Het Brits-Westduitse overleg DE UNICEF De „Starfighter" Betere kwaliteit van Nederland gevraagd CONTACTAVOND GKREF. KERK - Z1ER1KZEE Interessante eatteerie over land en volk van Canada Z1ERIKZEE, 7-1. - Op een in het verenigingsgebouw aan de Sint Do- musstraat gehouden contactavond van de Gereformeerde Kerk, onder leiding van ds. Y. J. Tiemersma, heeft de heer G. H. Breetvelt, oud- hoofd der openbare lagere school al hier, een causerie met kleurenbeel den gehouden over land en volk van Canada. De heer Breetvelt vertoefde in 1962 een half jaar met zyn echt genote in het land van onze voorma lige bevrijders. De heer Breetvelt heeft met behulp \&m een collectie dia's, die deels re delijk, deels buitengewoon geslaagd waren, talrijke interessante bijzon derheden over Canada verteld. Hij maakte de reis per „Rijndam" via Le Havre, een overtocht die gepaard ging met een fikg stormpje bij New Foundland. In Quebec wordt men al dadelijk geconfronteerd met de tegenstelling tussen Engels sprekende en Frans sprekende Canadezen. Een eerste be zoek gold de stad Hamilton, breed, ruim en fris gebouwd. Het meest opvallende in Canada, is het klimaat, dat vooral in de zomer heet. maar bijzonder betrouwbaar is. De korte, hevige herfst toont een on voorstelbare weelde van kleuren in de natuur, die variëren van helgeel tot diepwjjnrood en bronsgroen. De Canadees leeft in de zomer bui ten. Langs de wegen treft men pick nicktafels aan en gemetselde vuur- plaatsen. Een attraktie apart vor men de fraaie parken, waaraan door de stadsoverheden grote bedragen ten koste worden gelegd. In deze parken ziet men vaak typisch Engel se bruidsstoeten, die zich hier tegen een fraaie achtergrond laten fotogra feren. Interessant waren beelden van een „Lions-parade", oen instelling die charitatieve projekten onderhanden neemt. Vissen Vissen is de populaire sport in Ca nada en de kranten staan vol op zienbarende vangsten. Ook het cul turele leven echter wordt niet verge ten. Elke stad van enige importantie heeft zijn eigen universiteit en Ha milton b.v. bezit een bibliotheek met een opmerkelijk boekenfonds. De kerk er zijn zeer veel kerkgenoot schappen exploiteert eigen recrea tieterreinen, doorgaans voorzien van een zwembad. Op Toronto-ei land treft men recreatieve voorzieningen, die het water in de mond brengen. De hoofdstraat van Toronto is liefst 96 kilometer lang. Het echte, ongerepte Canada treft men o.m. in het noordelijker gelegen merengebied. Canada telt liefst 265 duizend meren, die voor de ontspan ning van de bevolking van grote be tekenis zijn. Vijf feestdagen Canada telt vijf officiële feestda gen, de zin en betekenis waarvan veel minder belangrijk zijn, dan het feit dat zij vrije dagen opleveren, die onverminderd op de maandagen vallen, zodat het „long weekend" een kans krijgt. Dan trekt een leger toe risten er op uit met auto, tent, cara van en boot. Fraaie beelden gaven impressies van de omgeving rond het Windy-lake, een uitschieter in grootte en schoonheid. Canada is o.m. ontsloten door de Pacific-baan, een spoorlijn van 7.000 kilometer, waaraan acht jaar is gebouwd. Na tionaal embleem is de Maple Leaf, die vooral in de herfst een wonder baarlijk fraaie kleur aanneemt. Na zijn causerie ontving de heer Breetvelt een dankwoord van de voorzitter en een stoffelijk blijk van waardering voor zijn waardevolle en 'kleurrijke bijdrage aan deze geslaag de avond. J. Legemaate nam afscheid van Rotterdamsche Bank Slachtoffers in Elisabethstad ELISABETHSTAD. 