DREISCHOR WIST DE SNEEUW DE BAAS TE BLIJVEN DEURLOO is wéér véél voordeliger! HET VOETBALKNIETJE Dan»"*! Hulp voor de vogels DEURLOO is wéér 1 ONZE PUZZEL-RUBRIEK Zierikzee in de ban ran de winter Géén isolement f Xa Alle moeilijkheden, ongemakken en koude ten spijt heeft de winter toch ook nog iets anders uitgehaald en met zijn witte toverstaf stad en land beroerd. Nadat de sneeuw was gekomen toonde ivinters Zierikzee zich van de Haven- dijk af in volle luister. DREISCHOR, 3-1. In het inge polderde Dykwater tussen Dreischor en Sirjansland leven honderden wa terhoentjes, meerkoeten en soortge lijke diertjes, die - wanneer de vorst nog langer aanhoudt - met de hon gerdood bedreigd worden. De dikke sneeuwlaag, waarmede de velden en geulen in het ruige Dijkwater bedekt zijn, heeft de laat ste dagen al verschillende slachtofr fers geëist onder de vogels. Van de watervogels hebben vooral de meer koeten het zwaar te verduren en wanneer er niet spoedig meer hulp geboden wordt, zullen er velen van honger sterven. Die hulp is echter inmiddels al ge komen, want naar wij van welinge lichte zijde vernemen is men in Dreischor gestart met het verzame len van voedsel voor de vogels. Voor de honderden hongerige o- gels in het Dykwater zijn restjes oud brood, aardappelen, zaden en graan- afval welkom op het verzameladres in Dreischor, dat luidt: Mr. Pieter Moggestraat 17. Wie iets voor de vo gels geven wil, belt Dreischor 275, Ingezonden mededeling DREISCHOR, 3-1. Ondanks een vaak verblindende en ijzige stuif sneeuw zyn de gemeentewerklieden van Dreischor er met inspanning van alle krachten in geslaagd om het dorp voor insluiting te behoeden. De in- en doordringende stuif sneeuw heeft deze mensen echter voor de grootste problemen gesteld om de vitale punten in het dorp sneeuwvrij te maken. Niettemin is het verkeer helemaal ontwricht ge weest en het was ontzettend moei lijk om plaatsen als Zierikzee en Brouwershaven te bereiken. Zondagmiddag veroorzaakte de aanhoudende stuifsneeuw al grote moeilijkheden doordat het sneeuw dek zich in de Daniël Oekersestraat ophoopte tot bijna twee meter, juist voor de brandweergarage. Deze sneeuw werd echter nog op zondag avond met de schop verwijderd. Dreischor kreeg toen dringend be hoefte aan een sneeuwploeg, maar Brouwershaven kon deze aanvanke lijk nog niet missen. Toen deze om streeks 4 uur in de middag toch koers zette naar Dreischor, kwam het gevaarte'' in Gaanderseweg vast te zitten in de bergen sneeuw. Met behulp van een tractor van de heer L. J. de Jager werd de sneeuwploeg losgetrokken. In gezelschap van de gemeente-opzichter van Brouwers haven, de heer S. M. W. de Korte, heeft de heer de Jager daarna de straten van het dorp van de meeste sneeuw ontdaan, waarna de sneeuw ploeg tegen de avond weer naar Brouwershaven kon terugkeren. Vlak hierbij kreeg de winterpret nog een extra accentje door schaatsers en schaatsters. die het ditmaal op de soms - maar ook niet altijd - luwe Zoute Gracht probeerden. Een miniatuurbaantje in vergelijking met de officiële ijsbaan, maar voor de foto ging het maar om de zwierende poppetjes op het ijs. Bij het echte beeld behoorde natuurlijk het krassen van de ijzers. Een kil, maar veelzeggend wintergéluid. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode). Vogels in het Dijkwater hebben het erg moeilijk Twee meter dik. Maandagmorgen zijn de beide ge meentewerklieden, A. §nijders en J. K. Kiesenberg, in alle' vroegte be gonnen om de sneeuw de baas te worden. Op de Boogerdweg lag op sommige plaatsen een sneeuwdek van ruim 2 meter dikte, terwijl ook op het kruispunt Welleweg-Pieter Moggestraat en in de Molstraat gro te bergen sneeuw verwijderd moes ten worden. Tot laat in de avond heeft men gewerkt en gevochten om de stuifsneeuw - waaraan geen einde scheen te komen - de baas te blij ven. Vicaris Keiling uit Noordgouwe welke in het Dorpshuis de Oude- jaarsdienst zou houden voor de her vormde gemeenschap, kon Dreischor niet bereiken, zodat de dienst moest worden afgelast. Een dorpsomroeper bracht de bevolking op de' hoogte Op dinsdag 2 januari waren de we gen haast onbegaanbaar, terwijl van verkeer practisch geen sprake meer kon zijn. Nadat de hoeve van de heer L. M. Moermond aan de voor malige Zuiddijk uit haar isolement was verlost, werd alle aandacht op de Boogerdweg geconcentreerd. In overleg met de burgemeester van Brouwershaven en een wethouder werd de situatie in het dorp bezien, waaruit bleek dat de Boogerdweg er wel het ergste aan toe was. Met be hulp van een kraan van de heer B. Arendsman is men tegen het mid daguur begonnen om de grote hopen sneeuw van de Boogerdweg te ver wijderen, waardoor het verkeer vrij vlot kon passeren. Donderdag is ,een Tctoformulier invullen ongevaarlijker dan doelpunten maken Ontstaan en behandeling waarna het zal worden afgehaald. Honderden vogels zullen er dank baar voor zijn. BURGERLIJKE STAND Zierikzee Geboren; 30 dec.: Johanni9 Frans, z. van Leendert Kaashoek en Catha- rina Pieternella de Vos, won. te Zierikzee; 31 dec.: Eduardus Jose- phus Wilhelmus, z. van Willy Eu- gène van Goethem en Martina Anna Francisca Arends, te Zzee; 1 jan. Krina Lourina, d. van Lourug Jan Verton en Wilhelmina Johanna Kooijman, won. te Zierikzee; 4 jan.: Marinus Kornelis, z. van Abraham Stoutjesdijk en Cornelia Anna Wes- dorp, won. te Zierikzee; 3 jan.: Wil helmina Adriana, d. van Kornelis Dingemanse en Cornelia Martina Geldof, won. te Westerschouwen. Gehuwd: 3 jan.: Jan Frans van den Berge, 25 j., won. te Zevenhui zen en Cornelia Maria Capelle, 26 j., won. te Zierikzee; 4 jan.; Jakob den Haan, 32 won. te Zierikzee en Cla- zina Pieternella van der Schelde, 19 won. te Zierikzee. Overleden: 1 jan.: Jacoba Adri ana Olree, 69 j., wonende te Brui- nisse, echtgen. van Leendert Stoel; 2 jan.: Theodorus Johannes Peute, 54 j., won. te Zierikzee, echtg. van Klazina Evertse. Wie zelf a'an sportbeoefening doet, loopt vanzelfsprekend eerder een letsel op dan al die duizenden men sen die het sportgebeuren thuis van uit een luie stoel volgen over radio of televisie. Nu is het een merkwaardig ver schijnsel dat bij verschillende spor ten dikwijls karakteristieke ongeval len behoren: iedereen weet van de gebroken benen bij het skilopen, van de gebroken neusbeentjes bij het boksen. Ook ons zo populaire voetbal heeft z'n eigen ongemak: het beruchte en terecht gevreesde „voetbalknietje" is bijna typisch van deze sport. En er zijn nogal wat voetballers die daar mee tobben. Ontwikkelt zich meestal geleidelijk aan Wie eenmaal een beschadiging van een der kniegewrichten heeft opge lopen, moet het spelen meestal ge ruime tijd staken, anders wordt hij telkens weer op zeer pijnlijke wijze aan zijn kwaal herinnerd. Natuurlijk kan iemand door het voetballen ook allerlei andere din