Sneeuw is een grote vijand Man in Dreischor kreeg vijf messteken Bfonchiletten Voederactie Dijkwater werd een succes Bloedige ruzie in de sneeuw DREISCHOR, 5-1. Naar wü eerst than.s vernemen heeft zich in de nacht van 1 op 2 januari in Dreischor een bloedig tafereel afgespeeld in het onder gesneeuwde dorp. Ofschoon de jaarwisseling vredig was verlopen en alleen wat vuurwerk in de vorm van rotjes rond het scheiden van het ou de jaar de stilte een poosje had ver stoord, is het er op de late nieuw jaarsavond heet en hardhandig aan toegegaan op de anders zo stille dorpsring. Binnen een tijdsbestek van een half uur heeft zich namelijk in de onmid- delijke nabijheid van de dorpsher berg en het oude raadhuisje een bloedig tafereel afgespeeld wat uit draaide op een woeste steekpartij. 's Nachts na het bal Geheel volgens traditie was er in hotel „De Drie Schapen" een groot nieuwjaarsbal ingericht waar een groot aantal danslustigen zich ver maakte op de dansvloer in de bene denzaal. Het aangekondigde dansor- kest, dat uit Brabant moest komen had vanwege de slechte weersom standigheden Dreischor niet kunnen bereiken. De danspaartjes stonden klaar en de herbergier zocht ijverig naar een oplossing om de in hoofd zaak uit jeugdige personen bestaan de menigte toch aan het dansen te krijgen. Enkele jeugdige muzikanten uit het dorp zelf werden bereid ge vonden om de dansmuziek te verzor gen en zij vormden een orkestje, waarvan de danslustigen met volle teugen van konden genieten. Kort om: men vermaakte zich kostelijk in „De Drie Schapen". Alles scheen regelmatig en rustig te verlopen maar kort na twaalven kregen de 40-jartge J. v. d. S. en de twintiger M. de R., beiden uit Drei schor. het met elkaar aan de stok. Hoewel men beide heren kort tevo ren nog in een redelijke verstand houding in eikaars gezelschap bij of in de naaste omgeving van de tap kast had gesignaleerd en één hunner alg presentje van de ander tegoed had zien doen aan een heel onschul dig drankje, scheen de eendracht op deze nieuwjaarsavond van 1963 toch maar van korte duur te zijn geweest. Naar buiten gegaan Toen men buiten gekomen was hadden gewone woorden plaats ge maakt voor scheldwoorden en aller lei uitdagingen. Het was ongeveer half één in de nacht toen er op de hoek van de Zuid9traat en de Ring een woordenwisseling ontstond wel ke uitliep op een ernstige twist: Van vriendschap zal zeker geen sprake geweest zijn want plotseling zon der dat v. d. S. hierop bedacht was diende de R. hem een lichte mes steek in zijn buik toe. V. d. S. pro beerde zich op allerlei manieren te verdedigen en werkte zijn aanvaller tegen de stenen. Deze stond echter weer snel op waarna v. d. S. zich te rugtrok in de richting van de her berg. Eenmaal aangekomen bij het „Plaesenuus", waarop men boven 't sierlijke poortje de woorden kan le zen „Doet wel en vreest niemant", kreeg v. d. S. binnen een kort tijds bestek drie messteken in zijn rech- terbovenschouder te incasseren. En Dodelijk verkeersongeval DEN HULST, 5-1. De 20-jarige militair R. Hekman uit Den Hulst is zaterdagavond met zijn bromfiets op de Hoofdvaart aldaar bij het inhalen van twee voor hem naast elkaar rij dende wielrijdsters geslipt en aan gereden door een personenauto. Hij werd zo ernstig gewond dat hij en kele ogenblikken later o.verleed. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Rotterdam-Vreewij k- Lombardijen (toez.): H. J. J. Keijzer, Maasland. Ger. Kerken Benoemd tot leraar godsdienston derwijs aan het Chr. lyceum te Utrecht in volledige dienst: H. A. L. van der Linden, De Bilt. Chr. Ger. Kerken Bedankt voor Sliedrecht-Middel- diepstraat: C. den Hertog, 's-Gra- venhage-West. Baptisten Gemeenten Beroepen te Westerhaar: kand. J. Schouten, IJmuiden. Ger. Gemeenten Bedankt voor Rotterdam-Zuid- wijk c.a.: K. de Gier, 's-Gravenhage; voor Rijssen: A. Hofman, Zeist. SPORT Volleybaltoernooi te Nieuwerkerk De uitslagen van het te Nieuwer kerk gehouden volleybaltoernooi zijn als volgt: Stadsond.-Prov. Waterstaat 13-7, 6-13 - 1-1; SKNWK I-Dorpsond. 13-9 13-6 - 2-0; SKNWK II-Kwiek 13-4, 13-5 - 2-0; SKNWK I-Stadsond. 9-13 8-13 - 0-2; Prov. Waterstaat-SKN- WK II 13-11. 14-12 - 2-0; Dorpson derwijzers-Kwiek 13-10, 10-13 - 1-1; SKNWK I-Prov. Waterstaat 6-13, 11-13 - 0-2; Stadsond.-SKNWK II 12-14, 13-10 - 1-1; Kwiek-Prov. Wa terstaat 6-13. 6-13 - 0-2; Dorpsond.- Stadsond. 7-13, 2-13 - 0-2; SKNWK I -SKNWK II 13-U, 10-13 - 1-1; Dorpsond.-Prov. Waterstaat 7-13, 7-13 - 0-2; Kwiek-SKNWK I 0-13, 3-13 - 0-2; Dorpsond.-SKNWK II 12-14, 16-14 - 1-1; Stadsond.-Kwiek 13-8, 13-4 - 2-0. Behaalde punten: Prov. Waterstaat 9; StadSond. 8; SKNWK I 5; SKNWK II 5; Dorpsond. 2; Kwiek 1. Eindstand: Prov. Waterstaat 23 punten; Stadsond. 19 pnt.; SKNWK I 18 pnt.; Dorpsond. 16 pnt.; SKNWK II 13 pnt.; Kwiek 1 pnt. alsof dit'nog niet genoeg was moest ook de neus van het slachtoffer er tenslotte aan geloven. Een vijfde messteek deed het reukorgaan van v. d. S. splijten. Van boven naar be neden kreeg hij zo'n snede toege diend dat het uitstromende bloed de sneeuw ter plaatse rood kleurde. Een deerlijk bloedende en verminkte v. d. S. is toen ijlings naar de dokter ge-lopen, die de wonden heeft ver bonden en de neus heeft genaaid. Het slachtoffer dat zich juist kort geleden van een nieuw costuum had voorzien en dat voor „deze gele genheid" ook had aangetrokken, zat van onder tot boven onder het bloed. De rijkspolitie maakte proces ver baal van deze woeste steekpartij op. Opstel wedstrijd „Open het dorp" HILVERSUM, 7-1. - In het kader van de aktie „Open het dorp" heeft het internationale tijdschrift „The Knickerbocker" in samenwerking met A.V.R.O.-Minjon een opstelwed strijd ontworpen. Jongelui van veer tien tot twintig jaar kunnen er aan deelnemen door een opstel van ma ximum 1.500 woorden te schrijven over het onderwerp „Het Dorp". De keuze van de stof is geheel vrij, maar het opstel moet zo worden geschre ven, dat een buitenlander enig idee krijgt van de gebeurtenissen. (De opstellen moeten worden inge stuurd voor 10 januari a.s. naar de A.V.R.O., afdeling jeugduitzendingen postbus 2, Hilversum). Dodelijk verkeersongeval WIERDEN. 7-1. Nabij het Ambo nezenkamp „De Vossebos" in de ge meente Wierden (Overijssel) is van morgen de 23-jarige onderwijzeres mejuffrouw A. S., van haar fiets ge vallen en door een auto overreden. Zij was vrijwel op slag dood. Zij is vermoedelijk door de gladheid ko men te vallen. Mej. S. was van haar woonplaats Den Ham op weg naar haar school in Wierden. De polder Oost-Flevoland In het voorjaar van 1962 zijn 24 bedrijven uitgegeven in de nieuwe polder, die op 29 juni 1957 droogviel. In de komende tijd zullen