Begin 'l jaar goed! m Sperziebonen Erwtensoep Kapucijners Witte bonen 79 69 Albert Heijn Clubprijs29r Gebraden gehakt rwv Haal direct een PMC-spaarboekje. Profiteer meteen dubbelop! 59 Spliterwten 2 S 85 Appelmoes 69 Erwten met wortelen BLIK 49 Kleutertaai ZAK 500 GRAM 69 Rozebotteljam m 95 Premie-van-de-Maand 1 ZUURKOOLSPEK SPAANSE HALVE ABRIKOZEN 1. r Kom ook naar ffl Doe hét nu! Stap een AH-winkel binnen. Vraag een PMC-spaarboekje Profiteer metéén van de spreekwoordelijk lage AH-prijzen. Van gegarandeerde AH-kwaliteit. R-ofiteer nog eensmet wat u bespaart op uw boodschappen, spaart u voor PMC-premies. En er komen prachtige dit jaarHier is de eerste heel blik NU Kant en klaar met ^Bfl|heel worstblik naar keuze heel blik STRIJKTAFEL 98 d* db éh db /h db Flitsen uit het buitenland Spaar mee met Je Pre mi e-1 and e-Maand Club li L t oot' Beter Lei en. '°CENr VO RIJK AAN VITAMINE C Onvoorwaardelijke Kwaliteitsgarantie. Wanneer u enig AH-artikel niet elke cent waard acht die u ervoor hebt betaald, dan wordt u door Albert Heijn het volle bedrag vergoed. Prompt... ronder enige bedenking. metalen' VOOR zittend strijken iocent :-jz DE IDEALE STRIJKTAFEL met vele pluspuntai 1 Oersolide constructie: crème gemoffeld buisstaal. Verstelbaar voir 4 hoogten, zittend strijken mogelijk. 2 Extra royaal strijkvlak; strijkt beter in lichter door een Jaag je- prepareerd schuimplastic onder het afneembare katoenen overtrek. 3 Asymetrische zitstrijk-constructie. 4 Speciaal bakje voorkomt krassen op de zool van de strijkbout. Verder: ideale maten en goed afgerond uiteinde voor gemakkeSjk strijken van blouses etc. Extra beveiligd: metalen ombouw om vfer- standen-méebanisme. Plastic anti-slip doppen op de poten. Bestelnummer 675 in PMC-cheques Vergelijkbare winkelwaarde Er zijn nog meer prachtige premies o.a. koelkast). Vraag folder met alle beschik bare PMC-premies in de AH-winkel! IN JUS blik 4 ballen van 89 voor MAGER 250 GRAM NU Met deze halve abrikozen van uitste kende kwaliteit, zeer vitaminenrijk, bereidt u kostelijke gerechten en toetjes. BLIK 1300 GRAM In een nieuwjaarstelegram aan Sow jet-premier C'hroesjtsjov heeft bondskanselier Adenauer de verze kering gegeven, dat West-Duitsland zal. blijven streven naar verbetering der betrekkingen tussen West-Duits land en de Sowjet-Unie. SANAA. Jemen heeft voor het eerst een eigen munt gekregen, de baksji. Hiermee is een einde geko men aan het monetaire bewind dat keizerin Maria-Theresia van Oosten rijk sinds het einde van de acht tiende eeuw over Jemen voert. LONDEN. De president van de Albaanse hoge raad, Sjoeaip Pana- riti, heeft de Russische premier, Chroesjtsjov, een „overloper" ge noemd. HAVANNA. De Russen hebben vijf straalvliegtuigen van het type TU-114 gereserveerd voor de weke lijkse dienst tussen Moskou en Ha vanna. De toestellen zullen de af stand in vijftien uur afleggen. VER. NATIES, NEW YORK. Uit welingelichte V.N.-bron is vernomen dat de Verenigde Staten waarschijn lijk tien straaljagers aan -de volke renorganisatie zullen afstaan voor haar strijdmacht in Kongo. ROME. Premier Fanfani van Italië heeft verklaard, dat Italië de kwes tie van deelneming aan een multi laterale NAVO-kernmacht zou be studeren als het vraagstuk aan de orde wordt gesteld. Het zou verkeerd zijn haast te maken in deze aange legenheid. BELGRADO. In Ljubljana in Z.