ELKE WEEKDEGRUYTER KOFFIE HALVE PRIJS 15 OM GOED TE BEGINNEN KOFFIE RECLAME BESCHUIT SNOEPJE VAN DE WEEK super GELDERSE ROOKWORST GOEDKOPER! GOEDKOPER! CONCERTZAAL BIOSCOOP Zeeuws insulaire karakter eindigt in 1963 BATTLE TAXI I Bij aankoop van een pakje erwtensoep bij f4.- boodschappen voor slechts 15 cent DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 2 T/M 8 JANUARI 1963 BETERE WAAR TfEN PROCENT DE GRUYTER U l bezoek ook MONDRAGON Zeeuwse Kamer van Koophandel GOES, 2-1. Door de bouw van de brug over de Oosterschelde zal het insulaire karakter van Zeeland in 1963 tot de voltooid verleden tijd behoren. Door de korte (ongeveer 85 km) wegverbinding met de randstad Holland zal dit gebied dan een goede toekomst tegemoet gaan. Dit zei in hotel „De Korenbeurs" te Goes de heer C. A. Kammeraad, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland te Mid delburg, in zün nieuwjaarsrede. De kansen voor ontplooiing van het bedrijfsleven zijn, aldus de heer Kammeraad, duidelijk aanwezig. De industrie- en handelsterreinen van het Sloeplan liggen al klaar om be bouwd te worden. De zeehavennota van de minister van verkeer en wa terstaat met zijn visie op de plaats van het Sloecomplex aan de Wester- schelde wordt met grote belangstel ling tegemoet gezien. Pet economisch leven zal zich beraden op de moge lijkheden die de Oosterscheldebrug als verbinding tussen produktie- en consumptiegebieden zal openen. Het bedrijfsleven heeft in het algemeen, aldus de Kamervoorzitter, een vol doening gevend jaar achter de rug. Hij was echter van mening, dat de prioriteit die de woningbouw vorig jaar heeft gekregen ten opzichte van de industriële bouw de internatio nale concurrentiekracht verzwakt. Recreatie Spreker verwacht een sterke im puls voor de recreatie en het horeca- wezen als gevolg van de ontsluiting van Zeeland. Reeds in 1962 is een begin gemaakt met een propaganda campagne, waarvoor ook het Roer gebied en noord-Frankrijk naar de mening van de heer Kammeraad in aanmerking komen. Een voortgaand onderzoek naar de herkomst, ver blijfsduur en ontspanningsbehoeften van de recreatie zoekenden zal een welkom inzicht geven in de te tref fen voorzieningen en de spreiding daarvan. Rijkswaterstaat is begon- ,nen met de inrichting van de haven van Veere tot jachthaven. Dringend nodig is voorts de uitvoering van proeven tot behoud van de uester- en mosselcultuur, hoewel daarvoor nog geen gelden beschikbaar zijn ge steld. Wat betreft de rijksweg Ber gen op Zoom-Vlissingen pleitte de heer Kammeraad voor vier rijstro ken tussen Goes en Vlissingen, nu dit stuk verbeterd wordt. Het uitblijven van opdrachten tot studies van de vaste oeververbin dingen tussen Zeeuws Vlaanderen en overig Zeeland stemt bepaald niet gerust. Wanneer het gebied ten zui den van de Westerschelde zich slechts met moeite kan oriënteren op het noorden zal het maatschappelijk en economisch leven andere wegen zoeken en vinden. Of de gevolgen hiervan bewust worden geaccep teerd wordt door de heer Kamme raad betwijfeld. SPORT VOETBAL Afdeling Zeeland Programma voor zaterdag 5 janu ari 1963. Ie klas: AZW II^-Yerseke III; SVP-VCK; Hoek-WolfaartsdijkKa- pelle-Bruse Boys (scheidsr. J. Ga- brielse Sr.); Kats-Meeuwen. 2e klas: Brouwershaven III-ME- VO II (scheidsr. J. v. d. Linde); Zee- meeuwen-Duiveland (scheidsr. Th. Sies). 3c klas D: WIK li-Zwaluwen '61 (scheidsr. A. Dorst); Bruse Boys II- SKNWK (scheidsr, G, v. d. Wielen). Bovenstaande wedstrijden begin nen om 2.30 uur n.m. Voor zondag 6 januari 1963 voor Schouwen-Duiveland geen wedstrij- De Zierikzeesche Nieuwsbode hét streekblad van Schouwen-Duiveland SCHAKEN Wedstrij tien Chr. ULO Zierikzee ZIERIKZEE, 18-12. Zaterdag 15 december jl. schaakte het Chr. ULO- schaakteam tegen 'het team van het Gem. Gym. I uit Middelburg. Door het slechte weer werd er met een invaller aan bord 2 gespeeld. Dat er tegen een overmacht werd gespeeld, ziet men aan de uitslag, maar ver meldenswaardig is wel, dat deze ploeg al vier jaar achtereen met de