EEN MINISTER GEVRAAGD CREVEUNCENDAM VERSPERT DRIJFIJS DE DOORGANC WELVAARTSWERK „Telstar" en „Relay" weer zend-actief HULPVERLENING AAN DE VOGELS Uuid-handen-lippen I DEURL00 is wéér f I véél voordeliger! Totale graanproduktie veertien procent hoger Veel hinder voor veerdienst Zijpe BRUINISSE, 4-1. De Grevelingen- aam, die voor driekwart is aange- egd, is er de oorzaak van dat thans yp de Grauwe en het Zijpe veel neer drijf ijs voorkomt dan vroeger. Vroeger, voor de aanleg van de dam, rok het meeste ijs, dat van de Vol- <erak kwam, via de Grevelingen en Brouw er shavense Gat naar de Voordzee. Maar nu wordt datzelfde Irijfijs de weg versperd door de dam. Ingezonden mededeling Dit heeft tot gevolg dat al het ijs via het smalle Zijpe naar de Ooster- schelde rrtoet afvloeien en dit bete kent tevens, dat de veerpont van de dienst ZijpeAnna-Jacoba polder, de hoofdverbinding met Schouwen- Duiveland, veel meer last ondexvindt van de ijsgang dan vroeger. Ook de lage waterstand speelt deze veer dienst parten, waardoor de verbin ding nogal eens uitvalt. Deze lage waterstand veroorzaakt ook andere last. Zo voer de sleep boot „Jacoba" van kapitein J. van Lent, vrijdag in de Oosthavenkop die aan het einde van de Grevelin- gendam is aangelegd en waar veel materieel voor de Deltawerken ligt, over een anker, waardoor juist on der de machinekamer een grote scheur ontstond. Deze scheur is pro visorisch gedicht en door aanhou dend pompen werd de sleepboot boven water gehouden. Ze heeft thans ligplaats gekozen in de werk- haven te Bruinisse. Reparatie is \ve- Geen K.L.M.-vliichten SCHIPHOL, 3-1. Ook donderdag avond zijn wegens de slechte weers- toestand op Schiphol alle uitgaande vlucht envan de K.L.M. in het Euro pese verkeer, twaalf in totaal, gean nuleerd. Snelle ijsafzetting op de voor de start op topsnelheid draai ende motoren, is daarvan de voor naamste oorzaak. NEW YORK, 4-1. De weer tot le ven gebrachte Amerikaanse verbin dingssatelliet „Telstar" heeft vrijdag met succes de eerste levende' trans atlantische televisiebeelden doorge zonden sinds haar uitvallen 43 da gen geleden. Kijkers op een pers conferentie in New York zagen vol maakte beelden uit Goonhilly Downs in Engeland en Plumeur-Bodou in Frankrijk. Het geluid was uitste kend. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Haaksbergen (toez.): vie. J. C. v. d. Berg, aldaar. Aangenomen naar Oosterhout- Slijk-Ewijk: kand. A. M. Kalkman, Neder Asselt. Bedankt voor Zwartebroek-Ter- schuur: B. M. Meyndert, Waarder; voor Tholen: S. Haverkamp, Blamv- kapel-Groenekan. Ger. Kerken Beroepen te Groningen-Zuid (4de pred.pl.): H. J. van Duinen, Zwijn- drecht. Bedankt voor Middelburg (vac. J. Ytsma): S. van Bekkum, Monster. Chr. Ger. Kerken Bedankt voor Dordrecht: J. C. van Ravenswaaij, 's-Gravenhage-Sche- veningen. AMSTERDAM. Voor de vrouwe lijke leden van alle N.V.V.-bonden is een speciale bijeenkomst belegd op zaterdag 23 februari "in het N.V.- huis te Utrecht. Het thema van deze (vergadering is „De vrouw verdient beter". Zij verdient een volwaardige "plaats in het arbeidsproces". DEN HAAG, 5-1. Door de weers omstandigheden - het gevaar van ijs afzetting maakt het vliegen levens gevaarlijk - heeft de koninklijke luchtmacht nog geen gevolg kunnen geven aan haar voornemen om de vele duizenden vogels in ons land, die door de barre winter in nood zijn komen te verkeren, te hulp te ko men. Met de uitvoering van het plan, dat is opgesteld op initiatief van de vliegers zelf, die grote „vogelconcen traties" hadden waargenomen en ge vraagd hadden of zij niet iets kon den doen