De vrouw van middelbare leeftijd De rekening voor de hulp Korfballend Schouwen-Duiveland ziet terug op actief jaar Herenigingsplan voor Kongo ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdas 8 januari 1963 No. 1930J C KEN ESSE. 7-1. Korfballend Schou wen-Duiveland kan met voldoening terug zien op het afgelopen jaar. In de competitie van de S.D.K.B. over het gehele eiland werd met veel in teresse en enthousiasme gespeeld. De korfbalsport heeft ook op Schouwen- Duiveland veel aantrekkingskracht omdat men tijdens deze sport zjjn medespelers (speelsters) leert kennen zoals men is. Voor beide sexen biedt dit een uitstekende gelegenheid el kaar te leren kennen en waarderen. De oordelen op lichamelijk gebied (al9 men serieus de korfbalsport be oefent en niet als figurant wil fun geren) zijn de feiten dat een groot aantal spieren bij het spel worden getraind. Bij het spel komt het op een grote lichaamsbeheersing aan. Men moet lopen, springen, sprinten, bukken, wenden, vangen en gooien. Sierlijkheid en soepelheid worden door korfbal aangekweekt. Verder komt ook het opvoedende element naar voren. De nadruk wordt immers gelegd op het samenspel. Met indivi dueel spel bereikt men weinig, daar men niet mag lopen met de bal in de handen. Om succes te kunnen beha len is het noodzakelijk dat men zijn ploegmaten in het spel betrekt het geen uiteraard het saamhorigheids gevoel sterk bevorderd. Bij korfbal is meer dan by andere sporten veel zijdigheid een eerste vereiste, door dat in drie vakken wordt gespeeld: aanval, middenvak en verdediging. Het is bij korfbal derhalve noodza kelijk dat men alle onderdelen van het spel behoorlijk beheerst, ook de taktiek, die voor elk vak een speciale studie vereist. De bekoring voor de beoefenaars van deze sport heeft het in hoofdzaak dan ook te danken aan zijn veelzijdigheid. Percentueel be hoort de Schouwen-Duivelandse Korfbal Bond tot een der grootste regionale bonden in de lande. Micro-competitje De aktiviteiten in 1962 werden be gonnen met het organiseren van een micro-competitie in de gymnastiek zaal te Nieuwerkerk, waaraan door 15 achttallen werd deelgenomen. Zo wel door het bestuur van de S.D.K.B. als door de verenigingen wordt deze competitie niet gezien al9 een onder linge krachtmeting, maar meer als een binding tussen de leden onder ling en de verenigingen. Het feit dat deze wedstrijden in een beperkte ruimte moeten worden gespeeld doet evenwel niets af aan de animo. Het Nieuwerkerkse S.K.N.W.K. nam voor de eerste maal deel aan het micro-kampioenschap van Ne derland voor zaterdagclubs, welke kennismaking zeker niet tegen viel. Aan de veld-competitie werd deelge nomen door 25 senior- en 12 adspi- ranten twaalftallen. In de eerste klas legde Burgh voor de elfde maal be slag op de titel. In de tweede klas A gingen de Burgh-reserves met de eer strijken, terwijl in de tweede klas B W.I.K. II de titel op zak kon steken na een spannende strijd met Zwalu wen '61. Na een beslissingswedstrijd tegen Zeemeeuwen II werd W.I.K. III kampioen van de derde klas. Bij de adspiranten toonde Burgh A zich ook in het afgelopen jaar het. sterkst. Het werd kampioen van groep I, terwijl het zich tegen de kampioen van groep II S.K.N.W.K. ook het sterkst toonde in de strijd om de eilandelijke titel. Het verte genwoordigend twaalftal leverde een aantal hoopgevende prestaties. Op het bondentournooi te Zeist weerden de S.D.K.B.er9 zich uitstekend. Van Noord-Holland werd gewonnen, te gen G.U.K.B. en F.K.B. werd gelijk gespeeld en alleen van de Z.K.B. werd verloren. Voor een prachtig succe9 zorgde het S,D.K.B.