zelfde spelers meedoet aan de Zeeuwse sehoolschaakkampioen- schappen. De 6e bordspeler C. v. d. Heuvel wist de eer te redden, hoewel zijn tegenstander remise afdwong in een gewonnen stelling voor de Zierik- zeese 6e bordspeler. Nadat' de thuis club had geloot, dat zij met wit aan de even borden zou spelen, waren de persoonlijke uitslagen als volgt: le bord: R. de Jonge-H. Scheltens 0-1; 2e bord: J. Groenleer-L. Damen 0-1; 3e bord: M. Koevoets-R. Barent- sen 0-1; 4e bord: K. Berrevoets-P. W. v. Bennekom 0-1; 5e bord: J. Kloet-K. W. Radder 0-1; 6e bord: C. v. d. Heuvel-J. A. Meyer Vz-Vz. Zaterdag 22 december jl. reisde het Chr. ULO schaakteam naar Ter- neuzen om de strijd aan te binden tegen het Petrus Hondius Lyceum aldaar. Daar dit team ook verloren had van het Gem. Gym. Middelburg beloofde dit een spannende wedstrijd te worden. Men begon om half één met drie invallers voor de borden 3, 4 en 6. Voor de tweede bordspe ler was er geen tegenstander, dus begon Zierikzee met een 1-0 voor sprong. Dit hield Zierikzee ruim drie kwartier vol, maar toen gaf de zesde bordspeler de strijd op er. besloten de vijfde bordspelers tot remise. Een kwartier later gaven ook de vierde en derde bordspelers de strijd op zo dat de stand toen ZVz-lNz in het voordeel van het P. H. Lyceum was. Aan het eerste bord werd nog tot 14.50 doorgeschaakt onder toezicht van de overige schakers. Maar om 14.50 moest de partij worden afge broken. De eerste bordspeler stond er iets beter voor, zodat op de uit slag ZVz-lVz in het voordeel van het P. H. Lyceum gehoopt wordt. le bord: R. de Jonge-C. H. Provoost (na arbitrage) 1-0; 2e bord: R. v. d. Linde-J. v. Harn 1-0; 3e bord: J. Groenleer-S. J. Nijssen 0-1; 4e bord: J. KIoet-M. A. de Bokx 0-1; 5e bord: R. Giljam-Roest Vz-Vz\ 6e bord: R. Oosse-P. C. de Regt 0-1. De stand in groep II is dus: 1. Gem. Gym. Middelburg 4 10-2; 2. P. H. Lyceum Tern. 2 5-7; 3. Chr. ULO Zierikzee 0 3-9. BERGUM. Op de tramweg te Mur- merwoude is de 76-jarige bromfiet ser J. van Hyum uit Broek onder Akkerwoude, die op weg was naar de christelijk gereformeerde kerk te Murmerwoude aangereden door een achterop komende personenauto, be stuurd door de heer H. P. Blumers uit Zwaag Westeinde. De man werd zo zwaar gewond dat hij kort na het ongeluk overleed. DE GOUDEN TOMAHAWK 96. „Mister Silas Creep", zegt Williams, aan zijn glas nippend. „De man, die v'an alles op de hoogte is, hè? En wat weet U dan wel allemaal?" „Ik weet, dat uw broer, kapitein Willi ams wapens dit land binnensmokkelt, die hij aan de Indianen verkoopt", krast Creep. „En ik weet, dat daarom zo goed omdat ikzelf als eerste dat plan bedacht heb Ik heb met uw broer die handel opgezet, maar zodra hij eeq, lading gouden toma hawks in het ruim van zijn schip had. wierp hij mij overboord!!" „En wat heb ik met dat alles te maken?" „Heel veel, vermoed ikHet zou me niet verbazen als de andere kamers in dit huis vol wapens lagenof misschien al vol goud van de indianen die de wapens daarvoor geruild hebben!!" snauwt Creep. „Noem je prijs maar, Creep", zegt Williams kalm. „Hoeveel kost het me om je te laten zwijgen?" ZATERDAG 5 JANUARI - u r In de hoofdrole Sterling Haydcn - Arthur Fr-,.i.11 ~1 T - Zij stortten zich in de grootste gev .ren o... u ivi?:se achter de vijandelijke linies vandaan te halen. De adem- sncerende werkelijkheid over het legendarische zelfmoord eskader! Toegang: 14 jaar DE TWEEDE 250 gram Bij aankoop van f 4.- de Gruytermerk-artikelen w.o. 250 gram koffie ZATERDAG 5 JANUARI 8.00 uur ZONDAG 6 JANUARI 8.00 uur MAANDAG 7 JANUARI 8.00 uur met: Susan Strasberg - Ann Todd en Ronald Lewis Een film met een ontknoping, waarbij U van de ene verras sing in de andere valt! Drin gend verzoeken wij U het ge heim van de ontknoping aan niemand te vertellen! Toegang 18 jaar COLUMBIA (NTERN'l FILM THRILLER DERTHR1LLERSJ ZONDAG C JANUARI 3.00 uui Toegang 14 jr Na elf jaar dwangarbeid ont snapte Clay en terroriseerdr het gehele stadje

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 7