7-1. Een funk- tionaris van het Rode Kruis heeft meegedeeld, dat in de Katangaanse hoofdstad de lijken van 58 Afrikaan se burgers zijn gevonden, maar dat er mogelijk bij de gevechten in en rond de stad nog meer slachtoffers zijn gevallen, wier stoffelijke resten verwijderd zijn. Er is in Elisabeth- stad genoeg voedsel voor minstens twee weken, zo zei hij nog. Ernstige werkloosheid in Engeland C LONDEN, 7-1. De Engelse premier Harold MacMillan, heeft met een aantal ministers het vraagstuk van ernstige werkloosheid in bepaalde gebieden van Engeland besproken. Op het ogenblik zijn er in Engeland 566.196 werklozen. In wijde kring verwacht men dat de regering bin nenkort een of andere speciale or ganisatie in het leven zal roepen ter bevordering van de werkgelegenheid in het noordoosten en noordwesten van Engeland, de gebieden waar de werkloosheid het grootst is. HET PRIJZENVERLOOP DEN HAAG, 7-1. - Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonder houd voor gezinnen van hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maande lijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt samengesteld op basis 1951 100, gaf van medio ok tober tot medio november een kleine stijging te zien. Het indexcijfer in clusief A.O.W./A.W.W. steeg van 129 tot 130, het indexcijfer exclusief de A.O.W./A.W.W. bleef op 126 staan. De veranderingen waren vrijwel uitsluitend in de sector voeding. Bin nen deze sector trad een prijsstijging op voor brood, voor melk en melk- produkten en voor eieren. Het in dexcijfer voor fruit gaf een daling te zien. Uitbreiding rundvleesproduktie zou verantwoord zijn Collectes ZIERIKZEE, 8-1. Tijdens een druk bezochte receptie in het bankgebouw aan het Havenpark heeft de heer J. Legemaate alhier gisteren (maan- dag)-middag afscheid genomen als procuratiehouder van het bijkantoor Zierikzee van de Rotterdamsche Bank N.V. De dag van afscheid van het bank- leven in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal bij de heer Legemaate ongetwij feld in dankbare herinnering blijven. De receptie was een geslaagde en ge animeerde ceremonie met een druk komen en gaan van mensen uit de cliëntenkring van de bank, die de- scheidende functionaris op deze laat ste dag nog graag de hand wilden drukken. .Het bleef niet bij een hand druk alleen, want namens cliënten en relaties van de bank kreeg de heer Legemaate twee fraaie geschen ken aangeboden, namelijk een dia projector en een televisie-apparaat, hetgeen geschiedde bij monde van LONDEN, 7-1. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Home, zal heden (dinsdag) zjjn Westduitse ambtgenoot, dr. Gerhard Schroder, de verzekering geven, dat de Bonds republiek in een eventuele multita- terale N.A.V.O.-kernmacht een vol ledige rol zal spelen. Dit is van be trouwbare zjjde in Londen verno men. Lord Home zal zich heden, dins dag, voegen bij minister Heath, de leider van de Britse delegatie die over de toetreding van Engeland tot de E.E.G. onderhandelt. Deze heeft maandagmiddag al in het buitenver blijf van de Britse premier in Chequ ers, op 65 kilometer van Londen, be sprekingen gevoerd met dr. Schro der. De Britse regering wil graag de Bondsregering er van overtuigen, dat het akkoord van Nassau, waarbij premier MacMillan en president Kennedy overeen kwamen dat Enge land Amerikaanse Polaris-raketten krijgt, niet bedoeld is om de andere N.A.V.O.-landen van'deelneming aan een kemstrijdmacht uit te -sluiten. Lord Home zal, naar men verwacht, Tijdelijke toeslag op sociale uitkeringen? DEN HAAG, 7-1. Het lid van de Tweede Kamer, de heer J. G. Suur- hoff (P.v.d.A.) heeft schriftelijk aan de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Maatschap pelijk Werk gevraagd of overwogen wordt in verband met de huidige barre weersomstandigheden een tij delijke toeslag te geven op de uitke ringen krachtens de onderscheidene sociale uitkeringsregelingen van de departementen van beide bewinds lieden. Diiivenol y mpiade te Oostende AMSTERDAM, 8-1. De beste dui ven ter wereld zullen zich van 31 januari tot en met 3 februari laten bewonderen in de Casino- kursaal in Oostende. Elk land stuurt zijn tien beste duiven naar deze Olympiade, die om de twee jaar in een ander land wordt gehouden. In 1961 was het Essen. Nagenoeg alle Europese landen en ook Mexico sturen duiven naar deze negende Duivenolympiade. Uit elk land komen zes duiven die in 1961 en 1962 op wedvluchten van 150 tot 600 km. met minstens 300 deelnemers de meeste prijzen be haalden en vier duiven die tijdens wedvluchten met minstens 100 deel nemers boven 550 km. zoveel moge lijk prijzen behaalden. Op zondag 3 februari worden de prijzen uitge reikt. er echter op wijzen dat het veel tijd zal nemen om alle politieke, econo mische en militaire vraagstukken op te lossen, welke met de vorming van een veelzijdige N.A.V.O.