Twee fronten tegen de apartheid en handen ruw? ÜPÜROL Het nieuwe jaar I DEURL00 is wéér I GEMEENTERAAD XVESTERSCHOUWEN Veg Haamstede-Vliegveld krijgt tak naar Renesse Op de joguste vergadering van de ;emeenteraad van Westerschouwen, mder voorzitterschap van burge meester jhr. R. J. H. Q. Röell hoorde ie raad staande een korte herden- cingsrede aan, uitgesproken door de voorzitter in verband met het over riden van koningin Wilhelmina. Bij de ingekomen stukken was het opricht van de Inspecteur der Do- neinen over het openstellen van de lomaniale wandelpaden voor het tübliek. Volgens de voorzitter is nog tiet te overzien of deze stap juist zal :ijn. De raad heeft geen bezwaar tegen iet onderhands aanbesteden van de Hectromechanische installatie voor ie rioolwaterzuiveringsinstallatie te Haamstede. Een 5-tal firma's in ons 'and heeft zich gespecialiseerd in dit Hp^Accoord gaat de raad met het voorstel van b. en w. tot wijziging fan de gemeenschappelijke regeling instituut Ziektekostenvoorziening ambtenaren (I.Z.A.). Naast de gemeentebegroting wordt ook de begroting dienstjaar 1963 Gem. Dienst voor Sociale Bijstand aangehouden. Cijfers hierover ko men in de volgende vergadering. En kele wijzigingen in de gemeentebe groting 1962 en in de begroting 1962 Gem. Dienst voor Soc. Bijstand wor den door de secretaris, de heer J. W. de Jonge, toegelicht. Een voorstel van b. en w. betref fende liquidatie van het voormalig havenbedrijf „Schelphoek" in 1958 wordt aangenomen. Aan de heer Sicking uit Dongen wordt op voorstel van b. en w. een perceel grond groot 1500 m2, gelegen sectie A nummer 1070 tegenover hui ze Grol, verkocht tegen de prijs van f 15 per m2. Eveneens een perceel grond aan de heer A. T. Caravias, gelegen aan de Zeeanemoonweg ter grootte van 465 m2. voor een prijs van 12,50 per m2. "Wegens haar benoeming tot hoofd der o.l. school te Drimmelen, wordt aan mevr. Sipkes-de Vries, in haar iunctie van hoofd der school te Se- rooskerke, eervol ontslag verleend. B. en w. stellen voor in haar plaats te benoemen de enige sollicitant, de heer J. van Antwerpen, thans hoofd der school in Geervliet en echtge noot van de pas benoemde hoofd kleuterleidster te Renesse, mevr. v. Antwerpen-Gaanderse. Voor de va cante plaatsen in Haamstede en Noordwelle wordt nog naarstig ge zocht. De raad gaat met deze han deling accoord en noemt het voor Serooskerke een goede en snelle op lossing. Geen bezwaar heeft de raad ver der met het voorstel van b. en w. tot het verlenei\ van 'garantie voor een rekening-courant-overeenkomst groot f 75.000,- aan te gaan door de Stichting Renesse met de Bank voor Ned. Gemeenten. Eveneens gaat het voorstel tot wij ziging van de vermakelijkheidsbe lasting er door. Het betreft hier een verzoek van de N.V. Concertzaal te Zierikzee om een lagere heffing voor het vertonen van films betreffende onderwerpen van wetenschap, nij verheid, landbouw en handel en Ne derlandse films. Deze films zullen vrijgesteld worden van vermake lijkheidsbelasting. Een drietal bewoners van Woning wetwoningen hadden de wens te kennen gegeven hun woning van de gemeente te willen kopen tegen Ingezonden mededeling Kachel en (winkel)-ruit DEN HAAG, 3-'l. Ervaringen bij vorige perioden van strenge vorst opgedaan, leverden grond op voor de waarschuwing, bevroren winkel ruiten niet door middel van een elektrische kachel te ontdooien. Door het plaatsen van een elektri sche kachel op korte afstand van de bevroren ruit wordt deze plaatselijk te sterk verhit. De Nederlandse or ganisatie van