NARIGHEID VOOR HET VERKEER IS NOG NIET VOORBIJ V.N.-TR0EPEN NEMEN JAD0TSTAD IN Luchtmacht-helikopters voor geïsoleerde zieken LAATSTE NIEUWS Blijf thuis als U niet persé weg moet Buitenlands bezoek in 1962 gestegen Het dooit in sommige delen van Europa ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 4 januari 1963 119e jaargang No. 19305 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-188? REDAKTIE EN ADMINISTRATIE: Zierikzee. Redakteur: M. J. Bij de Vaale, tel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v/h. lakenman Ochtman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: I Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling i 4,55, per week 35 cent. Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cent per mm. - Succesjes (max. 15 mm) I 1,per stuk In dit nummer: Dreischor bleef sneeuw de baas Wegen vrijwel onbegaanbaar DEN HAAG, 3-1. Al nemen dair én de vorst én de lelie wind af, de narigheid voor het verkeer te land, te water en in de lucht is nog niet voorbij. Integendeel, een niewue vij and belaagt vandaag (vrijdag) het wegverkeer - Ijzel - en zo werden opnieuw de wegen op vele plaatsen vrijwel onbegaanbaar. Tal van bus diensten moesten worden gestaakt. Het treinverkeer heeft wel met ver tragingen te kampen, maar heeft niettemin een vrij vlot verloop. Be halve het wegverkeer ondervindt ook de scheepvaart hinder van de nu al bij na veertien dagen durende vorstperiode. IJsbrekers zjjn don derdag weer doende geweest enkele grote vaarwegen open te breken dan wel te verhinderen dat het drjjf|js zich vastzet. Teneinde de vogels in deze moei lijke dagen te helpen zullen de af delingen Amsterdam van de Neder landse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Vogels vandaag voedsel neerlaten in de pol ders om de hoofdstad. Dit geschiedt door vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Ook is in Vlaardingen een actie gaande voor de vele vogels op de Rotterdamse Waterweg. In Drente en ook elders in het noorden van het land heeft men nog steesd last van stuifsneeuw, zelfs in die mate dat op de weg Westerbork- Zweelo de sneeuwploeg van de ge meente Zweelo insneeuwde. De su- per-sneeuwblazer van Schiphol heeft zowel op Rijksweg 2 (Amsterdam- Utrecht) als op Rijksweg 13 (Den Haag-Rotterdam) de strijd met de sneeuwmassa's aangebonden. Nadat eerder op de dag de Euro pese vluchten van de K.L.M. van Schiphol al waren afgelast, zijn van avond ook de intercontinentale vluchten wegens ijsafzetting op de motoren afgelast. Er was vandaag ook niet veel binnenkomend verkeer Ook op Zestienhoven kwam het luchtverkeer tot stilstand. „Vijand sneeuw". Met grote moeilijkheden kampen ook de leveranciers en de bezorgers van kranten. Voor de scholieren op Overflakkee is de huidige situatie in zoverre prettig, dat hun vacantie is verlengd in verband met het uitval len van de busverbindingen. Dit is ook het geval in de zuidwesthoek vna Friesland. Op Goeree-Overflak- kee moeten bovendien vele vakan tiegangers noodgedwongen hun va kantie verlengen. LEOPOLDSTAD, 3-1. Troepen van de Verenigde Naties hebben donder dag de belangrijke Katangaanse mjjnstad Jadotstad bezet. Dit werd door de Verenigde Naties in Leopold- stad bekend gemaakt. De strijdmacht van de Volkeren organisatie beheerst thans Elizabeth- stad, Kipoesji, Kamina en Jadotstad. Daarmee heeft zij een belangrijke greep op de verbindingswegen in Katanga en is de weg geopend naar Kolwezi, de luchtbasis van de Ka- tanganen. Over de verblijfplaats van presi dent Tsjombe, die in de afgelopen dagen in Jadotstad was, is niets be kend. Vermoed wordt dat hij naar Kolwezi is gegaan. DEN HAAG, 3-1. De chef van de luchtmachtstaf stelt luchtmachtheli kopters beschikbaar voor het opha len van ernstige zieken uit gemeen schappen, die door de strenge winter volledig zyn geïsoleerd. IJzel bemoeilijkt treinenloop UTRECHT, 4-1. Sinds donderdag- avond tien