-kernmacht zijn verbonden. NEW YORK, 7-1. Het fonds van de V.N. voor kinderen heeft vorig jaar een bedrag van 38.700.000 dollar uit getrokken voor allerlei programma's Op het ogenblik verleent Unicef steun aan 500 projecten in 116 lan den en gebieden. De toewijzing van vorig jaar was meer dan het dub bele van die van vijf jaar geleden en de grootste sinds 1950. „Politie te paard' 55 BREDA, 7-1. Als eerste stad in het zuiden van Nederland krijgt Breda bereden politie. Er is een aktie-co- mité uit de Bredase bui-gerij gevormd dat het politiekorps twee paarden wil schenken ter gelegenheid van het gereedkomen van het nieuwe Breda se politiebureau dat dit jaar afge bouwd wordt. De aktie heeft tot titel „Politie te paai-d". De bedoeling is, dat het Bredase politiekorps een kleine bereden afdeling krijgt. DEN HAAG, 7-1. - De F 104-G („Starfighter") is naar het unanieme oordeel van bevoegde autoriteiten van landen die aan het bouwpro gramma deelnemen, het meest ge avanceerde en het beste plyvalente vliegtuig dat én op het tijdstip van bestelling én ook thans vei-krijgbaar is. Dat is de mening van de minister van Defensie die hij uitspreekt in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer op de begroting van zijn departement voor 1963. Tot op de huidige dag liggen de Nederland- se kosten van de F 104-G nog bene den het bedrag van f 6,2 miljoen per stuk, zo vervolgt hij. Brand in bejaardentehuis ALKMAAR, 8-1. Maandagmiddag heeft een brand de helft van het rusthuis voor bejaarden „Hornhoeve" te Dii-kshorn gemeente Harenkarspel vernield. Doordat de brandputten bevroren waren, kon de brandweer van Harenkarspel niet tijdig ingrij pen, zodat het snel om zich heen grijpende vuur in korte tijd het oude gedeelte van het rusthuis, waarin twaalf van de vierentwintig bejaar den verpleegd worden, totaal ver nielde. Er kon niets van de inboedel worden gered. DEN HAAG, 7-1. Hoewel het prüs- verloop voor het rundvlees de laat ste maanden voor de veehouderij on bevredigend moet worden genoemd, deelt minister Marijnen de mening van het Produktschap voor Vee en Vlees, dat een geleidelijke uitbrei ding van de rundvleesproduktie in ons land verantwoord moet worden geacht. Deze opvatting is gebaseerd op een toenemende vraag naar rund vlees van goede kwaliteit in ons land en in enkele E.E.G.-landen - Italië en West-Duitsland - die on der normale omstandigheden een be- langrijk invoeroverschot hebben. In het in decmber 1961 verschenen verslag van de Studiegi-oep Rund- veemesterij, uitgebi-acht aan de dooi de minister ingestelde Commissie nieuwe bedrijfssystemen in de land bouw. wordt er evenwel op gewezen, dat een uitbreiding van de produktie van rundvlees slechts geleidelijk zal moeten geschieden, daar er anders een ovei-schot aan rundvlees zal ont staan. De pi-oduktie van i-undvlees in Fi-anki-ijk, welke in 1961 ruim 1.2 miljoen ton bedroeg, kan naar ver wachting in de jaren tot 1965 met circa 35 procent toenemen. Bij een vei-wachte toename van de binnen landse consumptie met 22 procent, zal het exportoverschot dan plm. 235.000 ton bedragen, waarvan het gi-ootste gedeelte binnen de E.E.G. zal moeten worden afgezet. de heer J. L. Vis uit Noordgouwe. Om de heer Legemaate een passend afscheid te bereiden was op spon tane wijze een actiecomité gevoi-md. Namens dit comité kreeg de schei dende procui-atiehouder ter herinne