ZWEEDSE V.N. TROEPEN BEZETTEN DE PUATS KANIAMA Regeringstroepen in Zuid-Vietnam lijd en verliezen Minder mariniers De V.S. en CUBA De inkomsten- en loonbelasting Vier kinderen omgekomen bij fatale brand NIEUWE RUSSISCHE KOERS? OPNIEUW MELDINGEN VAN HEVIGE KOUDE EN MIST zierikzeesche nieuwsbode! Dinsdag 8 januari 1963 119e jaargang No. 19307 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Zierikzee. Redakleur: M. J. Bij de Vaate, lel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij' vooruitbetaling f 4,55, per week 35 cenl. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) f 1,per stuk WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT In dit nummer: Brand te Zonnemaire De operaties in Katanga Opstand in rijks-asiel LEOPOLDSTAD, 7-1. Zweedse V.N.-troepen hebben de plaats Kaniama, een belangrijk knooppunt van verbindingen in Katanga, en een nabijgelegen vliegveld ingenomen. Zij ontmoetten geen tegenstand, aldus is maandag in Leopoldstad bekendgemaakt. De troepen, afkomstig van de militaire basis van de V.N. in Kamina in middcn-Katanga, waren 195 km naar het noordwesten opgerukt om zich van bovengenoemde doelen meester te maken. Dit heeft een woordvoerder van de V.N. meegedeeld. Kaniama beheerst de hoofdbrug over de rivier de Loebilasj, aan de Katan- gaanse zijde van de grens met Kasai. Een woordvoerder van de Ver enigde Naties in New York heeft maandag meegedeeld, dat secretaris generaal Oe Thant blijft bij zijn wei gering, met president Tsjombe van Katanga te onderhandelen. In de V.N.-verklaring heet het ver der, dat Tsjombe en zijn medewer kers hun plichten verzaakt hebben en dat de gevolgen van deze plichts verzaking door de secretaris-gene raal van de V.N. „zorgvuldig onder zocht" worden. De Verenigde Naties - aldus de verklaring - zullen geen moeite spa ren om te verhinderen dat de heer Tsjombe of wie dan ook, in Katanga een politiek van de „verschroeide aarde" toepast. De Verenigde Naties zullen ook geen enkele in Elisabethstad terug kerende Katangaanse functionaris bepleiten. toestaan een dergelijke politiek te De V.N.-woordvoerder in New York heeft ook meegedeeld, dat se cretaris-generaal Oe Thant toestem ming heeft gegeven voor het gebruik van V.N.-militairen ter bescherming van werkploegen voor herstelwerk zaamheden aan de spoorlijn tussen Sakania en Elisabethstad. Volgens de woordvoerder hebben huurlingen van de Katangaanse gendarmerie deze werkploegen bestookt. SAIGON, 7-1. - Volgens de eerste berichten van officiële zydc zijn zon dag 12 man van de regeringstroepen gesneuveld, 10 gewond en zeven ver mist als gevolg van een aanval van communistische guerilla-troepen op een versterkt dorp 360 kilometer ten noord-oosten van Saigon. Aan de kant van de aanvallers bedroeg het aantal doden en gewonden zestig. Maar uit Zuidvietnamese militaire bron verluidt, dat de verliezen aan regeringszijde ongeveer honderd be dragen, onder wie 20 gesneuvelden. De overvallers maakten honderd stuks wapens buit waaronder mor tieren en machinegeweren. Aan de aanval van zondag was een guerilla- aanval in de provincie Kontoem voor afgegaan met eveneens gevoelige ver liezen vopr- de regeringstroepen in mensen en materieel. Volgens een officiële opgave zijn in de eerste week van januari meer dan 130 man regeringstroepen ge sneuveld en 200 man gewond. Van militaire zijde zijn evenwel hogere verliescijfers gegeven. Het officieel opgegeven getal van 225 voor de ge sneuvelden aan de zijde van de guer rilla-troepen wordt in Zuidvietname se militaire kringen te hoog geacht. E.E.G.