jansen? U spreekt met juffrouw van Helsdingen in Wassenaar. Hebt u wellicht een zoon, die werkzaam was bij Alsbach en Emmers? Bankkan toor? Wat zegt u? O juist, uw zoon is pas drie jaar. Neemt u me niet kwalijkDan ben ik verkeerd. Wilt u me excuseren?...." „Met mevrouw Jansen-Kegelaar? Met juffrouw van Helsdingen uit Wassenaar. Hebt u een zoon,, die werkzaam was bijPardon? U hebt uitsluitend dochtersDan ben ik verkeerd. Wilt u 'me excuse ren? „Hallo? Met mevrouw Janscn- Oosthoek? U spreekt met juffrouw van Helsdingen in Wassenaar. Ik wil graag van u weten of u een zoon hebt, die J.P. als voorletters heeftvoorheen werkzaam bij vyat zegt u? Uw beide zoons zijn ge- emigre'erd. Juist, dank u voor de moeite. Dan ben ik verkeerd Yvonne legde .voor de zoveelste maal de telefoon neer en pakte een zakdoekje om zich het zweet van 'het voorhoofd te wissen. Ja, ja, is dat even een probeersel? Zoekplaatje per telefoon: waar is meneer Jansen Jan-Piet? Volgende patiënt „Hallo? Spreek ik met mevrouw Jansen-van Dollenstein? O, ik ben juffrouw van Helsdingen in Wasse naar. Hebt u wellicht ook een zoon, die werkzaam was bij Alsbach en Emmers, bankkantoor?Wat? O. pardon, mevrouw, dan ben ik dus rtu aan het juiste adres. J.P. zijn de voorletters, nietwaar? 'Ikik ben het nichtje van minister de Haas Hagestein, bij wie hij indertijd ge luncht heeft. Herinnert u zich dat nog? O nee? Heeft hij daarover niet gesproken? O, toch wolKan ik is hijis hij wellicht thuis, dat ik hem even aan de telefoon kan krijgen? Niet thuisKan ik mis schien vanavond even terugbellen? Niet mogelijkWat zegt u? In het ziekenhuis? Maarmaar hoe kan dat? Een ongeluk?" Yvonne's hand beeft. Ze heeft plotseling een uitdrukking van ont zetting op haar gezicht. En ze luis tert. De vrouw aan de andere kant van de lijn vertelt. Van de vreselijk misplaatste aprilgrap, waarvan haar zoon het slachtoffer is geworden... op staande voet ontslagen, hoewel hij geheel ter goeder trouw is ge weest en nergens van afwistVan de fantasie van de krantenmensen en van het ongeluk op. straat. (Wordt vervolgd). Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en over grootvader DANIEL VAN IJSSELDIJK in de ouderdom van 94 jaar. Brouwershaven: W. C. VAN IJSSELDIJK J. T. VAN IJSSELDIJK- VAN BEVEREN St. Maartensdijk: A. HAGE- VAN IJSSELDIJK J. HAGE Scherpenisse: H. RIJSTENBIL- VAN IJSSELDIJK A. RIJSTENBIL Klein- en achter kleinkinderen Brouwershaven, 8 jan. '63 Poortdijkstraat 31 Plotseling werd van ons weggenomen, tot onze grote droefheid, mijn lieve vrouw en der kinderen zorgzame moeder ANTHONIA MERLE geboren SCHOULS in de leeftijd van 36 jaar G. H. MERLE JAN JOOP COBI PIET LUCI GERRIT Zwaar valt ons dit verlies Zierijkzee, 7 januari 1963 St. Jacobstraat 19 De teraardebestelling zal plaats vinden vrijdag 11 januari a.s., n.m. 2 uur. Plotseling werd van ons weggenomen, tot onze diepe droefheid, onze zeer geliefde dochter, zuster, behuwdzuster en tante ANTHONIA MERLE geboren SCHOULS in de leeftijd van 36 jaar Zierikzee, 7 januari 1963 Namens de familie: J. A. SCHOULS L. SCHOULS-TROMPER Heden overleed plotseling onze geliefde schoonzuster en tante ANTHONIA MERLE- SCHOULS in de leeftijd van 36 jaar D. P. NIESKENS-MERLE I. NIESKENS en kinderen H. G. MERLE T. MERLE-v. BEVEREN en kinderen Zierikzee, 7 januari 1963 De uitgestelde vergadering van de zal nu gehouden worden op donderdag 10 januari a.s., 's avonds half acht, In café Mol te Oostcrland. Het bestuur Voetreis naar Rome ROME, 8-1. Op de vleugelen der liefde, maar wel met bijzonder ster ke voeten, heeft de 23-jarige Frans man Pascal Vildieu zich naar Rome begeven. De jonge rechtsgeleerde had vorig jaar in Casablanca bij vrienden het Argentijnse meisje Vit- toria Zini leren kennen. Bij haar vertrek naar Rome beloofde hij haar, als blijk van zijn liefde, de driedui- dend kilometer naar de eeuioige stad te voet af te leggen. Vildieu vertrok op 15 september uit Casa blanca en tippelde aan een stuk door. Het enige deel dat hij niet te voet aflegde was de straat van Gi braltar. Met kerstmis kwam hij in Lyon aan. waar hij een dag in zijn ouderlijk huis bleef. Maandag is hij in Turijn aangekomen. Met een ge middelde van veertig km. per dag hoopt hjf begin februari in Rome te komen, om daar zijn aangebedene weer te vinden. DEN HAAG. Op verzoek van dc telefoondienst op westelijk Nieuw- Guinea is de radiotelefoonverbinding Amsterdam-Hollandia voorlaan nog slechts geopend op dinsdag, donder dag en.vrijdag, zo deelt de P.T.T. mee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6