nog meer dan duizend bedrijven volgen. Er komen voorlopig slechts zes dorpen en het overgrote deel van de polder bestaat uit klei en zware zavel. De akkerbouw zal er sterk over wegen. Er komen geen arbeidershui zen meer bij de boerderijen, doch wel in de dorpen. De polder is op slechts drie plaatsen vanaf het oude land bereikbaar. Het aangrenzende deel daarvan bestaat vcoor een deel uit graslandbedrijven, waar men in de zomer reeds arbeidskrachten te kort komt. Het is dus de vraag of men bij de oogst wel voldoende losse arbeidskrachten zal kunnen aantrek ken. Een en ander ontlenen wij 'aan de zojuist verschenen brochure „Aspec ten van het boer-zijn in Oostelijk Flevoland", uitgegeven door de Stich ting Onderzoekcentrum voor de Landbouw in de IJsselmeerpolders' en de Landbouwvoorlichtingsdienst voor de Noordoostpolder en Ooste lijk Flevoland. Het boekje is ver krijgbaar a f 2,50 bij de Landbouw voorlichtingsdienst, Lange Nering 68- 74 te Emmeloord. Ingezonden mededeling Hoestdrank in tabletvorm.95ct LAMPJES IN DE KOESTAL Simofooiiproef bedrijf van P.T.T. gestart UTRECHT, 7-1. Om twaalf uur maandagmiddag startte de P.T.T. het simol'oonproefbedrijf, dat voor de Nederlandse telefoonabonné's nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Op datzelfde moment kon de echt genote van een dierenarts in de Noord-Oostpolder haar man, die er gens in de polder een koe onder zocht, seinen dat hij direct thuis moest komen, dat hij de veeartsenij - kundige dienst moest bellen, dat de koe van boer Jansen op kalven stond, dat het rabiësvaccin was aan gekomen, dat hij een prijs in de voetbaltoto had en dat de afgespro ken avondvisite bij de familie niet door zou gaan. Zes mogelijkheden voor het seinen van tevoren gemaakte afspraken met haar man stonden de vrouw van de dierenarts ter beschikking. Zij wist alleen, dat haar man ergens in de polder was. De dierenarts die onder een koe in een warme veestal zat, had naast zich in het stro de nieuw ste vinding van de P.T.T. staan, de simofoon. Een vier en een half kilo wegend kistje, dat aan een transis torradio doet denken. Als één van de lampjes op het kastje gaat gloei en, weet hij wat dat betekent. Het is één van de zes afspraken die hij 's ochtends met zijn vrouw heeft ge maakt. Veertig personen en ondernemin gen beschikken op dit ogenblik over zo'n kastje. Met hen zal de P.T.T. enkele maanden lang gaan experi menteren om tenslotte aan het eind van het jaar voor ten hoogste 50.000 telefoonabonnees de eerste Neder landse simofoondienst officieel in ge bruik te stellen. Het Amerikaanse bureau voor statistiek heeft meegedeeld dat de Verenigde Staten op 31 december jl. 188.045,000 inwoners telden. Sinds 1 januari 1962 is de 'bevolking met 2.755.000 zielen toegenomen - een stijging van 1,5 procent. CIRCUS OP T.V. AMSTERDAM. 7-1. - Een Ameri kaanse televisie-onderneming zal tij dens de voorstellingen van 21 tot en met 24 januari het gehele program ma van circus Adolf Althoff in thea ter Carré te Amsterdam opnemen voor de uitzending van „Internatio nal Show-Time", 'n familieprogram ma dat elke vrijdag door geheel Amerika wordt uitgezonden. De Na tional Broadcasting Company heeft de rechten voor dit programma aan gekocht behalve voor Amerika ook voor Canada, Australië Nicuw-Zee- land en andere landen buiten Euro pa. SPEKLAPPEN