ring een album aangeboden, gesig neerd door alle cliënten van de bank. Het was mevrouw Van Eldik- Schultz te Schuddebeurs die het boekwerk namens het comité aan de heer Legemaate aanbood, hetgeen vei-gezeld ging van een fraai boeket voor mevrouw Legemaate. Op onge dwongen wijze bleef men hierna nog in het kantoor bijeen, waarbij „de stuurman die z'n hut na een vrucht bare ambtsperiode verliet" nog vele- malen hulde werd gebracht. De di recteur van de bank, de heer Van der Stel, deed dit al eerder op deze middag, tijdens een afscheid in klei nere kring en temidden van familie, eveneens in het bankgebouw. De heer Legemaate sprak een dank woord voor de hem betoonde be langstelling en geschenken. KERKNIEUWS Interkerkelijke hulpverlening VENRAY, 8-1. In Venray is een actie gevoerd voor een nieuw orgel ter. gehoeve van de hervormde ge meente te Blitterswijk (gemeente Meei-lo). Daartoe werden Rooms ka tholieke verkenners en winkeliers ingeschakeld. Het sti-eefbedrag was 2.000 gulden. De R.K. pastoor heeft aan de hervormde gemeente een be drag van 3.200 gulden overhandigd. Contactavond Geref. kerk Zierikzee Afscheid koster K. Berrevoets Op de maandagavond in het ver enigingsgebouw aan de Sint Domus- straat gehouden contactavond dei- gereformeerde kerk, is afscheid ge nomen van de koster de heer K. Ber revoets, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Berrevoets heeft in zijn funktie de kerk gedurende een 33-jarige periode gediend. Ds. Tiemei-sma herinnerde er aan, hoe tijdens de dienst in de kerk reeds is gesproken over het af scheid van de koster. Hij vond het prettig dat men er thans in de fees telijke sfeer van deze avond, nog eens op terug komen kon. Spreker haalde enkele gi-appige herinnerin gen op, later zelf aangevuld door de scheidende funktionaris. Namens de commissie van administratie sprak de heer J. W. van den Doel de heer Berrevoets en diens echtgenote, in hartelijke bewoordingen toe. Hij stond stil bij de veelsoortige wensen waaraan de koster in de loop dei- jaren tegemoet komen moest, vooral ook door de verschillende verenigin gen, die van de gebouwen gebruik maakten. Na hem dank te hebben gebracht voor alle goede diensten, in welke dank hij ook mevrouw Berrevoets betrok, bood hij beiden een theemeu bel aan. Merouw Berrevoets mocht een fraaie kamerplant in ontvangst nemen. Tijdens deze contactavond werden verder de nieuwe ingekomenen aan de gemeente voorgesteld. Verschil lende liederen werden gezongen met orgelbegeleiding van de heer P. van Donk. Sclieepvaartberichten Koratia (t.), 7-1 te Curagao verwacht. Prinses Josephine Charlotte van Luxemburg, de echtgenote van erf- groothertog Jan, is in verwachting, zo is bekend gemaakt. De blijde ge beurtenis wordt in de lente verwacht. DEN HAAG. In de periode van 1 januari 1962 tot en met 30 september van dat jaar is ten behoeve van de drie krijgsmachtonderdelen voor f 1370 miljoen aan orders geplaatst. DODELIJKE ONGELUKKEN SITTARD. - In de Koekstraat te Sittard i9 de 57-jarige bromfietser S. uit Geleen geslipt. Hij kwam zo on gelukkig terecht, dat hij vrij spoedig na zijn val is overleden. BENEDEN-KNIJPE. - De bejaarde heer M. de J., te Beneden-Knijpe, werd aangereden door een bestelau to. Hij raakte bekneld tussen de be stelwagen en een hekje. Daarbij brak hij beide benen. Hij werd naar het ziekenhuis te Heerenveen vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. FOXHOL. - De ruim 90-jarige J. V. uit Foxhol (gemeente Hoogezand- Sappemeer) is bij het oversteken van de Woldweg te Foxhol, gegrepen door een aanhangwagen. Hij werd met een schedelbasisfraktuur naar het Academisch ziekenhuis te Gro ningen gebracht. In de loop van de dag is hij overleden. STAD EN PROVINCIE BRUINISSE De oudejaarscollecte voor het algemeen lcerkewerk der Nederland se Hervormde Kerk bracht f 339, De bevolking in 1962 Op 1 januari 1962 bestond de be volking van Bruinisse