-team bij de opening van het sportterrein te Renesse waar het met 6-3 van de D.K.B. wist te winnen. De adspiran ten wilden op deze dag niet voor hun grotere broeders en zusters on der doen en wonnen met 5-0 van de De toestand der wegen DEN HAAG, 7-1. Alle hoofdwegen in Nederland zijn thans goed berijd baar met uitzondering van het zui delijk gedeelte van Zuid Limburg, waar ze nog plaatselijk glad zijn, zo deelt de wegeninformatiedienst van de K.N.A.C. mede. De binnenwegen over het gehele land zijn in het algemeen glad door bevroren sneeuwresten. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Bedankt voor 's-Grevelduin-Ca- pelle: B. Haverkamp, Blauwkapel- Groenekan. Ger. Kerken Aangenomen naar Castricum: Y. Stienstra, Wapenveld, die bedankte voor Oude en Nieuwe Wetering. Uit het Dolphin-hotel in de En gelse plaats Southampton is een ori ginele bladzijde van de London Ti mes uit 1805 gestolen, waarop een verslag van de slag bij Trafalgar tussen de Engelse en de Frans- Spaanse vloot stond gedrukt. De bladzijde hing ingelijst tegen de muur. In pandjesjas LONDEN, 7-1. De studenten van „Eton" staan tot afgrijzen van de Britse arbeidsinspectie in pandjesjas en hun traditio nele gestreepte broek achter de draaibank wanneer zij les in handenarbeid krijgen. Vol gens een blad over industriële veiligheid liepen in 1961 bijna dertienduizend Britse jongeren arbeidsongevallen op. De voor naamste oorzaak lag in het dragen van voor hun werk zaamheden ongeschikte kle ding. D.K.B. Een prachtig resultaat be haalde ook het twaalftal van Wes- terschouwen door met 7-5 te winnen van een sterke combinatie. Schoolkorfbaldag Hoewel de deelname niet zo groot was als in andere jaren slaagde de schoolkorfbaldag te Zierikzee uitste kend. Het Professor Zeeman-lyceum werd kampioen in groep I van de middelbare scholen, terwijl Openba re ULO II zich de sterkste toonde in groep II. De openbare lagere school Kerkwerve ging met de eer strijken bij de lagere spholen gevolgd door Sirjansland en Scharendijke. Niet minder dan tien korfbalteams uit Schouwen-Duiveland namen deel aan het paastournool van Alliance te Roosendaal. De Burgh-adspiranten leverden hier schitterend werk door in een sterke poule de eerste prijs in de w#acht te slepen, terwijl verder nog een aantal eilandelijke twaalf tallen verdienstelijk werk leverden en met een prij9 naar huis konden keren. Ter gelegenheid van haar 20- jarig bestaan organiseerde Dosko te Noordwelle een tot in de puntjes verzorgd adspiranten-tournooi waar in Burgh A winnaar weid in poule A, Dosko in poule B en Unitas in poule C. In de Westhoek nam onze kampioen Burgh het op tegen Togo uit Goes welke aantrekkelijke wed strijd met 7-6 door de groen-witten werd gewonnen. Zwaluwen '61 en Velocitas namen op Goeree-Over- flakkee deel aan serie-wedstrijden. Zwaluwen '61 slaagde er in beslag te leggen op een tweede prijs in dit tournooi. S.K.N.W.K. ging ook naar Goeree-Overflakkee om te Ooltgens- plaat een vriendschappelijke wed strijd te spelen tegen Delta welke met 3-2 werd gewonnen. Op het ein de van het jaar gingen Zwaluwen '61 en Stormvogels uit Ellemeet een fu sie aan met als doel tesamen een sterker geheel te kunnen vormen. Ondanks de geslaagde scheidsrech- ters-cursus welke door de S.D.K.B, werd georganiseerd blijft 't scheids- rechterscorps nog steeds zorgen ba ren. Al met al was het voor onze ei landelijke korfbalsport geen onver dienstelijk jaar. Rustig, evenwichtig en opgewekt Meestal anderen tot steun Een vrouw van middelbare leef tijd behoeft niet snel te verouderen, integendeel. Niet zonder reden wordt er wel gesproken over een „tweede jeugd"! In