een uitkomst in januari Januari is een moeilijke maand voor de huisvrouw. Want de goede hulsvrouw heeft haar december-bud- get met al die feestdagen overschre den, om het haar familie naar de zin te maken. Hieronder enkele tips, die het budget weer in evenwicht kun nen brengen. Speklappen hebben een hoge ca lorie waarde en zijn niet duur. Zij smaken vrijwel bij iedere stamppot. Het eiwitgehalte is echter laag, zodat de meest gelukkige oplossing is naast groente en aardappelen ook peul vruchten in de stamppot met spek te verwerken. Onze voorvaderen deden dit ook al. De originele Leidse stamp pot bestond uit spek, wortelen, wit te bonen en een sedertdien uitgestor ven knolsoort. Suggesties (aardappelen èn spek lappen zijn vanzelfsprekend, dus worden niet genoemd): witte kool, witte bonen, tomatenpuree, knolraap, capucijners, rode kool, witte bonen, appelen, uien, bruine bonen, uien, wortelen, prei, witte bonen, groene kool, groene erwten, zure appelen, witte bonen, uien. Bij al deze stamp potten smaakt rode bieten-salade als voorgerecht. Niet duur, wel gezond. De sneeuw, de dooi en de nieuwe vorst in de Westhoek Nog geen schotsen op het strand WESTERSCHOUWEN, 5-1. Van de sneeuw heeft met name ook Burgh zijn portie gehad. Voordat de donzen laag degradeerde tot een drabbige bruine brei, waarvan de resten thans opnieuw zijn verstijfd, kreeg men de indruk dat ter plaatse de huizen wa ren gebarricadeerd, ditmaal niet met zandzakken, maar met omvangrijke sneeuwhopen. De sneeuwploeg toch wierp de sneeuw van de rijweg langs de huizen en de mensen moesten tenslotte ook nog een klein paadje hebben. Ook die sneeuw kwam er nog bij en zo ging ieder huis er uit zien, alsof het was verschanst. De tijdelijke dooi deed de sneeuw- barrières langs de wegen dagelijks kleiner worden en kleine beekjes water zochten de rioleringsroosters om via de putten te worden afge voerd naar vaarten en peilsloten op weg naar het Prommelsluisgemaal. Heel eenzaam dreven wat schotsen in de Oosterschelde, maar van grote concentraties ijsschotsen langs de zeedijken en het strand is het nog niet gekomen. Daarvoor moet men trug naar de winter van 1929 en naar de winters van 1940-1941 en 1947. Het strand Een kort bezoek aan het strand toonde ons een verlaten, mistroostige zand- en waterwoestenij, waar nog geen schots was aangespoeld. Alleen enkele watervogels zochten nog wat DREISCHOR, 5-1. De voeder-aktie welke men enkele dagen geleden te Dreischor had ingezet ten behoeve van de hongerende vogels in het Dijkwater is reeds nu een groot suc ces geworden. Graanhandel A. H. Barendregt uit Dreischor heeft namelijk snontaan geholpen door niet minder dan zestig zakken graanafval ter beschikking te stellen, welke zoveel betekenen, dat wanneer de strenge vorst nog enkele weken zou aanhouden ze ker voldoende zal zijn om de vogels in het Dijkwater van voedsel te voor zien. Vrijdag werd een gedeelte van het graan uitgezet en het is de be doeling dat de wachtmeester van de rijkspolitie in Dreischor, de heer A. M. Klaasse, om de andere dag een WARM VEST Voor automobilisten, die de verwarming in hun wagen lie ver niet gebruiken, omdat ze er slaperig van worden, is er goed nieuws. Een Franse on derneming fabriceert thans vesten, die elektrisch kunnen worden verwarmd. De vesten, die op de elektrische