k i september zal klas A.V.M.O. van start gaan Sneeuwchaos in omgeving van Oosterland verve tal blijft goed P. SCHULTS Verkeers-moeilijkheden in de Westhoek Helpt de vogels 5nieenteraa<l Duiveland JOSTfcKLAND. 30-12. - Onder irzitterschap van burgemeester A. van Eeten heeft de gemeente- d van Duiveland in het gemeen- uis alhier de laatste vergadering ïouden in het jaar 1962. De voor- er opende met het ambtsgebed •e vergadering waarop alle leden iwezig waren. De ingekomen stukken behelsden aantal goedkeuringen door Ged. iten van genomen raadsbesluiten Ike voor kennisgeving werden ngenomen. Van de gemeentelijke :nst voor Sociale Zorg was de re ning nagezien door het Verificatie- reau en in orde bevonden. Door menspreking met de adjunct-di- ;teur van de Stichting Zeeuwsche iziekschool was toezegging verkre- n dat vermoedelijk in september 33 in de gemeente Duiveland zal >rden gestart met een klas voor gemeen vormend muziekonderwijs, •neinde de nodige belangstelling ervoor te wekken zal in de maand li a.s. door de muziekschool te euwerkerk een concert worden ge ven, vermoedelijk in het Dorps- lis. Een bedrag van f 750 werd ■or de raad gevoteerd voor aan- haf van wat kleine instrumenten verdere benodigdheden voor de noemde vormingsklas. Ofschoon i heer Overbeeke (AR) aanvanke- k nog enige bezwaren ter tafel •aoht, kon hij zich tenslotte toch et het plan verenigen, doch hij >opte dat de lessen zullen worden igeven door bevoegde leerkrachten, e heren Bolle en van Klinken (bei- i SGP) deden verslag van een door m, als afgevaardigden van de ge- eente, bezochte vergaderingen resp. in de Waterleldingmij.-Schouwen- uiveland en van de Beatrixschool Zierikzee. Vastgesteld werd een srordening tot toekenning aan het aarvoor in aanmerking komend ge- ieentepersoneel van een uitkering leens van 2.2 pet. over het jaar 1962. it werd z.h.s. goedgekeurd. Verder 'erd besloten b. en w. machtiging verlenen aan het daarvoor in aan- ïerking komende gemeen teperso- eel van 1 januari 1963 af bij wijze an voorschot het meerdere salaris it te betalen met inachtneming van .chtlijnen gegeven door het minis erie van binnenlandse zaken. adustrieterrein Nieuwerkerk Verder kwam ter tafel een vcr- oek van M. Smits te Oosterland tot ankoop van de nog aanwezige in- ustrieterreinen te Nieuwerkerk. De rma Smits, die een aardappel- a uienhandel exploiteert, wil hier ebouvven neerzetten. Daar echter de emeente nog geen definitief uit- luitsel heeft aangaande de ver- laatsing van het bedrijf P. Stoutjes- ijk te Nieuwerkerk en er ook nog ptierechten in het spel zijn van de lelta Plastiekbouw en de Nieuwer- :erkse sproeivereniging, kan men .og niet zeggen hoeveel grond er og te koop zal zijn. De heer van ïieuwenihuijze (VVD), wees verder p de wenselijkheid nog een stuk rond beschikbaar te houden voor ,et bouwen van eerr weegbrug, want", zo zeide hij, „wanneer hier ien- en aardappelsorteerinrichtin- en verrijzen is een weegbrug on- ntbeerlijk". Besloten werd verder iet perceel bouwgrond gelegen aan e Burg. Boumanstraat te Nieuwer- erk, dat de firma Smits eveneens rilde kopen, niet te verkopen, om- .at hierop van andere zijde aan- praak wordt gemaakt. B, en w. perden tenslotte gemachtigd de te erkopen gronden aan de firma -mits te Oosterland nader te bepa- en. In een negental artikelen werd vastgesteld een kampeerverorde- ,.ning voor de gemeente, zulks in verband met