gen opdoen, zoals blauwe plekken, beenbreuken, ontwrichtingen 'of wonden. Het knieletsel komt bij het voetbalspel echter wel bijzonder vaak voor. Het is uitzondering dat de knie beschadiging ontstaat door plotse ling heftig inwerkende krachten, waarbij van een echt sportongeval kan worden gesproken. De ontstaan- wijze van het „voetbalknietje" is doorgaans een andere. De stoornis waar het hier om gaat, moet meest al niet worden bezien als een letsel, maar veeleer als een afwijking die zich geleidelijk aan ontwikkelt en die erger wordt door een herhaalde inwerking van schadelijke invloeden. Gedurende het voetballen komt nogal eens een geforceerde draaiing van het lichaam voor, terwijl de voet in een eenmaal ingenomen stand wordt vastgehouden, hetzij door de voet van een andere speler, hetzij door de drassigheid van het terrein. Dit brengt in het kniegewricht kleine beschadigingen teweeg in de zogenaamde meniscus, een in dit ge wricht gelegen kraakbeenschijf. Op den duur gaat het kraakbeen achter uit door het steeds weer optreden van kneuzingen en scheurtjes. De gevolgen blijven niet uit: soms scheuren er zelfs stukjes van het kraakbeen af. Die min of meer losse stukjes kunnen dan ineens beklemd raken, zodat het kniegewricht niet meer te gebruiken is, waardoor het lopen vrijwel onmogelijk wordt. Operatie soms wenselijk Ook zonder dat zulk soort kraak beenstukjes loslaten, kunnen er zich moeilijkheden voordoen. Vaak wordt er geklaagd over pijn die langza merhand verergert, vaak ook gaat er zich een vochtophoping in het kniegewricht ontwikkelen. Het is voor de voetballer van het grootste belang, dat een ernstige en blijvende beschadiging van het knie gewricht wordt voorkomen. Dat be tekent dat men niet maar gewoon moet doorspelen wanneer de knie telkens dik wordt. Dat is flinkdoe- nerij waar men later veel spijt van kan hebben. Is er door een arts een afwijking aan de meniscus geconstateerd, dan is het zeer gewenst dat de knie een poosje rust krijgt. De afwijking kan zich dan meestal geheel herstellen. Helaas is gebleken dat de kans op een recidief zeer groot is wanneer het voetballen daarna weer wordt hervat. Het operatief verwijderen van de meniscus kan dan worden overwogen. Na zulk een ingreep herstelt de functie van het gewricht zich zo goed, dat in de meeste gevallen zon der enig bezwaar weer kan worden gespeeld. Dr. H. W. Scalongne. Ingezonden mededeling ihanden ruw of schraal KbHAMEAG DE GOUDEN TOMAHAWK 97. „Hoeveel het je kost om mij te laten zwijgen?" herhaalt Creep verbaasd de vraag van de ander. „Aha, dat is een be kentenis, vriend! Je bent dus ook bij die smokkelbende betrokken, net als ik dacht!" „Nonsens!", snauwt George Williams driftig. „Ik wil alleen mijn broer, als hij, zoals je beweert, wapens hierheen gesmok keld heeft, moeilijkheden besparen! Noem dus je prijs, en vlug wat, of ik wil met de hele zaak niets meer te maken hebbeni'H „Mijn prijs? Ik wil een gratis overtocht naar Engeland en zo vlug mogelijk", zegt Creep bevelend. „Zeg op, Williams, heb je niet een schuit in de haven liggen, die da delijk vertrekken kan?". Op datzelfde mo ment nadert de karavaan, met Aram en Sebastian Cabot aan het hoofd, de eerste huizen van Cabotsville. aanvang gemaakt met het afvoeren van de grote hoeveelheden sneeuw per vrachtauto naar Beldert en de hoofdwatergang. In de loop van de middag moesten de sneeuwruimers