installa tie van de auto worden aan gesloten, kunnen onzichtbaar onder de bovenkleding worden gedragen. Ze worden - voor lopig alleen nog in Frankrijk - geleverd met str oomster kien van G, 12 en 24 volt. STADSKANAAL. In de omgeving van Westerwolde (Gr.) zijn donder dagavond omstreeks half twaalf, doordat de sneeuwploegen vastge raakt zijn, de dorpen Oomsberg, Mussel en Vleddervecn geïsoleerd. gedeelte aan de vogels zal verstrek ken teneinde de vogels van de dood te redden. Bij de uitzetting op vrij dag j.l. werd o.a. ook de helpende hand geboden door de heer W. Jan- se uit Renesse, welke als vogelwach ter de voederakties in Schouwens Westhoek leidt. MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam ROTTERDAM, 7-1. Aangevoerd 2162 stuks vee, t.w.: 1658 vette koeien en ossen en 504 varkens. Prijzen per kg: vette koeien en ossen f 2,55-2,85, f 2,30-2,55, f 2,10- 2,30, varkens (levend gew.) f 1,90- 1,88-1,85. Vette koeien en ossen: aanvoer ruim; handel kalm; prijzen gedrukt, prima's boven notering. Varkens: aanvoer tamelijk; handel goed; prijs houdend, prima slachtvarkens boven notering, slachtzeugen f 1,48-1,50 per Financiën en Economie Meer winst in de Ver. Staten Volgens de Monthly Economie Let ter van november uitgegeven door de First National City Bank of New York bedroeg in de eerste negen maanden van 1962 de netto winst in 694 industriële ondernemingen in de V.S. S 7,8 miljard. In 1961 werd over dezelfde periode 8 6,7 miljard winst gemaakt. In procenten uitgedrukt steeg de winst met 16 procent. Bij de niet-industriële bedrijven steeg de winst ook met 16 procent. Hier lag het wegvervoer met 101 procent ver boven het gemiddelde. Bij de industriële bedrijven stegen de win sten in de bedrijfstak automobielen en onderdelen met 68 procent. Min der winst dan in dezelfde periode van 1961 maakten de bedrijfstakken van rubber, tabaksprodukten en ijzer en staal. LAND- EN TUINBOUW Bestrijding mond- en klauwzeer DEN HAAG, 6-1. De financiering van de bestrijding der besmettelijke dierziekten rundertuberculose en de abortus Bang geschiedt geheel dooi de veehouders zelf. Ook de kosten van de normale preventieve enting van de runderen tegen mond- en klauwzee worden door de veehou ders gedragen. Voorts zal de over heid financieel bijdragen in de ge organiseerde varkensziektenbestrij - ding, terwijl daarnaast nog financi ële medewerking is verleend aan de versterkte bestrijding van de var kenspest. De kosten van de bestrijding van mond- en klauwzeer ingevolge de voorschriften van de Veewet komen ten laste van het Rijk. De inmiddels bedwongen mond- en klauwzeerepi- zoötie van het thans afgelopen jaar heeft f 43.279.368 gekost, terwijl naar schatting nog financiële verplichtin gen lopen tot een bedrag van f 1 miljoen. De totale kosten zullen der halve ongeveer f 44 miljoen bedra gen. Een proces dat maandag in Tunis zou beginnen tegen 26 personen die worden beschuldigd van het beramen van een moordaanslag op president Bourgiba, is tot nader order uitge steld. HENGELO. Op de Breemarsweg té Hengelo is zaterdagavond de 76-ja- rige J. ter Heegde uit Enschedé door onbekende oorzaak met zijn brom fiets gevallen. Een automobilist, de heer B. H. W. uit Hengelo, kon niet tijdig stoppen door de gladheid van het wegdek. De heer ter Heegde werd 30 meter meegesleurd. Hij werd door het Rode Kruis naar het ziekenhuis „Ziekenzorg" in Ensche dé overgebracht, waar hij na korte tijd is overleden. Secretaris-generaal Oe Thant heeft de rechtstreekse radiouitzen dingen van V.N.