dyz- EEN MINISTER GEVRAAGD Alleen onbeduidend straatje herinnert Dreisclior aan opa Kip IMBÊSF*' 4-voudige bestrijding van pijn en griep! Chefarine 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 3 januari 1963 No. 19304 Laatste rustplaats niet te vinden DREISCHOR, 31-12. „Dreischor rouwt om opa Kip. want de oudste Inwoner, tevens Nederlands oudste mannelijke burger, „Jan Kip" over leden in de eerbiedwaardige leeftijd van 107 jaar en acht maanden". Zo stond het in de krant! Het dorp herinnert zich nog te goed het vrolijke feest bü Opa's ver jaardag, de achttiende maart 1958. De levenslustige oude heer zal ook na zijn dood niet gauw vergeten worden in Dreischor. In 1957 heeft Opa Kip zy'n 106e verjaardag ge vierd met een bezoek aan Amster dam en al die jaren daarvoor en ook nog daarna heeft de oude baas een warm plekje weten te veroveren in de harten van zijn medeburgers. Er werd zelfs een straat in Dreischor naar hem genoemd.' Omdat men boven de top uitkomt bij het steeds maar klimmen der ja ren, was het lange tijd wat stil ge weest rond de zo hoog bejaarde in woner van Dreischor, maar nadat eenmaal de honderd was bereikt, werd het plotseling anders. Toen kwam „Opa Kip", zoals men hem in de volksmond noemde, zeer terecht in het centrum van de belangstelling te staan en ook al hield de oude heer I£ip nu niet zo heel veel van drukte en feestgedruis om zich heen, moest hij het wel goedvinden. Zo iets kon hij nu eenmaal niet stil zwijgend voorbij laten gaan. Dreischor was trots op Opa Kip, want maar weinige dorpen konden immers bogen op een inwoner van een dergelijke respectabele leeftijd. Telkenjare bracht de post uit alle windstreken van Nederland en daar buiten grote stapels post in d§ vorm van brieven, telegrammen en ge schenken. De nationale radio-om roep zond haar reportagewagens di verse malen naar Dreischor, om daar in het eenvoudige boerderijtje aan de Stoofweg een gezellig gemon teerd programma rond de hoog be jaarde „Dreistenaar" samen te stel len en via de radio uit te zenden. Prachtig feest. Sprakeloos heeft de bevolking gekeken toen Opa Kip zijn 107ë ver jaardag vierde en met bewondering gezien naar de sprookjesachtige ver lichting van de dorpskern. De oude vetpotjes, de gekleurde bollen in de bomen, de oranje straatverlichting en de in gekleurd licht spuitende fonteinen gaven het dorp 'n sprook jesachtige sfeer. Achttien maai't was voor alle ingezetenen en voor hen die zich met Dreischor verbonden voelden een bijna magische datum aan het worden. Voor velen immers betekende deze datum een traditio nele snipperdag Aller aandacht was gericht op die wcnderlük sterke man, Neerlands oudste inwoner, in Dreischor gebo ren en getogen. Zelfs de bijbelse li miet van „Zo wij zeer sterk zijn tachtig jaar", scheen niet van toe passing te zyn op Dreischor's „Opa Kip". U is de oudste man van Neder land erf U gaat zelfs behoren tot de oudste mensen van de wereld. Daar om komt U in het wereldnieuws", zo sprak de burgemeester hem toe op zijn verjaardag in 1958. Er was orgelmuziek in het dorp, een fakkel en lampionoptocht en een serenade met bal naDreischor was trots op deze tot nationaal geworden fi guur en dankbaar dat men van de eer genoot. Op 21 november werd Dreischor - ondanks de gezegende leeftijd - toch nog min of meer opgeschrikt door het heengaan van Opa Kip. Opa was ontslapen in de eerbied waardige leeftijd van 107 jaar en 8 maanden. Kort daarna is hij op het kerkhof in Dreischor begraven. Herinnering Na de dood van Opa Kip is er in zijn geboortedorp nog vaak over deze krasse figuur gesproken. De herinnering aan