glasassuradeuren geeft het advies bevroren winkelruiten te ontdooien, resp. bevriezing te voor komen door middel van ventilato ren, die zo nodig ook 's nachts werk zaam blijven. taxatieprijs. Twee trokken zich te rug, doch de heer C. L. Wandel. Lin delaan 29 te Renesse kan deze wo ning voor f 8.194,- overnemen, waar mede de raad zich verenigen kan. De gemeente heeft het recht de wo ning tegen te taxeren waarde over te nemen, indien de nieuwe eigenaar zich van zijn bezit wenst te ontdoen binnen 10 jaar na de overdracht. Een ruil van grond tussen Ge meente en Domeinen ontmoet geen bezwaren. Het betreft hier een per ceel grond tussen de lus aan het einde van de Jan van Renesseweg en het voetpad over de duinen en een strook grond achter het parkeer terrein. Hiertegenover heeft de ge meente een lange strook grond in de duinen aan de Domeinen afgestaan. Twee bushaltes. Doordat de Provinciale Waterstaat aan de Breedsteweg te Haamstede een tweetal bushaltes gaat inrichten heeft ze hiervoor een 90 m2. grond, eigendom van de gemeente, nodig. B. en w. stellen voor deze grond om niet aan de Prov. over te dragen, omdat ze met de nieuwe situatie zeer gebaat is. Zo zal o.a. bij de bus halte aan de z.-zijde een abri wor den geplaatst. In verband met de aanleg van de bij de halte aan de noordzijde van de weg behorende bushaven, zal het rijwielpad moeten worden verlegd in noordelijke rich ting. De raad heeft geen bezwaren tegen deze overdracht. In verband met deze kwestie deelt de voorzitter nog mede, dat npg ver dere veranderingen aan dit kruis punt worden aangebracht. Nu wordt dit nog beheerst door de weg Haam- stede-Renesse met een aftakking naar het vliegveld. In de toekomst wordt dit een hoofdweg Haamstede- Vliegveld met een aftakking naar Renesse. Bij de verder voorkomende zaken deelt de voorzitter mede, dat de goedkeuring van de onderhandse aanbesteding van het gereed maken van het bouwterrein J. J. Boeijes- weg is verdaagd naar 19 februari 1963. De rondvraag. Bij de rondvraag merkt de heer Krijnse Locker op, dat er nog steeds wat verwarring bestaat bij het ver keer op de Prov. weg ter hoogte van de heer Duson. Het reconstructie plan zal hier in de toekomst in voor zien. Over de kosten van verlenging van het sluitingsuur der café's bij biljartwedstrijden krijgt dezelfde vragensteller ten antwoord, dat deze kosten zo gunstig mogelijk zijn ge regeld. „Het is geen geruchtmakende sport", zegt de voorzitter en om het plaatselijke verenigingsleven te sti muleren, is hier een extra laag ta rief voor vastgesteld. Voor enkele gevallen is in de wal- lenverordening ontheffing verleend krijgt de heer Westhoeve op zijn vraag ten antwoord. Nog steeds zijn de gebouwtjes op het terrein van de kleuterschool te Renesse bij de heer Padmos een doorn in het oog. De voorzitter is het hiermede eens en er zal aan gewerkt worden. Over de toestand van de wegen bij de Pasenhil, Moolweg e.o. man keert nog al wat volgens de heer Dalebout. Ook vindt hij het nood zakelijk dat een lichtmast geplaatst wordt vooraan de Moolweg. Dit laatste beantwoordt wethouder v. d. Klooster, die opmerkt dat deze mast f 600,- gaat kosten voor maar drie gezinnen. Een hoekhuislampje zou hier al voldoende zijn. Er zijn kernen die zand strooien bij gladde wegen, doch andere doen dit niet, volgens de heer Hendrikse. Volgens de voorzitter blijft het al tijd moeilijk te beslissen om wel of niet te strooien. Veel sneeuw is niet glad, doch platgereden wel. De Prov. Waterstaat neemt ook het strooien van de wegen op haar doortocht door