„DE DAGERAAD SPLITERWTEN 45 Nieuwe raadhuis te Haamstede wordt imposant gebouw Een goede start... SAKSISCHE LEVERWORST 250 gram 79 HUISHOUD- GEHAKT blik a 400 gram 79 KAPUCIJNERS CALIFORNISCHE ROZIJNEN Pak 250 gram 79 ROTONDE BISKWIE 2 rollen voor 55 CACAO pak a J 250gram59 CO-OP BESCHUIT MET REPENZEGEL voor 6 zegels een CO-OP reep (melk of puur) per rol 32 VIVO SCHUUR POEDER per koker van 38 nu 3d EXO SNELSCHUIMEND SCHUURPOEDER per kokervan47nu42 HAVENPLEIN 2 - ZIERIKZEE - TELEfOON 2879 Gemeenteraad Westerschouwen WESTERSCHOUWEN, 30-12. - In de vrijdagmorgen gehouden raads vergadering van de gemeente Wes terschouwen. waarin de heren Peene en van Waveren afwezig waren, be waarde de burgemeester, jhr. R. J. H. Q. Roell, tot vlak tegen het einde der vergadering een grote verras sing. Bij de verder voorkomende za ken, ken de voorzitter nog net voor het nieuwe jaar de tekening van het nieuwe raadhuis, zoals dit in grote trekken zal worden, aan de raad to nen. In vergelijking met de eerste schets, "waarbij het project doordat het veel te laag was. werd afgekeurd toont deze tekening een imposant gebouw, dat op de oude plaats van het huidige, ais raadhuis volkomen verantwoord zal zijn. Het enige dat het nieuwe gebouw met het oude gemeen zal hebben, is l de plaats van de raadsvergaderin gen. De raadszaal wordt veel groter en zal door middel van een z.g. viso- sluiting nog groter gemaakt kunnen worden voor bijzondere bijeenkom sten. Verder zetelt op de bovenver dieping nog de opzichter van de Centrale Dienst, terwijl ook de wet houders zich in een apartement kun nen beradep. Ook is een kleine ver gaderzaal hiernaast geprojecteerd. Beneden wordt»het raadhuis betre den via een tamelijk groot bordes, waarna de bezoeker in de grote ves tibule komt. Aan de linkerzijde de sceretarie met diverse loketten, ver der kamers voor de burgemeester, de secretaris, de gemeente-ontvan ger, de burgerlijke stand en een ver gaderruimte voor b. en w. In de kel der zorgt de centrale verwarming voor een behaaglijke temperatuur in het gebouw, waarnaast ook de B.B.- post wordt ingericht. Achter het ge bouw blijft nog ruimte over om in de toekomst mogelijk een brand weergarage te bouwen met aanslui ting op de centrale verwarming, waardoor de huidige maatregelen om bevriezen van het blusmateriaal te voorkomen, tot het verleden gaan behoren. De voorzitter meende dat in grote lijnen verder gegaan kan worden met dit ontwerp. Er kwamen verder weer imposan te cijfers op tafel, want nog net kon den de cijfers genoemd worden van de begroting 1963. die in de 2e helft van januari 1963 ter vergadering be handeld zullen worden. De begroting heeft een onvoorzien van f 14187,- in de gewone dienst, waarbij de inkom- stenpost f 2.051.925,33 gaat bedra gen. De kapitaaldienst toont een na delig saldo, groot f 687,921,74 op een uitgavepost van f 6.016.186,34. Subsidie Groene Kruis. Nog al veel woorden werden ge bruikt voordat de nieuwe subsidie verlening aan de beide Groene Kruisverenigingen haar beslag kreeg Het voorstel van b. en w. dat reeds ingaat per 1 januari 1962, houdt in, dat de gemeente een subsidie" gaat verlenen van 40 procent van het contributiebedrag met een minimum van f 1500,-. In verband echter met het feit dat door de gemeente aan de vereniging Renesse, Noordwelle en Serooskerke voor de kapitaalschuld een renteloze geldlening van f 10.000 is verstrekt en de rente van de ka pitaalschuld der ver. Haamstede- Burgh door deze vereniging zelf ge dragen wordt, is het college van me ning, dat het rechtvaardig geacht moet worden, om op de subsidie van de ver. Renesse, Noordwelle en Se rooskerke in mindering te brengen 4 procent van de geldlening, onge acht het minimum van f 1500,-. Ver der is in de begroting van de Gem. Dienst voor Soc. Bijstand opgeno men een bijdrage van f 1,- voor de leden die een contributie betalen van f 8,50, onder voorwaarde dat al le hulp van de zijde van het Groene Kruis aan deze dienst, gratis zal zijn Verder is b. en w. van mening, dat het wenselijk is om aan de vereni gingen voor de exploitatie van één wijkgebouw een exploitatievergoe ding te geven van f 500,- per jaar, eveneens onder voorwaarde van gra tis gebruik t.b.v. de gemeente zoals Schooltandverzorging, t.b.c.