EEN MINISTER GEVRAAGD Hevige strijd in zuid-Vietnam de natuur ook in KING ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 4 januari 1963 No. 19305 INGEZONDEN STUKKEN Dierenbescherming mensenplicht De Dierenbescherming doet al het mogelijke om het lijden der dieren te voorkomen, te verzachten en op te heffen. Ieders hulp is daarbij brood nodig, want alleen de eendracht maakt de macht, die nodig is om het grote dierenleed in deze barre win tertijd te helpen verlichten. De Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren durft daarom met grote vrijmoedig heid een beroep te doen op uw goe de hart voor de dieren. Maar ook geld is nodig. Daarom klopt de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren bij U aan de deur met (fraaie) souve nirs, die te koop worden aangebo den. De winst die bij de verkoop ge maakt wordt, is uitsluitend en re gelrecht bestemd voor de dieren, die in nood verkeren. Het is al eerder gezegd, maar wij herhalen het hier; ook op Schouwen- Duiveland komt het voor dat zwer vende honden - vermoedelijk achter gelaten door hun eigenaars - wor den aangetroffen. Soms worden de dieren zonder meer op straat gezet. Dikwijls ook komt het voor dat jon ge honden en poezen worden opge kweekt tot ze de moeder kunnen verlaten. Nadien blijkt er dan voor deze dieren geen tehuis te zijn. Dan klopt men eenvoudigweg aan 'bij de Dierenbescherming, „want er is toch een asyl te Zierikzee?" Er is wel een asyl, maar dat is voor de noodge vallen. Weet men tevoren dat men voor jonge dieren geen tehuis heeft, dan is het verstandiger de dieren op humane wijze - direct na de geboor te - te laten afmaken. Intussen vra gen - het is al uit den treüre her haald en ieder kan het met eigen ogen zien - de vogels in deze tijd de speciale aandacht. Ook dat kost han den vol geld. Wij doen dan ook een beroep op het publiek juist nu het werk van de Dierenbescherming zo veel mogelijk te steunen, o.ml door toetreding tot lid van de Ned. Ver eniging tot Bescherming van Dieren, teneinde ook hier een krachtige werkgroep te kunnen stichten. Gaarne worden aanmeldingen, giften, toezeggingen voor steun e.d. ingewacht door ondergetekenden: A. J. GOOSSENS, Capelweg 19, Renesse. W. HAECK, Slabberswerf 14, Z.zee. C. J. VAN GEESBERGEN, Balie 9, Zierikzee. H. J. DORREMAN, Varremarkt 4, Zierikzee. (NB.: Wie ons schrijft komen wij persoonlijk bezoeken!) Vliegtuigen beschoten SAIGON, 3-1. Acht Amerikaanse hefschroefvliegtuigen, die in de pro vincie Dinh Toeong, op ongeveer 65 kilometer ten zuidwesten van Sai gon, bezig waren met het aanbren gen van Zuid-Vietnamese infanterie, zün woensdag hevig door met auto matische vuurwapens vurende com munistische guerillastrüders bescho ten. Alle acht helicopters werden ge troffen, doch drie toestellen waren in staat op eigen kracht naar hun bases te Tan Hiep terug te keren. Een Amerikaanse militaire woord voerder heeft meegedeeld, dat een kapitein van het Amerikaanse leger dodelijk werd getroffen, terwijl drie Amerikaanse militairen werden ge wond. Vijf beschadigde Amerikaanse hef schroefvliegtuigen moesten worden achtergelaten. De bemanningen wis ten zich echter, onder dekking van uit de lucht en door Zuid-Vietname se infanterie, in veiligheid te stellen. Op de plaats, waar dit geschiedde, is woensdag gedurende verscheidene uren hevig gevochten. De gevechten waren woensdagmiddag plaatselijke tijd nog aan de gang. Ingezonden mededeling I DEURL00 is wéér I véél voordeliger! Wie betaalt de rekening? STOCKHOLM, 3-1. In een verge ten schuilkelder in de Zweedse stad Slite heeft de afgelopen twintig jaar voortdurend een heerlijke tempera tuur geheerst, waarvan alleen de muizen e.d. hebben genoten. Men had daar namelijk destijds vier ra diatoren van de elektrische verwar ming aan laten staan en twintig ja ren lang is de stroomlevering door gegaan totdat dezer dagen een beambte van het elektriciteitsbedrijf de vergeten stroomgebruikeront dekte, de meter aflas en een nota uitschreef van vijftigduizend kronen, zo'n goede 35.000 gulden. Wie moest nu de rekening betalen? De gemeen telijke autoriteiten van Slite wilden er niets van weten want, zo zeiden zij, de schuilkelder behoorde niet aan de gemeente. Op gelijke wijze reageerden de haven-autoriteiten, de brandweer en de burgerverdedi- gingsorganisatie. Het elektriciteits bedrijf had inmiddels, in een poging om tenminste toch nog iets binnen te krijgen, de rekening al tot een- tiende van het oorspronkelijke be drag verminderd. De gemeente stem de er tenslotte in toe