om de dieren te helpen, zou donderdag een aanvang worden gemaakt. Er zou worden begonnen met verkenningsvluchten om vast te stellen, waar de vogelconcentraties zich bevinden en dit in kaart te brengen. Aan de hand hiervan zou den dan Beavers en helikopters vluchten maken met het door het comité wintervoedering opgehaald voer en dit tussen de vogels neer werpen. Wanneer de voedervluchten doorgaan, zal het voer in zakken worden neergeworpen, die óp de grond of op het ijs uit elkaar plof fen, waardoor het voer wordt ver spreid. De toestellen zullen opstijgen van de vliegvelden Ypenburg en Leeuwarden, vermoedelijk zes in to taal. Leeuwarden zal voor de vogels Sneeuwploeg ingesneeuwd ASSEN, 3-1. Ook in Drente blijft de harde wind sneeuw op de wegen jagen. Vooral de laagliggende wegen, die stuifsneeuw van de hogere gron den aangevoerd krijgen, blijken kwetsbaar te zijn. Op diverse pro vinciale wegen is het verkeer geheel stilgelegd of dreigt het te worden gestremd. Op de weg Emmen-Dalen bij de gemeente Erm is een sneeuw ploeg van Rijkswaterstaat in samen werking met de Rijkspolitie reeds urenlag bezig met sneeuwruimen. Er worden hier drie bulldozers en vier sneeuwschuivers gebruikt. Op de weg Westerbork-Zweelo is de sneuwploeg van de gemeente Zwee- lo. ingesneeuwd; men heeft hier het werk moeten staken. gens het ijs niet mogelijk. Een lig plaats in de werkhaven hebben ook een aantal schepen gekozen die even eens in de Oostkophaven lagen en enige dagen geheel van de buiten wereld geïsoleerd zijn geweest. Van af Duiveland via de Grevelingendam was wegens sneeuw en ijs de Oost kophaven niet te bereiken en vanaf Flakkee was dit door de ijsgang ook niet mogelijk. De schippers kregen zodoende aan alles gebrek. De sleepboot „Etna" van kapitein Fokkens, die op weg was om enige kranen uit de Oostkophaven te ver slepen, kreeg vrijdagmorgen ook averij en moest naar Bruinisse te rugkeren. Zaterdag zouden nieuwe pogingen worden gedaan om de kra nen te verslepen. Ook te land was de toestand op Schouwen-Duiveland verre van ide aal. De busdienst functioneerde on regelmatig en de postdienst was ge heel ontwricht. Een grote bulldozer van de firma Hijmans uit Rosmalen, die was aangenomen om de wegen op Schouwen-Duiveland sneeuwvrij te maken, gleed donderdagavond door de gladheid van de weg van het wegdek van de Rampaartsedijk en kwam onder aan de dijk terecht. De chauffeur kreeg geen letsel. Ingezonden mededeling 0EURL00 is wéér 1 véél voordeliger! De uitzending, die negen minuten duurde, begon evenals vorige keer met het beeld van de Amerikaanse vlag die waait van het gebouw van het grondstation in Andover, Maine. De Britse en Franse stations ontvin gen uitstekend. Ook een nieuw Ita liaans grondstation buiten Rome ont ving een deel van de uitzending. Ingenieurs van de Bell Telephone laboratoria, die de Telstar bouwden, deelden mee dat straling, honderd keer krachtiger dan men verwacht had, een van de 1.400 transistors in de satelliet had verlamd. Met een ingewikkeld technisch systeem had men de fout hersteld. Frasne en En gelse functionarissen wensten de Amerikanen tijdens de uitzending geluk met hun prestatie. Hoe laiïg „Telstar" nog zal werken is niet ze ker. De uitzending was gewijd aan een technische uiteenzetting van de ma nier waarop „Telstar" weer tot le ven was gebracht. Enkele uren later werd door An dover met succes een proefprogram- ma via de „Relay" uitgezonden. De ze tweede verbindingssatelliet, die vorige maand werd gelanceerd, werkte niet door moeilijkheden met de energievoorziening. De zonne- batterijen, waarvan