V.N.-ACTIE IN KATANGA TOT STILSTAND GEKOMEN Oproer in psychopatenasiel te Groningen Opstand in Peru Doden in Katanga ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 7 januari 1963 119e jaargang No. 19306 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Zierikzee. Redakteur: M, J. Bi; de Vaale, lel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. Lakenman Ochtman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. Ot 110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 4,55, per week 35 cent. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) 1,per stuk In dit nummer: Drijf ijs voor Grevelingendam ELISABETHSTAD, 6-1. De actie van de Verenigde Naties in Katanga is tüdeiyk tot stilstand gekomen. De V.N.-strüdkrachten hebben opdracht .geen aanval te beginnen cp Kolwezi, het laatste Katangese steunpunt, waar president Tsjombe en het grootste deel van zyn kabinet zich bevinden. Kclwezi ligt 160 km ten westen van Jadotstad, dat de V.N.-troepen don derdag - zonder de voorafgaande goedkeuring van secretaris-generaal Oe Thant - hebben bezet. Intussen is dr. Ralph Bunche, de speciale afgezant van Oe Thant voor Kongo, uit Leopoldstad in Elisabeth- stad aangekomen, waar hij bespre kingen zal voeren met V.N.-autori teiten. Hij is niet van plan met pre sident Tsjombe te praten, omdat, naar hij bij aankomst zei, hij „niets heeft om met Tsjombe over te pra ten". Zijn komst in Kongo heeft twee doeleinden, zo heeft hij verder ver klaard: hij wil spreken over de pro blemen van verbinding en beleid tus sen het V.N.-hoofdkwartier in New York en Leopoldstad, en hij wil ver zekeren dat het basisbeginsel voor Kongo wordt uitgevoerd, namelijk volledige bewegingsvrijheid voor de V.N.-strijdkrachten in geheel Kongo. In Leopoldstad doen geruchten de ronde dat Robert Gardin, het hoofd van de V.N.-operatie in Kongo, zou hebben besloten af te treden, nadat uit New York op hem druk hiertoe zou zijn uitgeoefend, dit in verband met de bezetting van Jadotstad zon der de toestemming van Oe Thant. Van V.N.-zijde is dit echter tegen gesproken. GRONINGEN. 6-1. In het ryks- asyl voor psychopaten aan de He- reweg te Groningen heeft een aan tal gedetineerden - ter beschikking van de regering gestelde mannen - zaterdagavond deelgenomen aan een kortstondig oproer. Niemand is ge wond. Wel is enige schade aange richt. De geneesheer-directeur, de heer J. A. van Belkum, deelde mee, dat in de loop van de dag de bewaking had ontdekt, dat een aantal mannen ontvluchtingsplannen had. Het zijn deze mannen geweest, dit het groot ste aandeel in het oproer hebben gehad, hoogstwaarschijnlijk omdat zij zich betrapt voelden."Een aantal ge detineerden had 's avonds naar de televisie gekeken. Bij het overbren gen van de recreatiezaal naar hun verblijven kwamen ze in de hoofd gaanderij op de eerste verdieping plotseling in opstand. Enige tijd heb ben zij deze gang, waaraan de ver blijven van ongeveer veertig gedeti neerden zijn gelegen, beheerst. Zij staken meubilair en oude rommel in brand en vernielden ruiten. De brandweer van Groningen wist met behulp van de Magirusladder van buiten af het vuur met een mist- straal te blussen, waarbij van de op roerlingen geen hinder werd onder vonden. De mannen van de gemeen- Extra „siieeuwcent" voor brood en melk DEN HAAG, 5-1. Met het oog op de door sneeuwval zeer moeilijk be gaanbare wegen hebben de minis ters van economische zaken en van landbouw en visserij er zich mede kunnen verenigen, dat voor brood en melk en melkprodukten, indien deze artikelen bij de consument aan huis worden bezorgd, een cent per brood van 800 gram, respectievelijk per liter melk en per fles melkpro dukten extra in rekening wordt ge bracht. In verband hiermede is, vöor de provinciën waar de prijsbeschikking brood 1962 geldt, een afzonderlijke beschikking in de Staatscourant van 4 januari 1963 gepubliceerd. De extra cent zal uiteraard komen te vervallen, zodra de wegen weer behoorlijk begaanbaar zijn. te- en rijkspolitie, alsmede de man schappen van de koninklijke mare chaussee, die op het alarm naar het