Jan Kip zelf werd in het dorp nog tijdens zijn leven vastgelegd in de vorm van een naambordje van de „JAN KIP STRAAT", die hij op zijn 105e ver jaardag zelf doopte. Dit is overigens een weinig betekenend verbindings straatje tussen de Ring en de Mr. Pieter Moggestraat. Vanwege het feit dat aan deze straat geen enkel huis is gebouwd, wordt er zelden of ooit over gesproken en herinnert geen enkel briefadres ooit iemand aan de figuur van Jan Kip, eens Ne derlands oudste inwoner. Schuifelend door de sneeuw heb ben we kort na de kerstdagen een vluchtig bezoek gebracht aan de be- Ingezonden mededeling DE VOGELS HEBBEN HET ZWAAR Spreeuwen doen brutaal bij verovering van voedsel Zeldzame vogels in de duinen WESTHOEK, 1-1. Door de toene mende vorst hebben vele vogels het wel zeer kwaad gekregen. Het is op vallend hoe vele vogelvrienden op alle manieren proberen de geveder de vrienden te helpen. Overal ziet men voederplaatsjes en schoonge maakte plekjes waar wat voedsel is gestrooid. Op al die fel omstreden oasen in de sneeuwwoestijn is het in deze dagen heel duidelijk geworden, dat de spreeuwen heer en meesier zijn. Ze doen dat op een manier waarover een ieder die ze bezig ziet, zich terecht kwaad maakt. Ze schrokken eenvoudig de restjes aardappels enz. naar binnen en ja gen alles wat in de buurt komt weg. Slachtoffers van dit baatzuchtig op treden zijn de kleinere zangers, zo als de roodborstjes, vinken en me zen. Zij komen gewoon niet aan bod en daarom is het goed om de voe derplaatsen onder te verdelen in wat kleinere plekjeswaardoor ook de kleinere zangers wat meer kans krij gen. Zelfs de grotere merels en lijsters worden door de spreeuwen die er met hun half bevroren vleugels ram melend op afstormen, uit de buurt gehouden. De spreeuw die in de zo mer al niet zo geliefd is, omdat ze allerlei andere vogels op een prach tige wijze imiteert in het voortbren gen van geluiden, maakt geen beste beurt en is de laatste dagen meer gehaat dan geliefd om zijn woest en misselijk optreden. Wie aan open water woont kan heel wat vreemdelingen onder de vogels, ieder op zijn manier, bezig zien om de kost op te scharrelen. Vooral de altijd stromende slootjes die het duinwater afvoeren, herber gen een groot aantal watervogels, die zelfs des nachts door gaan met ploeteren. De wilde eend zoekt er een onderkomen, qn daarbij wordt ze trouw bijgestaan door de watersnip, de schuwe vogel die zich echter nu ook al van kort bij laat bekijken. Ook de ral plonst door het water, maar deze vogel krijgt het erg be nauwd, omdat de slootkanten dik onder de sneeuw zitten. Vreemde vogels. Aan het zelfde stromende watertje ontdekten we op nieuwjaarsdag een vogel met een wat papegaaiachtige staart. Daar het diertje heel kalm onder een bruggetje bleef zitten kon het wat nader bekeken worden en alras bleek het dat het een grote gele kwikstaart was, dus niet de gewone gele kwikstaart, wiens staart veel korter is. Op de barre Schouwse vlakte ontmoetten we verder een sneeuwgors, een vogel met bijna uit sluitend wit en bruine kleuren. Het is een langs de kust voorkomende wintergast. In de middag kwamen twee jon gens met elk een halfbevroren hout snip aandragen. Beide vogels wer den liefderijk opgenomen, in het vo- gelasyl. dat beheerd wordt door de heer M. L. Bakker te Burgh. De goede verzorging had al spoedig re sultaat, want in de avonduren wa ren beide vogels al flink opgeknapt. Reeds eerder verlieten een lijster en een bonte specht fris en monter hun tijdelijk onderkomen. Vanaf deze plaats willen we dan ook een ieder die een bevroren vogel of een vogel die andere