Speciale modeweek 10-20 1963 98 49 NU VOLOP VLEES VOOR EEN ZUINIGE PRUSI 0| Dames- en Meisjes Winterconfectie WAN NELLE korting KOOPT NU! BEGINT GOED VOOR U 700 gr. 500 gr. 250 gr. 600 gr. 500 gr. prachtig GEHAKT OSSELAP. BIEFSTUK. SPEKLAPJES HACHE-VLEES L 0 f Kijk mevrouw, zó zetten wij het nieuwe jaar in. Volop vlees voor een zuinige prijs! Dat komt U van pas na de dure feestweken. Voor minder dan f 2,— kunt U toch nog royaal vlees op tafel zet en. Doe het. 't Is goed voor ze. malse magere 198 OM VLUG KLAAR TE ZIJN; 2 gehakte Biefstuks v 3 Biefburgers v 4 Slavinken v 5 Hamburgers v 150 gr. Boterhamworst of 100 gr. Cornedbeaf of 100 gr. Pekelvlees Ga nu zeker naar: DE KEURSLAGERS Gevraagd per 1 mei a.s.: tractor-chauffeur C. A. STRUIJK, Saspolder, Zierikzee. Wegens huwelijk zijn wij a.s. dinsdag de gehele dag gesloten P. Verton - Rcnesse voor beter drukwerk SUCCE'SJES Te koop: Een kalfvaars bij W. Krabbe, Kloosterweg, Noordgouwe. Kalf koe en kalfvaars aan de rekening. De Glopper, Hoge- weg, Ellemeet, telef. 01117- 326. Te huur of te koop: Om direkt te aanvaarden: een woonhuis, Hoofdpoort straat 14, Zierikzee. Joh. van Almenkerk, Oude Haven 18. Verloren: Wieldop van' D.K.W. Gaarne terug aan L. Verseput, le- vensmiddelenbedrijf te Re- nesse. Weggelopen: Grote zwarte kater met klein wit vlekje op de borst. Gaar ne terugbez.-in het Wijkge- bcuw, Jannewekken 10, Zie rikzee. Diversen: Verfspuit voor op stofzuiger r 4,95 per stuk. Verfspuit met gasvulling f 9,95 per stuk. Ook losse vullingen verkrijgbaar. Mol, Nieuwe 3oogerdstraat, Zierikzee. Muurverven in allerlei soor ten en prijsklassen. P. Schulls „Verf en Kleur", Meelstraat 40, Zierikzee. Vapo", onze natuurperma- nent, geeft voldoening; zit steeds patent! - Kapsalon Murk, telefoon 2767. Prachtig materiaal om zelf gemakkelijk een plafond of wand te bekleden is Tempex, de mooie witte isolatieplaat met de vele mogelijkheden; 50 X 50 cm, 75 ct per plaat. Zie etalage. Mol. Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. De biljartsport in 1962 op Schouwen-Duiveland STAD EN PROVINCIE In het afgelopen jaar herdacht het district Schouwen-Duiveland der K.N.B.B. het feit dat zij voor 20 jaar het georganiseerde biljartspel op ons eiland invoerde. Het biljartspel be hoort tot de oudste en meest popu laire spelen in ons land en het „tijd verdrijf" (kroegspel), dat lang in een kwade reuk heeft gestaan, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een der meest verfijnde moderne spelen. Het biljartspel is een spel van her senen en spiergevoeligheid. van de koele daad en de rijke fantasie, van bedachtzaamheid, een gracieus spel vol stijl, dat leeft en bekoort, een schone en schier volmaakte trits van verstand, gevoel en ivil, samenvloei ing van spel, sport, kunst, weten schap. Het biljartspel biedt tevens noci vele voordelen boven andere spelen. Het is een schitterende li chaamsbeweging, die noodzaakt tot veelvuldige physieke handelingen. Het verstand van de nadenkende speler werkt vlug en doeltreffend. Als hij de stoot overlegt, bepaalt hij lijnen en hoeken onderzoekt de ver schillende posities, combineert, be paalt stootpunt, richting van de queiie en stootkracht, waarna een weloverwogen afstoten volgt. Het biljartspel is rijk, aan combinaties, het vraagt veel studie en hersen werk om steeds de goede positie te krijgen en te kunnen behouden. Een aethetisch spel; het glinsteren van de rollende ballen, het fijn af gestemde stoten met de queue en de groene kleur van het laken kunnen het oog strelen en er bestaan weinig sporten die zulk een aantrekkings kracht uitoefenen. Bij het biljart spel bewegen de ballen door de wil en de kunde van de speler zich on ophoudelijk langs vaste banen en deze sport biedt een waarlijk buiten gewone gelegenheid tot het bestude ren en naspeuren van de talloze wet ten, die aan deze bewegingen ten grondslag liggen. Dank zij de aktiviteiten welke het voortvarende districtsbestuur, met haar onvermoeibare secretaris Van Popering aan het hoofd, gedurende de laatste jaren aan de dag heeft ge legd zijn er ook op ons eiland tallo zen in de ban gekomen van het bil jartspel. Ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan vond in „Concordia" te Zierikzee voor de eerste maal op aas eiland eev tournooi ptaats met als inzet de nationale titel. Door de perfekte wijze waarop dit tournooi door het district was georganiseerd, groeide het geheel uit tot een prach tig stuk propaganda voor de biljart- sport op Schouwen-Duiveland. Dat dit feit ook niet het hoofdbestuur van de K.N.B.B. ongemerkt voorbij is gegaan, moge blijken uit het feit dat binnenkort naast Zierikzee ook Nieuwerkerk een tournooi met als inzet een kampioenschap van Neder land krijgt te verwerken. Succesvol waren ook weer de tournooien waar bij de districtstitel op het spel stond. Bijna zonder uitzondering gaven de ze wedstrijden om de titel een span nende strijd te zien waarin naar ver mogen om de hoogste eer werd ge streden. Bij de te Kaatsheuvel ge houden gewestelijke kampioenschap pen 2e klas libre slaagde J. L. de Hooge er als eerste biljarter van Schouwen-Duiveland in beslag op de gewestelijke titel te leggen. Bij de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland eindigde de Hooge op de eervolle 3e plaats. Ook voor de competitie voor viertallen bestond in het afgelopen jaar grote belangstel ling. Op de districtsdag welke te Dreischor plaats vond wist Entre Nous uit Zierikzee beslag te leggen op het kampioenschap. V.O.G. en O. K.K II die met Entre Nous deel mochten nemen aan de gewestelijke kampioenschappen wisten beslag op de gewestelijke titel te leggen. Bij de nationale kampioenschappen te Amsterdam kwamen deze teams met een eervolle plaats uit de bus. Een verheugend verschijnsel voor de bil jartsport op ons eiland is ongetwij feld het feit dat ook de jeugd een toenemende belangstelling aan de dag gaat leggen. Door de heer L. v. Popering werd deelgenomen aan een door de K.N.B.B. gehouden cursus voor jeugd-instructeur. Scheepvaart berichten Ameland (t.), 6-1 van Punta Cardon naar New York. Kelletia ft.), 4-1/ van Rotterdam naar Stockholm. Kenia (t.), 6-1 te Rotterdam. Zeeland, 5-1 te Auckland verwacht. KERKNIEUWS Ger. Kerken Beroepen Ie Scharendijke: kand. A. M. Brouwer, Utrecht. Begrafenis dr. U. Schults Op de Nieuwe Algemene Begraaf plaats te Baarn vond vrijdag de ter aardebestelling plaats van de plot seling overleden rector van het Baarns Lygeum dr. U. Schults. De necrologie die wij vorige week van dr. Schults in ons blad opnamen, behoeft - voor wat betreft de Zie- rikzeese periode - van wijlen dr. Schults' een enkele aanvulling. Dr. Schults kwam nl. reeds in 1926 als leraar Nederlands naar Zierikzee. In 1930 vertrok hij 'naar Amsterdam, waar hij werd aangesteld als leraar aan de gemeentelijke H.B.S. In 1932 evenwel keerde hij terug naar Zie rikzee, als directeur van de R.H.B.S. in welke hoedanigheid hij - gelijk gemeld - werkzaam was tot 1 febru ari 1938. ZIERIKZEE: Jaarvergadering G.J.V. De Ger. Jeugd Vereniging te Zie rikzee houdt op 18 januari a.s. in de zaal aan de St. Domusstraat de jaar vergadering. Op de planken wordt gebracht het humoristisch spel in drie bedrijven genaamd „Grote kin deren" van Rosita Peters. SEROOSKERKE Grote postvertraging Dat de Zierikzeesche Nieuwsbode op vele plaatsen op een later tijd stip dan gewoonlijk kan worden be zorgd, hebben de inwoners van Se- rooskerke vorige week ondervonden. Daar