uit 2366 per sonen, te weten 1164 mannen en 1202 vrouwen. Dit aantal vermeerderde door geboorte met 50 personen, te weten 30 mannen en 20 vrouwen en door vestiging met 61, te weten 22 mannen en 39 vrouwen. Er vertrok ken evenwel 111 personen, namelijk 58 mannen en 53 vrouwen. Er over leden 48 personen (24 mannen en 24 vrouwen). Het aantal inwoners per 31 december 1963 bedroeg alzo 2318 personen (1134 mannen en 1184 vrou wen). Totale vermindering van de bevolking van Bruinisse 48 personen of 30 mannen en 18 vrouwen. Ei- werden 13 huwelijken gesloten. Afgezien van de vraag of de in Frankrijk verwachte grotere pro duktie volledig zal worden gereali seerd, meent de bewindsman dat na het inwerkingtreden van de E.E.G.- rundvleesverordening de kansen voor de afzet naar de lid-staten met een tekort beter zullen kunnen worden benut. Bovendien mag worden ver wacht. dat door o.a. de hogere wel vaart de consumptie van rundvlees in de E.E.G. de eerste jaren nog zal blijven stijgen; met name zal dit ze ker kunnen plaatsvinden in Italië, waar de consumptie, in vergelijking met de overige lid-staten, nog bij zonder laag is. KERKNIEUWS Classis Zierikzee Ned. Herv. Kerk Oud (vermist) notulen boek gevonden Een oud notulenboek van de ver gaderingen van de classis Zierikzee van de Ned. Herv. Kerk uit de ze ventiende eeuw, dat reeds in 1910 bij 'n inventarisatie als „vermist" werd opgegeven is gevonden. De archiva ris van de synode der Nederlandse Hervormde Kerk mr. Nauduin ten Care c.q. diens vriend ds. Kaptein ontdekte het dezer dagen bij een partikulier „ergens in Nederland". Het boek was nogal beschadigd en moest onder meer van een nieuwe band worden voorzien. Maar andere kosten behoefden niet te worden ge maakt om het kostbare archiefstuk weer in bezit te krijgen. De voorzit ter van de classiscale vergadering ds. M. G. Westerhof te Nieuwerkerk heeft er zich voorlopig over ont fermd. Natuurlijk zal het eerstdaags in de kluis worden opgeborgen. Reims-Feijenoord op 6 februari le Parijs BOTTERDAM, 8-1. De eerste wed- strijd voor de kwartfinales van het toernooi om de Europese beker, tus sen Reims en Feijenoord, die woens dag 6 februari in het Pare des Prin ces le Parijs zal worden gespeeld, begint om 20.30 uur. Vergadering hengelsportvereniging ,Het Zijpe' Vrijdag 4 januari vergaderde de hengelsportvereniging „Het Zijpein „Het Veerhuis" te Bruinisse onder leiding van de heer J. Bout. De vereniging telt thans 35 leden. In de plaats van de heer Jac. de Waal, die niet voor herkiezing in aanmerking wilde komen, werd als secretaris gekozen de heer A. Jume- let, de andere bestuursleden werden met algemene stemmen herkozen. Het bestuur bestaat nu uit de heren J. Bout, voorzitter; Andries Jumelet, seer.; Anton Jumelet, penningm. en H. Otte en Jac. Deurloo leden. De contributie bedraagt voor gewone leden f 7 per jaar, voor junior-leden f 2,50. Het batig kassaldo bedraagt f 72,35. Een uitvoerige bespreking werd gewijd aan het organiseren van vis wedstrijden. Vorig jaar besloot het bestuur in 1962 3 a 4 wedstrijden te organiseren, maar het bleef bij een wedstrijd en hierover werd door verschillende leden de teleurstelling uitgesproken. Het bestuur meende dat onder meer de weersomstandig heden een der oorzaken waren ge weest, dat de wedstrijden niet kon den worden gehouden en zegde toe, dat in 1963 zeker vier wedstrijden zouden worden georganiseerd. Naast wedstrijden met de werphengel zal ook een of meer wedstrijden met de peur worden gehouden. Besloten werd dat van de gevangen vis de helft aan de vereniging moet wor den afgestaan. LAND- EN TUINBOUW Suikerbietenteelt met minder arbeid Het afgelopen jaar heeft aange toond, dat het mogelijk is suikerbie ten te verbouwen met minder ar beid. Het sterk toegenomen gebruik van gezeefd en bewerkt suikerbietenzaad is een bewijs, dat onder de huidige omstandigheden dit als één der mo gelijkheden gezien