vele gevallen, helaas niet in alle, ziet men dat de natuur een wonderbaarlijke verjonging teweeg brengt als de enigszins moeilijke over gansperiode achter de rug is. Vaak flinker, gezonder en gelukkiger Van veel vrouwen worden de jeugdjaren bedorven door ziekte en slapte; in de levensperiode tussen vijftig en zeventig jaar zijn zij soms veel gezonder, flinker en ook ge lukkiger. Nu behoeft de normale gang van zaken natuurlijk niet te worden om gekeerdDe vrouw van middelbare leeftijd moet zich geen dartelheid aanmeten, die niet bij haar pqst, want dan is ze al gauw belachelijk. Goed verzorgd en goed gekleed Haar natuurlijke charmes liggen op een heel ander vlak: zij kan zulk een prettige persoonlijkheid zijn, om dat zij rustig, evenwichtig en opge wekt is, meestal weinig gekweld door ziekelijke stoornissen. Het is natuurlijk wel nodig, dat zij haar uiterlijk goed verzorgt en dat zij goed gekleed gaat. Een jong meis je kan op een paar afgetrapte open schoenen nog best een grappige in druk maken; bij iemand boven de vijfenveertig jaar liggen de dingen echter anders. Geen ontmoedigende zelfobservatie De vrouw die wij op het oog heb ben, kan vertrouwen wekken, zij kan anderen tot steun zijn. Zij zal kunnen inspringen in huishoudens waar hulp nodig is, zij kan eventu ele kleinkinderen goed verzorgen. De vrouw die de vijfenveertig ge passeerd is, kan ook een opwekkend gezelschap zijn voor vrienden en bu ren. Met begrip en takt kan zij vaak mensen om haar heen, die op de een of andere wijze in moeilijkheden zijn geraakt, weer een hart onder de riem steken. Maar deze dingen zijn alleen mo gelijk wanneer de vrouw in kwestie zich tijdig heeft voorbereid op het tijdperk, dat een schakel vormt tus sen de volle levensbloei en het begin van de oude dag. Iemand die voortdurend bedacht is op het handhaven van haar gezond heid, is een vervelende pietlut. Zich zorgen maken over haar welzijn of ontmoedigende zelfobservatie, is het laatste wat vrouwen op de leeftijd die wij hier op het oog hebben, moe ten doen. Ruime nachtrust, sobere voeding Want hoe gaat het: het huishouden en andere bezigheden uit vroeger ja ren nemen minder van haar tijd in beslag; er komt nu volop gelegen heid om in de spiegel te zien dat men er niet jonger op wordt, om bij het trappenlopen te merken dat men over minder adem beschikt. Een aantal hygiënische leefregels dient echter wel in acht te worden genomen. Er moet evenals voorheen voldoende reinheid worden betracht in de woning en bij de lichaamsver zorging. Andere belangrijke punten zijn een ruime nachtrust en een so bere, maar zoveel mogelijk afwisse lende voeding. Vrouwen van middelbare leeftijd moeten zich hoeden voor grote ver moeienissen en andere excessendie bekomen hun slecht, omdat zij de veerkracht van haar jonge jaren nu eenmaal niet meer bezitten. Dr. Alfreda Briedê. De aarde gaf weer geheimen prijs Onderzoekingen van het R.O.B. AMERSFOORT, 4-1. De Rijks dienst voor het Oudheidkundig Bo demonderzoek te Amersfoort heeft de vorige maand zijn onderzoekin gen voortgezet. Het pas verschenen bulletin ver meldt onder meer dat op 22 decem ber de opgraving in de Meerburger polder te Leiden voorlopig beëindigd is. In het laatste stadium van het onderzoek zijn ook laat-Merovische scherven aan het licht gekomen (7de -begin 8ste eeuw). Deze zijn tezamen met fragmenten van al of niet op de draaischijf gevormde kogelpotaarde- werk, Badorfer ceramiek 'en reliëf- bandamforen (8ste-10de eeuw) ge vonden in een donkere laag, waarin zich ook de gedeeltelijk weggerotte paalkoppen bevinden van de be schoeiing die in de middeleeuwen is