werden nl. de kranten en ver dere poststukken van maandag 31 december 1962 pas op zaterdag 5 januari bezorgd. Tante Pos liet maandagavond reeds verstek gaan om eerst vrijdagmox-gen weer te ver schijnen. Door een misvex-stand was de post van maandag er toen niet bij. Daar Serooskerke steeds bereik baar was, zij het dan ook langs een omwegje, waren vele inwoners van Seroos boos op hun „tante Pos". BURGH-HAAMSTEDE Vergaderprogramma Maandagavond (hedenavond) ver gadert de MiddenStandsvex-eniging „Haamstede-Burgh" in hotel „Het wapen van Bux-gh" te Bux-gh. In hotel R.T.M. vergadert de Vo gelwacht „Schouwen-Duiveland" op dinsdagavond over de mogelijke ver- ïuiming van haar taak in verband met de nieuwe naam van „Natuux-- en Vogelwacht". Benoeming kantoorhouder P.T.T. Met ingang van 1 januari 1963 is benoemd tot Kantoorhouder II der P.T.T. bij het hulppostkantoor Bux-gh -Haamstede de heer S. Slager alhier. SCHARENDIJKE Sneeuw-isolement opgeheven Tengevolge van de sneeuwverstui- vingen is Scharendijke enige tijd volkomen geïsoleerd geweest voor het wegverkeer. De sneeuwmassa's aan de Elkerzeeseweg vormden een onovex-komelijke bai-rièx-e. Zelfs een sneeuwschuif voorop een vrachtauto gemonteerd bx-acht maar een gedeel telijke oplossing. Eex-st zaterdagmid dag heeft een bulldozer met z'n er.oirme schuifkx-acht de weg goed berijdbaar gemaakt. Bij het sneeuw ruimen te Scharendijke en omstx-e- ken moet ook genoemd worden de hulp van de vrijwillige brandweer en eveneens de spontane hulp van een ploeg van de sportvex-eniging „Zwaluwen". Waarschijnlijk aange moedigd door de kleux-en van de meegedragen clubvlag1 werd het sneeuwruimen binnen de beboüwde kom op energieke wijze ter hand ge- nomer.. Een spontaan gebaar dat zeer op prijs is gesteld. De kollekte voor „Kerk en We reld" heeft in de Ned. Hex-v. kerk te Sex-ooskex-ke het bedrag van f 36,50 opgebracht. ZONNEMAIRE Contactavond „Veilig Verkeer" Maandagavond 14 januari a.s. or ganiseert de afdeling Zonnemaire van het Vex-bond voor Veilig Ver keer een contactavond in café ..De Volharding". Op deze avond zal door Caltex-Nedex-land N.V. een film ver toond worden. Op dezelfde avond zal aan de geslaagde deelnemex-s van de gehouden verkeex-scursus een certi ficaat met verkeerssleuteltje worden uitgereikt. Aan het examen op 24 december jl. werd door 32 candida- ten deelgenomen. Als cursusleider en examinator ti-ad op de heer A. M. Klaasse uit Dreischor. De Franse krant „Pax-is Px-esse" heeft in een artikel op de voorpagina geschreven dat de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie na geheime be- eerste bemande x-uimtevlucht naar sprekingen zijn ovex-eengekomen de de maan gezamenlijk te ondernemen. DE GOUDEN TOMAHAWK „Cabotsville", zegt Sebastian Cabot peinzend, els dc karavaan de eerst smalle s'r ten van de kolonie binnenrijdt. „De tij ding, dat mijn vader, de stichter van deze stad, door de indianen gedood is, zal rouw brengen in elk huis dat hier staatwe moeten zo gauw mogelijk de schuldigen, die Ci'eep en Williams, zien le vinden'. Geoi;ge Williams gluurt verrast door hel vaam als de huifkarren door de slille nacht met luid geraas voorbijrollen. ..Wal is dal voor een intocht.... wie zijn dat?" mom pelt hij ongerust. „Dal zijn de leiders dei- kolonisten. sist Silas Creep achter hem. „de grond wordt hier te heel onder mijn voeten, Williamsen voor jou ook, nietwaar? Als je een schuit in dc haven hebt liggen, laten wc dan als de weerlicht aan boord gaan!" Een uur later boldert een zwaarbeladen kar dc stralen van Ca botsville uit, in dc richting van de kust De échte zware shag uit het bekende blauwe pakje van de Weduwe 1.- kwaliteit!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 4