de herindeling dei- gemeenten op het eiland en ter vervanging van de nog geldende verordeningen van de voorma lige gemeenten, die per 1 janu ari 1962 hun rechtskracht verlo ren. Vastgesteld werden verder een weetal instructies voor de gemeen- esecretaris en de gemeente-ontvan- ;er, welke in resp. 15 en 17 artikelen veergeven de werkzaamheden van ,'enoemde functionarissen in de ge- neente. Door de Dienst voor Gees- elijke Volksgezondheid in Zeeland s een verzoek ingediend om de jaar- ijkse subsidie van 100 te verhogen ot 10 cent per inwoner, hetgeen leerkomt op een bedrag van f 382 >ij een inwonertal van 3820 perso- ïen. Dit vond geen tegenkanting. 3een lichtmast Door de bewoners van de Maatje iarings Jobsweg te Oosterland is een /erzoekschrift ingediend om tot jlaatsing te komen van een licht- nast aan het begin van deze weg, jan de Rijksweg. De kosten hiervan, opgevraagd aan de Elektriciteits Mij. :ouden bedragen voor deze lichtmast met natriumverlichting f 630. De heer Op 't Hof (AR) kon deze ver lichting niet zo bijster noodzakelijk vinden. Hij was er zo juist voorbij gereden met zijn auto en iheeft spe ciaal op de wegingang gelet. Des ondanks zou hij toch voorstemmen ware het niet dat er zovele plaatsen in de gemeente zijn waar een bin nenweg zich van dc Rijksweg af scheidt, waar feitelijk ook een der gelijke lichtmast £ou moeten verrij zen. „Want, als de één het krijgt kan het aan de ander niet geweigerd worden", aldus spr. De meeste an dere leden waren het hiermede eens, m de heer Nieuwenhuijzc sugge- 'eerde een goedkopere oplossing in ie vorm van een bord met lichtge vende verf, zoals aan de rijksweg te Nieuwerkerk staat en dat ook van verre al te zien is. Besloten werd naar een goedkopere oplossing om te zien. Afwijzend werd beschikt op oen verzoek een subsidie van 2 cent per inwoner te verstrekken tot stich ting van een monument, een klokke- toren te Smallingerland, door de Bond van Mobilisatie Invaliden en de Stichting De Nederlandse Soldaat. In deze toren zal con carillon van 49 klokken worden ondergebracht. Vastgesteld werden verder ver schillende verkeersvoorschriften in de diverse dorpen. De samejngestelde lijst eiste nog enige rectificaties daar er te Sirjansland twee éénsluidende namen voorkomen, hetgeen tot ver warring aanleiding zou kunnen ge ven. De Oud-Hfciligeweg. Eén nieuwe geslotenverkiaring is toegevoegd, nl. voor een deel van de Oud Heiligeweg te Oosterland, van de punt van het plantsoen voor de Zweedse woningen tot de Ooststraat en zulks voor alle verkeer met uit zondering van fietsen en brommers, in de richting naar de Sint Joostdijk. Dit werd gecreëerd omdat de weg verharding ter plaatse gering is en daardoor de bermen die nu beplant zijn, worden stuk gereden. Een ge lijke maatregel zal worden getroffen voor 't verbindingslaantje voor de Zweedse woningen tussen de Sand- strömstraat'en de Oud Heilige weg. De heer Bolle, die deze weg zeer dikwijls berijdt, 2ag weinig heil in de genomen maatregel. Ook andere leden twijfelden hieraan. Besloten werd toeh de maatregel door te voe ren en het eens een jaar te proberen. Het verzoek van de heer C. Rentier te Nieuwerkerk om ook aan hem te verkopen het resterende deei van de door hem destijds van de gemeente gekochte grond, groot 137 m-. werd voorlopig nog niet gerealiseerd. Een vaststelling van de dertiende begro tingswijziging voor de dienst 1962 werd