HET ALGENSPROOKJE Gunstige ontwikkeling boerenleenbanken Duwepur0| ZTER1KZEESCHE NIEUWSBODE Maandae 1 Januari 1963 No. 1930S Temperatuur en jaargetijde, of om het maar ronduit te zeggen, de war me kachel, nopen ons tot een be schouwelijk verhaal. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar, wan neer wij wat meer vooruitzien dan gewoonlijk, mag dat misschien ook wel. En dan brengt de overvloed van goed voedsel tijdens de feestdagen ons, medelevend als wij zijn, vanzelf tot hen, die het veel minder goed hebben; de honger lijdende bevol kingen van tal van landen. Nu is daarover reeds zeer veel ge schreven en gewreven en aan meer literatuur over dit onderwerp be staat misschien niet eens behoefte. Doch er is één schrijver, die de laat ste tijd bijzondere aandacht geniet. Dat is dr. Norman W. Desrosier met zijn boek „Attack on starvation" (De strijd tegen de honger), omdat men de agrariërs (en ook de consument wel) -er op voorbereiden wil, dat de algenkwekerij in de nabije toekomst een belangrijke bron van menselijk en vooral ook van dierlijk voedsel zou gaan worden. Alleen al ter wille van de waar heid dienen de geruchten terugge bracht te worden tot de nuchtere feiten. Maar verder moet ook wor den voorkomen, dat argeloze lezers de mening zouden krijgen, dat onze boeren te achterlijk zouden zijn om de nieuwe produktiewijze toe te pas sen of te beoordelen. Een begrijpelijke dwaling. Dr. Desrosier is getroffen door de honger in vele landen en nóg meer door de groei der wereldbevolking. Hij rekent uit, dat de laatste zich in de komende 40 jaar zal verdubbelen, zodat er dan zes miljard mensen ge voed zullen moeten worden i.p.v. drie. En nu zeggen de landbouweco nomen wel, dat in die tijd de agra rische produktie in de gehele we reld kan worden verdubbeld, maar zelfs al zou dit gelukken, dan zou dit toch nog maar betekenen, dat de tekorten van thans eveneens ver dubbeld zouden zijn, gezien de hon ger die er is. Uiteraard klopt dit niet, want een bevolking die werke lijk beneden het bestaansminimum leeft, vermeerdert zich niet doch vermindert. Maar wij nemen gaarne aan, dat er een zeer groot voedsel- vraagstuk is en daar gaat het om. Dit vraagstuk moet eerst opgelost worden, zegt dr. Desrosier, anders wordt de wereldvrede nimmer be reikt. Tot dusver voeddem wij ons met planten en dieren die planten had den gegeten. Wanneer nu blijkt, dat die planten ons niet voldoende kun nen helpen aan eiwitten, vetten en koolhydraten, dan moeten nieuwe produktiewegen ingeslagen worden. Eén daarvan is de algenteelt. Plan ten benutten het zonlicht slechts voor twee procent, algen echter voor 10 pet. De algen bestaan wel voor driekwart uit water, maar gedroogd bevatten zij 45 pet. eiwit, 35 pet. koolhydraten, 7 pet. mineralen en 3 pet. vet. De rest is water en celstof. Dat is een bijzonder gunstige sa menstelling, gezien bet eiwitgehalte. Wanneer wij nu bedenken, dat de tekorten op aarde vooral betrekking hebben op eiwit, dan lijkt de algen- teelt wel bijzonder aantrekkelijk. Geen wonder dus, dat men daar thans hoge verwachtingen van heeft. De kip als uitverkoren dier. Rund-, varkens- en kippevlees zijn onze voornaamste vleessoorten. Nu heeft een rund 10 kg. voedsel nodig voor het vormen van 1 kg. vlees; het varken 4 kg. en de kip (als slachtkuiken) slechts 2,5 kg., vol gens de schrijver. Hindoes eten geen rundvlees, Mohammedanen en Joden geen varkensvlees, doch de kip is overal welkom. Per etmaal en per liter voedings bodem kunnen algen 3,75 gram dro ge stof voortbrengen. Zetten wij dus een slachtkuikenhok op met 10.000 dieren (dat is 40.000 per jaar), dan kunnen