de kernen voor haar rekening, waarvoor ze betaald wordt. De ge meente besloot echter tot aanschaf van een nieuwe zandstrooier. Met een zalig uiteinde en de beste wensen voor 1963 besloot de voor zitter deze vergadering. Ingezonden mededeling Ingezonden mededeling Alleen 't beste... goed genoeg! BLIK DOOR HET WERELDVENSTER Flitsen uit het buitenland VeeMefs Binnenvering Ijooüwill Schuimrubber HAZET FABRIEKEN ZEVENBERGEN GEMEENTE BRUINISSE Burgerlijke Stand en loop der bevolking over december 1962 Geboren: 11. Dingenus Willem, z. van D. W. Bal en G. S. Bos; 17. Jan Johannes, z. van Jac. M. de Bil en J. Bodbijl. Overleden: 1. Marinus Huizer, 84 jaar ,wedn. van J. v. d. Bos; 1. R. Vandermaelen, 56 jaar, echtg. van H. Duson; 20. Gabriël Franke Padmos, 72 jaar, echtg. van M. L. de Graaff; 24. Jan de Waal, 82 jaar, wedn. van W. de Jonge; 25. Cornelia Zoeter, 76 jaar, wed. van L. Bal; 27. Marinus Koolaard, 37 jaar, echtg. van J. W. Dekker; 28. Anna Jumelet, 56 jaar, echtg. van M. Jumelet. Gehuwd: 28. Wolfer Okkerse, 23 jaar en Hubrina C. Kik, 23 jaar. Ingekomen: Maria P. van Dijke, echtg. van L. Kik uit Oosterland; Hubrina C. Kik uit Rotterdam; Gooitske de Bruin, echtg. van St. Otte uit Harlingen. Vertrokken: Simon A. Kloonen en gezin naar Alblasserdam; Lena Mul ler naar Schiedam; Johannes Smit en gezin naar Ulrum; Johan Jacobus de Jonge naar Brouwershaven; Ma rinus van der Spek naar Midden- schouwen. Ingezonden mededeling M SNEEUW BRACHT LAST TE BRU „Krammer" vaart nog ondanks drijfijs Voor de wal van Bruinisse in Zy- pe en Grevelingen drijft al veel ijs. Maar de veerpont Zijpe-Anna Jaco- bapolder vaart nog steeds, terwijl ook de veerdienst van de firma Maas zoals altijd paraat is. Erger was het op oudejaarsavond gesteld te land, omdat door de op gewaaide stuifsneeuw op de Dorps weg, bij de woningen van de heren Mecuwscn en Mol en bij de woning van de heer A. van den Berge een sneeuwwal ontstond waardoor auto's verhinderd werden van en naar het dorp te rijden. Ook op de Molenweg en de Vluchthavenweg vormden zich sneeuwdammen, zodat in de oudejaarsnacht en in de vroege nieuwjaarsmorgen het dorp per auto onbereikbaar was. Ongeveer 11 uur was er echter een verbinding met de rijksweg mogelijk via dc Molen weg en de Vluchthavenweg. De op gewaaide sneeuw was door een sneeuwploeg doorgegraven, zodat men Zijpe weer per auto kon berei ken. Erger was het op het eiland Sint Philipsland. Familieleden en een predikant die van een begrafenis te rugkeerden en naar het eiland Tho- len moesten en die om 4 uur uit Bruinisse vertrokken, arriveerden eerst te plm. 11 uur 's avonds in hun woonplaats. Vluchtelingen in Katanga SALISBURY, Zuid-Rhodesië, 3-1. Verscheidene duizenden hongerige Katangaanse vluchtelingen bevinden zich bij de grens met Zuid-Rhodesië, zo heeft een federale regerings woordvoerder in Salisbury d-insdag meegedeeld. De Rhodesische federa tie heeft aan de V.N.-autoriteiten in Katanga gevraagd de verantwoorde lijkheid voor de „menselijke aspec ten. van het probleem" op zich te ne men. De vluchtelingen zijn bang voor de Ethiopische V.N.