moeilijkheden heeft, zich in verbinding te stellen met de heer Bakker. Met medewerking van de Vogelwacht kunnen de vogels er weer bovenop geholpen worden. Dwaze grap GEERVLIET, 1-1. Vijf jeugdige feestgangers uit Geervliet hebben vele inwoners van Geervliet de schrik op het lijf gejaagd door in het holst van de nacht de brand weeralarminstallatie in werking te stellen. De leden van Geervliets vrij willige brandweer waren overgeluk kig, toen bleek dat men met een dronkemansgrap te doen had, want er waren geen brandputten bereik baar-en evenmin was er bluswater uit de watergangen te halen, omdat deze met een dikke laag ijs bedekt waren. Geervliets straten en wegen waren bovendien onbegaanbaar van wege de sneeuwmassa die was ge vallen en nog niet was opgeruimd. Tegen de vijf knapen heeft de rijkspolitie proces-verbaal opge maakt. graafplaats in het dorp. We hebben daar gezocht naar de laatste rust plaats van Opa Kip. Een Amster dammer, die zo af en toe Dreischor bezoekt, had ons namelijk verteld, dat hij tijdens een bezoek aan het kerkhof aan de Bogerdweg de rust plaats van Opa Kip niet had kunnen vinden. Dat hadden wü aanvankelijk niet willen geloven, maar achteraf bleek die man de waarheid niet'misbruikt te hebben. Ook wij vonden op de plaats waar Opa Kip rust, niets an ders dan een kleine besneeuwde verhoging. Zelfs geen eenvoudig bordje met de naam duidt de plaats aan waar de eertijds oudste manne lijke inwoner van Nederland begra ven ligt. Zijn hele leven heeft Opa Kip hard gewerkt, zomers bij de boer, 's winters in het vlas en toen hij een maal honderd jaar geworden was, heeft men daarna -telkenjare uitbun dig feest gevierd. Nu - ruim vier jaar later - herinnert alleen dat on beduidend naambordje bij de Ring de dorpelingen nog aan deze krasse Zeeiiw en „Dreistenaar" in hart en nieren. Op het kerkhof hebben wij evenals onze Amsterdamse vriend tevergeefs gezocht naar een eenvou dig bordje met de inscriptie van „JAN KIP". Voor hen die er een eer in stellen te weten waar Opa Kip begraven ligt: paal zoveel Zo heeft namelijk een Amster dammer het ons verteld. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Langerak: A. J. Mul der, Eist en Meteren; te Leiden (vac. M. Otter): A. van Eijk, Bergsep.hoek. Ger. Kerken Tweetal te Assen (4e pred.pl.)R. J. Beukema, Ermelo en J. Tevel, Zwaagwesteinde. Beroepen te GenemüidenG. Rik- kers, Achlum. Aangenomen naar 's-Gravenhage- Scheveningen (vac. C. W. Keur): L. Loosman, Bodegraven, die bedankte voor 's-Gravenhage-Zuid (vac. dr. P. van der Spek). Bedankt voor Delft (7e pred.pl.): J. P. Haspels, Apeldoorn. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Aangenomen naar Enschedé- Noord (voor de missionaire dienst op Nieuw Guinea): kand. J. A. van der Velden, aldaar. Scheepvaartberichten Alchiba, 28-12 te Port Said. Ameland, 31-12 van Maracaibo naar Curagao. Caltex Utrecht (t.), 1-1 van Bahrein naar Tamatave. Kenia (t.), 31-12 van Rotterdam naar Londen. Kelletia (t.), 29-12 van Helsingborg naar Lymhamn, 1-1 te Rotterdam. Korenia (t.), 29-12 van Turku naar Kiel, 31-12 van Kielerkanaal naar Curagao. Philippia (t.), 30-12 te Kharg eil. verwacht. Straat Colombo, 29-12 van Hongkong naar Singapore. Zafra (t.), 31-12 van Mena Al Ah- madi naar Gibraltar. DORDRECHT. In Sliedrecht is waarschijnlijk ten gevolge van de koude de heer H. Stuy, oud 47 jaar, om het leven gekomen. Ingezonden mededeling LEKKERLAND chocoladekorrels LEKKER LAND-EXPRES J ffet ftnoeven woand...! Amsterdam zag weer „Gijsbrecht van Aemstcl" AMSTERDAM, 1-1. In de Amster- dachtenis aan koningin Wilhelmina. damse stadsschouwburg