- Slavië is een proces begonnen tegen drie personen, die leiders zouden zijn van een Sloweense anti-communis tische organisatie. Zij worden be schuldigd van samenzwering tot het omverwerpen van het bewind mei geweld. NIEUW DELHI. De president van akistan, maarschalk Ajoeb Khan, heeft een uitnodiging van de presi dent van India, Radjakrisjnan, om op een nader te bepalen datum een bezoek aan India te brengen, aan vaard. PARIJS. Vijf gewapende mannen- zijn een juwelierswinkel aan de Avenue Victor Hugo in arijs binnen gedrongen en er vandoor gegaan met juwelen ter waarde van rond lVis miljoen gulden. Zij vi/urden op een bediende die verzet bood. De man werd in zijn been getroffen. HONGKONG. Negen groepen agenten, die „door de V.S. en Tjsiang Kai Sjek waren bewapend", zijn tussen oktober en december van dit aar „vernietigd" toen zij aan de Chinese kust landden of per para chute werden neergelaten in de pro vincie Kwantoeng. Dit is zaterdag i .'gedeeld door het persbureau Nieuw China. De Brenner-autoweg WENEN, 29-12. Het gehele Itali aanse deel van de Brenner-autoweu zal in de jaren 1967-1968 voltooid worden, aldus is van Italiaanse zijdi meegedeeld. Aan de Oostenrijkse kant, aldu een rapport van de minister van handel, dr. Bock, zal het traject Innsbruck-Schönberg waarschijnlijl reeds einde 1963 voor het verkeei geopend werden. De gedetailleerde plannen voor de overige gedeelten tussen Kufstein en de Brennerpa: zullen einde 1963 uitgewerkt zijn. Vertegenwoordigers van Italië en Oostenrijk zullen verder onderhan delen over de verdeling der kosten en de mogelijkheid van internatio nale financiering onderzoeken. KERKNIEUWS De „HeMelberger" DEN HAAG, 29-12. Het overleg van deputaten of moderamina var de Nederlands Hervormde Kerk, dc Gereformeerde Kerken, de Gerefor meerde Kerken vrijgemaakt, de Chr Gereformeerde Kerken en de Gere formeerde Gemeenten in Nederland heeft ertoe geleid, dat besloten is de gemeenten op te wekken op zon dag 20 januari een bijzondere diens te houden, waarin over de Heidel- bergse Catechismus zal worden ge preekt. Zoals bekend is het vierhonderd jaar geleden dat deze catechismu: voor het eerst verscheen. De ge meenten worden opgewekt God te danken voor de rijke zegen, die Hij gedurende de laatste eeuwen in dit belijdenisgeschrift aan de reformato rische kerken in Nederland heeft ge schonken. MARKTBERICHTEN Aardappelmarkt ROTTERDAM, 31-12. Tengevolge van de weersomstandigheden maan dag geen notering. ZIERIKZEE Aanbesteding land- en tuinbouwschool Vorige week werd aanbesteed het bouwen van een land- en tuinbouw school, aan de hoek Caustraat-Mu- lockstraat in de wijk „Malta" te Zie- rikzee. Namens de Z.L.M. heeft het .Bouwbureau voor de Landbouw te Middelburg, architekt de heer Nien- huis, de plannen gemaakt. Laagste inschrijver was de heer L. W. Boo- gert te Oosterland voor de som van f 389.035. Er was nog een tiental in schrijvers die met de volgende cij fers uit de bus kwamen: J. P. van Tichelhoven en J. A. Poldermans te Zierikzee f 395.245.. J. Kloote en C. J. Schot te Z.zee f 396.794; Bouwbe drijf Prince te Haamstede f 397.100; L. Tieyeman, Nieuwerkerk f406.500; F. den Hartog te 's-Gravendeel f 408.487; B. L. van Velthoven te Zierikzee f 420.000; K. Manni, Haam stede f 425.672; C. W. van Velthoven te Zierikzee f 440.000; L. W. van der Welle te Den Bommel f 443.000 cn W. Mooyaart Oude Tonge 445.000. BURGH-IIAAMSTEDE Wedstrijden ijsvereniging Nog steeds vinden de banen van de ijsclub „Burgh-Haamstede" gre tige aftrek, ondanks het feit, dat het ijs door de vele sneeuwval wat in kwaliteit is achteruit gegaan. Ook in de