zonder stemming aanvaard. De rondvraag. Bij de rondvraag vroeg de heer Op 't Hof wie de wegen in gemeente en polder sneeuwvrij maken moet. De voorzitter zeide dat dit de taak dei- gemeente is. De heer M. Boogert (SGP) wees op de gebrekkige afvoer van water in de tuinen achter de Zweedse woningen. Spr. heeft dit bekeken en kwam tot de conclusie dat de scheidingsgreppel vol met hout en dergelijke lag, zodat een goede doorstroming hier onmogelijk wordt gemaakt. De voorzitter zei dat één en ander zal worden bezien. Op deze laatste raadsvergadering in 1962 wierp de voorzitter een te rugblik op het afgelopen jaar, her innerend aan de belangrijkste ge beurtenissen in binnen- en buiten land. Inzonderheid, stond hij stil bij het overlijden van koningin Wilhel- mina, welke passage door de leden staande werd aangehoord, waarna enkele ogenblikken stilte in acht ge nomen werden. De voorzitter dankte de leden voor de aangename samen werking en wenste de leden een goed 1963 toe. De nestor van de raad de heer van Dienst (arb.) repliceerde op de vriendelijke woorden van de voorzitter en dankte voor al het in 1962 verrichte werk. In zijn dank woord betrok hij ook het secretarie- personeel. OOSTERLAND, 2-1. - Een haast bovenmenselijke inspanning, met on gekend lange werktijden hebben de gemeentewerklieden alhier zich moe ten getroosten om de sneeuwchaos op de wegen in de omtrek van Oos terland veroorzaakt door dc sneeuw storm van zondag, wat opgeruimd te krijgen. Nog steeds is men bezig, en op sommige plaatsen is het vechten tegen de bierkaai, omdat dc vaak felle oostenwinden de pas opgeruim de sneeuw weer op het wegdek te rug blaast De ergste plaatsen waren wel de Oud Heilige weg en de Lage Ram- paartse weg. Op de laatste werden 'bergen sneeuw aangetroffen van on geveer drie meter hoogte. In de Oude Heilige weg waren verschillende auto's vastgelopen, o.m. die van dok ter de Putter, en met man en macht heeft men de wagen van de arts kunnen vrijmaken. Ook op de Hoge Maire weg was het meer dan bar, doch hier hebben de aan deze weg wonende landbouwers onder eigen beheer, met hun personeel de weg berijdbaar gemaakt. Ook bij het be kende café-restaurant en bij de wo- riingen Tuindorp lag de sneeuw bui tengewoon hoog en waren verschil lende inwoners geïsoleerd. Bp werk zaamheden van de opruiming ge schiedden met een sneeuwploeg, ge trokken door twee zware tractoren; nog gebeurt het dikwijls dat de zaak vastloopt en men aan het uitgraven moet Thans is ook een bulldozer in geschakeld. De weg naar Sirjansland was geheel onberijdbaar en de werk lieden zagen zich genoodzaakt over Nieuwerkerk naar Sirjansland te rij den, een tocht die bijna drie üren in beslag nam. De gemeentewerklie den hebben zich bijzonder ingespan nen en komen hiervoor alle lof toe. Zelfs met oud- en nieuwjaar moes ten ze in touw zijn en in de vroege morgen begaven ze zich op pad, wind en kou trotserende, en gunden zich geen rust. De heer de Later, die be halve gemeentewerkman ook het kostersambt in de herv. kerk alhier waarneemt, kon met de oud- en nieuwjaarsdiensten dit werk slechts ten dele verrichten. Wanneer hij de kerkdeuren had geopend moest hij weer onmiddellijk aan het werk. Se dert mensenheugenis is het niet zo erg geweest in deze contreien. Ingezonden mededeling „VERF EN KLEUR" i Meelstraat 40 - Telef. 