heeft de Nederlandse Comedie de traditionele galapremière van Vondels Gijsbrecht van Aemstel gegeven. De regie be rustte bij Hans Benz van der Berg, die dit keer ook de titelrol vervulde. De rol van Badeloch werd voor het voetlicht gebracht door Ank van der Moer. Decors en costuums wa ren van Wim Vesseur. De Gijsbrecht première werd bijgewoond door de minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, en de Amsterdam se burgemeester, mr. G. van Hall. Na afloop werd, zoals gebruikelijk de bruiloft van Kloris en Roosje op gevoerd, voorafgegaan door de nieuwjaarswens van Thomasvaer en Pieternel, geschreven door Evert Werkman. De wens werd onderbro ken door een minuut stilte, ter nagc- Voorts kwamen allerlei uiteenlopen de kwesties ter sprake, zoals de aetherreklame, Nieuw Guinea, de Mammoethwet, de strijd in Algerië, de Spiegelaffaire, Cuba en de T.V.- marathon. Heilwensen werden uit gesproken aan het adres van de ko ningin en van de regering. Thomas vaer en Pieternel, gespeeld door Jo- han Violet en Mimi Boesnach, brach ten een grote ijskast ten tonele, waaruit zij, aan het slot van hun wens, een zware bijl te voorschijn haalden. Deze bijl was bestemd voor burgemeester van Hall, teneinde er de Bijlmermeerknoop mee door te hakken. Thomasvaer sprak tot de Amsterdamse burgervader „Oh Gijs brecht, zet getroost uw schouders onder dit werk en jaag met deze bijl de kogel door de kerk, opdat het ganse volk uw strijdkreet moge ho ren. Wij laten ons niet door minis ters ringeloren". Tien goede voediiigsvoornemens Als u hoort tot degenen, die een nieuw jaar met nieuwe moed en goede voornemens willen beginnen, komen wij enige suggesties brengen op het gebied van de voeding. Mis schien kunt u een of meer van on derstaande regels in uw plannenljjst een plaats geven - of houdt u er zich al aan? 1. Wanneer u na de feestdagen op de iveegschaal gaat staan en ziet dat de wijzer wel wat erg ver doorslaat, neem u dan voor om minder vetten en zoetigheid te gaan eten en niet te bezuinigen op (karne)melk, vlees, ins en eieren, groente en fruit. 2. Wanneer u een kleuter thuis hebt, die niet wil eten, geef hem dan kleinere porties en maak u niet bezorgd wanneer hij eens naar uw smaak wat erg weinig eet. Uw ogen zijn vast veel gro ter dan zijn maag. Als een kind aan de maaltijden geen trek heeft, komt dat in vele gevallen doordat hij „tussendoor" te veel heeft gegeten. 3. Zorg ervoor, dat geen van de ge zinsleden zonder ontbijt - en zo nodig ook zonder gezellig en vol doende lunchpakket of brood trommeltje - de deur uit gaat. 4. Wanneer u aan het ontbijt alleen zoete beleggingen op de boter ham geeft en thee of koffie drinkt, stap dan eens over op hartig beleg: kaas, pindakaas, ei of vleeswaren en geef bij voor keur melk in een of andere vorm, melkdrank, pap of yog hurt). 5. Wanneer u een dochter van 14, 15 jaar hebt, die een goede eet lust heeft en aan de lijn wil doen laat het haar dan niet zoeken in een beperking van de maal tijden, in minder eten en drin ken van het gewone voedsel dus, maar in meer lichaamsbeweging. 6. Beschouw vitaminepreparaten niet als een noodzakelijk be standdeel van het dagelijks me nu. Zorg, dat de voeding ook zonder die preparaten goed is: voldoende gevarieerd en samen gesteld uit normale levensmid delen kan hij dat zeker zijn. Alleen vitamine D moet u de kinderen apart geven. U weet het: R in de maand, dan lever traan óf een vitamine D-prepa- raat óf hoogtezon. Niet alle te gelijk. 