-soldaten. Dc aankomst van deze soldaten zal waarschijnlijk een paniek onder de negers veroorzaken, aldus de woord voerder. Zowel in de republiek Zuid-Afrika zelf als in de Ver. Naties zijn de laatste maanden wel acties geweest tegen de apartheidspolitiek van pre mier Verwoerd en zijn nationalisti sche regering, maar de resultaten daarvan hebben niet veel indruk kunnen wekken. Dat betekent niet, dat die strijd is opgegeven, integen deel, het beslissende stadium wordt thans pas ingeluid. Zowel door de Afrikaanse landen die opkomen voor de rechten van hun rasgenoten in het land in de zuidpunt van het zwarte continent, als door de negers zelf. Een interessante ontwikkeling in de internationale actie tegen de apartheid was te zien bij het Inter nationale Hof van Justitie, waar Ethiopië en Liberia een klacht heb ben ingediend met een merkwaardi ge achtergrond. De twee landen klagen de Zuid- Afrikaanse regering aan, dat zij het mandaat heeft geschonden dat ze van de voormalige Volkenbond kreeg over de vroegere Duitse kolonie Zuidwest-Afrika. En zij menen dat de Ver. Naties van de Volkenbond de plicht hebben geërfd toe te zien op de naleving van de mandaatsver dragen. Tot dusver is het met de Zuid- Afrikaanse verantwoordelijkheid je gens de V.N. een min of meer pre caire zaak. In 1950 oordeelde het zelfde internationale hof, dat Zuid- Afrika wel verplicht was zijn rap porten te blijven zenden aan de V.N. die de toezichthoudende functie van de Volkenbond heeft overgenomen, maar dat het gebied niet als voogdij- gebied van de V.N. was te beschou wen. Vele jaren zond de regering van Jan Smuts ook die rapporten trouw op. Later lieten de Zuid-Afri kaanse regeringen dit achterwege en uiteindelijk werd Zuidwest-Afrika zonder meer in de Unie (nu repu bliek) van Zuid-Afrika opgenomen. Het eigen argument De belieerschapscommissie van de Ver. Naties had op grond van de uitspraak der internationale rechters weinig te protesteren en de algeme ne vergadering kwam ook niet tot een echt besluit. Het erkende Zuid- Afrikaanse argument, dat Zuidwest- Afrika immers geen trusteeship-ge bied was, gaf de doorslag. De klacht der twee Afrikaanse landen echter is gebaseerd op arti kel 22 van het handvest van de Vol kenbond, waarin Zuidwest-Afrika iveliswaar gespecificeerd wordt als een mandaatgebied dat het best be stuurd kan worden volgens de wet ten van de mandataris als een inte graal deel van diens gebied, maar met enkele voorbehouden. Hier gaat het dus niet om een interpretatie van de plichten en rechten van de opvolger van de Volkenbond, maar om de uitvoering van een verdrag dat een Zuid-Afrikaanse regering eens met haar handtekening heeft bekrachtigd. Een juridisch sterker punt. Dat is ook het oordeel van de meerderheid der rechters, die het verweer van Verwoerds regering - de Volkenbond is ter ziele en Ethio pië en Liberia kunnen dus niet meer als leden voor zijn belangen opko men - hebben verworpen. Een stand punt waartegen (en de Londense Ti mes onderschrijft die overweging in een hoofdartikel) de minderheid der rechters gekant is, omdat zij hierin een politieke daad der rechters zien, die hun humanitaire gevoelens de overhand laten hebben op hun zui- ver-juridische overwegingen. Maar in ieder geval zullen de rechters zich nu met de zaak inlaten. Komen zij tot de conclusie dat het recht in Zuidioest-Afrika is ge schonden, dan hebben de Ver. Naties tenslotte een basis waarop ze in ac tie kunnen komen als Zuid-Afrika de rechterlijke beslissing aan zijn laars lapt. Zuid-Afrikaanse Mau-Mau In Zuid-Afrika gaat de strijd te gen de apartheid een aspect aanne men dat vele inwoners benauwt, zo als aan het licht kwam voor een commissie van onderzoek naar de onlusten bij Pearl, einde november. Getuigen verklaarden, dat een op de Mau-Mau gelijkende organisatie, Po- qo genaamd, was ontstaan. Ze zou vooral in de locasie Langa bij Kaap stad - waar 18.000 negers alp ge dwongen vrijgezellen zijn gehuis vest - onder dwang haar aanhang uitbreiden. Wie niet toe wil treden, wordt mishandeld. Ook contributie wordt afgredeigd. Volgens de Obser ver zouden door de harde houding van de regering Verwoerd vele ne gers geen heil meer zien in de actie van geweldloos verzet. Barre winter, gladde wgen, Nederland met bergen sneeuw Er zal best weer een record zijn sinds de laatste halve eeuw, En toch spelen wij het klaar: voor ons ligt een gloednieuw jaar. 