d e u r I o o \7 Elegantkleding Op COLBERTS Héérlijk - Warm! Pantalons Sporttruien Sportjacks Rolschaatsen Pindakaas 4 Gebraden gehaktballen STAD EN PROVINCIE KORTING 10°/o korting vivo doet het beter! NU25( Dames - Meisjes - Kleuter SUCCESJES Te huur: Luxe auto's, a.r. verzekerd Telefoon (01114) 518. Diversen: Een gas-aansteker voor f 2,95, dat kunt u niet laten. Sigm. D. C. Viergever, Haamstede en Zierikzee. Overal waar verf en behang een rol spelen, kan Mol voor de juiste combinatie en ma teriaal zorgen! Nieuwe Boo- gerdstraat, Zierikzee. Maag van strr ek? Risp maagtabletten helpen direct, ook bij zuurbranden! 32 Risp tabletten f 1,-. Prachtig materiaal om zelf gemakkelijk een plafond of wand te bekleden is Tempex, de mooie witte isolatieplaat met de vele mogelijkheden; 50 X 50 cm, 75 ct per plaat. Zie etalage. - Mol, Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. Van 7 t/m 14 januari is de dameskapsalon wegens cur sus gesloten - Bal, Nieuwer- kerk. Verfspuit voor op stofzuiger f 4,95 per stuk. Verfspuit met gasvulling f 9,95 per stuk. Ook losse vullingen verkrijgbaar. Mol, Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. Assortiment, dat is de leuze van de speciaal-sigarenzaak! U heeft daar veel meer keuze en het produkt is verzorgd. Sigm. D. C. Viergever, Haam stede en Zierikzee. Lammermarkt 8 Zierikzee vanaf f 13,50 firma KOEVOETS Havenpark 5 - Zierikzee Gevraagd voor direkt: nette en vlotte bakkersleerling of halfwas BAKKERIJ WAGEMAKER Noordgouwe Alle vrienden en bekenden in Duiveland Gods onmisbare zegen toegewenst. p. van dijk, echtgenote en kinderen Vlissingen, Singel 72 Fam. J. van Oeveren loonwerker - Brouwershaven wensen allen een voorspoedig 1963 Gelukkig en voorspoedig 1963 aan familie, vrienden en begunstigers Hotel „de Meebaal" Nieuwer kerk j. c. van feliüs b. j. van felius-dooge werden wij, door Gods id, verblijd met de zedige geboorte van ïhter RINA LOUR1NA (Karin) VERTON VERTON-KOOIMAN ee, 1 januari 1963 raat 3 Zweeds Rode Kruiszie- s, kamer 13 rote blijdschap geven tnnis van de geboorte is zoontje en broertje hiannis frans (Han) ASHOEK KAASHOEK-DE VOS jee, 30 decmber 1962 Nobelstraat 23 rote blijdschap geven snnis van de geboorte as dochtertje en zusje :lara jacoba (Carla) A. J. BAL J. BAL-GILJAM CHRIS JAAP sse, 30 december 1962 zaterdag 5 januari L hopen onze gelief- ouders j. l. stouten e. stouten- van burg «j' a 25-jarige echtver- ging te herdenken t zij nog lang ge- Y lard mogen blijven .j. de wens van hun y akbare kinderen: Ij* GERRIT X RINA - JAN Y JAAP - ELLY X KEES JAN X NEL rkwerve, 3 jan. 1963 de Hoofdweg 1 en overleed plotseling, onze diepe droefheid, i geliefde man en onze zame vader, behuwd- rootvader theodorus o hannes peute e leeftijd van 54 jaar ikzee, 2 januari 1963 Jacobstraat 13 C. PEUTE-EVERTSE L PEUTE K AAI J STEKER- SPEUTE A. KAAIJSTEKER HEA PEUTE PEUTE-JONGEJAN >ITA teraardebestelling zal its vinden zaterdag 5 ïari a.s., n.m. 12.30 uur de algemene begraaf- its len overleed plotseling, onze diepe droefheid, geliefde broeder, be- ■dbroeder en oom theodorus o hannes peute le leeftijd van 54 jaar ikzee, 2 januari 1963 Namens de familie: A. PEUTE en bereikte ons het ïve bericht, dat onze ewerker en collega de theodorus ohannes peute op de leeftijd van 54 is ontvallen zullen aan hem de e herinneringen bewa- ikzee, 2 januari 1963 Direktie en