7. Wanneer uw kinderen aan snoep verslaafd zijn, neem u dan voor, dat ze er ook niet aan wennen. Willen ze iets tussendoor, geef ze dan bijvoorbeeld wat rauw fruit, rauwe groente, rozijnen of nootjes (als ze zich er niet meer in kunnen verslikken). Als zoe tigheid zijn koek en biscuitjes bij een beker thee, melk of vruchtesap te verkiezen boven zuurtjes en dergelijke kleverige lekkernijen. 8. Zorg, dat de maaltijden niét al leen uit slappe, zachte kost be staan zoals stamppot en pap en zorg dat er iedere dag iets hards te kauwen is ook voor de' vol wassenen; werk voor de tanden en kiezen, ook werk voor de dar men. 9. Neem u voor om 's winters net zo veel verse groenten te eten als 's zomers, van alle beschik bare soorten gebruik te maken en ze met evenveel zorg toe te bereiden. 10. En lest best: gebruik de maal tijden niet om klachten en standjes te spuien. Maak ze vooral gezellig! Door een staking van de 40.000 Noorse vissers zal met ingang van het nieuwe jaar de gehele Noorse vissersvloot komen stil te liggen. De vissers eisen hogere lonen en betere sociale voorzieningen. Er zijn echter aanwijzingen dat deze staking van slechts korte duur zal zijn, omdat overeengekomen is dat de bespre kingen over deze eisen zullen wor den hervat. Gered door wentelwiek DEN HAAG, 1-1. Een helikopter van de luchtmacht is in actie geko men om een ernstig ziek meisje in Made in de Biesbosch, dat met spoed naar een ziekenhuis moest, te ver voeren. Over de weg was alle ver voer onmogelijk door sneeuw en ijzel en de burgemeester van Made en Drimmelen deed daarom een be roep op de luchtmacht. Van de vliegbasis Ypenburg start te een Alouette-helikopter, gevlogen door sergeant-vlieger van Bolderen, die werd bijgestaan door sergeant monteur Horstmayer. In de Bies bosch landde het toestel op een voet balveld in Made, waar de dokter van het meisje werd opgehaald. De dok ter werd met het vliegtuig naar de boerderij, waar het meisje woont, gebracht. Nadat de arts het kind had onderzocht, werd het met de heli- kopter naar de vliegbasis Gilze-Rijen gebracht en vandaar naar een zie kenhuis in Breda. Ingezonden mededeling Vier middelen In één tablet doen wonderen zonder de maag van streek te maken I De vier geneesmiddelen van Che- farine„4M worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. In één tablet verenigd werken zij bijzonder snel, krachtig en weldadig, vaak zelfs wanneer andere middelen falen. taJSBÊBEISM Tegen pijn en griep. Geschikt voor een gevoelige maag, want die wordt beschermd door hot bestanddeel Chefarot. 20 tabletten 1 0.80, 40 tabletten 1 1.60, 100 tabletten i 3.60 Jeugdige belangstelling bij ijsfeest te Sirjansland Maar de cuderen deden ook mee SIRJANSLAND, 31-12. De felle koude was zonder twijfel oorzaak, dat de belangstelling voor het ijs- feest te Sirjansland niet zo groot was als men bij dergelijke evenementen ter plaatse gewend is. De jeugd echter liet zich door de koude niet weerhouden en zelfs uit naburige plaatsen was men opgekomen om op de prachtige baan van de ijssport te genieten. De ouderen echter ble ven niet al te lang. Het bestuur van de ijsvereniging had een aantrekkelijk wedstrijdpro gramma opgesteld, zowel voor kin deren als ouderen. De oudex-en met name bewezen dat ze de schaats sport nog uitstekend onder de knie hebben. Er werd stijlvol schoonge- reden en vooral ook het ijswalsen mocht gezien worden. Hieronder volgen de uitslagen van de wedsti-ijden in de verschillende rubrieken. Kleuters - blokjes i'apen: 1. Adri- aan Hanse; 2. Rina Kraak; 3. Jean- net Jongman; 4. Evelijn Jongman; 5. Bertie van Ast. Schoolkindei'en - blokjes rapen: 1. Izaak op 't Hof; 2. Jaap de Jonge; 3. Co Bolle. Oudere jongens: 1. Geert v. d. Graaf; 2. Johan