't Mooiste kan zo mooi niet wezen, of het gekste niet zo gek, aan sensatie krijgt het jonge drieënzestig geen gebrek; valt het licht of valt het zwaar, voor ons ligt het prille jaar. Het zal spannen in de wereld, er' blijft vreugde naast verdriet, menigeen waagt een voorspelling, doch het échte hoor je niet; daarin is onhandelbaar ook dit pas begonnen jaar. Na de winter komt het voorjaar, dat is een voldongen feit, En wij krijgen om te werken weer 12 maanden lang de tijd. Op een verse kandelaar staat de kaars van 't nieuwe jaar. Alle lezers die dit lezen, oud en jong en groot en klein, wensen wij dat '63 voor hen een goed jaar zal zijn. Wenst u deze rijmelaar weer een humorvol nieuw jaar JAAP MIJDERWIJK. VENRAIJ. De 39-jarige J. van Op bergen uit Venraij is, terugkerende van een nieuwjaarsbezoek aan zijn ouders, op de provinciale weg tussen Venraij en Horst mét zijn auto ge slipt en tegen een tegenligger ge botst. Hij werd op slag gedood. Wat biedt de BEELDBUIS? Deze zaterdag is de VPRO aan bod met de gebruikelijke oude draaidoos en de show van Judy Garland plus een éénactertje. Zondagavond the Flintstones en deel 4 van het kijk spel „Stadhuis op stelten". Daarna het kunslmaandorkest. De hoofdfilm voor maandagavond draagt de titel Brothers in law" (zwagers). Het kijkspel op donderdag is getiteld Hedda Gabler. Vrijdag is alxoeer de beurt, aan Rudi Carell en Perry Ma son. Behalve een uitzending van het Utrechts Stedelijk Orkest op woens dagavond is er niet veel aanleiding om thuis te blijven in deze tiveede week van 1963. Scheepvaartberichten Attis, 2-1 te Trinidad. DORDRECHT. De scheepvaart op de rivieren rond het eiland van Dordt ondervindt op het ogenblik grote moeilijkheden door het steeds dichter op elkaar pakkende ijs, dat van „boven" komt. MARKTBERICHTEN Aardappelmarkt Emmeloord EMMELOORD, 3-1. De officiële noteringen luiden heden als volgt (in guldens per 100 kg. telersprijs af boerderij). Consumptie-aardappelen binnen land: Bintje 35 mm. klei opw. f 11- 13,25. Consumptie-aardappelen export: opgeschort wegens strenge vorst. Voer-aardappelen: f 4-5. STAD EN PROVINCIE DUIVELAND Het weer in december De maand december 1962 was wat de weersgesteldheid betreft een wis pelturige maand. Tot en met 8 de cember regende het niet, terwijl er regen viel van 9 tot 22 december. In totaal was dit 78.2 mm., terwijl 63 mm. normaal is voor deze maand op ons eiland. Op 23 december kwam de winter met vorst en sneeuw en sindsdien •is de thermometer niet meer boven het nulpunt gekomen. De laagste temperatuur was op 23 december 10 graden, op 24 december eveneens 10, op 25 december 9 graden, op 26 de cember 10 graden, op 27 december 8.4 graden. De hoogste temperatuur was al deze dagen 2 graden onder nul. Op nieuwjaarsdag echter kwam de thermometer niét hoger dan 7,1 graad onder nul. BRUINISSE Gevonden voorwerpen Op het bureau van de groepscom mandant der Rijkspolitie te Bruinisse zijn nadere inlichtingen te bekomen over de navolgende gevonden voor werpen, gevonden in de maand de cember 1962: Een blauwe overbroek; een grijs plastic vulpenetui; een bruine da messjaal; een