asyl waren gekomen, beperkten zich tot het omsingelen van het gebouw. Van geen van beide zijden is geweld gebruikt. De oproerige gedetineer den eisten dat de geneesheer-direc teur kwam. Deze is, met de onder directeur, omstreeks half elf gearri veerd. Zij hebben temidden van de oproerlingen de grieven aangehoord. De voornaamste waren, dat de man nen zolang uit de maatschappij ver wijderd waren en voorts was men ontevreden over de huisvesting. In dit verband wordt gemeld, dat de gedetineerden, die zijn ondergebracht in het gedeelte van het gebouw dat is verbouwd, niet aan het oproer hebben deelgenomen. Enkele gedeti neerden. die de ruiten van hun ver blijven hadden vernield, zijn in an dere verblijven ondergebracht. Premier Chroesjtsjov zal aan het hoofd staan van de delegatie der Sowjet-communistische partij naar het congTes van de Duitse Socialis tische Eenheidspartij, dat op 15 ja nuari a.s. in Oost-Berljjn begint, al dus meldde Tass. Drie doelen Dr. Bunche hoopt dat de volledige bewegingsvrijheid voor de V.N.- strijdkrachten tot stand kan komen zonder verdere tegenstand, maar, hoe dan ook, deze zal er komen, zo heeft hij gezegd. De V.N. hebben nog drie militaire doelen op het oog: Kol wezi, het spoorwegcentrum Sakania bij de Rhodesische grens en Dilolo, geheel in het westen bij de grens met Angola. Zij zullen deze drie des noods met geweld bezetten, al de Katangezen de V.N.-troepen moch ten beletten er garnizoenen in te leggen. Vluchtelingen uit Katanga O SALISBURY, 4-1. Rond 10.000 negers en negerinnen uit Katanga hebben gepoogd Noord-Rhodesië binnen te komen, zo heeft een ver slaggever van de Rhodesische radio vrijdag meegedeeld. De vluchtelingen werden echter door Rhodesische troepen terugge stuurd. De volkerenorganisatie zou volgens deze verslaggever nog niet gereageerd hebben op verzoeken om hulp aan de vluchtelingen van de Rhodesische autoriteiten. Frans-Duitse samenwerking BONN, 5-1. Een officiële woord voerder heeft vrijdag te Bonn mede gedeeld dat het Westduitse kabinet donderdag jl. heeft besloten een in- ter-ministeriële commissie in het le ven te roepen, die tot taak krijgt de Frans-Duitse politieke samenwer king van Westduitse zijde te coördi neren. Dr. Joseph Jansen, hoofd van de afdeling voor Westeuropese aan gelegenheden van het ministerie van buitenlandse zaken, komt aan het hoofd van deze commissie te staan. Men verwacht, dat ze deze week met haar werkzaamheden zal beginnen. In Frankrijk is, als gemeld, een dergelijke commissie reeds gevormd. Dit is geschied nadat president de Gaulle en bondskanselier Adenauer verleden jaar overeen waren geko men de Frans-Duitse betrekkingen te versterken. Honderd gastgezinnen gezocht voor Amerikaanse jongeren AMSTERDAM, 4-1. Een kleine honderd gastgezinnen voor in hoofd zaak Amerikaanse jongeren zoekt de stichting „The experiment in inter national living in Holland" voor de komende zomer. Dit is de in 1948 gestichte Nederlandse afdeling der in 1932 in Amerika opgerichte inter nationale organisatie „Experiment in International Living". Haar doel is door uitwisseling middels opneming in een gezin in het gastland en het maken van ex cursies daar, jonge mensen tot een beter begrip voor andere culturen en landen te brengen. Totaal nemen Vorige week donderdag is op Rijksweg bla-nr van de luchthaven Schiphol inge: maken. 2, Amsterdam-Utrecht, een sneeuw- ■zet om de weg begaanbaar te kunnen 85 landen aan dit uitwisselingswerk deel. Twee groepen van tien Nederland se jongeren (17-26 jaar) plus een lei der kunnen dit jaar een maand in Amerikaanse gastgezinnen worden opgenomen. Voorts zullen een 15-tal jongelui (20-30 jaar) studenten, on derwijzers, sociale werkers e.a., in dividueel voor een achtweeks ver blijf, eveneens op eigen kosten naar Amerika kunnen gaan. De Neder landse afdeling organiseert in sa menwerking met andere Europese experiment-kantoren reizen naar Mexico, Israël; India, Turkije, Iran en Columbia. Eind juli vertrekken uit Engeland drie Europese groepen (aan de deelnemers worden hoge eisen gesteld) naar oost-Afrikaanse