-onder- zoek. enz. Voor Haamstede-Burgh gaat de subsidie dan f 3585,- bedragen en voor de ver. Renesse, Noordwelle en Serooskerke f 2125,-, mits de vereiste goedkeuringen hiervoor verkregen worden. B. en w. zijn verder van mening dat de exploitatie van twee wijkge- bouwen voor de ver. Renesse, Noordwelle en Serooskerke een te zware last is, vooral omdat het ge bruik van het gebouw te Noordwelle minimaal is. Overwogen wordt hier de combinatie wijkgebouw met dorpshuis, of dorpshuis met wijk gebouw, zodat dan een woning voor de gemeente vrij zou komen, indien het eerste geval door zou gaan. In het tweede geval zou de ver. ge vraagd kunnen worden het gebouw te verkopen en de opbrengst aan te wenden tot gehele of gedeeltelijke delging van de schuld bij de ge meente op het wijkgebouw te Re nesse. De heer Krijnse Locker vindt de subsidie aan de ver. Renesse, Noord welle en Serooskerke te klein. De voorzitter zegt hierop, dat beide subsidies zo gezien moeten worden dat de vereniging B.-H. alles zelf in haar gebouw heeft bekostigd. Weth. v. d. Klooster zegt hierop dat hij nog nooit heeft gehoord dat de ver. R., N. en Ser. zelf eens iets deed om van de schulden af te geraken. De heer Steur meent het bestuur hier geen verwijt van té maken. Vol gens dezelfde opmerker was het be ter geweest om op Noordwelle niet te bouwen. Bovendien merkt de voorzitter nog op, dat het renteloos voorschot aan de ver. R., N. en Ser. de gemeente elk jaar f 400,- kost, waaraan weth. v. d. Klooster nog toevoegt, dat de besturen niet moe ten gaan denken dat de gemeente wel bijpast. De heer Hendrikse meent, dat deze zaak een voorge schiedenis heeft en de oplossing niet gemakkelijk is. Hij is er echter wel van overtuigd dat b. en w. in de bestuursstoel zijn gaan zitten. De voorzitter is het hiermede niet eens, doch hij is wel van mening dat gezamenlijk overleg met het bestuur van R., N. en Ser. een oplossing moet brengen. De kerkrestauratie te Noordwelle brengt de kern aldaar nog een zaaltje ter beschikking. De burgemeester verklapt dan verder nog iets uit de keuken van b. en w. waaruit blijkt dat reeds een dergelijke bespreking met beide be sturen heeft plaats gehad. In prin cipe konden beide besturen zich met de nieuwe regeling accoord verkla ren, waarna ook de raad zich met de verdere gang van zaken kon ver enigen. De woningbouw. In verband met de woningtoewij zingen voor ons eiland in 1963, \Vaer- bij de gehele toewijzing naar Zie rikzee gaat. kon de voorzitter zich maar moeilijk neerleggen. De raad sloot zich hierbij volledig aan. De voorzitter merkte over dit punt verder nog op, dat deze uitslui ting van andere gemeenten voor woningbouw de plaatselijke aanne mers met hun personeel zitten te wachten op nieuwbouwopdrachten, loopt dit met personeelsontslag af. Er is alleen nog maar wat klanten- werk. B. en w. betreuren het dan ook ten zeerste dat met de grote bouwcapaciteit van de Westhoek geen rekening is gehouden. Op een vraag van de heer West hoeve antwoordt de voorzitter dat ,(le twee Woningwetwoningen in Re nesse reeds aanbesteed zijn en aan genomen werden door de aannemer Dorreman uit Renesse, die het werk uit laat voeren door de firma Daane uit Haamstede. Sandet