moet worden om de teelt van suikerbieten, als onmis bare hakvrucht in de vruchtwisse ling, op een lonend peil te houden. Door nauw overleg tussen voor lichtingsinstanties en zaadleveran ciers is het mogelijk, dat een zaad type met een gegarandeerd hoog per centage éénkiemige zaden voor de suikerbietenteler beschikbaar is, waardoor het welslagen van zijn ge was reeds in het vroege voorjaar mede verzekerd wordt. Het NAVO-behoeftenplan DEN HAAG, 7-1. Het NAVO-bc- hocftcnplan 1958-1963 wordt vervan gen door een bchoeftenplan 1963- 1966. Voor de Nederlandse land strijdkrachten wordt geen kwantita- tieve maar uitsluitend een kwalita tieve wijziging gevraagd. Dit deelt minister Visser mee in zijn Memorie van Antwoord op de begroting van defensie voor 1963. Voor het parate legerkorps worden gevraagd twee gemechaniseerde zo genaamde landcent divisies en voor de reservestrijdkrachten twee infan terie divisies. Bij de parate divisies kunnen voorshands slechts vijf van de zes gevraagde brigades wA-den gevormd. Bij de reservestrijdkrach ten zullen in plaats van de twee di visies één divisie en drie legerkorp sen worden geformeerd. Slechts het legerkorps wordt in het algemeen voorzien van nieuw mo dern materieel. Dat gebeurt aan de hand van een prioriteitenschema, waarbij mechanisatie de hoogste prioriteit heeft. Het daardoor vrij komend materieel wordt - voor zo ver nog aanvaardbaar - ingedeeld bij ondersteuningsstrijdkrachten en strijdkrachten in de nationale sec tor. Dit bewerkte zaad beantwoordt evenwel slechts aan het gestelde doel, indien ook van de zijde van de teler de nodige cultuurmaatregelen genomen worden; deze moet zorgen voor een goed verkruimeld zaaibed met vlakke ligging, een juiste zaai- diepte en een regelmatige zaadafgifte door de zaaimachine, terwijl de on kruidbezetting zo gering mogelijk moet zijn. Bovendien is de rassenkeuze nog steeds van groot belang, omdat er rassen zijn, welke door hun waarde- bepalende eigenschappen de voor keur verdienen boven andere; ras sen, welke nagenoeg geen schieters geven bij vroege uitzaai, een vroege en snelle bladontwikkeling in het voorjaar hebben en voor de ge mengde bedrijven veel en lang- groenblijvend blad in het najaar le veren, bepalen mede de financiële uitkomst van de teelt. Aan al deze voorwaarden voldoet o.m. het ras Klein Wanzleben Poly- beta. dat in 1962 bijna 40 procent van het areaal besloeg. Oclj mechanisatie van de oogst kan arbeid sparen, mits zeer productieve en goed-oogstbare rassen gezaaid worden; het meest verbouwde di- ploïde ras Klein Wanzleben E komt hiervoor o.a. in aanmerking; dit ras heeft verder als bijzondere eigen schap, dat het als bewerkt zaad een zeer hoge eenkiemigheid heeft, waar door het in 1962 op een landelijke demonstratie een opvallende plaats innam. Samengevat zijn dit hoopgevende feiten, welke voor een arbeidsbe sparende teelt zeer gewenst zijn; de mogelijkheid om ook in dit jaar met geldelijk voordeel suikerbieten te verbouwen blijft hierdoor dan ook onverkort gehandhaafd. In Bruinisse werd in de Ned. Herv. kerk voor de zending in de zen dingsbussen in 1962 bijeengebracht f 1075,93. In totaal werd voor de zending, met inbegrip dus van de collecten f 3050,85 ingezameld. Op het kerstfeest van de zondags school werd f 89,64 gecollecteerd voor het hongerende kind. Door gif ten is dat bedrag aangegroeid tot f 110,—. De gemeentehaven in 1962 De gemeentehaven van Bruinisse werd in het jaar 1962 bezocht door 502 binnenkomende schepen, terwijl er 493 schepen vertrokken. Aange voerd werden 11.560.000 kg. zand, 4.659.000 kg. grint, 3.377.000 kg. vul stof, 840.000 kg. cement, 227.000 kg. grond (klei), 602.000 kg. zetsteen. 240.000 kg. basaltsteen, 3.424.000 kg. mijnsteen, 994 ton betonblokken. 