1962 MOET ER UIT 59 49 24 \J \J iToor&oed THEEDOEK SCH0ENCREME 10 PICCAU LLY 60 ct- zeseis RESTANTEN 3 0 °/o .HONING 142 ct-9b. Ronde Ook in 1963 UITVOERING S.v. „Velocitas" CENTRIFUGE Enorme prijsverlaging KOOPJESLAWINE la. A. E. Holty Coöperatie „De Dageraad" T0CHTBAND Vlees eten Topslager Quist korting Cocos 10 - 20 - 30 Gordijnen 10 - 20 I Bedden en Dei eens 10 - 20 Koopt NU of NOOIT! Hl Woninginrichting - ZIERIKZEE Noorse sokken Fa. Koevoets ct CASP0 DUBBEL 85 ct- J4 ct TOILETPAPIER 100 ct- 40 NOOTMUSKAAT 99ct-4ü& BOTERHAMWORST ct SINAASAPPEL- on (LEVERTRAAN «sctyy, 59 ct met 12 geldzegels ViG# EEN VERKOOPSTER JOiïJ. DE VRIES fRIES Mjf Vlees eten a verkoopster net meisje - Zierikzeese Film Liy* -« j i L 0 Hartelijk dank aan allen die blijken van belangstelling gaven bij onze 50-jarige echt vereniging. M. WILLEMSE echtgenote en familie Zierikzee, 8 januari 1963 Hofferstraat 6 Voor de vele blijken van be langstelling bij ons huwelijk ondervonden, zeggen wij, mede namens onze ouders, hartelijk dank. J. A. KLOMPE A. A. KLOMPE DE HOOGE Zierikzee, januari 1963 Slabberswerf 25 Hiermede betuigen wij, medé namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank voor de vele gelukwensen bij ons hu welijk ontvangen. C. P. HART J. B. HART-NEELE Kerkwerve, januari 1963 Kerk weg 13 De heer en mevrouw VLEUGELS SCHUTTER- SPIT danken hartelijk voor de ge lukwensen bij de jaarwisse ling ontvangen. Zij bieden wederkerig aan allen hun beste wensen voor 1963 aan. Zierikzee, januari 1963. De heer en mevrouw VAN EETEN-DE VRIES betuigen langs deze weg hun harte lijke dank voor de bij de jaarwisseling ontvangen wen sen en spreken wederkerig de hoop uit, dat het voor U een gelukkig en voorspoedig jaar moge worden. Nieuwerkerk, januari 1963. Mevrouw KROONENBERG- HOLTHUIS te Goes vraagt flinke hulp in de huishouding Zo nodig inwonend. Aanmelden: C. v. d. Hulle, P. D. de Vosstraat 1, tel. 2915, Zierikzee. Met 1 mei gevraagd: een arbeider "O gemengd bedrijf. Woning mei licht, water en tuin be schikbaar. - B. J. BIJ DE VAATE, Klutenpad 10, Creil (N.O.P.), tel. (05278) 4298. leveren wij de juiste bril voor kinderen en volwassenen. Prijzen voor iedereen! Stap onze zaak eens binnen en bekijk de pracht brilmonturen. Uw keus is er by! Brillen op advies van de oogarts vlug klaar 'De Witte Swaen' Vakopticiën BERGMANS Havenpark - Zierikzee te geven door de in „Het Dorpshuis" te Seroos- kerke, op zaterdag 12 januari a.s., 's avonds 7.30 uur. Opgevoerd wordt: „Suuske Perdaems, de koster van de Heikant" Plaatsbespreking aan de zaal a 10 cent, van 3 tot 4 uur. Entree f 1,50 BAL NA Uw was in een wip droog met een van WELTEVREDEN Telefoon 2805 Schouwen-Duivcland's speciaalzaak voor verkoop, service en demonstraties Jongens- en Herenjassen voor spotprijzen Te veel om op te noemen Komt U overtuigen en profiteert van de bij: Geen zichtzendingen 41 Havenplein Zierikzee Deze weelc boekjes inleveren voor het uitkeren van dividend Zierikzee Heeft U het ook zo koud gehad? Veel kou had voorkomen kunnen worden indien U ty- dig uw ramen en deuren had gedicht met ons perfect zelf klevende Nog is de winter niet ver dwenen! Los verkrijgbaar Voor ramen p. mtr. 20 cent Voor deuren p. mtr. 25 cent 4 mtr verpakt slechts 45 cent Haal nog gauw enkele meters bij JOH. DE VRIES /RIES m en het kan óók voordelig Woensdag: 500 gram gehakt met gratis kruiden slechts 1,28 250 gram leverworst 0,63 De gehele week: De fijnste riblappen 500 gr. 2,48 200 gram boterhamworst 0,45 