aangebracht in de bedding (noord zijde) van het toen gedeeltelijk dicht geslibde kanaal van Corbulo. Het geheel afgedekt door een pakket opgeslibde grond. Het ligt in de bedoeling het on derzoek in het voorjaar van '63 voort te zetten en te voltooien. Munten DEN HAAG. Door de heer H. E. Peeters uit Texel, is tijdens egalisa tiewerkzaamheden op het terrein Ockenburgh bij Loosduinen, waar dr. J. H. Holwerda in de jaren 1930-1936 opgravingen heeft verricht, een fragment van een Romeinse dakpan (imbrex) gevonden, dat voorzien is van het stempel CGPF (vloot van Germania, na 96). LAUWERSZEE. Tijdens bagger- werkzaamheden op de Robbenplaat tussen Oort en Roggengat is volgens een mededeling van de heer G. J. Lub uit Bennekom een Romeinse bronzen munt gevonden. Deze is in het Kon. Penningkabinet, Den Haag, gedetermineerd als een as of dupon- dius van keizer Gordianus III (238- 244), die is geslagen in 240. SINT MICHIELSGESTEL. De on langs in Sint Michielsgestel gevon den sterk gecorrodeerde bronzen munt is door het Kon. Penningkabi net in Den Haag gereinigd en gede termineerd als een as uit de Flavi- sche tijd, wellicht van Domitianus (81-96). ROTTERDAM. Tijdens werkzaam heden bij de elektrische centrale aan de Schiehaven in Rotterdam is de 37-jarige monteur A. J. van 't H. van een aannemersbedrijf uit de Maas stad om het leven gekomen. DEN HAAG. De 73-jarige weduwe M. K.-A. is in haar woning aan de Sillestraat in Den Haag door de po litie levenloos aangetroffen. DEN HAAG. De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie zing van de leden van de Tweede Kamer hee'ft mr. Van den Bergh (P.v.d.A.) te Amsterdam benoemd verklaard tot lid van de Tweede Ka mer. De heer Van den Bergh zal zijn benoeming aanvaarden. De man en de boodschappen Nog veel mannen zijn van mening, dat het boodschappen doen een zaak voor de vrouw is en dat dit eigen lijk niet met de „waardigheid" van de man strookt. Althans volgens de resultaten van een onderzoek, dat onlangs in Duitsland onder een groep gehuwde mannen is gehouden. Volgens de meesten van hen beho ren mannen slechts in geval van nóód de inkopen voor het gezin te doen. Opmerkelijk is echter, dat 37 pet. van de ondervraagde mannen meenden, dat in sommige gevallen mannen beter kunnen inkopen dan vrouwen, daar deze niet altijd op de prijzen zouden letten. Jong Amerika hoopt op Nederlandse gastvrijheid (Ingezonden). Evenals andere jaren is de Ame rican Field Service op zoek naar Ne derlandse gezinnen, die bereid zijn hun huis enige tijd open te stellen voor jeugdige ambassadeurs (16 tot 18 jaar) uit de Verenigde Staten. De A.F.S., oorspronkelijk een vrijwillige ambulancedienst gedurende beide wereldoorlogen, is in 1947 met haar uitwisselingsprogramma's begonnen en is nu verreweg 's werelds grootste organisatie op dit terrein. Jaarlijks gaan 2000 3000 jongens en meisjes uit 50 landen een jaar naar Ameri kaanse „bighschools" en zijn ze in elk opzicht lid van een Amerikaans gezin. Hiertegenover staan twee programma's voor zorgvuldig gese lecteerde Amerikaanse teenagers in een groot aantal van bovengenoemde 50 Janden: een verblijf van 7 a 8 weken gedu rende de zomer; een verblijf voor de duur van een schooljaar. Het is voor deze beide projecten dat het Nederlandse secretariaat van de American Field Service thans ge schikte gezinnen tracht te vinden. De twee voornaamste kwalificaties zijn een oprechte interesse in het programma en de aanwezigheid in het gezin van een leeftijdsgenoot van de Amerikaan(se). De American Field Service in Ne derland hoopt vóór 15 februari a.s. een voldoende aantal aanmeldingen te hebben