2100 Zierikzee WESTERSCHOUWEN, 2-1. Gie rend joeg de harde oostenwind op oudejaarsavond tot ver in de nacht de hoeveelheden sneeuw op grote hopen, die uitgroeiden tot on overkomelijke obstakels voor het nog altijd tamelijk drukke oudejaars- avondverkeer. Velen hebben zich dan ook bij familie ter ruste moeten leggen om de volgende dag de terug tocht te aanvaarden. In de loop van nieuwjaarsdag bleek al spoedig dat vooral Noordwelle moeilijk te berei ken was. Burghsluis lag eveneens achter enorme sneeuwhopen verbor gen en kon eerst in de middag via Koudekerke bereikt worden. Een pa tiënte uit Haamstede kon eerst naar het ziekenhuis in Zierikzee worden overgebracht nadat de weg voor autovervoer door het gemeenteper- soneel was vrijgemaakt. Nabij Moriaanshoofd werd de weg Haamstede-Zierikzee versperd door een enorme sneeuwdam, zodat om gereden moest worden via Flaau- wers en de inlaagdijk. Een vracht auto geladen met flessen gas raakte op oudejaarsavond ter hoogte van de hoeve „Zeelandia" hopeloos vast in bergen sneeuw. De hele avond werd aan het vrijmaken gewerkt, totdat omstreeks half twee in het nieuwe jaar de auto de thuisgarage van de heer J. Rademaker te Haam stede kon binnenrijden. Nabij het vliegveld kwamen vier auto's in de sneeuw vast te zitten. Onder hen be vond zich een Duitser die die avond beslist in Stuttgart had moeten zijn. Het is niet bdkend of de man al van het eiland af is. Op nieuwjaarsdag werd een aanvang gemaakt met de verwijdering van de grootste sneeuw ophopingen. De veiligste weg van het eiland is wel de Delingsdijk dié zëer goed berijdbaar is. De dienstbussen hadden het ook zeer moeilijk. Dins dag vertrok de eerste bus van Burgh naar Zierikzee om 11.30 uur. De bus moest van Renesse eerst naar Haam stede terugkeren, omdat de weg langs Noordwelle onberijdbaar was. De laatste bus vertrok van Burgh om 15.30 uur. Intussen mag vanaf deze plaats wel een woord van hul de worden gebracht aan het perso neel van de provinciale waterstaat dat dikwijls tot diep in de nacht werkzaam is met het schoonmaken van de wegen. Mededeling Als gevolg van grote drukte bij de P.T.T. en de moeilijke verbindingen, heeft het fotomateriaal voor dit nummer van onze krant ons niet tijdig bereikt. Met verwijzing naar de „force majeur" vragen wij de cle mentie van onze lezers. RED AKTIE. Kantongerecht Zierikzee ZIERIKZEE, 2-1. Tüdens de woensdagmorgen gehouden zitting van het Kantongerecht Zierikzee werd een viertal verkeerszaken be handeld. Als officier van justitie trad op mr. C. J. B. du Croo, die tegen de aannemer M. J. v. d. V. uit Bruinisse een boete eiste van f 50,- subsidiair 10 dagen hechtenis. Op 7 november had de aannemer met zijn auto op de hoek ds. Waardenburg straat-Oudestraat in Bruinisse ver zuimd voorrang te verlenen, waar door een aanrijding met een andere auto ontstond. De aannemer zei op de natte weg te zijn doorgeslipt, maar de kantonrechter, mr. E, W. van Vloten, meende dat de Bruenaar zich niet voldoende had aangepast aan de situatie van de weg. Toch wilde de kantonrechter bier enigs zins rekening mee houden en be paalde de uitspraak op f 40 of 8 d. De Zierikzeese opticien C. B. was op 7 december j.l. bij een politiecon trole op Rijksweg 18 nabij Nieuwer kerk in dichte mist met zijn auto aangehouden, waarbij werd gecon stateerd dat sleeht9 één achterlicht functioneerde. Conform de eis kwam dit B. te staan op f 25.