hangslot; een kinder handtasje; een lederen achterhiel van een schaats; een bruine nylon dameshandschoen; een wollen heren sjaal; een bruin lederen sigaretten- etui; een zilveren broche. Begrafenis M. Koolaard Onder zeer grote belangstelling vond maandag 31 december te Brui nisse de begrafenis plaats van de heer M. Koolaard, die door een nood lottig ongeluk in de haven aan de Oostkop (Deltawerken) door verdrin king om het leven kwam. Dc rouw dienst werd geleid door ds. J. van Dijk uit Poortvliet, die op het sterf huis en aan de groeve woorden van vermaan en troost sprak. Een zwa ger. van de overledene dankte voor de-belangstelling. Attentie voor zieken Door de afdeling Bruinisse van het Rode Kruis zijn als kerst- en nieuw jaarsattentie aan alle in ziekenhui zen en rusthuizen verpleegden uit de gemeente fruitbakjes gezonden. Overdracht N.A.V.O.-commando ARIJS, 3-1. De Amerikaanse ge neraal Lyman Lemnitzer heeft dins dag, in een plechtigheid in het hoofdkwartier der Noordatlantische Verdragsorganisatie te Fontainebleau nabij Parijs, het opperbevel over de NAVO-strijdkrachten in Europa van zijn voorganger, zijn landgenoot ge neraal Lauris Norstad, overgenomen. Ingezonden mededeling DJAKARTA. Bij een uitbarsting van de vulkaan Gamala op het Oost- Indische eiland Ternate zijn 5 men sen omgekomen, aldus radio-Djakar ta woensdagmorgen. 3 personen zijn ernstig gewond en 2 worden ver mist. BRUSSEL. België is de vorige nacht overdekt met een dikke ijs laag. Een even voor middernacht in gezette regen zette zich op velden en wegen af in hard ijs, dat het verkeer nagenoeg volkomen verlamde. Niet alleen de grote wegen, maar ook de boulevards en straten in steden en dorpen werden onbegaanbaar. NEW YORK. Secretaris-generaal Oe Thant streeft absoluut niet naar hervatting van de onderhandelingen over Katanga, zo heeft een V.N.- woordvoerder woensdag gezegd. Hij gelooft dat het daarvoor nu te laat LEOPOLDSTAD. Volgens door gaans betrouwbare berichten die in Salisbury in Zuid-Rhodesië zijn ont vangen, zijn de sluizen van de Mwa- dingoesjadam van het stuwmeer, waardoor de installaties van de Union Miniere in Jadotstad van stroom worden voorzien, geopend als voorzorgsmaatregel voor een even tuele vernietiging van de installaties BONN. Bondskanselier Adenauer en president de Gaulle zullen op 21 en 22 januari a.s. in Parijs bespre kingen voeren over de belangrijkste grondslagen voor de voorgenomen nauwere samenwerking tussen beide landen. DJAKARTA. Met de ingang van het nieuwe jaar is de dochteronder neming van de K.L.M., in Nieuw- Guinea, „de Kroonduif", te Biak, formeel overgedragen aan de „Ga- ruda Indonesian Airways". Sedert 1 januari verzorgt de „Garuda" de vliegdiensten in Nieuw Guinea, die voorheen door de „Kroonduif" wer den onderhouden. BERLIJN. Een 27-jarige Oost- duitse vluchteling is ernstig gewond door een landmijn, waarop hij trap te tijdens zijn vlucht naar het wes ten door het Harzgebergte. Zijn met gezel sleepte hem de grens over voordat de Oostduitse grenswacht ter plaatse was. Een van de benen van de gewonde is geamputeerd. véél voordeliger! UTRECHT. De onderploegbaas van de dienst weg en werken van de Nederlandse Spoorwegen, de heer J. Admiraal uit Krommenie die in het station Uitgeest door een trein werd aangereden, is aan zijn verwondin gen overleden. AMSTERDAM. De Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V. heeft wederom opdracht gege ven tot de bouw van een tweetal motorvrachtschepen elk metende 499 brt. en met een waterverplaat sing van 1.770 