ontvangen om haar hoofd kantoor in New York te kunnen be richten, dat 50 75 Amerikanen de zomermaanden hier zullen kunnen doorbrengen en een 10 20-tal een verblijf van een jaar zal kunnen worden geboden. Het adres van de A.S.F. in Neder land (waar men alle inlichtingen kan inwinnen) luidt: Moreelsestraat 10, Amsterdam-Z. MARKTBERICHTEN Veiling Z.H. Eilanden G.A. Andijvie f 1,25; Rode Kool 40-55; Gele Kool 26-51; Groene Kool 29-44; Boerenkool 27-34; Spruiten IIA 81- 1.46; Spruiten IIB 48-1.18; Spruiten ID 1,93; Spruiten geschoond 2.08- 2.18; Prei 97-1.46; alles per kilogram. Selderij 16-22; Peterselie 37; per bos. Grote Peen 29-40; Uien 27-35; Witlof IA 1.13-1.21; Witlof IIA 80- 1.13; Witlof I B 1.03-1.13; Witlof IIB 73-94; alles per kilogram. Aanvoer 24.000 kg. Knolselderij 48-75 per stuk. Aardappelmarkt ROTTERDAM, 7-1. Klei-aardappe- len 38 mm. opwaarts voor het bin nenland: Bintje f 15-16,75. Klei-aardappelen 35 mm. opwaarts Bintje f 14,50-16,50. Voer-aardappelen f 4-5,25. Export geen notering door weers omstandigheden, binnenlandse han del beperkt. Prijzen berekend per 100 kg. en op de handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon, schip of auto Graanbeurs ROTTERDAM, 7-1. Tarwe - 17 pet. vocht - naar kwaliteit, tot f 33,50 deze week franco bestemming per auto. Zomergerst - volgens monster - tot f 28,50 af; Haver - volgens mon ster - tot f 26,25 af; Rogge - volgens monster - tot f 25,50 af. Peulvruchten, franco Rotterdam: Groene erwten - op monster - f 47- 53; Schokkers - op monster - f 50- 69; Bruine bonen - boerenschoon - op monster - tot f 125. Paardenmarkt UTRECHT, 7-1. Op de paarden markt te Utrecht zijn 247 paarden aangevoerd. De prijzen waren: Luxe paarden f 1000-1250; werk paarden f 800-1200; oude paarden f 700-1000; 3-jarige paarden f 750- 1000; 2-jarige paarden f 700-900; veulens f 300-550; hitten f 600-800; slachtpaarden f 2,20-2,40 per kilo gram geslacht gewicht; jonge slacht paarden f 2,40-2,60 per kilo geslacht gewicht. De- handel was willig. DEN HAAG. Gisternacht heeft een inbreker naar schatting f 10.000 be stemd voor het Bio-vakantieoord, ge stolen uit het Passagetheater in Den •Haag. BUK DOOR HET WERELDVENSTER Opnieuiv heeft president Kennedy een beroep gedaan op de landen van west-Europa, meer geld ter beschik king te stellen voor hulp aan onder ontwikkelde gebieden, teneinde de last daarvan op de Amerikaanse schouders te i>erlichten. Die ver lich ting is natuurlijk voor een groot deel een aangelegenheid der Amerikanen zelf en het parlement in Washington is daarmee al begonnen door Ken nedy's aanvraag dractisch te kort wieken. Het zal ongeveer uitdraaien op een krappe vier miljard dollar in stee van de gevraagde vijf; trekt men daarvan de militaire bijstand af, dan resteert ongeveer twee en een malf miljard dollar voor economi sche hulp. Dat is een respectabel be drag, maar net genoeg om alle (75) hulpbehoevende landen te helpen. Een van de grote daden van Tru man was dat hij begin 1947 de tevo ren ongehoorde maatregel nam uit de Amerikaanse schatkist Grieken land en Turkije te helpen huil hoofd boven water te houden, twee landen die toen acuut de strijd tegen het communisme te voeren hadden. Dat kostte de thans niet al te groot lij kende som van vierhonderd miljoen dollar en het had zoveel succes, dat daaruit het Marshall-plan voort kwam dat (de militaire bijdragen in begrepen) elf miljard dollar vroeg. Dat was weer een succes en het liet de idee opkomen de hulp nu uit te breiden naar de net onafhankelijk geworden vroegere kolonies en an dere ..onderontwikkelde gebieden". Zwaar op de maag Wat in