wij. volstaan met een tank die ruim 100 kubieke meter water bevat, dus bv. 10 X 10 X 1 meter. Dat is te doen. In een vakblad voor pluimveehouders vonden vlij deze berekening verder uitgewerkt. Er zou dan 411 kg. algenmeel per dag worden geproduceerd. Het water moet dan wel voorzien worden van de nodige stoffen, o.m. mineralen, stikstofhoudende stoffen en kool zuur, maar theoretisch kan dat best. Helaas zijn er een paar dingen, die men gewoonlijk over het hoofd ziet. In de eerste plaats kan men slachtkuikens wèl vergiftigen met algenmeel, doch ze er beslist niet mee vetmesten. Het voeder is daar voor te geconcentreerd en te afwij kend van samenstelling. Het is al leen bruikbaar als aanvulling op het gewone voeder en wel om het eiwit gehalte te verhogen. En dat bete kent, dat wij noch voor mens noch voor dier het graanmeel en de an dere plantaardige produkten zouden kunnen missen. In de tweede plaats is het algeneiwit, hoe goed ook, toch nog steeds plantaardig eiwit en wij hebben juist zo'n grote behoefte aan dierlijk eiwit. Dit laatste is helaas niet te vervangen. In de derde plaats zou het algenmeel onbetaalbaar duur worden. Geflatteerd. De cijfers van dr. Desrosier zijn nl. in ontstellende mate geflatteerd. Het is wel waar, dat één liter water per etmaal 15 gram algen (en dus 3,75 gram algenmeel) kan voortbren gen, maardit is alleen het geval onder laboratoriumomstandigheden. Dat wil zeggen, dat men de water- laag zeer dun heeft gemaakt (bv. een decimeter) en de temperatuur (20 tot 30 gradenen de belichting tot het optimum heeft opgevoerd. Tenslotte heeft men ook nog de toevoer van* de juiste voedingsstoffen en de af voer van „afgewerkt" water nauw keurig geregeld De betere benutting van het zon licht (dat juist niets kost!) compen seren de algen op hun wijze weer doorde voedingsbodem maar voor een klein deel te benutten, zo dat algenkwekerij een enorme ver spilling van kostbaar voedsel bete kent. In de praktijk zouden wij dan ook het volgende zien. Wfj stellen onze tank op in west-Australië, waar de temperatuur niet licht beneden de 20 graden daalt en waar gemiddeld 8 uren zon per dag is. Gedurende de eerste uren zouden onze algen groei en als kool, maar door hun groei in de bovenste lagen van onze tank zou de groei in de onderste lagen tot stilstand komen en wel door lichtgebrek. Dit zouden wij kunnen beïnvloe den door een machtig roerwerk in te schakelen, akkoord. Het roeren benadeelt echter de groei! Voorts zou de groei zeer rap teruglopen zodra de juiste concentratie van voedings middelen terugliep. Maar dan kun nen wij toch nieuwe stoffen in het water oplossen? In het laboratorium wèl. Daar beschikt men nl. over chemisch zuivere stoffen en over in strumenten om de concentratie steeds na te gaan. Een hersenschim. In de praktijk moeten wij echter gebruik maken van chemisch zeer onzuivere stoffen (denk aan onze kunstmestsoorten) en dat zou tot ge volg hebben, dat de concentratie aan stoffen dié de algen niet opnemen, weldra zo hoog zou worden, dat onze algen het loodje gingen leggen. Goed, dan kan er geoogst worden, al is de oogst dan ook geen 15 gram per liter. Doch na deze oogst zijn wij verplicht om de hele tank van 100.000 liter te laten leeglopen en op nieuw te vullen met de juiste vloei stof. Met die 100.000 liter weglopen de vloeistof zou bijna evenveel voed sel wegstromen als wij via onze al gen juist gewonnen haddenDe kosten van algen drogen moet men voorts ook niet onderschatten. Ten slotte zouden wij het kostbare meel nog in de juiste verhouding moeten mengen met de overige .voederbe standdelen. Het is duidelijk, dat de algenteelt