personeel van de motorenfabriek Smit Bolnes N.V. len overleed, tot orxzé je droefheid, na een ïóurig, smartelijk lij- in het Zweedse Rode usziekenhuis te Zierik- in de hope des eeuwi- levens, onze geliefde jw, moeder, behuwd- grootmoeder ACOBA ADRIAN A OLREE echtgenote van Leendcrt Stoel de ouderdom van 69 en 2 maanden inisse: STOEL ang: L ZWART-STOEL ZWART .inisse: VERSPOOR-STOEL H. VERSPOOR gen op Zoom: STOEL STOEL-KIK n kleinkinderen inisse, 1 januari 1963 ises Irenestraat Heden overleed onze ge liefde vader, behuwd- en grootvader klaas steur weduwnaar van Cornelia Janna de Vlieger in de ouderdom van 87 jaar R. P. STEUR J. W. STEUR-KRAMER en kinderen Renesse, 1 januari 1963 Dreef De begrafenis vindt plaats op vrijdag 4 januari a.s., des namiddags 2.30 uur. Heden overleed, zacht en kalm, onze beste broeder, zwager en oom klaas steur weduwnaar van C. J. de Vlieger in de ouderdom van ruim 87 jaar M. P. STEUR-STEUR J. STEUR nichten en neven Renesse, 1 januari 1963 Enige en algemene kennisgeving Heden overleed, na een kortstondig lijden onze in nig geliefde moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder SUSANNA DE BIL- TELLE in de ouderdom van 73 jaar en 9 maanden Dreischor: M. A. VAN DER MAAS DE BIL J. C. VAN DER MAAS Zaltbommel: D. A. DE BIL M. DE BIL-STEHMANN KEES Nij verdal: A. D. DE BIL C. K. DE BIL- VAN DER WERVE KEES Dreischor: C. L. QUIST- VAN DER MAAS M. QUIST MARGRIET Dreischor, 1 januari 1963 Stoofweg 2 Condoleantieadres Mr. Pieter Moggestraat 15 Dreischor De begrafenis zal plaats vinden op vrijdag 4 janua ri a.s., des middags 12 uur Algemene kennisgeving Plotseling nam God uit ons midden mijn innig ge liefde man en onze lieve en zorgzame vader, be huwd- en grootvader dr. ULFERT SCHULTS rector van het Baarns Lyceum in de ouderdom van 64 jaren CH. H. J. SCHULTS-BOS Haarlem: CHR. SCHULTS Regina, Sask, Canada: M. GARFINKLE- SCHULTS dr. H. GARFINKLE Baarn: U. SCHULTS en kleinkinderen Baarn, 30 december 1962 Kettingweg 10 Aan huis geen bezoek De overledene is opge baard in de rouwkamer van het ziekenhuis aan de Torenlaan 41 te Baarn. Bezoek aldaar van 3-4 uur op dinsdag, woensdag en donderdag De rouwdienst zal gehou den worden vrijdag 4 ja nuari a.s. des n.m. 2 uur in de Ned. Herv. Kerk te Baarn, waarna de begra fenis zal plaats vinden op de Nieuwe Algemene Be graafplaats, aankomst al daar plm. 3 uur. Voor alle bewijzen van me deleven ontvangen tijdens de ziekte, en na het overlijden van onze geliefde moeder, be huwd-, groot- en overgroot moeder, mevrouw bastiana van zuidland wed. van Cornells Klaasse betuigen wij onze hartelijke dank Namens de familie: S. SPEELMAN-KLAASSE Burgh, januari 1963 SUCCESJES Te koop: Kalfvaars, aan de rekening. C. den Boer, Nieuwe Kool- weg 6, Zierikzee. Diversen: Een grote partij zuiver wol len dekens en autoplaids. Ten Haaf, Platteweg, Zierikzee. gangen sneeuwvrij te maken, zodat in geval van nood de brandweer snel hulp kan bieden. noordwelle De goede weg In verband met de sneeuwval doen weggebruikers op weg naar Noord- welle er verstandig aan de goede weg te nemen, teneinde moeilijkhe den te voorkomen. De volgende roete wordt geadviseerd: via de provinci ale weg Serooskerke-Haamgtede af slaan bij de Koetenisseweg en dan verder via de Welland weg naar Noordwelle. Men heeft dan de enig bruikbare roete te pakken. brouwershaven Loos alarm Evenals in verscheidene