Ga voor goed en voordelig vlees naar: Met geen koude voeten Noorse truien Noorse wanten Noorse jagerskousen Noorse schaatsen Havenpark 5 Zierikzee SLECHTS lyèW1} Bij 3 stuks VéGé-palmóilzeep 96 ct. met 19 geldzegels IPSSiS DOOSVéGé POT VéGé FLACON JÊ AFWASMIDDEL met 2 geldzegels Bij grote doos VéGé-wrijfwas voor 82 ct met 16 geldzegels 4 ROLLEN CASPO DE LUXE BUSJE VéGé E 50 GRAM 150 gr. met 10 geldzegels ESKIMO KOEKJE 10°/o 250 gr. PINDAKOEKJES 69 ct met 14 geldzegels SNOEPJE 10°/o s [VéGé llid 150 gr. C0C0S-ASS0RTIE GROTE POT m 200 OEIOZEGELS GULDEN •r Wij vragen niet beneden 18 jaar en met enige ervaring genieten voorkeur is nu extra goed eten! Als RECLAME deze week: Ribcarbonadc 500 gram f 2,38 Schouderca rbonade 500 gram f 2,08 Hachévlees 300 gram f 1,18 Margarine drie pakjes voorf 0,89 Voor uw boterhauibeleg: 150 gram snyworst f 0,72 150 gram boterhamworst f 0,42 Woensdag weer vers vleesgehakt, per 500 gram f 1,68 met gratis zakje kruiden Haall uw rookworst bij uw slager! Al deze voordelen bij Slagerij DE JONGE - Haamstede Slagerij BOUWMAN - Burgli Slagerij DE KONING - Burgli Gevraagd: Mulo of 3 jaar H.B.S. gewenst - min. leeftijd: 18 jaar voor eenvoudige winkelwerkzaamheden Firma C. van Tilburg den Boer Havcnplein 6 - Zierikzee JUWELIER - HORLOGER SINDS 1825 -mm mm gééft a.s. Vrijdag co in de Concertzaal aanvang 8 uur Kleding en Sport Wilt U iets go§ds? Firma Koevoets Havenpark 5 - Zierikzee Te huur gevraagd te Scharendijke of omgeving: vrijstaande woning voor vijf personen, van 20 juli a.s. af, voor vier a vijf weken. Genegen goede huur te betalen. Brieven aan: Ir. J. YLSTRA, Schiebroekse Singel 23, Rot terdam-12. SUCCESJES Te koop: T.V., prachtig beeld 43 cm. z.g.a.n. f 250. Tel. 070-725793. Modeling! De moderne onder steuning voor het moderne kapsel. Kapsalon „Pandora", telefoon 2183. Zierikzee. Maag van streek? RISP- maagtabl. helpen direkt! 32 tabl. f 1,—. Een kalfvaars, aan de reke ning. J. M. J. v. d. Linde, Blindeweg, Dreischor. Personeel aangeboden: Meisje voor hele of halve dagen, liefst omg. Burgh- Haamstede. Inlichtingen bij boekh. Goudzwaard, tel. 331, Haamstede. Personeel gevraagd: Voor terstond of per 1 maart a.s.: een afbeider of tractor chauffeur; genegen alle voor komende werkzaamheden te verrichten, w.o. melken. Op het dorp nieuwe woning be schikbaar. Inl.: mevrouw H. van den Hóèk-van der Wek ken, „Nooit Gedacht", Nieu werkerk. Diversen: Kiest „Vervetal"! Ongeëve naard in kwaliteit. ..Verf en Kleur", Meelstraat 40, Zie rikzee. „Vapo", onze natuurperma- nent, geeft voldoening; zil steeds patent! - Kapsalon Murk, telefoon 2767. Prachtig materiaal om zelf gemakkelijk een plafond of wand te bekleden is Tempex, de mooie witte isolatieplaat met de vele mogelijkheden; 50 X 50 cm, 75 ct per plaat. Zie etalage. - Mol. Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. Beschikbaar: een springbok, 9 maanden oud, bij C. Kris- talijn. Kapelleweg 21,' Dui- vendijke. Verfspuit voor op stofzuiger r 4,95 per stuk. Verfspuit met gasvulling f 9,95 per stuk. Ook losse vullingen verkrijgbaar. Mol, Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. De jaarvergadering van de chr. Plattelandsvrouwenbond afd. Schouwen-Duiveland, die op 10 januari zou worden ge houden, is wegens ongun stige weersomstandigheden ;en rol spelen, kan Mol voor Je juiste combinatie en ma- i erin al zorgen! Nieuwe Boo- •erdsiraat, Zierikzee. UW «lriikker voor familiedrukwcrk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 4