om de reke ning vanaf 1 juli jl„ ad ongeveer driehonderd kronen, te betalen. Bij het bedrijf was men zich inmiddels vagelijk iets gaan herinneren van een voormalige directeur de gratis stroomlevering voor de schuilkelder- vervmrming beloofd zou hebben. En daar heeft men het toen maar bij gelaten. TONEEL EN FILM „De verdwenen miljonair en 't meisje in de rolstoel" De Concertzaal brengt deze week als hoofdfilm een bijzonder spannen de thriller over een duivels voorbe reide misdaad onder de titel „De verdwenen miljonair en het meisje in de rolstoel". Het is de macabere geschiedenis van het invalide meisje Penny die na tien jaar afwezigheid in het huis van haar hertrouwde va der afgrijselijke ervaringen heeft. In een tuinhuis ziet zij een flakkerende kaars en vindt er haar vader dood in een stoel. Dit is het begin van een aantal lugubere pogingen om Penny krankzinnig te laten verkla ren om zodoende haar vermogen in handen te krijgen. De ontknoping Ned. Hervormde Kerk Zierikzee: Grote Kerk: 9.30 uur ds. Assendorp. Gasthutékerk: 10 en 6.30 uur ds. D. van Boven, Middelburg. Kerkwerve: 9.30 uur ds. Duvekot. Serooskerke: 2.30 uur ds. Duvekot. Burgh: 10 uur ds. Don. Haamstede: 10 en 7 uur ds. Boer. Renesse: 9.30 uur ds. van Liere. Noordwelle: 11 uur ds. van Liere. Eikerzee (Scha- rendyke): 10 uur ds. van den Ban. Brouwershaven: 10 uur ds. Oort. Zonncmaire; 11 uur ds. Duvekot. Noor'dgouwe: 10 uur vicaris Kelling. Drcischor: 10 uur dhr. Malipaard. Ouwerkerk: 11 uur ds. Assendovp. Nieuwerkerk: 10 uur ds. Westerhof. Oosterland: 10 en 6 uur ds. M. J. Boogert, Aarlanderveen. Sirjans- land: 10 uur ds. van Vliet, 6.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10 en 5 uur ds. Goudzwaard, IJsselmonde (bed. H.A. en dankzegging). Lutherse Kerk Zierikzee: 10 uur ds. A. Duyvendak, Alphen aan de Rijn. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10 en 5 uur ds. P. Joosée, Barcndrecht. Haamstede: 10 en 3 uur ds.Boerma. Scharcndtfke: 10 en 2.30 uur Brouwershaven: 10 en 2.30 uur ds. B. Wentzel Jr., Oudewater. Zonncmaire: 10 en 2.30 uur ds. Huij- ser. Nieuwerkerk: 10 en 3 uur dr. Becker. Oosterland: 10 en 2.30 uur ds. Wentzel. Bruinisse: 10 en 5 uur ds. den Heeten. van deze film is zonder meer ont stellend, zodat de verdere inhoud maar beter niet verklapt kan wor den. Overigens is het ook zo dat alles anders afloopt dan men zich misschien had voorgesteld Verder is deze week in de Con certzaal te zien „Strijd om het bloed geld", een avonturenfilm over drie bandieten die weten te ontsnappen en dan hun aandeel in de buit op eisen. Het is een beklemmende film welke leidt naar een spectaculair hoogtepunt: het instorten van een oude verlaten mijn, waar vriend en vijand zich in bevinden. Te Haamstede is deze week te zien Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 2.30 uur ds. Keizer. Chr. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10 en 6 uur ds. Van dei- Klis. Kerkwerve: 10 en 6 uur lees dienst. Haamstede: 10 en 3 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 10 uur lees dienst, 3 uur ds. Van der Klis. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10 en 2.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 10 en 3 uur leesdienst. Oosterland: 10, 2.30 en 6 uur lees dienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10, 2 en 6 uur leesdienst. Renesse: 10 en 2.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 2.30 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 2 en 6 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Leger des Heils Zierikzee: 10 uur heiligingsdienst, 12 uur jeugdsamenkomst, 7.30 uur verlossingssamenkomst. Rooms-katholiekc Kerk Zierikzee: Eucharistievieringen op zondag te 7.30 en 10 uur. In de week Eucharistieviering te 7.15 en 8 uur. Haamstede: Eucharistieviering op zondag te 9.30 uur. (hotel bioscoop Bom) de film „Battle Taxi", een oorlogsfilm ontleend aan het optreden yan een zelfmoord-es kader. In de hoofdrol: Sterling Hayden. DEN HAAG. Het dagelijks be stuur van de Christelijk Historische Unie heeft een reeds in het hoofd bestuur van de Unie besproken ad vies inzake de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen officieel vastgesteld. UTRECHT. Donderdagmorgen is brand uitgebroken in de gebouwen van de produktiebedrijven Co-Op Nederland aan de Kanaalweg in Utrecht. Er werd ernstige schade aangericht. 