andere plaatsen is de jaarwisseling te Brou wershaven op de gebruikelijke wijze gevierd, waarbij vooral de jongelui met knalwerk het nieuwe jaar be groetten. Toch meenden enige jon gelui om in tegenstelling tot vroeger, toen de kerkklok luidde, het ditmaal op een originele manier te moeten „inluiden" en wel door middel van de brandweersirene, die in werking werd gesteld. Gelukkig lieten de „jaarwisselaars" het bij een kort stondig geluid, anders was de bx-and- weer onnodig van borreltje en olie bol weggeroepen. Zwanen in de haven Brouwershaven heeft er met het strenge winterweer weer enige tij delijke bewoners bij gekx-egen en wel een zestiental zwanen, weLke het open water in de haven hebben opgezocht. Het geheel biedt een im posante aanblik deze statige vogels langs de schepen te zien glijden. Vele bewoners voederen de vogels welke zich zo mak tonen, dat ze zich tijdens de maaltijd rustig over de vederdos laten aaien. Voor diverse personen biedt het ook een geniaal foto-object, zodat men menig plaatje zal schieten. De Kerk in Afxika heeft in haar zending gefaald, aldus heeft dr. J. P. Michell, de minister van onderwijs van Liberia, in Nairobi vex-klaard op een persconferentie voor do opening van de conferentie der Afrikaanse christelijke jeugd. Geldig van 3 t/m 9 jan. 1963 zierikzee: Het sneeuwruimen Na enkele dagen waarop het ver keer in de binnenstad uiterst moei lijk was als gevolg van sneeuwop- hopingen, is gisteren het oprui- mingswerk door ploegen van de ge meente krachtig ter hand genomen en werd de toestand in vex-schillerxde stadsdelen aanmerkelijk beter. De ij zei bedierf in de nacht weer een heleboel van het werk, want schoon gemaakte weggedeelten wax-en van- morgen spiegelglad. serooskerke De verbindingen Wij vernemen dat waarschijnlijk vanmiddag - door optreden van een sneeuwploeg van de Rijkswaterstaat - de verbinding Noordwelle-Seroos- kerke hersteld zal zijn. Pestvogel waargenomen Dezer dagen werd te Serooskerke een pestvogel waax-genomen. Deze vogel welke iets groter is dan een spreeuw, en ook wel sneeuwvogel of lakvogel wordt genoemd, is afkom stig uit de noordelijke poolstreken. Deze vogel bezoekt ons land onregel matig, soms in grote groepen. Gx-ote invasies van deze vogels uit de laat ste jax-en wax-en die van 1931-'32, 1946-'47, 1947-'48 en 1949-'50. In tus senliggende jax-en werd deze vogel in klein aantal waargenomen. Door deze invasies wekte hij vroeger bij het volk het geloof op, dat hij de voorbode van de naderende pest zou zijn. Deze vogel leeft voornamelijk van insecten, 's winters voedt hij zich met bessen van vruchtdragende heesters. haamstede Schoorsteenbrand Dinsdagavond omstx-eeks 20.40 uur werd de brandweer gealax-meerd ,voor een schoox-steenbrand op de hoeve „Molenbex-g" aan de Hooge- weg van Bux-gh naar Westeenschou- wen. De brandweer was snel met de nevelspuit ter plaatse en wist met één straal erger te voorkomen. Een smeulende spanplaat en een balk moesten om te kunnen worden ge doofd worden opengehakt. De brand- weei-commandant, de heer L. C. v. d. Velde, verzocht ons mee te willen delen dat het van belang is voor de mensen die verder af wonen do toe- Deze week vraagt hij uw aandacht voor onderstaande kwaliteitsaanbiedingen 1 pot van 79 ct voor Per blik, van 109ct voor Ondergetekende maakt be kend dat vanaf heden het zuivelbedrijf is overgenomen