Vy'v f&NOHSjl Ook wethouder v. d. Klooster wijst nog eens op de foutieve wijze van handelen van hogerhand uit, met de Woningwetwoningen. Hij wordt daarin bijgestaan door de heer Hen drikse. De voorzitter meent, dat de '5-daagse werkweek ook geen goed doet aan de bouw. In Haamstede zijn nog verschillende woningen be woond die eigenlijk onbewoonbaar verklaard moesten worden. Dan wordt een groot aantal zomerwo ningen, zoals in het Oostenrijkse dorp, permanent bewoond. In totaal vraagt de gemeente ongeveer een 50 a 60 woningen. Ook in de vrije sector valt de toewijzing voorree- land bar tegen; slechts 200 woningen mogen gebouwd worden. Haamstede heeft bouwterrein genoeg en het niet toestaan van bouwen betekent ren teverlies. Weth. v. d. Klooster zegt, dat we al jaren in hoogconjunctuur leven, doch het wonen wordt het mensdom practisch onmogelijk ge maakt. Ons land exporteert veel bouwmaterialen naar het buiten land. De heer Steur die deze opmer king te berde brengt, noemt verder de vele bouwvakarbeiders die in het buitenland gaan werken tegen ho gere lonen. De x*aad is diep teleurgesteld over de toewijzing en het draagt b. en w. op om hier in de toekomst met alle mogelijke middelen verbeteringen in aan te brengen. Kermis Renesse. Bij b. en w. waren klachten bin nengekomen van omwonenden van het kermisterrein te Renesse over het hinderlijke lawaai. Daarom heb ben b. en w. een soort enquête ge houden bij die omwonenden over het houden van de kermis op deze plaats of verhuizen naar een andere plaat9 van het dorp. In de Lange Reke waren 12 omwonenden voor de zelfde plaats en 4 voor een nieuw terrein. 5 gaven geen antwoord. In de Kromme Reke: 6 voor oude plaats, 6 tegen en 5 geen antwoord. In de Korte Reke: 1 voor de oude plaats, 3 tegen en 7 geen antwoord. Aan de Hogezoom nog één voor de oude plaats, 13 tegen en 17 gaven uode plaats, 13 tegen en 17 gaven geen antwoord. De kermis blijft dus op de oude plaats. De voorzitter overweegt wel om gedurende de kermis éénrichtingsverkeer in te stellen en het lawaai van die luid sprekers die meer dan luid zijn wat te dempen. De heer Padmos spreekt eveneens zijn misnoegen uit over het lawaai dat de kampeerders schoppen. De voorzitter zegt hierop, dat kampe rende stadsmensen altijd bang zijn in het donker en daardoor luidruch tig zijn. De heer Westhoeve zegt dal nadat een zeker kampeerterrein van eigenaar is verwisseld, het lawaai is toegenomen. De heer Krijnse Locker vraagt om bij de volgende kermis het kerkpad wat meer vrij te willen houden. Over het streekplan dat tot 2 de cember ter visie lag, deelde de voor zitter mede, dat 25 bezwaarschrif ten werden ingediend. Bijna allen zijn ze conform de reeds door de raad gedane tegenkantingen aan het adres van G.S. Alleen een bezwaar schrift van de N.V. Waterleiding- Mij. had een andere strekking. STAD KIS PROVINCIE ZIERIKZEE Gevonden voorwerpen 4 portemonnaies met inhoud; bank biljet; duo voor een rijwiel; fluwe len jas; bietenmes; pongerttouw; schroevendraaier; schooletui; sport schoen; 2 portemonnaies; bril met etui; 30 postzegels van 4 cent; kin-* der portemonnaie; 2 armbandjes; aardappelmandje; overall; dames polshorloge; duimstok; rijwieltas; padvindersriem met fluit; blad post zegels; vulpen; 4 sjaals; jongensjas; padvindersriem; etui met vulpen; 5 dassen; kinderschoentje; jongenspet; duimstok; 2 regenbroeken; wieldop van eer. volkswagen; baco sleutel; rubberlaars; rijwielpomp; 1 paar kinderschoentjes; pantoffel; hand tasje, 1 paar kinderlaarsjes, kettinkje ballpoint; damespolshox-loge; munt biljet; diverse wanten, handschoe nen en sleutels. NOORDWELLE Onze vroegere dorpsgenote mej. J. Kosten, is dezer dagen te Rotter dam geslaagd voor het examen dok terassistente. Mej. Kosten is reeds geruime tijd werkzaam als leerling verpleegster in het Rode Kruis zie kenhuis te Zierikzee. DREISCIIOR IJspret ging niet door Voor zaterdagmiddag 29 december jl. had de plaatselijke ijsvereniging een aantrekkelijk schaatsprogramma op touw gezet, waarvan de afwer king echter achterwege moest blij ven. De consumptiewagen stond klaar, de baan was schoongeveegd maar vanwege de slechte toestand van de ijsbaan werd er niet ge schaatst. 