de Ronde; 3. Bex-t Bolle. Meisjes: 1. Lientje Stuik; 2. Nel- leke op 't Hof; 3. Ada de Jonge; 4. Ina op 't Hof. Hardrijden jongens: 1. Jaap de Jonge; 2. Co Bolle; 3. Izaak op 't Hof. Oudere jongens: 1. Geert v. d. Gi-aaf; 2. Johan de Ronde; 3. Bert Bolle. Meisjes: 1. Leentje Stuik; 2. Ada de Jonge; 3. Nelleke op 't Hof; 4. Ina op 't Hof. Knikker op lepel 7 jongens: 1. Jongen verbrand door rotjes DEN HAAG, 1-1. De tien-jarige Simon S. uit Den Haag is even na de jaarwisseling in brand geraakt, doordat hij een rotje, dat na het aansteken niet direct ontbrandde weer in zijn zak stak, waar hij ech ter npg een aantal rotjes had zitten. Het rotje ontplofte toch en bracht ook de rest van het vuurwerk tot ontploffing. Ook het vuurwerk in zijn andere zakken - hij had in to taal ongeveer 60 rotjes bij zich - ont ploften en de jongen werd één bran dende fakkel. Toegeschoten agenten rolden de jongen in de sneeuw en trokken hem zijn brandende kleren uit. er ambulance is de jongen naar het ziekenhuis aan de Zuidwal ge bracht. Zijn toestand is ernstig. Izaak op 't Hof; 2. Jaap de Jonge3. Co Bolle. Oudere jongens: 1. Geert v. d. Graaf; 2. Johan de Ronde; 3. Bert Bolle. Meisjes: 1. Leentje Stuik; 2. Ada de Jonge; 3. Nelleke op 't Hof; 4. Ina op 't Hof. Hardrijden - meisjes: 1. Janny de Jonge; 2. Janny Slruijk; 3. Hanny Hanse; 4. Betsie v. Felius. Jongens t.m. 16 jaar: 1. Jan Heule; 2. Jan Neele; 3. Kees Struijk; 4. Piet Neele. Jongens boven 16 jaar: 1. Jan OI- ree; 2. Wim v. Dienst; 3. Loeki Stuik; 4. Rinus Klink. Ringsteken: 1. Kees Struijk; 2. Han Fluijt; 3. Jan Olree; 4. Chris Klink. Schoonrijden paren: 1. W. de Waay en mevr. Kiezenberg; 2. Chris Klink en Hanny Hanse; 3. Loeki Stuik en Janny Struijk; 4. Rinus Klink en mevr. Beije-Klink. Man omgekomen GELDERMALSEN, 1-1. De 59-ja- rige landbouwer J. van Loenen uit Meteren (gem. Geldex-malsen) is het slachtoffer geworden van de oude- jaarsavondpi-et. Hij maakte zich kwaad op twee jongemannen die aan en bij zijn woning te Meteren lastig en luidruchtig waren. De jongeman nen, beiden uit Eist, hadden een café naast de woning van de heer van Loenen bezocht. Gewapend met een stok begaf de heer van Loenen zich naar buiten om een. einde aan het lawaai te maken. Bij de achter volging moet hij gevallen of onder steboven gelopen zijn. De man, die hartpatiënt was, bleef dood liggen. De politie heeft de jongelui, de 22- jarige G. M. en de 23-jarige V. R., gearresteerd. M. werd in de loop van de dag losgelaten. Het is niet bekend of er misdrijf in het spel is geweest. LEEUWARDEN. Het is vrijwel ze ker dat de elfstedentocht deze week in ieder geval niet zal kunnen dooi'- gaan. Tijdens de jongste vex-gadering van het elfstedencomité in Leeuwar den, kon nog geen definitieve beslis sing worden genomen. AMSTERDAM. Een voetganger heeft op de hoek Haringstx'aat-Kop- pelstockstraat in Amsterdam midden op straat het lichaam van een man gevonden. Het bleek de 53-jax-ige A. Rutgei-s te zijn, die reeds was over leden toen de G.G. en G.D. hem naar het Wilhelminagasthuis had overge bracht. Ingezonden mededeling In het nieuwe jaar zijn Uw oude zorgen Bij EDELSCHAAP steeds goed geborgen Belt U maar: wij slaan klaar Telefoon (01114) 578 Feuilleton 24 „Maar heren...." „Een ogenblikje, meneer Jansen. Zoals gezegd, we zijn geneigd om dat nog door de vingers te zien. Maar dat u zich daar in Den Haag als een piag laat fotograferen voor Joost- mag-het-weten-welke-kranten, en dan nog de pers een aantal onzinnige enormiteiten op de'mouw spelt, dat is wel het toppunt van onbe schaamdheid. Was het een studen- streek geweest, wel