Europa zo'n goed resultaat had moest - dacht men - daar even zegenrijk werken. Bij dat zegenrijk dacht men zowel eén verbetering van de levensstandaard der mensen als een versterking van het niet- en bij voorkeur anti-communistische kamp. Een politiek bijoogmerk, of hoofd oogmerk, heeft bij alle acties steeds voorgezeten. Zonder Castro staat het te bezien of Kennedy zijn Alliantie voor de Vooruitgang was begonnen, zonder koude oorlog is het de vraag of het geld voor de ontwikkelingshulp ter beschikking was gekomen. Geld dat de Amerikanen nu zwaar op de maag begint te liggen, temeer omdat over het algemeen de resultaten noch in politieke zin noch in charitatieve zin erg groot zijn geweest. Tekenend zijn de uitlatingen van senator Allen J. Elïender - uit de met rassenstrijd kampende staat Louisiana - na een reis door Afrika. LEOPOLDSTAD, 7-1. De premier van Kongo, Adoela, heeft maandag een plan voor hereniging van Ka- tanga met de rest van Kongo bekend gemaakt. 1. Een aantal bestuursambtenaren uit Leopoldstad zal naar Elisa- bethstad gaan om het bestuur over Katanga tijdelijk op zich te nemen. Het Katangaanse perso neel en de buitenlandse adviseurs zullen op hun post blijven; 2. Katangaanse gendarmes die zich voor een nader te bepalen datum bij de Kongolese strijdkrachten aansluiten zullen hun huidige rang behouden; 3. de Kongolese wetgeving aangaan de buitenlandse munt en buiten landse handel zal voor het gehele land gelden; 4. de centrale regering heeft de door de V.N. geholpen Kongolese mo netaire raad verzocht een direlc- teur te benoemen die het beheer over de bank van Katanga moet overnemen; er zullen geen maat regelen tegen het huidige bank personeel worden genomen; 5. het Katangaanse geld zal worden ingenomen en Kongolees geld in dg plaats daarvan worden uitge geven; niemand zal hierdoor ver lies lijden; 6. de regering heeft het internatio nale monetaire fonds gevraagd een groep deskundigen ter be schikking te stellen van de mone taire raad om deze bij zijn taak te helpen. President Tsjombe heeft intussen met de generale staf van zijn gen darmerie overleg gepleegd over de organisatie van een guerilla tegen de V.N. Dit is in een communiqué van de Katangaanse regering, dat in Brazzaville werd ontvangen, meege deeld. Hij maakte een reeks denigrerende opmerkingen over de beuolkitip en leiders van de jonge staten in het zwarte iverelddeel, concludeerde dat ze zelf liever maar eens moesten gaan werken en constateerde dat de V.S. hier hun miljarden gewoon weg gooien. Een invloedrijk lid van het Huis van Afgevaardigden, Otto Pass man, verklaarde na een dergelijke wereldreis in een interview: „lk heb mijn buik vol van die hulp aan het buitenland". Vervolgens merkte hij op dat de burgers van de V.S. zich blauw betalen aan belasting, terwijl de rijke lieden in de geholpen landen - Hongkong bijvoorbeeld - aanzien lijk minder betalen. In de steek laten? Dit soort opmerkingen is in prin cipe natuurlijk niet geheel onjuist. Het is ontegenzeggelijk zo dat in vrij wat landen door corruptie en door gebrek aan eigen initiatief minder dan mogelijk is wordt gedaan om zichzelf te helpen en van de verleen de hulp vrij wat aan de strijkstok blijft hangen. De oplossing kan ech ter niet zijn dat - wat Ellender en Passman voorstaan - de hulp maar wordt ingeperkt tot die landen die „het verdienen" en waar de hulp resultaat heeft. De oplossing zal moeten worden gezocht in meer con trole op het beheer en het stimule ren, desnoods afdwingen zoals in de Alliantie voor Vooruitgang, van de maatregelen die het land zelf al kan nemen. Op dat stuk wordt trouwens al het