avonduren wordt nog druk ge schaatst op de verlichte banen. Toch is de baan niet geheel sneeuwvrij doch mooie brede stroken, waarborgen een goede schaatssport. Zaterdagmorgen organiseerde het bestuur wedstrijden voor de jeugd. Er was veel belangstelling en er ■•t overtuiging gereden. De uitslagen waren: kleine meisjes blok jes rapen: 1. Marga Steur, 2. Carla Glerum, 3. Willy Kenters en 4. Elma G- - ro meisies hard rij den: 1. Maddie Boogerd, 2. Marga Steur, 3. Janneke Boot, 4. Carla Gle- i' vlcinnre jongens blokjes rapen: 1. Johan Tuinman, 2. W. Siesse, 3. n bh kerk Hardrijden kleinere jongens: 1. Piet Jan Landegent, 2. -i.o.e Glerum, 3. Herman Padmos, 4. Bas Bijkerk. Hardrijden grotere jongens: 1. Hans Padmos, 2. Huib 'c-rcl, 3. Nic. Bijkerk, 4. Willem Bont.. In de middaguren kwam een flink aantal groteren aan de start voor hardrijden over de 500 meter. Bij de deelnemers op kunstschaatsen werd hier Han Tuinman eerste, 2e Toon .tij..berg, 3e Rienus Kloet en 4e A^rip Kenters. Voor de'groteren op „Noren" of doorlopers over dezelfde afstand ging de zege naar J. J. Ge- leinse uit Moriaanshoofd (gem. Mid- denschouwen), 2e werd (nu op No ren) weer Toon Rijnberg, 3e Jaap i Sluijs en 4e Leo Dijkman, die in de finale kwam te vallen. Alle pi-ij zen bestonden uit geldprijzen. De vogelvoedering Het blijkt dat de voederings-actie van de vogels, zoals we in een vorig artikel beschreven, een kleine aan vulling behoeft. Het is niet alleen de Vogelwacht geweest die de voede ring ter hand heeft genomen, doch ook Staatsbosbeheer heeft hier een rol in gespeeld. De heer W. Janse i Kenesse. die Staatsbosbeheer ver tegenwoordigt, is tevens bestuurslid van de Vogelwacht, zodat uiteinde- hik alles uit één pan is gekomen, al leen de naam Staatsbosbeheer ont brak. Inmiddels heeft de heer Janse bij de fa. Gebr. Landegent 1000 kg. 3e soort graan gekocht namens Staatsbosbeheer. Als vreemde vogel onder de aanwezigen in het Dijkwa- ter noemde de heer Janse een aan- lal nonnetjes en in Ouwerkerk wil de zwanen. BRUINJSSE Fe!lc schoorsteenbrand Zaterdagavond omstreeks 7 uur haalde de brandweersirene vele Bruinissenaars uit hun woningen in de felle koude, nadat de bewoners van het noordelijke gedeelte van het dorp geweldige rookwolken hadden .zien overtrekken. Het bleek dat een n schoorsteenbrand woedde in het pand aan de Kerkstraat, be woond door de heer B. van Domme- len. De brandweer was spoedig ter plaatse en nam de juiste maatrege len, maar de brand was bijzonder hardnekkig. Eerst nadat niet minder clan 7 emmers brandend voet uit de schoorsteen waren verwijderd, kon de brandweer inrukken. Po-nveqen per mo'or Dc talrijke schaatsliefhebbers op I de weel van Krepel, die door de goe de zorgen van de ijsvereniging des ovonds verlicht is, worden wat de baanvegerij betreft, vergast op het nieuwste op dit gebied. De heer Dorst doet dit namelijk per motor. Hij heeft zijn baanvegersgereed- schap bevestigd aan zijn motorfiets cn op deze manier wordt gezorgd voor een goede baan. De afdeling Bruinisse van het Rode Kruis heeft ter gelegenheid van Kerstmis en nieuwjaar aan alle Meen u:t Bruinisse in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen verpleegd, een fruitschaal verzonden. ROTTERDAM. Rotterdam heeft zijn record na een jaar afgesloten met een totaal van 25.822 binnenge komen zeeschepen. Bijna 1100 meer dan vorig jaar, toen de gemeentelij ke havendienst 24.734 schepen re gistreerde.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 4