-nieuws naar Hon garije stop gezét. Want al wat gij doet..." Vergeefs zoclil een hongerige vogel in 't rond. Ach, overal dekte het sneeuwkleed de grond. .Vu klinkt in het ronde zijn zangstem niet meer, - Hij vecht voor zijn levenzo broos en zo leer. Want fel is de winter, wreedaardig en straf Meedogenloos snijdt hij de leventjes af. Hij striemt en hij geselt, hij tiert en hij raast. Verhard zijn de landen, de uaat'rcn verglaasd. Het diertje, verzwakt en van koude verstijfd, Weet niet waar 'l zal dekken het teer broze lijf. Dan schuilt het nog even onder een heg, En stil glijdt het leven uit 't lichaampje weg. Och vrienden, strooit tijdig wat zaad of wat brood En zorgt voor de kleinen in smartelijken nood. Uw overvloed stille het bittere leed Dat menige vogel zo vrucht'loos bestreed. Wie kent niet het woord int de Heilige Schrift? Het sta bij de mens in zijn ziele gegrift: „Want al wat gij cloet aan de kleinen tezaam". Zo sjirak Een, dat hebt gij Mijzelven gedaan!" L. M. LETZER. Zierikzee, 5 januari. HUISVROUW LET OP UW SAECK Waarom tasl sneeuw schoenen en aulolak aan? van hun gading op de vloedlijn. Ook lagen reeds veel dode vogels op het strand die de strijd tegen koning winter hadden opgegeven. De zee was erg rustig en heel in de verte wa9 het geruis van de branding hoor baar, ten teken dat de zee steeds waakt. Terug achter de duinenrij wees al les weer op de grote strijd die er door mensenhanden is geleverd le gen de sneeuw, doch die voorlopig in het voordeel der mens is beslist. De bussen rijden weer praktisch op tijd zelfs de R.T.M.-bussen kunnen weer in hun eigen garage, want na de sneeuwstorm was dit onmogelijk ge worden door de enorme hopen sneeuw die zich voor de grote deu ren hadden opgestapeld. Met vracht auto's is de sneeuw hier opgeladen en weggebracht, totdat een inrijpad was vrijgemaakt, waardoor de bus sen weer binnen konden rijden. Vriendelijker gezichten trokken ook de bakker, de melkboer en de postbestellers, die het toch ook wel erg zwaar hebben gehad, vooral om dat juist hun bedrijven extra zwaar waren belast in verband met de feestdagen. Ook vriendelijker en op gewekter staan de gezichten der be woners zelf. die weer wat normaler leven, nu alles op tijd komt. Toch bracht het weerpraatje van zondagmiddag weer moeilijkheden en er werd weer met extra dankba re ogen naar de warme kachel ge keken Sneeuw! Hoe heerlijk klonk ons dit vroeger als kind in de oren. Wild waren we er allemaal op. Als het aan ens lag, dan was er de hele win ter sneeuw. In sneeuw kon je heer lijk spelen als nergens anders. Maar al ouder wordend kregen we toch wel een andere kijk op de sneeuw en de gevolgen ervan voor de mens. We leerden inzien, dat sneeuw een van de meest barre vij anden van de mens is, een vijand die wij zeker niet mogen onder schatten. Vooral wij Nederlanders hebben nogal eens de neiging de macht van de sneeuw te bagatelliseren. Die en kele keer dat het sneeuwt in onze kwakkelwintertjes, och, dan heeft die sneeuw weinig betekenis. Ze ligt een paar uur, soms een paar dagen en dan nog maar in een betrekkelijk dunne laag, die bij het stijgen van de