een hersenschim is en 'beslist geen enkele praktische mogelijkheid be zit. Het boek van dr. Desrosier is op Amerikaanse wijze in elkaar gezet. Uitgaande van enkele bekende feiten worden conclusies getrokken en be rekeningen gemaakt, die met de harde praktijk niets meer uitstaande hebben. Het riekt naar ruimtevaart. Mens moet leren eten De praktijk is, dat Japanse vissers algen en wieren uit zee winnen, deze drogen en afleveren aan veevoeder fabrieken. Het schamele bestaan dat dit oplevert, is bepaald niet aanlok kelijk en dan geeft de zee ons de algen nog voor niets, afgezien van de winningskosten. De algentheorie ziet ook voorbij aan het feit, dat er op aarde vooral honger wordt geleden in streken, die toch rijk door de natuur gezegend zijn. Bekend is bv., dat vele volke ren, ondanks grote eiwittekorten geen vis, of gevogelte eten, hoewel dat in rijke mate voorkomt in het betrokken land. Hulp aan hongeren den moet dus in de eerste plaats be staan uit het zenden van voedsel, zeker, maar daarnaast ook uit het leren eten van veracht voedsel. In de derde plaats komt dan het leren voortbrengen van het benodig de voedsel. Dat hiervoor cultuur technische werken, onderwijs, hulp en voorlichting in allerlei vorm no dig zijn is bekend. In de streken waar deze hulp op gang gekomen is, zien wij tot onze verrassing, dat de aarde werkelijk rijk genoeg is om voedsel voort te brengen voor de mens. Het ligt niet aan de aarde, maar aan de mens. De algen kunnen ons niet helpen, behalve dan voor het maken van bijzondere prepara ten en voor voedselkernen. Als de mensheid haar voedselvraagstuk goed aanpakt, heeft zij de algen ook niet of nauwelijks nodig. Ingezonden mededeling 1 DEURL00 is wéér véél voordeliger! Vertraging bij krantenbezorging AMSTERDAM, 3-1. Niet alleen het transport van levensmiddelen zoals melk en groenten, ondervindt op het ogenblik veel moeilijkheden, ook de expedities van de landelijke dagbla den en dan met name die in Amster dam worden gedrukt, hebben door. de onbegaanbaarheid der wegen met veel vertraging te kampen. Er wordt al het mogelijke gedaan om de abon nees toch hun krant in de bus te la ten bezorgen, zij het dan wat verlaat maar toch kan niet worden voorko men dat er lezers zijn die dagen van het nieuws verstoken blijven. De af levering in de stad en buitenwijken met de expeditiewagens gaat over het algemeen vrij vlot. Een groot dagblad is om een tijdige aflevering mogelijk te maken al vroeger met het afdrukken begonnen. Een andere krant heeft afspraken gemaakt dat wanneer in bepaalde plaatsen in het land de bestelwagens niet verder kunnen komen de krantenbezorgers de pakken kranten bij de auto's ko men afhalen. Een aflevering kranten werd donderdag per slee over het ijs naar Marken vervoerd. Meer dan duizend Amerikaanse burgers hebben bij verkeersongeval len, die in de kerstdagen en bij de jaarwisseling plaats vonden, het le ven verloren. Nog vierhonderd Ame rikanen verloren het leven tengevol ge van branden en andere ongeluk ken. Ingezonden mededeling 0EURL00 is wéér I véél voordeliger! Fluor in Gelderland ARNHEM, 5-1. De waterleiding maatschappij Gelderland zal binnen kort fluor toevoegen aan het drink water om tandbederf tegen te gaan. In twee van de achttien pompsta tions zal hiermede worden begon nen. Over één twee jaar zullen alle 58 gemeenten die tot het con cessiegebied van deze waterleiding maatschappij behoren, van fluor voorzien drinkwater krijgen. Verder is de W.M.G. voornemens de aansluiting van 11.000 „super-on rendabele" percelen te versnellen. In plaats van tien jaar, zoals de be doeling was, zal men er nu vier jaar over