- of 5 dagen. De Steenbergenaar C. J. W. was op 15 augustus op Rijksweg 18 nabij Bruinisse bij een inhaalmanoeuvre in botsing gekomen met de auto die hij wilde passeren. W. verklaarde op zijn eigen baan te hebben moeten 'terugkeren voor een onverwacht van een bouwland de weg opkomende trekker. Het aandeel van de trekker in deze affaire kwam overigens niét erg duidelijk uit de verf. Conform de eis veroordeelde de kantonrech ter W. tot f 40,- subs. 8 dagen. Tenslotte werd de landbouwer A. G. uit Duiveland conform veroor deeld tot f 30,- subs. 6 dagen wegens een onverwachte manoeuvre met zijn trekker met aangekoppelde cul tivator op 22 september op de Rijks weg 18. G. was namelijk naar links uitgeweken juist op het moment dat een dienstbus de trekker combinatie wilde passeren. Op de vraag van de kantonrechter wat hem hiertoe wel bewegen had zei G. dat 't gekomen was omdat hij juist moest ni.ezen. Van niezen komt kuchen en hoesten, aldU9 de officier, een mening waar mee de kantonrechter het volledig eens was, zodat de genoemde 30 gul den onverminderd gehandhaafd bleef. J#cht wordt gesloten DEN HAAG. 2-1. Wegens de weersomstandigheden heeft het mi nisterie van landbouw het noodza kelijk geoordeeld ter bescherming van het wild de jacht te sluiten. Van 4 januari af zal er nu op geen enkel soort wild meer mogen worden ge jaagd. De jacht was vrijwel uitsluitend nog open op waterwild. Dit wild ver keert thans in grote nood en de Koninklijke Nederlandse Jagersver eniging wi] nu de watervogels te hulp komen. Zestig afdelingen van de vereniging in het land zullen aan het werk gaan om op de plaatsen, waar de in nood verkerende vogels zich ophouden, voer te strooien. Uitgestelde receptie MIDDELBURG, 2-1. - De nieuw jaarsreceptie van de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, op zaterdag 5 ja nuari is in verband met de weersom standigheden uitgesteld tot een na der te bepalen datum. MARKTBERICHTEN Uienvciling Steenbergen STEENBERGEN, 2-1. Uien klasse I: middel f 34,02-33,80; bonken f 32,99; drielingen f 37,00; picklers f 38.19. Klasse II: middel f 32,50; bonken f 31,53; stek f 1&00. Geveild plm. 60 ton. LANDBOUWBEGROTING 1963 Verschuiving accent naar een strukluurbeleid NA 45-JARIGE DIENSTPERIODE Metselaar-opperman P. Meerman Mzn. met pensioen DAN NIET... HONGKONG, 30-12. Do Chi nese troepen op het vasteland zouden op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag de beschieting van Quemoy en andere door de Chinese nationalisten be zette eilanden aan de kust staken om de verdedigers van deze eilanden in de gelegen heid te stellen de jaarwisse ling te vieren, aldus meldt het- persbureau „Nieuw China". OOSTERLAND, 1-1. Op 1 januari bereikte de heer P. Meerman Mz. de pensioengerechtigde leeftijd, na '45 jaar werkzaam te zijn geweest in het bouwbedrijf. Het samenvallen van jubileum- en pensioendatum wordt nog merkwaardiger door het feit, dat d eheer Meerman 45 jaar lang bij hetzelfde bouwbedrijf heeft gewerkt in de funktie van metselaar opperman. Hij gaat nu van een wel verdiende rust genieten. Omstreeks 1917 kwam Meerman in dienst van zijn oom, de metselaars patroon L. W. Boogert alhier, om na diens overlijden bij zijn zoon en op volger, de heer Joh. Boogert, troffel en spade te blijven hanteren. En nu Joh. Boogert het bedrijf overdeed aan zij zoon, de bouwondernemer L. W. Boogert, is ook Meerman hier weer al vijf jaar in dienst geweest. Zodoende doet zich het zeldzame feit voor