-zuivelverordening is zaak van hoge prioriteit DEN HAAG, 7-1. De minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. M. Marijnen geeft in de memorie van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer op de landbouw begroting 1963 de verzekering, dat hij het totstandkomen van een zui- velbegroting der E.E.G. een zaak van hoge prioriteit acht. Het ontwerp, dat een zeer ingewikkelde materie beoogt te regelen, is bij de Raad van Ministers der Europese Economische Gemeenschap in behandeling. De be windsman verklaart bovendien, dat zijn medewerking aan de totstand koming van verordeningen voor an dere produkten mede zal worden be- invloed door de voortgang bij de tot standkoming van een zuivelverorde- ning. Minister Marijnen heeft er voor gepleit in de zuivelregeling de markt- interventie niet te beperken tot bo ter. Hij is namelijk van mening, dat bij gebleken behoefte aanvullende regelingen voor andere produkten dan boter mogelijk moeten zijn, om te voorkomen dat de produktie zich te eenzijdig zou richten op het zwak kere produkt boter, waarvoor zich bovendien afzetproblemen voordoen. Zonder deze aanvullende regelingen is geen maximale valorisatie te be reiken, noch een daarbij behorende gewenste spreiding van de melkver- wej-king. De bewindsman denkt daar bij aan opslagvergoedingen aan de partikuliere handel, exporttoeslagen en verruiming van de afzet voor spe ciale bestemmingen. DEN HAAG, 7-1. Gewijzigde om standigheden brengen met zich mee, dat organisatie en samenstelling van het korp9 mariniers moeten worden aangepast. Omdat de taak in Nieuw- Guinea volbracht is ten koste van taken in Nederland en de Neder landse Antillen is het thans weer mogelijk deze laatste op meer bevre digende wijze te vervullen; dit zal evenwel gepaard gaan met een re- duktie van de vredessterkte van het korps van ruim 4.000 tot ongeveer 3.000 man. Dit merkt de minister van Defen sie op in zijn memorie van antwoord op de begroting van zijn departe ment voor 1963. In Den Haag is maandag de speciaal voor het vervoer van radio-actief afval vervaardigde auto aan de pers getoond. De wagen is dubbelwandig, water dicht en bestand legen een botsing. De verantwoordelijkheid voor het ver voer zal berusten bij het korps controleurs gevaarlijke stoffen. - Aan de jgkante» en de achterzijde van de wapen is een duidelijk bord aangebracht zijkante- dat de weggebruikers attent maakt op deze bijzondere auto. „Union Minière" Een delegatie van de „Union Mi nière", die met de Kongolese rege ring de kwestie van het overmaken van gelden heeft besproken, heeft maandag haar besprekingen besloten en treft voorbereidingen voor haar vertrek naar Brussel. De telefoon- en telegraafverbin ding tussen de Federatie van noord en zuid-Rhodesië en Niassaland en Elizabethstad, die sinds Kei-stmis was verbroken, is maandag hersteld. Chroesjtsjov en Berlijn BONN, 7-1. De Westduitse rege ring heeft zich maandag bij monde van haar woordvoerder, Von Hase, in zeer voorzichtige bewoordingen uitgelaten over het bezoek, dat pre mier Chroesjtsjov binnenkort ter ge legenheid van het zesde congres van de Oostduitse communistische partij aan Oost-Berlijn zal brengen. Von Hase zei dat de reis van de Sowjet- leider wellicht „heilzaam" zal zijn, omdat Chroesjtsjov zich beter op de hoogte zal kunnen stellen van het vraagstuk-Duitsland. Geen niet-invasie-belofte WASHINGTON, 7-1. Jn gezagheb- bende kringen in Washington is maandag gezegd, dat de Verenigde Staten hun economische druk op het bewind van Castro zullen voortzet ten, zonder enige formele belofte te geven dat zij geen invasie van het eiland zullen ondernemen. De Amerikaanse vertegenwoordi ger bij de V.N., Stevenson, heeft op een geheime bijeenkomst van de Or ganisatie van Amerikaanse staten het Amerikaanse standpunt ge schetst. Volgens genoemde kringen hebben de Verenigde Staten en de Sowjet- Unie in langdurige onderhandelingen op het hoofdkwartier van de V.N. geen overeenstemming kunnen be reiken over inspectie ter plaatse om de verwijdering vast te stellen van „offensieve" Russische raketten en bommenwerpers uit Cuba. Dr. Fidel Castro, de Cubaanse premier, heeft inspectie ter plaatse geweigerd Onder deze omstandigheden - al dus Amerikaanse ambtenaren - voel den de Verenigde Staten zich niet verplicht plechtig te beloven, dat zij Cuba niet zullen binnenvallen, hoe wel zij geen plannen daartoe hebben. Het Indiase grensgeschil PEKING, 7-1. De Chinese regering heeft „positief gereageerd" op de voorstellen van de conferentie te Colombo ter regeling van haar grensgeschil met India. Aan deze conferentie werd zoals bekend deel genomen door vertegenwoordigers van Afrikaanse en Aziatische lan den. In een te Peking uitgegeven communiqué over het overleg tussen de Chinese