door de heer n. v. d. linde. Met dank voor het genoten vertrouwen beveelt zij haar opvolger beleefd in ieders gunst aan. Melkhandel Groenewege Klokstraat 5 Zierikzee Refererend aan bovenstaand deelt ondergetekende mede, dat hij met ingang van heden het zuivelbedrijf van mevr. groenewege heeft over genomen. Door een vlotte en pi-ompte bediening hoopt hij zich het vertrouwen waardig te maken dat zijn voorgang ster zo lange tijd heeft geno ten Beleefd aanbevelend, N. V. d. LINDE In memoriam dr. U. Schults Geheel onverwachts is te Baarn op 64-jarige leeftijd overleden dr. U. Schults, rector van het Baarns Ly ceum. Dr. Schults is op Sehouwen- Duiveland bekend geworden, daar hij in de periode 1934-1938 bekleed was met het directeurschap van de toen malige R.H.B.S. - thans lyceum - te Zierikzee. Dr. Schults werd tijdens de dienst in het kerkgebouw dei- Doopsgezinde gemeente, op het mo ment dat hij de predikant naar de kansel leidde, onwel en stierf vrij wel onmiddellijk daarna. Vele leraren, oud-Ierax-en en oud leerlingen van de Zierikzeese H.B.S. bewaren goede herinneringen aan de overledene, die behalve een humaan en cori*ect directeur, ook een knap leraar was, die op onnavolgbare wij ze de liefde voor zijn vak - het Ne derlands - op zijn leerlingen wist over te dragen. Betrekkelijk kort is de periode ge weest, waarin dr. Schults was ver bonden aan de Zierikzeese school, maar ze waren gevuld met talrijke", uiteenlopende activiteiten. Wij stip pen daaruit aan dr. Schults bemoei ingen met de toenmalige nieuwbouw van de school aan de Manhuisstraat en zijn succesvol streven tot behoud van de literair-economische afde ling. Op vele schoolavonden was hij de stimulerende kracht. Bekendheid kreeg dr. Schults ook door zijn acti viteiten op muzikaal gebied. Ver schillende concerten verzorgde hij te Zierikzee. Hij was een bekwaam pia nist, die ook compositorisch werk verrichtte. Bij zijn vertrek uit Zie rikzee op 31 januari 1938 werd hem een groots afscheid bereid, waarbij leerlingen en oud-leex-lingen hem ge schenken aanboden. Dr. Schults vex-- liet destijds Zierikzee i.v.m. een be noeming als directeur van de H.B.S. te Schiedam, welke functie hij latex- verwisselde met het rectox-schap van 'het bekende Baarnse lyceum, een afdeling waarvan ook door de prin sessen werd bezocht. Na een rouwdienst in de Doops gezinde kerk te Baarn, zal het stoffelijk ovex-schot van dr. Schults vrijdagmiddag op de Nieuwe Alge mene Begraafplaats te Baarn ter aarde worden besteld. alle andere goederen de laatste mode! de nieuwste dessins! coöp. land bouwvereniging kci'kvvei'vc COÖP. LANDBOUWVERENIGING V. Z. 0. S. Zierikzee Wegens weersomstandigheden gaat de algemene vex-- gadering van dondex-dagavond 3 januax-i 1963 NIET door Het bestuur Hebt Ueen hobby-hart? Uw hobby-hart zal opengaan bij het zien van de AURORA-collectie, 's werelds mooiste plastic model- len, natuurgetrouw op schaal weergegeven. Two- seaters en twee-masters, zeil- en oorlogsschepen, vliegtuigen, ridders en cowboys, een bonte stoet van meer dan 200 modellen trekt aan Uw oog voorbij. Ga op ontdekkingsreis door AURORA-Iand. Kom bij ons de collectie bekijken en vraag inzage van de uitgebreide catalogus. VRIES m JOH. DE VRIEST Havenplein Telefoon 2573 Zierikzee Neem zelf een abonnement op de Zierikzeesche Nieuwsbode!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6