dat hij bij drie generaties met ijver en trouwe plichtsbetrachting is werkzaam geweest. Uit het bouwbe drijf Boogert is Piet Meerman eigen lijk moeilijk weg te denken. Uiter aard heeft het hem bij zijn afscheid niet aan belangstelling ontbroken, en de volijverige metselaar-opper man heeft niet alleen een verguld zilveren legpenning met inscriptie in ontvangst mogen nemen, hem ge schonken namens de Ned. Aanne mers Patroons Bond, maar dc firma heeft zijn ijver en plichtsbetrachting beloond door hom een gouden zak horloge met inscriptie te schenken. Als een bijzonderheid zij nog ver.- meld dat de heer Meerman één van de weinige opperlieden was die kans zag met een zware tas stenen op zijn schouder de ladder op te klimmen zonder deze met één hand vast te houden. Dit vergemakkelijkt het klimmen bijzonder omdat men dan beide handen kan gebruiken om de ladder vast te houden. Veien probe ren dit, doch die het kunnen zijn zeldzaam. Ingezonden mededeling Ver koudheidsbacillen zijn als de dood voor Dit doosje betekent: protektie tegen infektie DEN HAAG. Tegen het sluitings uur van de Scheveningse pier op 31 december 1962 werd vastgesteld, dat er sinds dc opening op 20 mei 1961, 3.859.699 entreebewijzen zijn uitge geven. DEN HAAG, 2-1. In het nationale landbouwbeleid dient het accent te «•orden verschoven van een markt en prijsbeleid naar een structuurbe leid, dat gericht is op het stimuleren van een snelle fundamentele aan passing van de landbouw aan de zich wijzigende economische, technische en institutionele omstandigheden. De minister van landbouw en vis serij, mr. V. G, M. Marijnen, stelt dit in de „nota inzake het landbouw beleid", die hü tegelijk met zijn me morie van antwoord over de begro ting 1963 van zijn departement aan de Tweede Kamer heeft aangeboden De nota is bedoeld als een algemene verkenning voor het landbouwbeleid op langere termijn en behandelt de vraag, welke taak de overheid ten aanzien van de landbouw heeft te vervullen. Gunstig perspectief. De minister kenmerkt het pers pectief van de Nederlandse land- en tuinbouw op langere termijn in het algemeen ais gunstig. Bij de orga nisatie, de samenstelling van de pro- duktie, bij de verzorging van de kwaliteit en de presentatie van hel produkt en bij de afzet zal evenwel in voldoende mate rekening gehou den moeten worden met de ingrij pende wijzigingen, die zich gaan vol trekken. Dit vereist een slagvaardig en op moderne leest geschoeid be drijfsleven. De overheid zal ernaar streven hiervoor, mede in het kader van het structuurbeleid, de passende voorwaarden te scheppen. Grote betekenis kent de minister toe aan het op te richten ontwikke- lings- en saneringsfonds voor de landbouw. (Tot de oprichting van dit fonds is, zoals bekend, vorig jaar besloten naar aanleiding van de moeilijkheden op de gemengde be drijven). NEERRIJNEN. In Neerrijnen is de 59-jarige veehouder J. van Loenen op tragische wijze om het leven ge komen. Bij de oudejaarsavondvie ring maakte een groep jongelui nog al wat herrie voor zijn woning. Toen de man vertoornd naar buiten stormde werd hij door de kou be vangen, waarna hij overleed. BROUWERSHAVEN IJsclub ,,'t Weeltje" organiseerde wedstrijden De ijsclub ,,'t Weeltje" te Brou wershaven heeft diverse wedstrijden georganiseerd op de ijsbaan. Er werd begonnen met wedstrij den voor kinderen, die met een knikker op een lepel moesten rijden. Als eerste