doen. Het totale „super-onren dabele" aantal percelen in Gelder land wordt geschat op rond 25.000. Barneveld in 1962 BARNEVELD, 4-1. Op de eier markt te Barneveld zijn in het af gelopen jaar 110,6 miljoen eieren aangevoerd, tegen 106,5 miljoen in 1961 en 80,5 miljoen in 1960. Het to taal van ruim 110 miljoen over 1962 betekende een gemiddelde van ruim twee miljoen stuks per wekelijkse marktdag. De toeneming van het aantal leghennen, ook in de omge ving van Barneveld, heeft een gro tere aanvoer van eieren tot gevolg gehad, wat duidelijk merkbaar was in de tweede helft van'het afgelo pen jaar. Geregeld werden toen op de wekelijkse marktdagen aanzien lijk meer dan twee miljoen stuks aangevoerd, met 2,4 miljoen, in ok tober als topcijfer. MARKTBERICHTEN Eierprjjzen V.E.C.E. In de periode van 31 december 1962 tot 5 januari 1963 werd door de Coöp. In- en Verkoop Centrale voor Eieren (V.E.C.E.) uitbetaald f 2,39 per kg. Voor vuilschalige en gewassen eieren werd 1 cent per stuk minder uitbetaald. DEN HAAG. Sinds 26 december wordt uit een tehuis voor jongens in Maarsbergen de 13-jarige Dirk Her- togs uit Den Haag vermist. De jon gen is 1.60 meter lang, heeft een ten ger postuur, rood haar, blauwe ogen, gaaf gebit en sproeten op het ge zicht. Hij heeft als bijzonder kente ken een lidteken op de rechter hand. Ingezonden mededeling 1% HUIDen HANDEN B 1 i ii IIIIIU GEMEENTE DUIVELAND Burgerlijke Stand en loop der bevolking over december 1962 Geboren: 6. Peter Dirk, z. van M. Maliepaard en A. T. de Vries (Ouw- erkerk); 5. Paulina Willemina, d. van C. J. Hillebrand en D. P. Kuijper (Ouwerkerk); 6. Cornelia Adriana, d. van M. Mol en P. M. Hanse (Nieu- werkerk). Geboren te Zierikzee: 6. Cornelis Leendert, z. van W. Bolijn en J. Catshoek (Ouwerkerk)9. Pieter Ma- rinus, z. van A. Vijverberg en G. N. Kuijper (Ouwerkerk); 18. Willem Anthonie, z. van J. Lems en A. I. Dorst (Oosterland); 18. Cornelis An- theunis, z. van I. L. den Boer en S. J. Jakobsen (Ouwerkerk). Overleden (te Zierikzee): 14. Lau rens Dorst,- 61 j., echtg. van J. v. d. Maas te Sirjansland. Gehuwd: 13. Leendert Kik, 23 jaar (Bruinisse) en Maria Pieternella van Dijke, 18 jaar (Oosterland); 7. Pieter Jacob van der Werf, 24 jaar en Cor nelia Pankow, 21 jaar (beiden te Oosterland). Ingekomen: 7. J. Bal uit Amster dam te Oosterland. Vertrokken: 4. M. H. v. d. Werf van Oosterland naar Vlaardingen; 4. S. J. Wandel, van Nieuwerkerk naar Velsen; 5. C. Goudzwaard, van Oos terland naar Vlaardingen; 17. J. de Vos en gezin, van Nieuwerkerk naar Nieuwersluis; 18. H. Stouten en gezin van Oosterland naar Bergen op Zoom; 19. A. Luwema en gezin van Nieuwerkerk naar 's-Gravenhage; 19. M. P. van Dijke, van Oosterland naar Bruinisse; 13. L. v. d. Wekken en gezin van Nieuwerkerk naar Zie rikzee. GEMEENTE MIDDENSCHOUWEN Burgerlijke stand en loop der bevolking over decmbcr 1962 Geboren: Maria Cornelia, d. van M. L. Dalebout en A. Goudzwaard (Duivendijke); Johanna, d. van M. de Jonge en G. Bezuijen (Duiven dijke); Richard Martin, z. van M. J. P. Meerdink en A. J. van de Velde. Gehuwd: Cornelis Pieter Hart en Jacoba Bastiana Neele (Kerkwerve); Marius van der Spek en Maria Cor nelia Bevelander (Kerkwerve). Overleden: Pieter Leendert Vos hol (Scharendijke); Jannetje Ooster ling (Scharendijke). Ingekomen: M. van der Spek van Bruinisse naar Kerkwerve. Vertrokken: C. Westerweel van Scharendijke naar Rotterdam; J. Pannekoek met gezin van Kerkwer ve naar Zierikzee; A. Timmer met gezin van Kerkwerve naar Zierik zee; J. Leistra met gezin van Kerk werve naar Westerschouwen. EINDHOVEN, 6-1. De meest specta culaire ontwikkeling in 1962 was