de spanning ab- ormaal laag was, schijnen zichzelf intussen weer te hebben geladen. In de lente zal zoals bekend, een tweede „Telstar" worden gelanceerd. Ingezonden mededeling ruw of schraal PU ROL in het IJsselmeer zorgen en Ypen- bui'g o.a. voor de vogels, die waar genomen worden in de Biesbosch, de Hollandse merengebieden en de stre ken ten westen van de Moerdijk. T.Y. dringt radio terug DEN HAAG, 3-1. In de afgelopen twee jaar is het aantal televisietoe stellen met 62 pet. toegenomen. Als gevolg 'hiervan kan thans bijna de helft van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder thuis naar de televisie kijken. Twee jaar geleden was dit minder dan een derde. Zeventig procent van de bevolking die thuis t.v. heeft, kijkt 's avonds kortere of langere tijd naar Neder landse of buitenlandse programma's. Als gevolg van de sterke toene ming van het aantal televisietoestel len liep de radiobeluistering sinds eind 1960 aanmerkelijk terug. Toen luisterde 's avonds nog bijna 1/3 der bevolking, thans niet meer dan 1/4. Nieuwe frankeerzegel DEN HAAG, 3-1. In het kader van de vervanging van de frankeerzegel van het zg. cijfertype zal binnen kort een nieuwe zegel van 4 cent worden uitgegeven, vervaardigd naar een ontwerp van de kunstenaar A. v. d. Vossen te Overveen. Dit zegel, waarop de koeltorens van de staatsmijnen in Limburg zijn afgebeeld, zal worden gedrukt in dc kleur blauw met lichte blauw-grijze ondertint. Jongen onder vrachtwagen WEESP, 5-1. Toen de 21-jarige chauffeur L. J. H. A., in dienst van een aannemersfirma uit Vijfhuizen, donderdagmiddag met een vracht wagen, die bij het sneeuw ruimen was ingeschakeld, van dc Zwaan tjesburg te Weesp reed in de rich ting Heerengrachl, stak plotseling het zevenjarige jongetje G. Houte pen de rijweg over. Zonder dat de chauffeur of zijn bijrijder iets be merkten liep het kind tegen het ach terste gedeelte van de vrachtauto op en kwam onder de achterwielen te recht. Het kind was op slag dood. Door een passerende automobilist werd de chauffeur op het ongeluk attent gemaakt. Trekgegevens „Vogelwacht 99 ZIERIKZEE, 3-1. De Vogelwacht „Schouwen-Duiveland" deelt in „Sterna" mee dat het afgelopen jaar door enige leden de volgende vogels werden geringd: ransuil 3, visdief 30, scholekster 2, kievit 40, grote stern 26. Een tortel, die op 20 juni 1958 te Renesse werd geringd, werd op 16 sept. 1962 geschoten bij San Fer nando (Cadiz) in Spanje. De eerste kramsvogels, die dit jaar in grote aantallen voorkwamen, werden ge zien op 12 oktober. Op 23 september en nog dagen daarna, werd in het Schouwse duingebied een zee-arend waargenomen. De zwaluw rekte dit najaar zijn verblijf op Schouwen- Duiveland tot 2 oktober. Zoals elders in Zeeland, werden ook op Schou wen „kruisbekken" waargenomen. De eerste winterganzen in dit sei zoen werden waargenomen (over vliegend) op 14 oktober. Op 20 ok tober verbleef een zwarte' zwaan aan de zuidkant van het eiland. Tivee Moggestraten DREISCHOR, 3-1. Tot voor kort was er in Nederland maar één straat naar mr. Pieter Mogge genoemd en die straat bestond en bestaat in Drei- schor, de zogenaamde tweede Ring. Nu sinds kort ook Zie- rikzee een Pieter Moggestraat kent, worden er prompt ver gissingen gemaakt, waarbij de posterijen direct betrokken worden. Een zekere Rinus uit Domburg zond een kerstgroet naar broer Adrie in Dreischor. Hij dacht echter schijnbaar te veel aan zijn vroegere geboor teplaats Zierikzee en schreef dan ook prompt Zierikzee neer Men wist echter in Zierikzee geen raad met de kerstgroet uit Walcheren want op het nummer in het