kwam aan de finish Jopie Grootjans en als tweede Ria de Jon ge. Verder werd er hard gereden waarvan de uitslagen luidden: Jon gens 10-12 jaar: 1. Rien Platteschor- re, 2. Leo v. Bloois, 3. Cor Stoel. Meisjes 10-12 jaar: 1. Nannie v. Dij- ke, 2. Geertje v. d. Schelde, 3. Ineke Bos. Idem 12-14 jaar: 1. Corrie Tim- mers, 2. Gerda van Weelden, 3. Tinie Jonker. Id. 14-16 jaar: 1. Adrie den Boer, 2. Jet Stouten, 3. Jannie Bot- bijl. Jongens 12-14 jaar: 1. Kees van Dijke, 2. Drk Duinhouwer, 3. Kees Jonker. Hardrijden heren: 1. R. den Boer, 2. C. Duinhouwer, 3. H. v. d. Velde. Kunstrijden solo: 1. N. v. d. Schel de, 2. C. Loanjoe, 3. A. Hanse. Kunstrijden paren: 1. L. v. d. Wek ken en S. bij de Va ate; 2. S. de Korte en echtgenote; 3. J. v. d. Linde en A. Hanse. Schoontijden paren: 1. A. Hanse en S. Verburg; 2. A. P. Drijgers en T. de Oude; 3. J. v. d. Linde en D. v. d. Wekken. Schoontijden solo: 1. A. Hanse, 2. J. v. d. Linde, 3. S. de Korte. Na de sneeuwval is met man en Het onderstaande bereikte ons van de zijde der Vogelwacht. „Geeft Uw keukenafval aan de hongerende vo gels. Vlak bp de woning moet wel ergens een plekje te vinden zijn - liefst wat beschut - waar de stak kers het dankbaar zullen aanvaar den. Wilt V grotere hoeveelheden ter beschikking stellen, meldt U zulks dan even aan de Vogelwacht Schcuwen-Duiveland (seer. N. H. Lysen, tel. 01115-414). Wij mochten reeds een aantal gif ten in ontvangst nemen voor het Nccdvoederfonds, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Verdere giften kunnen worden gestort op giro 59368 t.n.v. de penningmeester van de Vogelwacht Schouwen-Duiveland te Burgh". w.g. Bestuur Vogelwacht Prinses Beatrix ziek DEN HAAG, 2-1. H.K.H. prinses Beatrix is herstellende van een lich te longontsteking, zo heeft een zegs man van de Rijksvoorlichtingsdienst in antwoord op vragen verklaard. Hij legde er de nadruk op, dat de aandoening niet ernstig van aard was en dat de kroonprinses reeds zover herstellende was, dat zij het bed had kunnen verlaten. In de da gen rond Kerstmis heeft zy op pa leis Soestdijk het bed moeten hou den. STAD EN PROVINCIE OOSTERLAND Vrouw brak arm Doordat zij in de gang van haar woning uitgleed brak de 82-jarige weduwe A. Deurloo-de Jonge, wo nende aan het Torenplein alhier, haar arm. De plaatselijke genees heer, dokter de Putter, achtte over brenging naar een ziekenhuis nood zakelijk. De vrouw werd zondag morgen naar een ziekenhuis te Ber gen op Zoom overgebracht, waar zij ter verpleging is opgenomen. SPORT SCHAATSENRIJDEN Succes voor Zierikzeese ryder De jeugdige Zierikzeese schaatser Erik Franke heeft bij de dezer da gen op de baan van dc Middelburgse ijsclub gehouden wedstrijden een uitstekende beurt gemaakt. Vorig jaar deed hij nog 57 seconden over dc 500 meter, maar nu wist Franke te finishen in 53.8,5. Franke reed ook een uitstekende 5000 meter, maar had helaas op de 1500 meter met een inzinking tc kampen. Intussen plaat ste Franfke zich op dc 500 meter als nummer 8 op de ranglijst, op de 1500 meter als vijftiende in 3.03.8 en als zesde op dc 5000 meter in 10.26,1. Het eindklassement van Zeeland's twaalf sterkste schaatsers was als volgt: 1. Cor de Kreek; 2. Jaap de Roo; 3. Jaap de Jager; 4. Kees de Jager; 5. Gerrie Lamers; 6. Piet Rijn; 7. Piet Kools; 8. Erik Franke; 9. Jan de Jager; 10. Piel v. d. Acker; 11. Wim den Hamer; 12. Harmen de Ru. macht gewerkt om de