uur ondervindt het trein verkeer in ons land steeds meer last van de ijzel. IJzelafzetting op de bo venleidingen levert ernstige moei lijkheden op. Voorts komen er wis selstoringen voor, die ook door ijzel worden veroorzaakt. De spoorwegen hebben op ver schillende plaatsen vannacht draad verwarming toegepast. De enige melding van een draadbreuk in de bovenleiding kwam uit Olst, waar in de loop van de nacht de belangrijke lijn Zwolle-Deventer ernstig werd getroffen. De treinenloop is hier ge stremd. Men probeert nu tussen Olst en Deventer bussen te laten rijden. Deze hulp door de lucht zal uit sluitend bij daglicht kunnen worden verleend, op medisch advies en op die plaatsen, die beslist niet op an dere wijze bereikbaar zijn. Bepaalde weersomstandigheden, zoals beperkt zicht, het optreden van ijzel en der gelijke zullen uiteraard het terstond verlenen van deze hulp kunnen be letten. (Voor aanvragen dient men telefonisch contact op te nemen met de luchtmachtstaf in Den Haag, tel.: 070-81.43.21, toestel 3073, na 17.15 uur toestel 3140. Voor hulp aan plaatsen in de noordelijke provincies wende men zich tot de commandant van de vliegbasis Leeuwarden, tel.: 05100- 27.5.41). Voorts zal de koninklijke lucht macht waar mogelijk vliegtuigen in zetten om voedsel uit te strooien boven plaatsen waar vogels zich in nood bevinden. Deze hulp geschiedt in overleg met het comité winter- voeding van vogels. De kleine plaatsen ten noordoosten van Amsterdam hebben bijzonder te lijden van de grote hoeveelheden sneeuiv, die van het IJsselmeer zijn bij- eengewaaid. - Foto: een bewoner van Ransdorp staat voor - of beter op - een schier hopeloze taak om een berg sneeuw van een paar meter hoog van voor zijn huis te scheppen. Op enkele plaatsen zijn militairen ingezet tegen „vijand sneeuw". In Amsterdam is een ambulance-auto als gevolg van de gladheid geslipt en tegen een vrachtwagen gebotst. De ambulance-auto moest werden weggesleept, de patiënt en de chauf feur bleven ongedeerd. Het weer in Europa LONDEN, 4-1. In Engeland, dat een week lang te lijden heeft gehad van zware sneeuwval en ijskoude wind, is vrijdagmorgen de dooi - zij 't langzaam - ingevallen. Er bestaat nu echter kans op mist. De wegen zijn nog gevaarlijk, maar de spoor wegen hebben bekend gemaakt dat de treinen vandaag vrijwel normaal zullen lopen. In noord- en oost-Frankrijk zijn de wegen nog steeds glad. Tien dor pen in het gëbied van Calais zijn door sneeuw van de buitenwereld afgesloten. In de rest van Frankrijk dooit het. In de Oostenrijkse bergen heeft het donderdagavond en -nacht flink geregend. Het lawinegevaar is acuut. „Oog om oog HAIFA, 3-1. Op een Israëlische treïler in volle zee is het kor telings -„oog om oog" gegqan tussen het schip zelf en een der opvarenden die een staal- splinter in zijn oog had gekre gen dat daardoor ernstig ge vaar liep verloren te gaan. Een van de scheepsofficieren wist raad: hij demonteerde het ra daroog van de treïler en slaag de er in met behulp van de sterke magneet van dit appa raat de splinter uit het oog van de zeeman te trekken. Binnen enkele uren was deze laatste toen weer in staat om te helpen bij het opnieuw mon teren van het „scheepsoog". Ontslag president-direkteur K.L.M. DEN HAAG, 3-1. De raad van commissarissen der K.L.M. heeft me degedeeld dat drs. E. H. van der Beugel toesloten heeft zijn functie als president-directeur en lid der direc tie van de maatschappij neer te leg gen. Uit het aan het einde van de gehouden vergadering van de raad van commissarissen verstrekte com muniqué blijkt dat de raad meent dit besluit te moeten eerbiedigen. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorge steld per 31 maart a.s. het gevraag de ontslag op de meest eervolle wij ze te verlenen met bijzondere dank voor de goede ^iensten door drs. v. d. Beugel aan de K.L.M. bewezen. Aan de heer v. d. Beugel is met in gang van heden verlof verleend voor een periode van rust, welke hij op medisch advies in acht moet nemen. Dit nummer bestaat uit 6 pagina's - Een huis wordt gebouwd, maar een tehuis moet gevormd worden. Oin het vriespunt tot lichte vorst Verwachting lot zaterdagavond: 5 jan. 6 jan. 7 jan. 10.28 v.m. 11.43 v.m. 0.20 v.m. 23.10 n.m. n.m. 12.52 n.m. DEN HAAG, 3-1. De A.N.W.B. ad viseert: indien U niet persé uit moet blijf dan thuis. Met het oog op de te verwachten gladheid in vele delen van het land door onderkoelde regen adviseert de A.N.W.B. iedereen om zich zo weinig mogelijk op de straat te begeven. Gewaarschuwd wordt tegen onnodige risico's, waarvan men de gevolgen voor zichzelf en vooral voor anderen niet kan overzien. Speciaal berijders van motorfietsen en scooters hebben het bijzonder moeilijk en zeker ook de fietsers, die nu als regel toch al moeizaam op de sterk versmalde rijbanen moeten rij den, omdat fietspaden onbegaanbaar zijn. De A.N.W.B. vraagt alle auto mobilisten hiermede in het bijzonder rekening te houden. Voorts kunnen zich in het verkeer op het ogenblik steeds onvoorziene moeilijkheden voordoen, zoals plotseling afslaande motoren en dergelijke, hetgeen voor achterop komend verkeer enorme problemen kan opleveren. Dreigt uw auto in een slip te geraken, zo advi seert de A.N.W.B., rem dan vooral niet, maar ontkoppel ogenblikkelijk. In het algemeen adviseert de A.N. W.B., wanneer men er dus niet drin gend op uit moet: blijf thuis. DEN HAAG, 3-1. Over de eerste negen maanden van 19G2 heeft het inkomende vreemdelingenverkeer 534 miljoen gulden aan deviezen opge leverd, zo bericht de A.N.V.V. Dit is 71 miljoen gulden meer, dan in de eerste negen maanden van 1961. In dit bedrag zijn de inkomsten van de vervoersmaatschappijen en de uit gaven in ons land voor niet-toeris- tische doeleinden niet begrepen. Over hetzelfde tijdvak gaven Ne derlandse toeristen in het buitenland 510 miljoen gulden uit, exclusief de Hemava-busjesaktie bracht drie ton op AMERSFOORT, 3-1. „De veel be sproken jeugd van tegenwoordig" vertoont voor de nauwkeurige op merker, verrassende aspekten. Zo heeft over 1962 een groep Hemava- jeugdleden, ruim tienduizend in ge tal en verspreid over het gehele land gezorgd voor meer dan driehonderd duizend gulden als opbrengst van de kinderbusjesaktie. Hiermee is een absoluut rekord be reikt. Kinderen, waarvan de meesten tussen de acht en twaalf jaar oud zijn, gaan maandelijks soms we kelijks langs ongeveer 200.000 hui zen in Nederland voor een kleine contributie. Weinigen vermoeden, dat de enkele centen, in dat busje gestopt van zo'n wezenlijk belang zijn voor de Hemava inrichtingen Heldring Stichtingen te Zetten. Mar tha Stichting te Alphen a.d. Rijn en Stichting Valkenheide te Maarsber- gen, die ieder dus f 100.000,ont vangen. Deze aktie gaat onverminderd voort. Men streeft naar 'n opbrengst van f 365.000,per jaar, omdat dan voor elk van de duizend in deze pro testantse inrichting verblijvende kin deren één gulden per dag ter be schikking komt. transportkosten, maar inclusief uit gaven voor niet-toeristische doelin- den. De toeristische balans is, naar het zich laat aanzien, nog aktiever, dan in 1961, want over de eerste ne gen maanden van 1962 waren de toe ristische inkomsten 71 miljoen gul den en de uitgaven 37 miljoen gul-: den hoger dan vorig jaar. Deze cijfers continuëren het aktie- ve beeld van de toeristische balans sedert 1958. Er zij op gewezen, dat in genoemde cijfers de inkomsten uit grensverkeer en grenshandel niet zijn opgenomen. Van het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B:S.) wordt vernomen, dat over het genoemde tijdvak bijna 3,3 miljoen overnachtingen van bui tenlanders in Nederlandse hotels ge registreerd werden. Dat was vier percent of 112.000 overnachtingen meer dan in de eerste negen maan den van 1961. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 4-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Ons land blijft ook morgen (zaterdag) in het overgangsgebied tussen de winterkoude in noord- Duitsland en Scandinavië en de min der koude lucht in Frankrijk. In ver band daarmede blijft het in het noorden van 'het land overwegend licht vriezen en in het zuiden van het land lichte vorst tot tempera turen om het vriespunt. De kans op neerslag in de vorm van regen of sneeuw neemt tijdelijk af. Intussen nadert een nieuwe oce aanstoring de noordwestpunt van Spanje. Deze storing zal op de dag het weer in ons land gaan beïnvloe den waarbij opnieuw lucht zal wor den aangevoerd van het vaste land. Dooi van betekenis is dan ook nog onwaarschijnlijk. Vorst boeit schepen AMSTERDAM, 3-1. De aanhouden de vorst heeft in de Amsterdamse haven nog steeds weinig ernstige moeilijkheden opgeleverd. Het ijs op het hoofdvaarwater wordt constant opengebroken. Ook op het Noord- Hollands kanaal en 'het Amsterdam- Rijnkanaal blijven de ijsbrekers „Walvis" en „Ijsbeer" een vaargeul open houden. Deze kanalen zijn ech ter reeds enige dagen slechts door de sterkste binnenschepen bevaarbaar. De overige - dat zijn er vele tien tallen - zijn gedwongen in de ha vens werkloos te blijven liggen. Het ijs in deze havens wordt voortdu rend door boten van de havendienst gebroken. De schippersfamilies zijn aan boord gebleven. LONDEN, 3-1. In sommige delen van Europa dooit het licht, maar op veel plaatsen wordt het verkeer nog ernstig gehinderd. In het noorden en oosten van Frankrijk vriest het nog. De wegen z|jn er glad. Elders in dit land heerst lichte dooi. In het noordwesten van Italië viel natte sneeuw, de rest van het land ligt in een gordel van warme lucht. In Rome is het 15 graden boven nul. Ook in Wenen is de temperatuur bo ven het vriespunt en zijn sneeuw en i.is in moddermassa's veranderd. In Zwitserland is het lenteachtig. De Zwitserse autoriteiten hebben moeten optreden tegen het neerschie ten van wild, dat door de kou naai de dorpen is gedreven. De vorst is in Moskou niet meer zo streng, de temperatuur is tot ze ven graden onder nul gerezen. Het Kattegat tussen Zweden en het Deense eiland Jutland moet met ijsbrekers van pakijs worden bevrijd iets wat sinds 1946 niet meer is ge beurd. Een 70-jarige gepensionerde in Karlskrona, zuid-Zweden, die had meegeholpen bij het sneeuwvrij ma ken van een station, is op weg naar huis doodgevroren. In de omgeving van Oslo vroor het donderdagmor gen 23 graden, in oost-Noonvegen ongeveer 30 graden. Door het uitvallen van de verwar mingsinstallatie in de diergaarde van Barcelona zijn een rhinoceros, een giraffe, een geit, drie apen en een aantal vogels gestorven. Engeland werd donderdag opnieuw door een sneeuwstorm getroffen, di? in noordoostelijke richting naar de Schotse grens trok en over het reeds begraven landschap nog meer sneeuw losliet. In Londen en sommige ge deelten van zuid-Engeland dooide het licht, maar er wordt nog meer sneeuw verwacht. Zwaar bewolkt met enkele verspreid voorkomende opklaringen, hier en daar neerslag en plaatselijk mist. In het noorden van het land lichte vorst, elders lichte vorst tot tempe raturen om het vriespunt. Aanvan kelijk zwakke wind, later zwakke tot matige wind tussen zuid en oost. 5 jan. Zon op 8.48, onder 16.43. Maan op 13.45, onder 3.19. 6 jan. Zon op 8.48, onder 16.44. Maan op 14.15, onder 4.38. 7 jan. Zon op 8.47, onder 16.45. Maan op 14.52, onder 5.55. Volle maan: 10 jan. te 0.09. HOOGWATERSTANDEN ZIERIKZEE: 5 jan. 10.29 v.m. 23.17 n.m. 6 jan. 11.46 v.m. n.m. 7 jan. 0.25 v.m. 12.58 n.m. BROUWERSHAVEN Advies van de A.N.W.B.: Heel wat Rijnschippers hebben naar andere bezigheden moeten zoeken nu hun schepen in het ijs zijn blijven steken. z Jn Sint Goarshausen hakken schippers, onder wie Nederlanders, bijten in hét ijs om, al wachtende óp dooi, een visje te verschalken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1