temperaturen weer vlot verdwijnt Lawines komen hier helemaal niet voor. Ouderen onder ons weten echter nog wel hoe in die enkele winters die Nederland heeft gekend, waarin het werkelijk enorm sneeuwde, deze sneeuw leidde tot bijzonder onpret tige gevolgen. En nu, dit jaar, zitten we er opeens weer volop in. We zien het om ons heen, sneeuw is oorzaak van gladheid, mensen vallen, vervoermiddelen glijden bij het remmen door of lopen vast, on gelukken aan de lopende band. De wind kan bij behoorlijke hoeveelhe den sneeuw zelfs steden, dorpen en streken isoleren, doordat ze het witte stof tot hoge wappen opjaagt. Een en ander heeft weer tot gevolg, dat ons economisch leven in de war dreigt te lopen. De bevoorrading van uw winkeliers stagneert en zo kun nen weer moeilijkheden ontstaan bij onze voedsel- en brandstofvoorzie ning. Kortom hoe we hét ook 'bekijken, de sneeuw is een bijzonder onprettig natuurverschij nsel. Sneeuw bevat zwavelzuur Daar komt nog bij, dat sneeuw ons ook nog de nodige schade kan be zorgen. We weten allemaal wel dat sneeuw bijvoorbeeld een funeste, zeer schadelijke inwerking heeft op het leer van onze schoenen. Waar zit dat in, zullen velen zich afvragen, want sneeuw is toch niets meer dan bevroren regen. Nu zo eenvoudig is het niet. Het water in de lucht bevriest en deze kristallen hebben een sterke neiging zich te verbinden met de roetdeeltjes die in de lucht voorkomen. In dit roet zit koolstof enzwavel. Door deze binding met zwavel krijgt sneeuw die ruïneuze eigenschap, die ook zwavelzuur heeft, alleen is het bij sneeuw in een zeer zwakke vorm, doch voldoende om uw schoenen te bederven. Hetzelfde geldt ook voor de in vloed van sneeuw op het chroom en de lak van auto's, die door gebrek aan garageruimte de winter buiten moeten doorbrengen. Als er veel sneeuw in een winter is gevallen en die sneeuw is lang op de wagen blij ven ligger., dan bemerken we in het voorjaar, wanneer we de wagen weer eens grondig onder handen ne men en oppoetsen, dat er overal in de lak en in het chroom, hele kleine putjes zitten. Dat zijn allemaal plek jes waar de sneeuw door middel van de zich daarin bevindende zwavel in de lak en het chroom heeft ge vreten. Het fraais is van het lakwerk af en zo'n auto lijkt meteen jaren ouder dan hij misschien in werke lijkheid is. Daarom is een zogenaam de autopiama. zo'n keurige hoes op maat voor een auto, zo'n nuttige be scherming voor de carosserie. Pekel vormt zoutzuur Van onderen loopt de auto nog het risico te worden aangetast door de zoutzuurvorming na het pekelen van besneeuwde wegen. Hoeveel schade daardoor kan ontstaan, kunt u aan schouwen op een autosloperij, waar u vrij nieuwe wagens kunt zien lig gen met grote gaten in de onder zijde. Gelukkig zijn er middelen om auto's van onderen corrosievrij te houden. Maar dat vergt een vrij kostbare bewerking. Overigens blijkt, wanneer we ons er iets in verdiepen, dat alle sneeuw niet hetzelfde is. Dat hebben we trouwens reeds als kind ontdekt. Er was toen sneeuw waarvan je heer lijk sneeuwballen en sneeuwpoppen kon maken, omdat ze zo lekker „pakte" en er was sneeuw, wie we „los" noemden, omdat ze niet wilde samenklonten. Dat verschil zit in de structuur van de sneeuw. Is er ijle sneeuwval bij rustig weer en flink lage temperatuur, dan zijn het heel fijne kristallen