de krediet- en voorschotverlening bü de aangesloten boerenleenbanken, aldus heeft de directeur van de Coö peratieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven in de Nieuwjaarsbij eenkomst voor het personeel ver klaard. De uitgezette kredieten en voor schotten stegen in 1962 met 170 mil joen gulden (v.j. 158 miljoen). Deze stijging had voor 160 miljoen gulden betrekking op leningen met middel lange looptijd. Daarmede beliep de totale kredietverlening f 1.110 mil joen gulden (een stijging van 18 pro cent). Van de totale stijging van de toe vertrouwde gelden ad 295 miljoen gulden werd 170 miljoen gulden in eigen kring voor de financiering ge bruikt en rond 125 miljoen gulden kwam op rekening van de plaatse lijke boerenleenbanken bij de Cen trale Bank, bij wijze van liquiditei tendepot. De stijging van de kredietverle ning beliep bij de boerenleenbanken 18 procent. Toegelaten was ongeveer 7 procent, zodat de boerenleenban ken en de Centrale Bank tezamen 25 miljoen gulden moesten aanhou den als renteloos deposito bij de Ne derlandse Bank. De tegoeden van de boerenleen banken bij de Centrale Bank namen toe met 125 miljoen gulden tot 1.135 miljoen gulden. Door deze middelen stijging gaf de rentewinst bij de KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Heinenoord (toez.): Jac. de Jager, Amerongen. Aangenomen naar Den Dolder: P. Hetebrij, Sellingen; naar Lisse (toez.) S. Kooistra, Puttershoek. Bedankt voor Krimpen a.d. ÏJssel (nevenpastoraat overgangsbepaling 235 K.O.): Jac. Kooien, Reeuwijk. Ger. Kerken Beroepen te Hijken: kand. A. M. Brouwer, Utrecht. Aangenomen naar Smilde: E. Bae- rends, Anjum. Ger. Gemeenten Beroepen te Elspeet: P. Blok, Dirksland. Ger. Gemeenten NIEUWERKERK. Dinsdag 8 janu ari 's avonds om 7 uur ds. W. Suij- ker, Krabbendijke. (Bev. kerkeraad). Centrale Bank een aanzienlijke ver betering te zien. De directie raamt de rentewinst op 11.7 miljoen gul den (v.j. 10 miljoen gulden). De be drijfskosten stegen van 3.9 tot 4.7 miljoen gulden. Verwacht ^'ordt dat de netto bedrijfswinst van de Cen trale Bank na afschrijving en na voorziening voor belasting 4.4 mil joen gulden zal belopen (v.j. 3.6 mil joen gulden). Ingezonden mededeling Stramheid en PUnen vallen van U a! met de kleine dagelijkse dosla Krnschen. en daarmee ook de oorzaak van Uw lijden en pijn. Het klinkt haast onge lofelijk, maar duizenden Rheuma- tieklijders in binnen- en buitenland kunnen U enthousiast bevestigen, hoe wèl ze zich bevinden met de kleine dosis Kruschen iedere dag. Veerboot was enige uren zoek op bet Haringvliet Flitsen uit het buitenland In de Italiaanse stad San Remo hebben zich twee aardschokken voorgedaan. De muren van diverse gebouwen scheurden. Vele inwoners van de stad verlieten hun huizen. De Indische eerste minister Neh- roe heeft vrijdag de berichten be vestigd, volgens welke een sterke Chinese troepenmacht nabij de grens van India is samengetrokken. Twee Belgische speleologen zijn vrijdag omgekomen in een grot in de omgeving van Namen, drie andere konden worden gered. In de Indische staat Oettar Pra- desj zijn vrijdagmorgen minstens 35 mensen om het leven gekomen, toen twee passagierstreinen te Oemesjna- gar op elkaar liepen. 60 mensen wer den gewond. Twee wagons ontspoor den. In Haslach, west-Duitsland, zijn drie mannen en een vrouw gearres teerd op de verdenking van mede plichtigheid aan de bomaanslag te gen de Berlijnse muur op 16 decem ber. Twee mannen en de vrouw zul len naar west-Berlijn worden over gebracht om daar te worden be recht. De derde man zal in west- Duitsland terecht moeten staan. Volgens de Sowjet-minister voor communicaties beschikt de Sowjet- Unie op het ogenblik over 123 tele visiezenders en 250 relayzenders, waardoor de helft der bevolking van de Sowjet-Unie in staat is televisie uitzendingen te ontvangen. Daaren boven zijn nog 50 t.v.