landen: Oeganda en Kenia, Tangan yika, Ethiopië en de Soedan. Inlich tingen verstrekt het secretariaat der stichting, Herengracht 93 te Amster dam. Amerikaanse minister waarschuwt voor tarwe-oorlog PALM BEACH (Florida), 5-1. Op een persconferentie na afloop van be sprekingen met president Kennedy heeft de Amerikaanse minister van landbouw, Orville Freeman, ge waarschuwd voor een mogelijke tarwe-oorlog in 1964, als de boeren in de Verenigde Staten een plan van de regering tot beheersing van de tarweproduktie verwerpen. Hij deelde mede, dat de boeren in juni a.s. in een referendum zullen beslissen of zij het plan zullen aan vaarden dan wel akkoord zullen gaan met een ander, dat voorziet in veel lagere regeringssubsidies zon der beperking van de produktie. Minister Freeman had president Kennedy een rapport verstrekt over de Amerikaanse landbouw en daar een verklaring bij gegeven. Volgens hem zou verwerping van het plan met zich meebrengen dat het vol gend jaar een overschot ontstaat van 300 miljoen schepels tarwe, die de Verenigde Staten noch kunnen ge bruiken noch kunnen uitvoeren. Een dergelijke produktie zal zonder een steunaankoopprogramma van LIMA, 6-1. De leiders van alle Peruaanse politieke partijen, met uitzondering van de „Volksactie" on der Fernando Belaunde Terry, heb ben zondag in een vergadering met de leden van de thans in Peru ge vormde militaire regering hun goed keuring gehecht aan de door de junta tegen de Peruaanse commu nisten genomen maatregelen. De Volksactie wilde geen vertegenwoor digers naar de bijeenkomst zenden, omdat leden van deze partij zich on der de arrestanten bevinden. De leider van de junta, generaal Ricardo Perez Godoy, heeft op de bijeenkomst verklaard dat de rege ring tot een preventieve actie is overgegaan, omdat zij niet van zins was af te wachten tot „het commu nisme nieuwe misdaden zou hebben begaan". Hij voegde hieraan toe dat de arrestanten zo schappelijk moge lijk zullen worden behandeld. De opschorting van de grondwettelijke waarborgen in Peru zal „geen dag langer dan nodig is" worden gehand haafd. KITYVE (Noord-Rliodesia), 6-1. - Tsjombe's voornaamste medewerker, de minister van binnenlandse zaken Moenongo, heeft te Mokmabo, nabü de grens met Noord-Rhodesia, ver klaard, dat byna drie honderd Ka- tanganen in de str\jd met V.N.-mili- tairen zijn gesneuveld. Moenongo schatte het aantal Ka- tangaanse vluchtelingen, dat zich thans in het gebied tussen Elisabeth- stad en de Noord-Rhodesische grens bevindt, op 150.000. Hij deed een be roep op de Rode Kruisorganisatie van Noord-Rhodesië om meer le vensmiddelen ter beschikking- van deze vluchtelingen te stellen. Moenongo ontkende de juistheid van berichten, volgens welke de on der zijn bevel staande eenheden or der zouden hebben gekregen naar Elisabethstad op te rukken. Hij be vestigde wel dat op mannelijke en vrouwelijke Katanganen een beroep is gedaan om zich als soldaten te be schouwen en verzet te bieden aan het streven, om Katanga bij de rest van Kongo te voegen. de regering sterke druk oefenen op de wereldmarkt en de wereldprijzen van tarwe in gevaar brengen. De minister verklaarde dat de toestand zou kunnen leiden tot dumping en handelsoorlogen tussen de landen van de N.A.V.O. Van ambtelijke zijde in Washing ton is meegedeeld, dat in 1962 in Zwid-Vietnam 10.000 guerilla-strij- ders zijn gesneuveld tegenover on geveer 5.000 man van de regerings troepen. Bij operaties in Zuid-Viet- nam verloren 24 Amerikanen het le ven, aldus de Amerikaanse medede ling. Directiewijziging K.L.M. DEN HAAG, 6-1. Als de vergade ring van aandeelhouders de voorstel len van commissarissen aanvaardt, zal de direktie van de K.L.M. voort aan worden gevormd door de heren ir. F. Besancon, mr. L. de Block en E. H. Larive. De president-commis saris dr. ir. F. Q. den Hollander zal in afwachting van de benoeming van een president-direkteur tijdelijk het voorzitterschap bekleden van de di rektie vergaderingen. In overleg met de raad van commissarissen hebben de heren mr. L. H. Slotemaker, mr. J. van der Wiel en J. C. van