dan zouden we er misschien de nodige humor van hebben kunnen inzien, hoewel.... het gebruik.of liever gezegd: het misbruiken van de naam van onze Bank, dat is wel zo grenzeloos mis plaatst, dat we gisteren stom van vei-bazing en verantwaax-diging heb ben gestaan. En dan nog dat geza nik van al die kranten om inlichtin genLid van de directie.Lijdt u soms aan -grootheidswaanzin? Hoe krijgt u dit alleg in uw hoofd? We hebben gisteren uw staat van dienst eens nagezien en daarom wordt dit alles voor ons nog raadselachtiger. U werkt hier nu ongeveer tien jaar en hebt snel promotie gemaakt, dank zij uw capaciteiten. Maar die capa citeiten, hoe uitstekend die overi gens ook zijn, bereiken slechts een zekere hoogte. Dat u zich preten deert gelijk te staan met ons, wijst op een totaal gebrek aan eerbied en respect. Enfin, we zullen er niet door B. J. TEN WESEPE meer wooi'den over vuil maken dan absoluut noodzakelijk is. Het spijt ons, maar we zullen vanaf dit ogen blik van uw diensten geen gebruik meer maken. Gezien uw goede staat van dienst in ons bedrijf, hebben wij besloten u nog drie maanden salaris exti-a te geven. U kunt van hier naar de kassier gaan en daar uw geld ha len. Daartoe is reeds opdracht gege ven. U zult ons dan ongetwijfeld wel het genoegen willen doen om on middellijk te verdwijnen". Jan-Piet was langzaam uit zijn stoel overeind gekomen. Hij bevoch tigde zijn droog geworden lippen en keek de beide directieleden ontzet aan. „U ontslaat mij? Op staande voet?" „Wij menen duidelijk genoeg ge weest te zijn, meneer Jansen", meende de heer Emmers op snijden de toon er aan toe ie moeien voe gen. Jan-Piet schudde zijn hoofd. „U, U bent nog erger dan de rechtbank. Dan de rechter. Een beklaagde krijgt tenminste nog gelegenheid om zich -te verdedigen, zich te verontschul digen, maar u „Wat zoudt u ter verdediging kun nen aanvoei-cn, meneer Jansen? In deze zeer onverkwikkelijke affaire? U hebt ons tot de risée van de Ne derlandse financiële wereld gemaakt Om de minuut rintfelt de telefoon en lacht men ons uit. Denkt u. dat wij dit nemen? Onze cliënten, waar onder een aantal van de meest voor aanstaande ingezetenen van deze stad, vragen ons om inlichtingen en wat moeten wij antwoorden? Dat het een kwajongensstreek is geweest van een onzer employé's. Wat voor indruk moeten onze cliënten krijgen van de discipline? Van de orde? Alstublieft, meneer Jansen, ver- dwijnt u zo spoedig mogelijk uit onze ogen. De brutaliteit van u is wel zeldzaam geraffineerd.... Nog pogingen doen om u te vexxledigen. Meneer Jansen, daar is de deur. Het onderhoud is geëindigd". Jan-Piet keek zijn superieux-en nog éénmaal aan. „Goed, mijne he ren, ik zal gaan. Ik heb uw drie maanden salaris niet nodig, die mag u houden. Ik had wel verwacht, dat de heren Alsbach en Emmers toch wel een weinig intelligenter zouden zijn, want dan zouden ze ongetwij feld even de telefoon genomen heb ben en de kabinetsformateur om in lichtingen hebben gevraagd. Ik heb de eer u te gi'oeten". En Jan-Piet maakte een stijve buiging en verdween. Enkele minu ten later, had hij zijn bezittingen bij elkaar gepakt, de kas overgedx-agen aan zijn chef en keek hij nog een maal in het x'ond. Hij zag de spot lach op enkele gezichten. Maar ook minachting. Anderen deden of ze ge heel in hun werk opgingen en ver waardigden hem zelfs met geen blik. HU zuchte hoox-baar. Zo zijn de men sen dus, dacht hij. Zo zijn je col lega's, waarmee je tien jaar hebt samengewerkt. Zo zijn je bazen, die nooit iels op je aan te merken heb ben gehad (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 5