-zenders in aanbouw dan wel ontworpen. In Moskou zal in de loop van dit jaar een derde Lv.-programma de lucht in gaan. In Spanje zullen dit jaar drie nieuwe radiostations worden vol tooid, nl. in Barcelona, Curona en op de Kanarische eilanden. Laatstge noemd station zal vooral uitzendin gen voor Latijns-Amerika verzorgen. Voorts wordt er naar gestreefd de televisie-diensten zodanig uit te breiden, dat de uitzendingen daar over in het gehele Spaanse territoir zullen kunnen worden ontvangen. Tussen 14 en 17 januari zullen 1.400 Amerikaanse militairen per vliegtuig uit de Verenigde Staten naar west-Duitsland worden overge bracht, waar zij aan Navo-rrianoeu- vres onder de naam „Long Thrust 4" zullen deelnemen. Deze manoeu vres zullen onder leiding staan van de Frapse generaal Pierre Jacquet, bevelhebber der geallieerde strijd krachten in centraal-Europa. Door het instorten, als gevolg van zware regenval, van een houten brug over de rivier de Tiete in de Braziliaanse staat Sao Paula, zijn vermoedelijk minstens dertig men sen verdronken. De gezondheidstoestand van de Britse Labourleider Hugh Gaitskell is ernstig maar levert geen onmid dellijk- gevaar op, zo heeft een woordvoerder van de Labourpartij vrijdag in Londen meegedeeld. Dr. Hewlett Johnson, deken van Canterbury en populair bekend als de „rode deken", heeft vrijdag be kend gemaakt zijn ambt te hebben neergelegd. De Kroon heeft zijn ont slagaanvrage ingewilligd. Dr. John son verwierf zijn bijnaam door zijn linkse sympathieën. MIDDELHARNIS, 5-1. Middelliar- nis heeft zaterdagmiddag enige uren van grote ongerustheid beleefd, daar de veerboot „Haringvliet" van de R.T.M. (Rotterdamse Tramweg Mg), die om vier uur van Hellevoetsluis was vertrokken met ongeveer twee honderd passagiers, waarbij vrou wen en kinderen, alsmede tal van vrachtauto's met levensbenodigdhe den voor het eiland Goeree-Over- flakkee aan boord, niet op kwam da gen. Naar later is gebleken, is het schip als gevolg van de zware ijsgang op het Haringvliet en door de mist bij eb op een zandbank gelopen, waar van het eerst omstreeks half negen kon worden vlotgetrokken. Daar het schip echter zolang wegbleef en niets werd gehoord1 verwekte dit op het eiland grote ongerustheid. De „Ha ringvliet" is-wel voorzien van radar maar er is geen zender of een mobi lofoon aan boord, zodat er geen ver binding met de vaste wal is. De mo torboot „Goeree" (60 ton, eigendom van het scheepvaartbedrijf „Viking- bank" in Vlaardingen), die normaal pendelarbeiders vervoert en in de haven van Hellevoetsluis lag, trok er in de duisternis en mist op uit om het schip te zoeken, maar kwam zonder resultaat terug. Intussen wer den autoriteiten gewaarschuwd. Bur gemeester P. W. Hordijk van Mid- delharnis probeerde twee sleepboten van de Rijkswaterstaat, die in de tramhaven lagen, in de vaart te krij gen maar de chefs in Dordrecht, die telefonisch waren opgebeld, achtten dit zinloos, omdat' er op deze boten geen radar is. Dit nam vrij veel tijd in beslag. Burgemeester Hordijk heeft toen contact opgenomen met de Rot terdamse Droogdokmaatschappij om de „Dockyard XV", dié wel radar LANDBOUW EN VEETEELT Hengsteiikeuringeii 1963 DEN HAAG, 4-1. De Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" houdt, ingevolge de be palingen der Paardenwet 1939, ge durende de maand januax-i de jaax-- lijkse verplichte hengstenkeuringen. Deze keuringen vangen