die naar beneden komen, die weinig neiging tot samenklonten hebben. Dergelijke sneeuw wordt ook wel stuifsneeuw genoemd, omdat ze - wanneer de wind er vat op krijgt - als ware wolken kan worden opgezweept en als poeder rondstuift. Een en ander is afhankelijk van de temperatuur. Want is de temperatuur niet zo erg laag, dan krijgen de sneeuwkristal len de neiging iets te smelten, waar door ze bij aanraking van andere kristallen weer willen samenvriezen, waardoor de sneeuw beter pakt, be ter blijft liggen en niet stuift. Overigens is het ook zo, dat men dikwijls ziet dat er een flink pak sneeuw gevallen is en dat men in de veronderstelling verkeert dat dit allemaal water is. In de praktijk blijkt echter, dat er bij smelting slechts een tiende deel van de hoe veelheid aan water overblijft. Een laag van tien cm sneeuw levert bij smelten dus een laag van ongeveer één cm water op. De oorzaak hier van moeten we zoeken in het feit, dat er tussen de sneeuwkristallen veel lucht zit, die overigens ook weer een prima isolerende werking heeft, waardoor het onder het sneeuwtapijt niet zo koud wordt. Een sneeuwdek beschermt uw planten daardoor te- ben bevriezen. Mr. K. HILDEBRAND STAD EN PROVINCIE DREISCHOR De sneeuw Het artikel over de (overkomelijke) sneeuwmoeilijkheden te Dreischor, blijkt althans voor wat betreft Gaan- dersweg - de verbindingsweg tussen Dreischor en Zonnemaire - te opti mistisch te zijn geweest, want op en' rond deze weg heeft de sneeuw van vorige week grote moeilijkheden te weeg gebracht. In feite komt het er op neer, dat bewoners aan deze weg tot zaterdag jl. geheel van de bui tenwereld zijn afgesloten geweest. De sneeuw op genoemde weg was hoog opgewaaid en werd nog vastge houden tussen de ter plaatse staan de bomen. Een enkeling waagde een barre tocht over besneeuwde en be vroren landerijen op weg naar Drei schor. Na de dooi was de toestand weinig beter, zodat men in gindse hoek wel een stevige herinnering heeft meegekregen van Thialf. AKKRUM. In het Friese dorp Akkrum werd zaterdagmiddag op het ijs een wedstrijd met arrcsleden gehouden. Het ijs was voldoende dik om er de paarden en sleden op toe te laten. Vakbeurs „Horecava" AMSTERDAM, 7-1. - De zevende nationale vakbeurs voor Horeca- en aanverwante bedrijven „Horecava", die tot en met 10 januari in het Am sterdamse R.A.I.-gebouw wordt ge houden, is vanochtend zonder enig officieel vertoon geopend. De beur® staat in het teken van het toerisme. Ruim 270 exposanten uit binnen- en buitenland hebben op een oppervlak te van 12.000 vierkante meter hun waren en artikelen in de noord- en zuidhal en de hele Europahal geëx poseerd. De afdelingen keukenappa- ratuur, dranken en inrichtingen ne men de grootste ruimte in beslag. Trekpleisters op de beurs zijn o.m. het toeristisch voorlichtingscentrum, waarin de binding tussen het toeris me en het Horecabedrijf wordt gede monstreerd en het automatenrestau- rant, waarin de gastronomische wen sen van de bezoekers worden ver vuld. Een van de noviteiten op de „Horecava" is een tap-automaat met drukknopbediening, die een keuze biedt uit vijf drankjes, die eventueel ook kunnen worden gemengd. Veel bekijks trok voorts de geperfection- neerde magnetonoven van een grote Nederlandse radio- en gloeilampen fabriek.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2