bouwplan „Malta" woonde niet de be wuste Rinus. Een pientere be steller uit Zierikzee moet toen op de gedachte gekomen zijn dat er ook in Dreischor een straat van ongeveer dezelfde naam bestaat en met een hal ve dag vertraging arriveerde de kerstgroet toch nog, juist vóór de kerstdagen op het goede adres in Dreischor. DENHAAG. Ofschoon hierover van officiële zy'de geen bevestiging is te verkrijgen, wordt aangenomen dat H.K.H. prinses Beatrix van plan is het zesdaagse bezoek, dat zy vorige maand aan Japan zou hebben ge bracht, alsnog dit voorjaar te bren gen. Kerstgroeten in F.S. Amerikaanse families hebben in de afgelopen december-maand meer dain een miljard gulden besteed aan het overbrengen van kerstgroeten door het verzenden van niet minder dan drie miljard kerstkaarten. Gemiddeld verzond ieder Amerikaans gezin on geveer 56 kaarten. Nog nooit hebben de verkoopcijfers van kerstkaarten zulk een ongelooflijke hoogte be reikt. Zij liggen al weer 5 procent hoger dan die van 1961. Desondanks realiseert de kerst kaarten-industrie zich, dat een peri ode zoals tussen 1939 en 1947, waar in de omzet zich verdubbelde, nooit meer zal terugkeren. In die moei lijke tijd zonden eenzame echtgeno tes en meisjes aan de soldalen over zee grote hoeveelheden kerstkaarten. Na de oorlog was de gewoonte zo ingeburgerd, dat de verkoop welis waar met veel minder grote spron gen - maar toch geregeld toenam. Naar het reeds een paar jaar in de Verenigde Staten bestaande voor beeld, dut op initiatief van president Kennedy tot stand kwam, is men thans ook in Nederland begonnen met de oprichting van een jongeren vrijwilligerscorps, waarvan de leden daadwerkelijk hulp zullen gaan ver lenen aan de bevolking in de zoge naamde ontwikkelingslanden. Het is de bedoeling, dat deze jongeren na een korte maar gedegen opleiding voor een of twee jaar naar het voor hun capaciteiten meest geschikte land worden gezonden. Daar kunnen zij dan de bevolking van een streek bijvoorbeeld wegwijs maken op het gebied van betere landbouwmetho- deyi, irrigatie, aanleg van wegen of dijken of andere noodzakelijke bouw werken, voor het levensonderhoud, nuttig onderwijs geven enz. enz. Maatschappelijk werk dus in de meest ware zin van het woord. Dit mag ongetwijfeld worden aange merkt als een bijzonder nuttig initia tief, dat gericht is op de toekomst. Op een betere toekomst voor de bevolking van de onderontwikkelde landen, of een betere verhouding, ook tussen die landen en het welva rende westen. Het werk dat zo'n be trekkelijk kleine groep van jongeren kan verrichten, blijft uiteraard nog maar van geringe omvang. Het be tekent kleine stipjes op de kilome terslange weg die de onontwikkelde landen nog moeten gaan om althans enigszins te groeien naar een meer gelijkwaardige positie, met de wel vaartslanden der wereld, die ook fi nancieel hiertoe het nodige moeten bijdragen. Maatschappelijk werk dus, dat we kunnen zien als een sociale zorg van de beter bedeelde tegenover de ar mere medemens. Maar dat is de hulp die wij de ontwikkelingslanden die nen te bieden toch niet alléén. Wan neer ivij die hulp alleen uit sociaal oogpunt bieden, dan komen wij niet zo heel ver. Dan blijft het zeker be perkt tot een meer of minder grote aalmoes, die wij de arme wel willen verstrekken, maar waaraan het ge mis ons in ieder geval geen pijn zal doen. Daar zal die veel grotere arme bevolking der wereld dan wel iets, maar niet zo heel veel aan hebben. Het zal (misschien) de honger ver drijven, maar niet de armoede. Het westen heeft echter ook een economisch belang bij een hogere welvaart