aan op dinsdag,8 januax-i en wel te Raalte en Emmeloord1, alwaar resp. de hengsten uit Overijssel en de Nooi'd- oostpolder worden gepresenteerd. Een belangrijke keuringsplaats is Zuidlaren. Hier worden op woens dag 9 januari a.s. de hengsten uit de px-ovincies Friesland, Groningen en Drenthe voor de jury geleid. Deze grote centrale keuring voor de drie noordelijke provincies zal worden gehouden in de ovex-dekte hallen van de Prins Bernhardhoeve aldaar. De centrale keuring voor Geldex-- land wordt gehouden op donderdag 10 januari in de ovex'dekte veehal len te Doetinchem. In de twee daarop volgende weken worden de keuringen in de provin cies Noord- en Zuid-Holland en in de drie zuidelijke provincies gehou den. FINANCIËN EN ECONOMIE De R.P.S. in december AMSTERDAM, 4-1. Bij de Rijks postspaarbank werd in december 1962 ingelegd 83,9 min. guld. en te rugbetaald 60,4 min. gld. hetgeen een positief spaarverschil opleverde van 23,5 min. gld. (vorige maand -f 10,6 min. en in december vox-ig jaar 12,3 min.). In totaal is bij de R. P.S. in 1962 1066 min. gld. ingelegd en 822 min. gld. terugbetaald, zodat het spaarverschil 244 min. gld. be draagt (in 1961: 170 min. gld.). Het inleggerstegoed ultimo december 1962 bedroeg exclusief de bijgeschre ven rente 3139,9 min. gld. (ultimo de cember vorig jaar 2815,7 min.). Nieuwe uitgifte Bank Ned. Gemeenten DEN HAAG, 5-1. De N.V. Bank voor Nedei'landsche Gemeenten deelt mede, dat zij voornemens is over te gaan tot de uitgifte van een 4% pro cent 30-jarige obligatielening 1963 groot f 100 min. tot de koers van 100 procent. De lening zal worden afge lost in twintig gelijke jaarlijkse ter mijnen, aanvajxgep.de in 1974. Ver vroegde extra aflossing is gedurende de eerste tien jaar van de looptijd niet toegestaan, daarna is zij in de jaren 1973 t.m. 1977 alleen mogelijk tot de koers van 101% procent en gedux-ende de verdere looptijd van de lening tot de koex-s van 101 pro cent. De lening is verdeeld in coupu res van f 1.000 en f 500. Datum van inschrijving woensdag 16 januari, datum van storting maandag 4 fe bruari. Ook aan deze lening zal weder een schuldregister worden verbonden. STAD EN PROVINCIE BURGH-IIAAMSTEDE Amokmakende waterral Wanneer er eens iets met een vo gel gebeurt, dan wordt dit meestal waai'genomen door echte vogellief hebbers. Zo was de secx-etaris van de Vogelwacht, de heer N. H. Lysen, een dezer dagen getuige van een wax-e moox'dpartij, aangericht door een waterral. De ral, overigens een heel vreedzame vogel, die nooit kwaad of verkeerde dingen doet, was een trouwe gast geworden bij de aan boord heeft, te laten zoeken, waarvoor toestemming werd vei-kre- gen. Deze boot is echter niet meer uitgevaren omdat de „Haringvliet" inmiddels was gevonden en wel door dc „Goeree", die wel radar aan boord had en er weer op uit was getrok ken, Voordat de vloed opkwam, ge lukte het de „Goeree" de „Haring vliet" los te trekken. DE KOLENSÏTUATIE DEN HAAG, 4-1. Het ministerie van economische zaken maakt be ltend, dat de Nederlandse mijnen in november 1962 bij 22 werkdagen in totaal 1.049.903 ton kolen (excl. de bruinkoolbriketten en gascokes) ge-! produceerd hebben. Tegen 1.034.3421 ton in oktober jl., bij 23 wei'kdagen. De gemiddelde produktie per werk dag bedroeg in november 47.709 ton tegen 44.970 ton in oktober. In oktober bedroeg de totale ver zending van brandstoffen vanaf de mijnen 818.983 ton, waarvan 457.829 ton bestemd was voor dekking van de binnenlandse behoeften. In november was de invoer (excl.! bunkex-mateiaal) 987.381 ton tegen 811.419 ton in oktober. De voorx-aden bij de producenten beliepen in november 