's Morgens was de baan door opkomend grondwater nog slechts een flinke meter breed. Po gingen van het bestuur van de ijs- vereniging om het water weg te ma len hadden alleen maar tot resultaat dat het ijs ging zakken. Het bestuur was toen wel genoodzaakt om dc wedstrijden af te lassen. Men heeft toen nog met plannen rondgelopen om van de kerkgracht gebruik te maken, maar daar heeft men later ook van afgezien daar deze te klein is om wedstrijden te verrijden. Nu de watergang echter voorlopig wel ongeschikt zal blijven om schaats liefhebbers te ontvangen, wordt het hoog tijd dat men naar een andere geschikte plaats gaat uitzien. Moge lijk kunnen de bevroren kreken in het ingepolderde Dijkwater een ver antwoorde oplossing brengen. Door de inwoners van het naburige Sir- jansland wordt hier ook al een druk gebruik van gemaakt. Geslaagde uitvoering „Thalia" Klachten over de geringe mate, waarin uitvoeringen bezocht worden, vallen tegenwoordig vrijwel overal te beluisteren. Maar wie nu mocht menen, dat dit slechte bezoek tevens inhoudt een geringe waardering bij de bezoekers voor het vertoonde to neelspel, die heeft het toch mis. De in de bovenzaal van hotel „De Drie Schapen" te Dreischor gehouden jaarlijkse uitvoering van de toneel vereniging „Thalia" mocht zich na melijk in een goede belangstelling verheugen. Ditmaal werd opgevoerd „Broertje wordt gevaarlijk", een klucht in drie bedrijven. Acht tone listen hebben aan deze opvoering medegewerkt, t.w. de dames P. v. d. Velde, G. Larooij, C. Deïst en de he ren Philip v. d. Velde, C. J. van Dixhoorn, A. P. Verjaal, M. van Lan- geraad en H. Barendregt, die zich allen uitstekend van hun taak heb ben gekweten. Onder leitiing van „De Jantjes" uit Zierikzee. volgde nog een gezellig bal dat duurde tot ver in de kleine uurtjes. Naar wij vernemen bestaat de vereniging „Thalia" reeds 76 jaar. Aanvankelijk werd de vereniging in het jaar 1886 als zangvereniging op gericht, waarvan de heer Willem van Bloois eertijds dirigent is ge weest en de heer J. J. Verjaal rond 1900 pehningrrieester. Later heeft men het zingen er aan gegeven en de vereniging omgedoopt in tonél- vereniging. Alleen het nog bestaan de vaandel herinnert nog aan de tijd dat men de zangkunst beoefende bij „Thalia". Attente hond De vijftigjarige bloemcnhande- i1 i laar Willi Weitz heeft het aan i' (i zijn hond te danken dat hij l' (i niet levend is verbrand. Zijn i houten huis in Abenden (Kreis l' (l Diircn) was, vermoedelijk door l' i kortsluiting, in brand geraakt i' en Weit: sliep rustig door, tot 1 i zijn hond hem letterlijk het i bed uit sleurde. Hij kon nog I i net zijn. kleren bijeen grijpen i' i en wegvluchten, waarbij hij I1 I enige brandwonden opliep. Het httis brandde totaal af. 1 Een kop pittige lekkerekoffievoor u de weg op gaat. Dat montert u op, dat maakt een man van u, die tegen geen traject opziet. Geurige, lekkere koffieDouwe Egberts koffie. Het fijnste van de plantages, op speciale manier voor u gebrand en, door de grote vraag, altijd vers in de winkels voorhanden. Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers, werkelijk iets bijzonders. Pak van 250. g 1.80 Rood Merk De kwaliteitskoffie bij uitstek. Pak van 250 g 1.48

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 8