ijsbaan weer vrij te maken, wat echter maar ge deeltelijk kon geschieden vanwege te aanhoudende stuifsneeuw. Met draglines van de firma J. de Vlieger is nog geprobeerd het sneeuw te ruimen, maar dit was niet te reali seren, omdat de aanwezige beplan ting hierdoor zou worden bescha digd! SCHAKEN Zierikzeesche Schaakvereniging Van de onlangs gespeelde wedstrij den van de onderlinge competitie van de Zierikzeese Schaakvereni ging zijn de uitslagen als volgt: F. Nauta-M. de Raat 0-1; H. E. S. Sinck-dr. J. J. Westendorp Boerma F. Nauta-C. F. van Overbeke 1-0; dr. J. J. Westendorp Boerava- J. J. v. d. Ende 1-0. Drie vluchtelingen zijn in de nacht van oud op nieuw naar west- Berlijn weten te ontkomen. Een van hen was een 28-jarige vrouw, die bij een temperatuur van tien gi'aden onder nul een grensrivier was over gezwommen. Zij moest naar het zie kenhuis worden gebracht. DEN HAAG. De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is in Den Haag zonder moeilijkheden verlopen. Als voornaamste oorzaken hiervoor kunnen worden genoemd de vrij in tensieve politie-surveillance en de vele nog met een dikke laag sneeuw bedekte straten. Ook in Amsterdam was het wij rustig. Ingezonden mededeling Reumatiek Griep Migraine Menstruatiepijn Verkouden Hoofdpijn Spit TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL TOGAL HELPT HELPT HELPT HELPT HELPT HELPT HELPT FLITSEN UIT HET BUITENLAND SANTA MONICA. - De Douglas- vliegtuigfabrieken hebben aangekon digd binnen een maand ongeveer 4.000 arbeiders te zullen moeten ont slaan, als gevolg van het stopzetten van het Skybolt-programma. Dit is ongeveer tien procent van de gehele personeelsbezetting van deze fabriek. LONDEN. In Londen zijn in 1962 meer dan 200.000 misdaden gepleegd, zes procent meer dan in 1961. Het sterkst zijn gestegen de cijfers voor inbraak, diefstallen uit auto's en roof met geweld. Er werden 32 moorden gepleegd. TERREHAUTE. Bij een ontploffing in een emballagefabriek te Terre- haute in de Amerikaanse staat In diana zijn woensdag minstens zes mensen om het leven gekomen en 36 gewond. PHILADELPHIA. Woensdagmor gen vroeg heeft een hevige brand in een pakhuis van negen verdiepingen Philadelphia rond veertig huizen en in de as gelegd. Ruim 2.000 mensen moesten in allerijl hun woningen verlaten. MANILLA. President Macapagal heeft op zijn wekelijkse persconfe rentie verklaard dat de Philippijnse regering haar aanspraken op 13 rits- Noord-Bornoo ten volle handhaaft. De president zei dit in verband met het feit, dat deze maand hierover te Londen zal worden onderhandeld. PEKING. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Suban- drio, is in Peking aangekomen om met de Chinese premier Chou En-Lai en minister Chen-Li van Buitenland se Zaken overleg te plegen over de verhouding tussen communistisch China en India. WASHINGTON. President Kenne dy heeft nog geen definitieve plan nen voor een ontmoeting met presi dent De Gaulle, maar hij houdt de mogelijkheid hiertoe open, zo hebben Amerikaanse funktionarissen in dc Amerikaanse hoofdstad gezegd. NEW YORK. De langdurige be sprekingen tussen Amerikaanse en Sowjet-gedelegeerden over de kwes- tie-Cuba zijn woensdag in New York voortgezet. ROME. In ziekenhuizen in Rome is een honderdtal mensen behandel'# voor verwondingen, opgelopen bij hel vuurwei'k tijdens de iaarwisse- ling.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 2