echter weer hals over kop zand gaan strooien op de spiegelgladde straten in het dorp en op de dijk van Drei schor naar Schuddebeurs. De chauf feurs van de auto's, welke zijn blij ven rijden, hebben het evenmin ge makkelijk gehad. Vooral de Boogerdweg en de pol derwegen waren soms volkomen dichtgesneeuwd, zodat het noodza kelijk was, met behulp van de spa de een pad te graven. Dit heeft ech ter niet lang geduurd en alleen in Gaanderseweg hebben enkele auto's diep in de sneeuw gezeten. Van een isolement kon echter niet worden gesproken. ZIERIKZEE Een groep jongeren is reeds vanaf de Kex'stdagen in de weer de door de koude lijdende vogels zoveel moge lijk te helpen. Een drastische maat regel is het opbergen der vogels in een leegstaand pand aan de Wevers- hoek. waar tot nu toe een viertal zwanen, een veertigtal meerkoeten en talrijke eenden liefderijk worden verzorgd. Hel géval wil intussen dat de voed selvoorraden op zijn en een beroep op het publiek wordt gedaan met name bij aanhoudende vorst een hande te helpen. Voedselvoorraden kunnen worden afgegeven aan het „Vogelhuis" tegen over de groentezaak van de heer Smits aan de Wevershoek, of op het adres Lammermarkt 14. Op laatst genoemd adres kan altyd voedsel af gegeven worden. Aanstaande zater dagmorgen van 9.00-10.00 uur aan beide adressen. Gaarne wekken wij het publiek op afvallen (brood, schil len, enz.) voor dit nobele doel te re serveren. Treiler in brand DEN HAAG, 4-1. Het lichtschip Owers heeft gemeld, dat de Belgi sche treiler „Don Bosco" brandend ronddrijft in het kanaal in de buurt van het eiland Wight. Een Britse mijnenveger en een Zuid-Afrikaans fregat zijn op weg naar de treiler. Drie leden van de bemanning van de „Don Bosco" zijn overboord ge sprongen en door een hefschroef- vliegtuig opgepikt. Twee anderen wisten aan boord van het lichtschip te klautreen, toen de treiler langszij was gekomen. Opzienbarend Amerikaans Wondermiddel HAGERTY SILVER FOAM •wast zilver glanzend schoon Nooit meer poetsen! Tot in de kleinste hoekjes en rand jes glanst uw zilver mooier dan ooit. Even wassen, af spoelen, drogen... klaar! Uw handen blijven schoon. v - V'rf i p Vraag proefverpakking bij: Havenplein 1 Zierikzee Telefoon (01110) 2443 SUCCESJES Verloren: Kunstschaats met schoen. Te gen beloning terug te bezor gen bij R. de Jonge, Hogemo- lenstraat 15, Zierikzee. Sneeuiv en misdaad AMSTERDAM, 3-1. Volgens de hoofdcommissaris van de Am sterdamse gemeentepolitie, de heer H. J. van der Molen, heeft de hevige koude van de laatste dagen ook een „bevrie zende" werking op de crimi naliteit in de hoofdstad. Het inbrekersgilde heeft zich de laatste dagen bijvoorbeeld op vallend mstig gehouden, het geen de politie in deze drukke dagen zeer goed van pas komt. Ook de Amsterdamse jeugd levert weinig moeilijkheden op vooral bij de intrede van het nieuwe jaar en bij de traditio nele kerstboomverbranding trad dit aan het licht. Ingezonden mededeling I véél voordeliger! Bijstandregeling mindervaliden DEN HAAG, 4-1. Bij beschikking van de minister van maatschappe lijk werk, mej. dr. M. A. M. Klompé, zijn de uitkeringen ingevolge de tij delijke bijstandregeling voor minder validen met ingang van de uitke- ringsweek 31 december-5 januari voor personen van 21 tot 30 jaar ver hoogd tot f 23,25 en voor personen van 30 jaar en ouder tot f 32,55. De regeling geldt voor meerderjarige ongehuwden, die