ton. HORST. De vrijstaande stallen van de landbouwer P. J. van de Munck- hof zijn uitgebrand. Een buurman, die de brand ontdekte, belde direct de brandweer van Horst. Deze kon eclhter niet voorkomen dat twee koeien, een paard, zeven zeugen en 20 biggen in de vlammen omkwa men. NIJMEGEN. In een school aan de Stieltjesstraat te Nijmegen is een 57- jarige werkster levensgevaarlijk ge- woqd geraakt toen haar kleren vlam vatten bij het smelten van boenwas. De vrouw had een pot boenwas op het gasstel geplaatst. Bij het over gieten van de was sloeg de vlam in de pot en raakte ook haar kleding in brand. Weekeinde ARTSENDIENSTEN ZIERIKZEE: dokter W. Bontkes, tel. (01110)-2280 MIDDENSCHOUWEN: dr. W. Terpstra, Brouwershaven, tel. (01119)-280. OOSTERLAND-BRUINISSE: dr. van Leeuwen, Bruinisse, telefoon (01113)-280. DIERENARTSEN dokter C. J. H. Scheuerman, Zierik zee, tel. (01110)-2180 dokter W. A. M. Kalkman, Renesse, tel. (01110)-2180. VOGELS ZIERIKZEE: Afscheid J. Legemaale Op een maandagmiddag 7 januari a.s. te houden receptie in het bank gebouw aan het Havenpark, zal af scheid worden genomen van de heer J. Legcmaate, procuratiehouder van het kantoor Zicrikzcc der Rotter- damsche Bank N.V. De heer Legc maate legt zijn funktie neer in ver band met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Zelfs - of misschien wel juist - in deze penibele omstandigheden, biedt de vogelwereld een beeld, die de menselijke maatschappij vaak ge noeg ook vertonen wil. Het recht van de sterkste zegeviert en de bru taalste heeft de beste brokken. Een enkele spreeuw ziet kans om talrij ke vogels op een afstand te houden. Ze naderen wel die andere vogels, belust op brood, maar al schrokkend houdt de spreeuw hen stevig in de gaten. Iedere keer schiet hij venij nig uit en dan gaan de zangertjes er weer maar vandoor, om het later nog eens te proberen en nog eens, totdat heer spreeuw wellicht einde lijk eens een keer genoeg heeft. Overigens hebben de Vogels het verre van gezellig. Nooit triester za ten zwanen op een avond in de bij tende oostenwind op enkele ijsschot- sen in de haven dan deze week. Ze staken de kop tussen de veren en lieten de gesel van de winter maar over zich heen gaan, in gezelschap van talrijke eendachtigen, die zo nu en dan nog wel eens wat opzwom men en wat halsbewegingen maak ten, maar het ging niet van harte. De mensen zijn troostende strooi ers geworden, maar xcarempel wa ren daar toch nog lieden, die meen den enkele ganzen op een koopje te pakken te kunnen krijgen. Ze wisten de vogels te zitten in een wak van een watergang en zij slopen in het donker nader en nader, gewapend met een stuk linnen, dat zij als vang net dachten te kunnen gebruiken. Zo lang er levexi is, is er echter hoop voor een vogel en ook oplettend heid, want koud mocht hel zijn, de ganzen verlangden toch beslist nog niet naar de hitte van de braadpan. De mannen moesten stilaan over het ijs naderbij schuiven, om - zo zij meenden - de buit te kunnen be machtigen. De natuur had echter een kleine verrassing in petto. Het ijs bleek niet sterk genoeg en de gan- zenvangers zakten er door, tot aan de nek in liet. ijskoude H20. Even verder op gakkerden dc vogels luid Hadden ze - bij alle narigheid - toch nog een beetje verwarmende bin nenpret? We zullen het er maar op houden, want we gunnen de geve derde stakkers zo graag een ver zetje. Van zo'n open plek vol bibbe rende wintervogels immers kan men normaal het amusement beslist niet afzien. EILANDMAN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6