745.000 ton te gen 647.000 ton in oktober. De afzet aan de detailhandel in huisbrand en aan de kleinindustrie bedroeg in september 1962 414.000 to/x tegen 345.000 ton in september 1961. Voor de eei-ste negen maanden! waren deze cijfers resp. 3.829.000 en 3.289.000 ton. heer Lysen op een plaatsje langs dei sloot waar regelmatig wat voer was! neergestrooid. De biologen weten nog niet alles van deze vogel en in de „boeken" leest men dan ook van „geheimzinnige levenswijze". Ook met de ral van de heer Lysen was iets geheimzinnigs, want ze kreeg het opeens in haar bol, werd agx*es- sief en viel eerst een roodborstje aan, dat eenvoudig werd vermoord. Een leeuwerik was eveneens spoe-, dig een lijkje geworden, waax-na een heggemusje een prooi werd van de moox-dlust. Tot slot hakte ze in op; een spreeuw en ook deze, overigens brutale vogel, moest de aanval met de dood bekopen. Wat of deze vogel heeft 'bezield, is niet bekend, doch men schrikt wel even op als een der gelijke vogel roofvogelmanieren gaat; aannemen. BROUWERSHAVEN Bazar „Ons Dorp" uitgesteld Tengevolge van de strenge winter! heeft het comité bazar t.b.v. „Open het dorp", xvelke £oals x-eeds eerder; is gemeld, zou worden gehouden op zaterdag 12 januari a.s., besloten deze datum te verschuiven naar za terdag 2 februari 1963. De vex-loting wordt 'hiermede ook opgeschoven, zodat de trekking op deze datum pas zal plaats hebben. De prijzen voor deze verloting zullen binnen enkele dagen worden tentoongesteld in een etalage op het Marktplein. De reinigingsdienst Ondanks de zeer slechte toestand van de wegen heeft de roltrommel- auto van de heer Rademaker te Haamstede dondei"dag de tocht naar Brouwershaven gemaakt om de eer- ste rit door deze gemeente, zijnde de laatste op ons eiland bij de reini gingsdienst aangesloten kern, te ma ken. Vele Brouwenaax-s, die het op halen van vuil op deze moderne en hygiënische wijze slechts kenden van andere plaatsen, trotseerden in de deuropeningen of op stx-aat de koude om dat eens van nabij te aanschou wen. Met de komst van deze auto is de verouderde manier van opha len met paard en wagen komen te vex-vallen. Een manier, hoewel con- scentieus uitgevoerd door de heer J. Kristalijn, die dit werk de afgelopen 10 jaar verrichtte met behulp van enige gemeentewerklieden, welke niet meer in de samenleving paste. Hoewel de oude ophaaldienst vlot en regelmatig functioneerde, kan men de moderne manier van ophalen van harte toejuichen omdat men bij het ledigen der emmers geen onge wenste stof meer over de straat ziet fladderen, vooral bij een zeer straffe wind. Het betekent dan ook voor de smalstad, die lang moest wachten op aansluiting bij de reinigingsdienst, een goed begin in het nieuwe jaar voor wat betreft het huisvuil. DREISCHOR Bakkers konden er niet door De drie bakkers in Dreischor wa ren het woensdag volkomen eens op het punt van broodbezorging. Ex- was geen doox^komen aan en wie zal het hun kwalijk genomen hebben, dat zij niet door sneeuwbergen en over spiegelgladde wegen zijn ge gaan om de bevolking van brood te voorzien? Een jeugdige omroeper, uitgerust met. een flinke bel, bracht de doi'pelingen op de hoogte van het gezamenlijke bakkersbesluit. Wie wilde eten, wist wat hem te doen stond: ditmaal zelf halen! BRUINISSE Ongelukkige val Mevrouw N. Hanse-Boot, die in het schuurtje van haar woning aan de Dorpsweg te Bruinisse enige werkzaamheden moest verrichten gleed daarbij, door de gladheid van de vloer die met ijzel was bedekt, uit en brak beide polsen. Zij werd naar het Zweedse Rode Kruis Zie kenhuis te Zierikzee vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5