dei- Kloot besloten hun ontslag als di- rekteur aan te bieden. De afgetreden president-direkteur drs. E. H. van der Beugel ondergaat op het ogenblik op medisch advies een rustkuur in een ziekenhuis. In een communiqué wordt mede gedeeld dat de nieuwe direktie zich onmiddellijk zal zetten „aan de ver dere reorganisatie van het bedrijf, die door de huidige omstandigheden is geboden en die de mogelijkheden moet scheppen de toekomst van onze nationale luchtvaartbedrijf te verze keren". Wegen zijn thans redelijk berijdbaar DEN HAAG, 7-1. Het heeft in Ne- derland behoorlijk gevroren, maai de hoofdwegen zijn over het alge meen zeer goed berijdbaar. Aldus meldt de K.N.A.C.-wegeninforma- tiedienst. Alleen in het noordoosten van Ne derland en met name bij Nieuwe- Schans, is de sneeuw, die nog op het wegdek lag, opgevroren, maar daar is al pekel gestrooid. De weg van Roermond naar Maastricht is plaatselijk glad. De wegen in de ste den en de binnenwegen kunnen hiel en daar ook glad zijn. Er wordt voorts gewaarschuwd voor gladde op- $n afritten voor auto's en gladde weggedeelten onder viaducten. Baby gestikt. DEN BURG, 6-1. Het acht maan den oude dochtertje Johanna van de familie Heerwaarden uit Den Burg (Texel) is in de nacht van zaterdag op zondag onder een dekentje van haar ledikantje gestikt. De moeder ontdekte het ongeluk eerst des mor gens vroeg. Na ruzie overleden DRIEBERGEN, 7-1. In de nacht van zondag op maandag is in het ziekenhuis te Zeist overleden de 44- i jarige bosarbeider G. Brouwer, die zaterdag met ernstige hoofdwonden was opgenomen. Een medearbeider op het landgoed „Bornia" had hem na een woordenwisseling enkele klappen op het hoofd gegeven. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's Een kilometer beloften is minder waard dan een milli meter daadwerkelijke hulp. Slachtoffers kolendamp WERVERSHOOF. 6-1. In de nacht van zaterdag op zondag is te Wer- vershoof het echtpaar Koomen-Smit door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. Getrouwde kinde ren, die argwaan kregen omdat de gordijnen gesloten bleven, troffen omstreeks het middaguur de man in zijn stoel aan, terwijl zijn echtgeno te op de divan lag. Medische hulp mocht niet meer baten. Vorst houdt aan Verwachting tot dinsdagavond: Matige tot krachtige, later iets af nemende wind tussen noordoost en oost. Vannacht en morgenochtend matige, op enkele plaatsen mogelijk strenge vorst. Midden overdag lichte tot matige vorst. 8 jan. Zon op 8.47, onder 16.47. Maan op 15.37, onder 7.07. Volle maan: 10 jan. te 0.09. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 8 jan. 1.27 v.m. 13.56 n.m. BROUWERSHAVEN 8 jan. 1.2Ï v.m. 13.43 n.m. Springtij: 12 jan. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 7-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Tijdens het weekeinde heeft een gebied van hoge luchtdruk, dat zich zaterdagmorgen bij IJsland be vond, een krachtige uitloper gevormd in de richting van de Noordzee en het zuiden van Scandinavië. Daar in het zuiden van Frankrijk en het Middellandse zeegebied de luchtdruk relatief laag bleef, begon zondag in onze omgeving de wind uit 't noord oosten op te steken en stroomde kou de continentale lucht weer over heel Nederland uit. De afgelopen nacht werden minimum temperaturen tus sen 5 en 8 graden onder nul bereikt. Bij de kust van noord-Noor wegen is een depressie aangekomen, die naar Finland trekt en het hogedrukgebied boven de Noordzee onaangetast laat. Een depressie ten westen van de Azoren koerst in noordoostelijke rich ting, maar ze is te ver weg om de eerstkomende dagen invloed op het weer in west-Europa te kunnen uit oefenen. Verwacht moet dan ook worden dat de toestand met overwe gend matige vorst in de nacht en ochtend en lichte vorst midden op de dag enige tijd zal aanhouden. De sneeuwkansen blijven klein. IJsbrekers zijn vorige week ingezet op het Hollands Diep en de Nieuwe Menvede om te pogen het water vrij van een ijsvloer te houden, waardoor drijf ijs van de Waal naar zee kan afvloeien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1