der zo nog onderontunfckel- de volkeren. Wij hebben het nu zo ver geschopt dat de bewoners va» midden-Amerika, Europa en Japan over het algemeen in een zekere ma te van xvelvaart leven. Zij kunnen zich hierdoor regelmatig iets aan schaffen. waardoor de industrieën kunnen bestaan en vrijwel iedereen werk kan vinden. De industrieën breiden zich dus wel uit in aantal en in grootte en de produktie wordt steeds groter. Dat wordt zoveel, dat een verzadigingspunt voor de wes telijke wereld in het verschiet ligt. Dan zou er een halt komen aan de ontwikkeling van de welvaart in het westen en zelfs spoedig een achter uitgang. De kansen voor het westen liggen daarom juist ook in het ver der tot ontwikkeling brengen van de armere volkeren, opdat ook die over enige welvaart zullen gaan beschik ken en dus in staat zidlen zijn om produkten af te nemen. Als men nagaat hoeveel honderden en miljoenen mensen er leven in die onderontwikkelde landen, die zich steeds het allernoodzakelijkste voor behoxid van het leven kunnen ver oorloven, dan kunnen wij daarin ook nog een onmetelijke markt ontdek ken die nog te exploiteren valt, maar dat kan pas als wij ze eerst zelf hebben geholpen om de Noodzake lijke voorwaarden daartoe te schep pen. Wanneer Amerika ons na de laatste oorlog niet zo terzijde had gestaan met zijn (Marshall) hulp, dan hadden wij in Europa ook nog niet het welvaartspeil van mi bereikt. Van die welvaart plukt ook Amerika de vruchten, zoals het heel goed be grepen heeft. Eenzelfde soort inzicht dienen wij te hebben ten opzichte van de nog onderontwikkelde lan den. Ons geld en vooral ook onze ken nis hebben zij nodig om tot enige welvaart te kunnen komen, waarvan wij evenzeer de vruchten zullen plukken. Dat is geen vuige maar wijze berekening die de gehele aarde ten goede kan komen. De wereldhan del zal er nog door kunnen verdub belen. En hoe welvarender de mens is, hoe meer hij ook geneigd is de vrede te bewaren, opdat de welvaart niet teloor gaat. Ook uit dien hoofde bekeken is hulp van de ontwikkelde landen een positief punt, ook en juist voor de welvarenden dezer wereld. H. van Wermeskerken. Ingezonden mededeling KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. In zijn woning in de Laurierstraat in Amsterdam is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 77-jarige heer J. F. Schlatte- rer. Hij bleek door gasverstikking om het leven te zijn gekomen. Een boven het slachtoffer wonende stu dent had een sterke gaslucht waar genomen. Hij ging op onderzoek uit en trof hierbij zijn buurman leven loos aan. Geconstateerd werd dat op de gasslang een koffiepot was gezet, waardoor de slang van de leiding was losgetrokken. GOUDA. Een twee-en-een-half jarig kindje van de familie de Bruin uit Gouda is door de glasdeur van de ouderlijke woning gevallen. Hoe- ,wel medische hulp spoedig ter plaat se was, kwam het knaapje om door een slagaderlijke bloeding. AMSTERDAM. Wegens dood door schuld en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid heeft het ge rechtshof in Amsterdam de 37-jarige vertegenwoordiger C. H. uit Ede veroordeeld tot een onvoorwaarde lijke gevangenisstraf van vier maan den en ontzegging van de rijbe voegdheid gedurende vijf jaar. Op zondag 23 juli 1961 botste de verte genwoordiger in Assendelft met zijn auto tegen een motor met zijspan. De bestuurder van deze motor, de 40-jarige M. van Zaanen, kwam hierbij om het leven, zijn vrouw en een 10-jarig kind werden ernstig gewond. Zonder aanwijsbare nood zaak was H. in een flauwe bocht op de linker rijbaan terecht gekomen. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs en evenmin was hij verze kerd. ROTTERDAM. Op het terrein van de Shell Nederland aan de Vonde- lingenweg is de 34-jarige Rotter damse pijpfitter P. J. van Bergen van een vier meter hoge stelling ge vallen en dodelijk verongelukt. Definitieve oogstraming 1962 DEN HAAG, 4-1. Het Centraal Bu reau voor dc Statistiek heeft de uit komsten gepbliceerd van de defini tieve oogstraming 1962: Dc totale graanproduktie blykt 240.000 ton of 14 pet. hoger te zijn dan verleden jaar en bedraagt thans ruim 2 miljoen ton. De grootste stijging heeft zich voorgedaan by de tarwe. Zowel een licger rendement per ha. (plm. 16 pet.) als een grotere geoogste opper vlakte deed de totale produktie met 25 pet. toenemen tot ruim 600.000 ton. Hoewel van rogge, haver en gerst de opbrengst per ha. resp. 26, 15 en 11 pet. Tioger was dan in 1961 bleef de stijging van de totale opbrengst, als gevolg van een inkrimping van de geoogste oppervlakte, beperkt tot resp. 13, 12 en 8 pet. De peulvruchten gaven alle een hoger rendement per ha. te zien dan verleden jaar, variërend van 21 pet. bij de schokkers tot 2 pet. bij de veldbonen. Door een sterke inkrimping van de geoogste oppervlakten was de totale produktie echter aanzienlijk lager. Zo daalde de totale opbrengst van groene erwten met 14 pet. tot rond 56.000 ton, die van schokkers met 29 pet. tot ruim 10.700 ton. Aan kapu cijners en grauwe erwten werd 1/3 minder gèoogst dan in 1961, terwijl ook de produktie van bruine en witte bonen een achteruitgang te zien geeft(29 pet.) tot ruim 6.000 ton. Oliehoudende gewassen Ook bij de oliehoudende en vezel gewassen blijkt de opbrengst per ha., met uitzondering van het blauw- maanzaad, gunstig af te steken bij die van verleden jaar. Bij het koolzaad steeg de totaal opbrengst met 4 pet. Bij het karwij- zaad nam het rendement per ha. toe met 22 pet. Door een geringere uit zaai steeg de totale produktie echter maar met 16 pet. tot 7.000 ton. De vlasproduktie blijkt zowel voor het ongerepelde als voor het gerepelde produkt hoger uit te vallen dan ver leden jaar, nl. 14 en 11 pet. Hét lijnzaad geeft een totale op brengst te zien van ruim 26.600 ton, hetgeen 39 pet. meer is dan in 1961. Door een hogere opbrengst per ha. 7 pet.) en een aanzienlijke uit breiding van het areaal steeg de pro duktie van kanariezaad van 2.300 tot ruim 5.700 ton 150 pet.). De totale netto-produktie van klei-aardappelen wordt thans ge raamd op 1.366.000 ton, hetgeen 12 pet. meer is dan verleden jaar. Bij de zand- en veenaardappelen steeg de netto-produktie tot 691.000 ton 3 pet,). De totale opbrengst van fabrieks aardappelen geeft een stijging te zien met 9 pet. tot ruim 1.368.000 ton. De suikerbieten vertonen een achteruitgang van het rende ment per ha. met 17 pet. Hier door en door een geringere uit zaai wordt de totale produktie 24 pet. lager geraamd dan ver leden jaar. De gemiddelde opbrengst per ha. van de zaai-uien is 5 pet. lager dan in 1961. Door een uit breiding van het areaal steeg de totale produktie echter met 13 pet. tot rond 178.000 ton. Ingezonden mededeling In hef nieuwe jaar zijn Uw oude zorgen Bij EDELSCHAAP sieeds goed geborgen Belt U maar: wij staan klaar Telefoon (01114) 578 Feuilleton 26 Na een maand begreep ze, dat Jan- Piet niet zou bellen, nu niet en nim mer. Of hij was haar vergeten - maar dat kon ze zich niet voorstel len - of hij durfde niet. Hij was te schuchter.... Hoe krijg je kontakt met elkaar? had hij gevraagd. De man, die nog nimmer met een meis je uit was geweest. Ze moest hem helpen. Ze zou wel een smoesje