bij hun ouders in wonen en geen regelmatige arbeid kunnen verrichten. Onder dit laatste wordt arbeid verstaan in normaal dienstverband of in het kader van de sociale werkvoorziening, waar voor door 21- tot 30-jarigen netto f 34,90 meer per week wordt ont vangen en 30-jarigen en ouderen f 48,80. Inkomsten uit arbeid of be drijf worden bij de vaststelling per uitkeringen voor tweederde gekort. De uitkeringen kunnen vermeerderd worden met de premies voor vrij willige en aanvullende ziekenfonds verzekering. Het slechte weer heeft blijkbaar velen aan het puzzelen gezet: Wij ontvingen een groot aantal oplossin gen, waaronder zeer vele foutloze. Het lot kwam er dan ook weer aan te pas de pi'ijs winnaars aan te wij zen. Dit zijn: de heer J. C. de Vos, Manhuisstraat 19, Zierikzee de heer H. G. M. Leijdckkcr, Henri Bergsonstraat 121, Amsterdam (W.), die elk een boek ontvangen. De oplossing is als volgt: Horizontaal: 1. lood; 4. ap; 5. anjer; 10. sap; 11. anders; 14. asem; 16. ld; 17. blo; 18. lo; 19. ma; 20. ko; 21. aera; 23. di; 25. enorm; 28. ingenomen; 30. oke; 32. pa; 34. r; 35. deel; 37. groothertog; 42. as; 44. ver; 45. eo; 46. hr.; 47. ami; 48. an; 49. spectrogram; 53. twee; 55. ea; 56. el; 58. lea; 59. ratteplan; 63. trede 65. te; 66. stap; 68. es; 70. un; 71. ri; 73. rat; 75. de; 76. klei; 78. tanker; 80. iel; 81. angel; 82. am; 83. tarn. Verticaal: 1. lade; 2. op; 3. dal; 4. ad; 5. pel; 6. as; 7. jaar; 8. es; 9. rek; 10. slaap; 12. node; 13. roe mer; 15. mode; 17. banjo; 19. mond orgel; 22. ri; 24. inch; 26. ne; 27. moe; 29. groeperen; 31. klamme; 33. agente; 36. eg; 38. rr; 39. toe; 40. ent; 41. tho; 43. si; 44. va; 47. aa; 49. se; 50. cetera; 51. roet; 52. raast; 54. wat; 57. lepel; 58. leek. 60. ad; 61. pere; 62. nt; 64. ruig; 67. aden; 69. sla; 72. ina; 74. art; 77. en; 78. tl; 79.km; De nieuwe puzzel luidt als volgt: Horizontaal: 1. omroepvereniging; 3. meisjesnaam; 5. zuster (Eng. meerv.); 10. plaats in België; 12. bedorven; 13. seconde; 14. zangnoot; 16. waterplant; 18. bloeiwijze; 19. bloem; 21. groet; 23. zijrivier van de Donau; 25. bolgewassen; 26. blunder; 28. menselijk geluid; 30. vochtig; 32. oorzaak; 34. voeg; 36. als room; 39. meisjesnaam; 41. plaats in Gelder land; 43. plaats in Italië; 45. emmer tje; 47. muziekteken; 49. voorzetsel; 51. vorm; 54. berggeel; 56. plaats in Noorwegen; 58. voorzetsel; 60. niet gevuld; 62. elke; 65. landbouwwerk tuig; 66. soldatenkost; 68. familielid; 69. zijrivier van de Donau; 70. meis jesnaam; 71. koraaleiland; 73. heilige 75. bijbelse naam; 77. berg op Kreta; 78. in orde; 80. verwondingen; 81. etenbereider; 82. getal. Verticaal: 1. vochtig koud; 2. herkauwer; 3. tentoonstellingsge bouw in Amsterdam; 4. geneesheer; 5. begin; 6. keelziekte; 7. voorzetsel; 8. armoe; 9. sluis; 11. lol; 15. vis; 17. land in Europa; 20. meisjesnaam; 22. inwendig orgaan; 24. levenslucht; 26. ver. (Eng.); 27. dus; 29. j-eus; 31. deel van een berg; 33. europeaan; 35. omroepvereniging; 37. lyrisch gedicht; 38. land in Azië; 40. gewas; 42. leugen (Eng.); 44. bericht; 46. struisvogel; 47. zeepwater; 48. soort bril; 50. ambtskleding; 52. ver naar beneden; 53. onderricht; 55. een ly rische dichtsoort; 57. truc; 59. tel woord; 61. eens; 63. wapen; 64. soort; 67. opgegeven werk; 69. dun; 72. als mede; 74. seconde; 76. de lezer heil; 79. voegwoord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2