25 Geschokt liep hij met zijn tas in de hand over het trottoir van de drukke stad. De voorjaarszon scheen lustig over de huizen heen op de straat en de lentebloemen staken hun kopjes op tussen het prille groen van de plantsoenen. Ijverige mussen zochten naar voedsel en een brutale meeuw waagde zich zelfs van het gras af. Maar Jan-Piet zag dit alles niet. Hij was op staande voet en oneervol ontslagen uit zijn betrekking, die hij bijna tien jaren plichtsgetrouw had vervuld. De aprilmop had wel sinistere gevol gen, Zo ben je een gerespecteerd kassier, zo sta je op straat: „We zullen van uw diensten geen gebruik meer maken, meneer Jansen. Vanaf dit ogenblik. We zullen er geen woorden meer over vuil maken Doelloos liep Jan-Piet door 'de stad. Ze hebben me veroordeeld voor iets, dat ik niet gedaan heb hamerde het in zijn hoofd. Ze ge loven alles, wat er voor onzin over mij in de kranten heeft gestaan. Zonder zich ook maar één ogenblik af te vragen, hoe de vork in de steel zitWc zullen van uw diensten geen gebruik meer maken, meneer Jansen. Steeds dichter kwam hij bij het centrum van de drukke stad, met zijn snelle verkeer, zijn brede rijba nen en grote circulatiepleinen. En de chauffeur van de vrachtwagen, die de hele nacht gereden had en HAARLEM. De bisschop van Haar lem, mgr. dr. J. A. E. van Dode- waard, zal pater J. van Kilsdonk s.j. niet uit diens functie van studenten moderator verwijderen. door p. J. TEN WESEPE nog maar enkele kilometers van zijn einddoel verwijderd was, had niet voldoende reactievermogen meer om die stommeling van een voetganger tijdig te waarschuwen met een ve nijnige stoot op de claxon. Even gierden zijn remmen en blokkeerden de zware wielen, zwarte strepen trekkend op het grijze asfalt Toen was het al gebeurd. Mensen rennen naar de plek van het ongeval. Een hevig geschrokken chauffeur opent het portier en stapt uit de wa gen. Vlak naast de bijna meter-hoge band ligt een jongeman op het weg dek, ruw opzij gesmeten door de bumper, net naast het voorwiel. Maar zijn ogen zijn gesloten en uit de wonden begint bloed te vloeien. Een vrouw geeft een gil en valt flauw. En ergens, aan de rand van het trottoir, ligt eenzaam een open gescheurde actetag met een pakje boterhammen er naast 8 Yvonne van Helsdingen denkt met genoegen terug aan de prettige mid dag, die ze gehad heeft met de be deesde, verlegen Jan-Piet. Zo heeft gedaan wat ze kon, om hem op zijn gemak te stellen, om hem te doen ontdooien. Ze is zelfs tot het uiter ste gegaan, dat de conventie toe staat: ze heeft hem uitgenodigd: kom nog eens een keertje. Het be hoeft geen vaarwel te zijn. Hij heeft r imbi 1 ROTTERDAM. De 19-jarige Turk se steward, Abtuhlluh Kagitkieser, heeft in de nacht veertien ruiten van een Rotterdamse dancing inge slagen. geen ja en geen nee gezegd, maar in zijn ogen heeft ze een belofte gele zen, een antwoord op die uitnodi ging: ik kom terug. Of vergist ze zich? Ze begrijpt, dat hij fatsoenshalve niet de volgende dag aan de telefoon zal hangen. En de dag daarop even min. Het eerste weekeinde 'koester de ze een stille hoop, maar toen de zondag aanbrak en er geen telefoon tje uit Arnhem was gekomen, be greep ze, dat hij niets wilde force ren. En ze kreeg des te meer respect voor hem. Yvonne van Helsdingen, die van af haar prilste jeugd verkeerd had in de hoogste kringen van Den Haag en Wassenaar, die behoorde tot de society van de Hofstad, die al ver schillende aanbidders had gehad en even beslist had afgeslagen, moest na een week erkennen, dat ze ho peloos op de eenvoudige bankbe diende verliefd was. Zo, dus nu had ze het dan te pakken. Nu wist ze eindelijk zelf, wat het betekende. Maar ze beheerstex zich en liet niets merken. Het enige, wat ze deed was af en toe in gepeins bij de telefoon te staan. Maar daar had niemand erg in. Oom had het nu, als minis ter druk, en tante had haar eigen beslommeringen. Zij moest zich al leen vermaken. Soms haalde ze haar auto'tje uit de garage en toerde in de omgeving. Maar nooit lang, want Jan-Piet zou gebeld kunnen hebben. Doch als ze dan thuis kwam, bleek er nog steeds geen boodschap uit Arnhem te zijn. Na veertien dagen werd ze onge duldig en na drie weken kwam het plan in haar op naar Arnhem te rijden en hem op te zoeken. Maar even later verwierp ze dit als on zinnig. Dat kon je immers niet doen. (Wordt vervolgd). Ingezonden mededeling In hei nieuwe jaar zijn Uw oude zorgen Bij EDELSCHAAP sieeds goed geborgen! Beli U maar: wij siaan klaar Telefoon (01114) 578 DE KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Feuilleton ...ZO Sj. De IsltiGfabrieken Tomiema N.K J wensen 11 een gelukkig 1963 het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5