verzinnen. Ze zou kun nen vragen, of hij narigheid van de aprilgrap had ondervonden. De pers had wijselijk over de blunder ge zwegen.. Het nieuwtje van het kabi net was een mogelijkheid, die alle bladen met beide handen hadden aangepakt om de stommiteit te doen vergeten. En het publiek vergeet gauw. Op een middag, vijf weken na hun ontmoeting, zat Yvonne zich te ver velen in dc salon. Haar tante was uit en op een gegeven ogenblik kreeg zo een idee: Ik bel de bank op. Ze zocht in het telefoonboek naar het nummer en draaide het. Even later had ze de telefoniste van de bank. „U spreekt met „Hagestein" in Wassenaar. Met het nichtje van mi nister De Haas Hagestein. Ik weet wel, dat het niet gebruikelijk is om onder kantoortijd een employé te bellen, maar in dit bizondere geval kan er misschien éen uitzondering gemaakt worden?" „Wie wenst u te spreken, juf frouw?" vroeg de telefoniste formeel door B. J. TEN WESEPE „De heer Jansen, J. P. Jansen. Kassier vreemde valuta". „Een ogenblikje, alstublieft". Yvonne voelde zich warm worden en hét wachten duurde haar einde loos. Eindelijk zou ze dan weer zijn stem horen. Ze wist al precies wat ze zeggen zou. „Hallo, juffrouw?" „Ja?" „Het spijt me, maar de heer Jan sen is niet meer hier in dienst. Hij is op 2 april van dit jaar vertrok ken". Yvonne liet van schrik de telefoon haast uit haar handen vallen. „Vertrokken?" herhaalde ze. Yvonne's hersens werkten koorts achtig. 2 april, dat was dus de dag na hun ontmoeting. Dus dan zou dat „Luistert u eens, juffrouw verbindt u mij met een der diréclie- leden. Mijn naam is Yvonne van Helsdingen, ik ben een nichtje en huisgenoot van minister de Haas Hagestein". „Ik zal het proberen, juffrouw. Wilt u even wachten?" Yvonne wachtte ten tweede male. Ditmaal met een hoogrode kleur van schrik, verwondering en verbazing. Dus Jan-Piet had zijn congé gekre gen. Dat kon niet anders. Op 2 april vertrokken en op 1 april in Den Haag. als aspirant-minister. Oor zaak: aprilmop. Dat kon immers niet anders Intussen heerste er aan de andere kant van de lijn enige ogenblikken een miniatuurstorm. „Maar juffrouw moet u ons daarvoor storen? U weet toch, dat we in conferentie zijn Ja, ja, nichtje van de minister van buitenlandse zaken. Straks de werk ster of de huisknecht. Koppel er mi nister aan vast en -iedereen siddert. Enfin, geeft u mij dat nichtje dan maar even". „Ik verbind u door, juffrouw. Spreekt u maar". „Alsbach en Emmers. Met Em mers". „Meneer, het gaat om uw gewe zen employé Jansen, J. P. Jansen. Ik hoor van de telefoniste, dat hij niet meer bij u in dienst is?" „Inderdaad, juffrouw, de heer Jan sen behoort niet meer tot een onzer personeelsleden". „Mag ik misschien de reden van het ontslag weten?" „Het spijt me, juffrouw, maar daarover kunnen wij aan derden geen inlichtingen geven". „Houdt hetverband met de aprilgrap, meneer?" „Nogmaals, juffrouw „Al goed, al goed", viel Yvonne, nu op een geheel andere toon de di recteur in de rede. „Weest u ten minste dan zo vriendelijk om mij het adres van de heer Jansen te ge ven", „Maar, m'n beste juffrouw, dat kunt u toch in ieder telefoonboek vinden? Moet u ons daarvoor aan de telefoon roepen?" „Het spijt me, meneer de bank directeur, dat ik u heb lastig ge nvallen. Werkelijk, het spijt me ont- 'zettend. En ik dank u voor uw vriendelijke inlichtingen ten deze. Goeden middag". Klik, zei de telefoon en meneer Emmers legde de hoorn neer. Hij fronste zijn wenkbrauwen, haalde zijn schouders op en wendde zich met een gelegenheidsglimlach tot de andere heren. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6