een en ander ondernomen. De politieke konsekwenties van een te grote inperking van de hulpl aan de onderontwikkelde landen zijn te groot dan dat het westen daartoe kan overgaan. In vele landen zijn meerjarenplannen opgezet op basisi1 van die hulp en het instorten van die plannen zal meer onheil veroor zaken dan wanneer men aan de uit voering helemaal nooit begonnen was. Bovendien kan men de lokale communistische partijen geen groter genoegen doen, dan een dergelijke chaos te laten ontstaan en voor Mos kou ontvouwt zich dan het welkome perspectief dat het met ophef „door het westen in de steek gelaten" lan den te hulp kan snellen. Het is de konsekwentie van het eenmaal ermee begonnen zijn dat de hulp moet worden voortgezet. En al leen al door het feit dat het een rijke wereldmacht is, kan Amerika zich niet aan de verplichting onttrekken geld te geven voor die hulp. Maar Senaat en Congres bepalen daar hoe veel dat zal zijn en de publieke opi nie die zich in die twee lichamen uit, gaat hoe langer hoe meer anti pathie tegen deze rekening voor Aiherika's verantwoordelijkheid in de wereld aan de dag leggen. Dal vormt het klankbord voor Kenne dy's oproepen aan west-Europa op dit stuk royaler te worden: de poli tieke kant aan de ontwikkelingshulp is ten slotte een belang voor alle landen van het westen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND BOXTEL. De 22-jarige mevr. J. van Deurzen uit Den Bosch is in een ziekenhuis te Boxtel overleden, na een aanrijding die kort tevoren had plaats gehad bij de „Halsche Barri ère" wan rijksweg 64 onder Boxtel. DEN HAAG. Het sneeuwruimen heeft de provincie Zuid-Holland naar schatting f 200.000 gekost. Ruim 250 man zijn in de weer geweest om de wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Velen van hen hebben dagen van ongeveer twintig uur gemaakt. UTRECHT. De voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemelingenverkeer, de heer J. A. Risseeuw, heeft in Utrecht de tiende vakbeurs voor koffers en le derwaren en de vijfde souvenir- beurs geopend. HILVERSUM. Een groep van 200 schoolbladredakteuren uit het gehele land heeft in de raadzaal van het raadhuis te Hilversum een Europese parlementaire zitting geïmiteerd. DEN HAAG. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het ge centraliseerd vervoer van lichte ra- dioaktieve afvalstoffen uit diverse plaatsen in ons land naar de centra le opslagplaats op het R.C.N.-tervein in Petten. DE GOUDEN TOMAHAWK „Je hebt die Creep dus het laatst ge zien in het bos bij het tentenkamp der Sioux?" vraagt Sebastian Cabot. De blik ken van alle aanwezigen in de blokhut, Sebastian Cabot, zijn broer Lodewijk, Agua, Wanata, richten zich op Aram. „Zo is het", beaamt Aram. „Toen ik O'Connoi*. die reeds stervende was door de verwon dingen, die hij aan de martelpaal opge lopen had, in het bos onderzocht, greep Creep mijn geweer. Hij schoot zijn makker neer als een hond en vluchtte de duister nis inMaar eerst noemde O'Connor nog de naam van de man, die de hele wapensmokkel organiseerdeHoe was die naam ook. „Williams", klinkt de rustige stem van Wanata, „Williams?" echo't Lodewijk Cabot. „Hm, er heeft zich hier een maand geleden een zekere Williams gevestigd! Het is een veel voorkomende naam, maar toch, het is mis schien een spoor!" Aan de kust, op het rotsige pad, dat naar het strand voert, stappen drie mannen uit een huifkar. Eén hunner zwaait met een stormlantaarnEven later wordt het signaal in de verte, aan boord van de drie master, die buitengaats ligt, beantwoord en een sloep wordt uitgezet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5