240.000 kg. asfalt, 52.000 liter teer, 140.000 kg. pulp. Afgevoerd werden 17.843.917 kg. suikerbieten, 80.000 kg. aardappels en 268.000 kg. granen. Verder werden verscheept 5 drag lines, 5 tractoren, 3 bulldozers, 24 vrachtauto's, 13 mobiele kranen en 10 overige auto's. Er werden in 1962 bijna 4 miljoen kg. minder suikerbieten verscheept dan in 1961. De gladheid van de weg De gladheid van de weg en de be strating brengt in Bruinisse velen ten val. Vooral de op- en afritten van en naar de gemeentehaven zijn spiegelglad en nu er een controverse schijnt te bestaan, over de vraag wie hier zand moet strooien, wordt er in het geheel niet gestrooid. Resultaat een hersenschudding voor de 13-ja- rige Jaapje van den Berge Az. en een bloedende hoofdwonde voor de mosselkwekersknechl A. Jumelet- Verspoor. „Vorstelijk portret LONDEN, 7-1. In een L'ondense kunsthandel staat sinds maandag 'n schilderij te koop, waarop prins Phi lip, de 41-jarige gemaal van konin gin Elizabeth, staat afgebeeld in on- derkleding, sokken, sokophouders en zwarte schoenen. Rondom hem lig gen als een stilleven verscheidene uniformen en kledingstukken voor sportbeoefening. De schilder van het doek, de 22- jarige Londenaar Barry Fontano, hoopt er ongeveer 475 gulden voor te krijgen. Op de eerste dag dal het portret te zien was, toonde het pu bliek veel belangstelling maar geen neiging tot kopen. Heden (dinsdag) is te Elisabeth- stad van hooggeplaatste en betrouw bare zijde vernomen dat president Tsjombe van Katanga heden weer in de hoofdstad Elisabcthstad zal te rugkeren. Een Franse archeologische expe ditie heeft in noord-Soedan een on geveer vierduizend jaar oud fort ont dekt. Het lag op de top van een berg bij het dal van de Nijl. VERHALEN Rond de oudejaar savondhaard schijnen toch nog wat vehalen te zijn losgekomen. Rond een Westhoekse kachel viel het volgende verhaal af te tappen. Het speelt in de begintijd van de telefoon, een romantisch toe stel, bestaande uit een lange kast en bovenop een hoorn met krullen en tierlantijnen, want de techniek had nog niet van stroomlijnen gehoord. Toch was er ook toen al industrie, in de vorm van een vlasfabriek en de machinist van het bedrijf had zo'n telefoontoestel. Bij de jaarwisseling vroeg de goede man de nummers aan van de bestuursleden der fa briek. Dan wachtte hij. Het eerst meldde zich de voorzitter. De ma chinist kwam in actie, zette eerbie dig zijn pet af en wenste zijn hoogste chef het allerbeste toe voor het nieuwbegonnen jaar. Was de stem van de voorzitter aan de andere kant van de lijn weg-geëbd, dan zette de machinist zijn hoofddeksel weer op en wachtte tot de volgende rinkel bel. Een ander bestuurslid diende zich aan; de machinist zette zijn pet weer af, deed zijn prevelement je en zette na het gesprek zijn pel weer op. Zo ging dat vijf tot zesmaal en altijd kwam de pet er aan te pas. De schrik zat er kennelijk diep in. Een ander verhaaltje is tot nu toe niet ivereldkundig gemaakt. Het speelt in een veel later tijdnl. in de periode dal op het ei land de tram vervangen werd door bussen. Het gebeurde in de begintijd, wel dat oude in het vak vergrijsde conduc teurs met de bus meereden, om de chauffeur wat te ontlasten. Eén van die „oude getrouwenhad ook in die die situatie altijd zijn klassieke tramhoorn bij zich, een blaasattri- buut, waarvan de man niet scheiden kon. Was op één der haltes de laat ste passagier ingestapt, dan blies de oude conducteur - net als vroeger - op zijn hoorn, tot groot vermaak van chauffeur en passagiers. Sommigen echter genoten intens van die hoorn, ivant niet voor niets hebben de Amerikanen op hun snelle treinen, die door het continent razen, jaren lang de oude fluit van de stoomtrein meegevoerd. Niets immers kan zo'n nostalgisch heimwee naar vroeger wekken, dan oude, vertrouiode ge luiden. Die Schouwse conducteur was er echt achter. Waar - zo kan men zich afvragen - is nu zijn hoorn? Het museum zou tvaarschijnl\jk best een exemplaar nullen liebben.' EILANDMAN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2