leiders en de afgevaar digden van de conferentie wordt ge zegd, dat de voorstellen nu nog niet gepubliceerd zullen worden. Prinses Marijke thuis SCHIPHOL, 7-1. - Gehuld in een warme bruine bontjas heeft konin gin Juliana maandagmiddag in alle stilte haar jongste dochter afgehaald van Schiphol. Prinses Marijke, die op 27 december naar München vloog keerde met haar twee vriendinnen en met mej. L. J. Ingen Houez, voor malig verzorgster van de jongste twee prinsessen, op Schiphol terug in een lijnvliegtuig uit Zürich. Op verzoek van de koningin werd aan de terugkomst van de prinses van te voren geen enkele ruchtbaarheid ge geven. TWEEDE KAMER DEN HAAG, 7-1. Bij dc Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de inkomstenbe- •stjng en van de loonbelasting. Voorgesteld wordt de aanslaggrens - oil is de grens die beslist of ten aan zien van loontrekkenden kan worden volstaan met het heffen van loonbe lasting, dan wol of zij tevens in de inkomstenbelasting dienen te wor den betrokken - te verhogen van f 8000 tot f 8650. Weliswaar is bij de Tweede Ka mer ook aanhangig een wetsvoorstel om de aanslaggrens belangrijk ver der te verhogen, nl. tot f 12000, maar dal voorstel is vervat in het ontwerp van wet op de inkomstenbelasting I960, en zal pas tegelijk mei die wet in werking kunnen treden. Pleidooi van Fedorenko NEW YORK, 7-1. De nieuwe ver tegenwoordiger van de Sow,jet-Unie bij de Verenigde Naties, N. Fedo renko, heeft maandag krachtig ge pleit voor „de weg van het redelijke vergelijk" om geschillen tussen Oost en West te beslechten. Op een informele persconferentie, nadat hij secretaris-generaal Oe Thant zijn geloofsbrieven had over handigd, zei Fedorenko, dat beide partijen lering moesten trekken uit de Cubaanse crisis. De benoeming van Fedorenko is in sommige kringen van de Ver. Na ties in New York uitgelegd als een aanwijzing, dat de Sowjet-Unie nu grotere soepelheid zal tonen in de V.N., in tegenstelling tot Fedorenko's voorganger Zorin. Volgens de vijftigjarige nieuwe af gezant van de Sowjet-Unie heeft de Sowjet-Unie een „ongelooflijke soe pelheid" aan de dag gelegd in haar vastbeslotenheid om de voornaamste geschillen tot een oplossing te bren gen. Maar ook de andere partij zou soepel moeten zijn. „Concessies vooi concessies en niet zwaard voor zwaard", aldus Fedorenko. De ouders werden gered NIEUW-VENNEP, 8-1. - Vannacht zijn in Nieüw-Vennep bij een felle brand in dc ouderlijke woning vier kinderen van de familie H., een elf jarige jongen, een tienjarig meisje, een achtjarige jongen en een baby van zes maanden, om het leven ge komen. De brand werd vannacht om half drie gemeld. De brandweer uit Haar lemmermeer, Hoofddorp en Nieuw- Vennep bestreed de brand, die woed de in het woonhuis annex horloge winkel aan de Hoofdweg (oostzijde) in Nieuw-Vennep (gemeente Haar lemmermeer), maar kon niet voorko men dat het huis nagenoeg geheel afbrandde. Het perceel ernaast liep schade op. De ouders van de kinderen zijn ge red, de vader heeft echter bij een DEN HAAG. In december is de geregistreerde arbeidsreserve van mannen met iets meer dan 15.000 toegenomen. Het aantal werkloze mannen steeg in deze maand van 28.788 tot 43.834 (indecember 1961: van 27,091 tot 43.085). Olifant van sneeuw DREISCHOR, 7-1. Te Drei- schor is een variant gevonden op de traditionele sneeuwpop, met zwarte hoed en wortel- neus. Tegenover zijn woning aan de Ooststraat, heeft de heer Jac. J. Folmer een prach tige sneeuwen olifant gescha pen. Met zachte sneeuw is hij bij zijn schepping niet zuinig geweest en dat behoefde ook niet, want er lag genoeg. In middels heeft de vorst de oli fant bikkelhard gemaakt. Het grappige en typische winter- gezicht - ook al is de olifant dan een tropendier - krijgt heel wat bewonderaars. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Het staat er met een kudde slecht voor wanneer ook de herder een schaap is. Betaling abonnementsgeld De abonné's buiten Schouwen- Duiveland, die zich 25 cent in- cassokosten willen besparen, kunnen het abonnementsgeld voor het eerste kwartaal 1963 storten op onze postrekening 1 3 7 6 7 7. De administratie. In het Rijksasiel voor psychopaten in Groningen is zondag een kortstondig oproer uitgebroken onder een aantal van de gedetineerden. Zij staken oude rommel en meubilair in brand en vernielden een aantal ruiten. Terwijl de brandweer met een miststraal de brand bluste, herstelde de bewaking in samenwerking met politie en militairen de orde. Op de bijgaande foto zien we enkele militairen het gevangenisterrein verlaten, nadat de orde in het asiel weer hersteld was. poging om zijn kinderen te redden ernstige brandwonden aan gezicht en rechterarm opgelopen, zodat hij moest worden opgenomen in het zie kenhuis te Haarlem. Iets ineer wind Verwachting tot woensdagavond; Droog weer met bewolking voorna melijk in het zuiden en opklaringen in hoofdzaak in het noorden van het land; matige, later nu en dan vrij krachtige oostelijke wind; vannacht en morgenochtend matige en in het noordoosten en oosten van het land hier en daar strenge vorst, midden pp de dag lichte tot matige vorst. 9 jan. Zon op 8.46, onder 16.48. Maan op 16.32, onder 8.10. 10 jan. Zon op 8.46, onder 16.49. Maan op 17.34, onder 9.02. Volle maan: 10 jan. te 0.09. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 9 jan. 2.19 v.m. 14.49 n.m. 10 jan. 3.07 v.m. 15.37 n.m. BROUWERSHAVEN 9 jan. 2.13 v.m. 14.30 n.m. 10 jan. 3.00 v.m. 15.14 n.m. Springtij: 12 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 8-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Tijdens opklaringen daalde de temperatuur in het noordoosten en oosten van het land de afgelopen nacht tot 8 a 9 graden beneden het vriespunt. In het zuiden vroor het daarentegen tengevolge van bewol king slechts 2 a 3 graden. In Duits land nam de vorst toe en kwam er op vele plaatsen strenge vorst voor. Omdat de komende 36 uur de wind in Nederland oostelijk blijft zal de temperatuur in ons land over het al gemeen nog wat lager worden en kan het de komende nacht in het noordoosten en oosten van ons land hier en daar streng vriezen. De oos telijke winden worden veroorzaakt door een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van Groenland naar de Noordzee en de Oostzee. Een tame lijk diepe oceaandepressie trok voorbij de Azoren in de richting van de Golf van Biscaye. Deze kan mor-* gen geen invloed op het weer in Ne derland uitoefenen, zodat de kans op neerslag klein blijft. HET WEER IN EUROPA Wolven eten schupcn op LONDEN, 7-1. Dc weerberichten uit de verschillende Europese landen werden maandag gekenmerkt door meldingen van hevige koude en dichte mist cn door waarschuwingen voor lawines. Laaggelegen delen van Venetië, waaronder het San-Marcoplein, lie pen onder water als gevolg van een* bijzonder hoge vloed. In de middag moest het verkeer op het vliegveld van Wenen wegens dichte mist wor den geslaakt. In de Oostenrijkse ber gen is gewaarschuwd voor sneeuw- slortingcn. Denemarken bereikte een koude- record voor deze winter, toen het in de nacht van zondag op maandag Ie Aarhus 22 graden Celsius vroor. Ver scheidene veerdiensten zijn gestaakt wegens zware ijsgang. Te Saerna, in midden-Zweden, vroor het 31 graden Celsius. In Hongarije heeft de dooi het van de vorst gewonnen, met als gevolg dat vele laaggelegen huizen in Boe dapest in het water liggen. Moskou had zijn warmste dag se dert verscheidene weken. Het vroor slechts 2 a 3 graden. In het merendeel van West-Duits- land keerde de vorst terug. De be woners van de Noordzee-eilanden Juist, Langeoog en Baltrum zijn al sinds Kerstmis door ijs geïsoleerd. Een inscpctcur van dc Britse ver eniging voor dierenbescherming zei dat in zuid-Engelaud ingesneeuwde schapen „levend worden opgegeten dooc. vossen". Een groep vrijwilligers ging er op uit om schapen uit de sneeuw te halen. Voor Engeland is voortzetting van het zeer koude weer voorspeld. In het kanaal tussen Emden en Wilhelmshaven liggen vijftien bin nenschepen vastgevroren. Het ijs heeft een record-dikte van 23 cm. De aanvoer van brandstof en vee voeder wordt in het noorden van de Bondsrepubliek zeer bemoeilijkt. In de monding van de Wezer zijn met het oog op het vele drijfijs 25 van de ongeveer 30 verlichte bakens in gehaald.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1