REST EUROPA GEBUKT ONDER ELLENDE EN WANORDE Nog teveel overheidswoningbouw? Een luchtburg met Wadden-eilanden De jeugd kan helpen Tsjombe dreigt Felle kou in V.S. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE! I GEM. ZitRiKZEE ï:blioth£xe,n 3EDAKTIE EN ADMINISTRATIE- Zierikzee. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. 01110-2938 Uitgave: N.V. Drukkerij v h. Lakenman 6. Ochtman. Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus no. 1, tel. 01110-2255 Na 18.00 uur: tel. 01110-2118, Girorekening no. 137677 ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 4,55, per week 35 cent Losse nummers 10 cent. - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. - Advertentieprijs 15 cen| per mm. - Succesjes (ma*. 15 mm) f 1,per stuk Donderdag 3 januari 196.' 119e jaar-Kan»; No. 1930 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT In dit nummer: Eigen muziekklas voor Duiveland Coed weer in Zwitserland en Italië De woningbouw LONDEN, 2-1. - In Zwitserland wordt by een zacht weer de skisport bedreven en de Italianen gaan onder een blauwe hemel naar hun werk of liggen te zonnebaden, maar de rest van Europa gaat gebukt onder ellen de en wanorde. De kou heeft tot nu toe minstens 140 slachtoffers geëist. In Engeland zijn in de afgelopen vorstweek 13 mensen gestorven van de kou en in het geteisterde weste lijk deel van dit land vechten de he likopters tegen sneeuw, ijs en mist om honderden mensn uit hun isole ment in hiin dorpen te verlossen. Een Duitse gevangene die er op nieuwjaarsdag in geslaagd was uit zijn gevangenis in Helmstedt te ont snappen, kwam in de avonduren in Brunswijk op een politiepost vragen of hij alstublieft naar de gevangenis terug mocht. „Het is te koud buiten", zei hij. In de wachtkamer van het station van Brunswijk zaten vier van zijn kameraden rond de kachel te wachten tot de politie hen naar hun cel zou terugbrengen. Zij hadden al le vijf de tralies van hun cellen tij dens een oudejaarsvuurwerk verbro ken. De koude elders In sommige gedeelten van 'Enge land dreigt vandaag (donderdag) de elektriciteit uit te vallen door het sterk gestegen verbruik en een lang- zaam-aan-aktie van de elektriciteits arbeiders. De Westduitse Waddeneilanden worden met helikopters bevoorraad. In Zweden vroor het woensdag 9 graden bij stralend blauwe hemel. In zuid-Polen vroor het 27 graden. Het gevaar voor lawines in Oosten rijk is verminderd omdat de vorst weer is ingetreden. Minstens 14 Oos tenrijkers zijn de laatste tien dagen omgekomen door de koude en een Friesland ter beschikking gesteld om in samenwerking met de provinciale waterstaat geïsoleerde dorpen te hel pen. Reeds werd hulp verleend aan Hennaarderadeel. Waddenzee één ijsmassa DEN HAAG, 2-1. Door de lucht boven de Waddenzee, nu één com- pakte ijsmassa, zyn reeds enige tien tallen passagiers en vele tientallen kilogrammen post vervoerd door de Beavers van de koninklijke lucht macht, die sedert het uitvallen van de bootdienstcn de verbinding met Schiermonnikoog en Ameland onder houden. Van Schiermonnikoog werd onder ander een zieke opgehaald. Op dit eiland moet worden geland op het strand, daar er hier geen vliegveld is. Een sneeuwschuiver en personeel van de vliegbasis Leeuwarden, waai de Beavers van de luchtbrug thuis horen, zijn woensdag op verzoek van de commissaris van de koningin in De koude AMSTERDAM, 3-1. Nu door de koude weersomstandigheden en in het bijzonder door de sneeuwjacht op verschillende plaatsen in ons land noodsituaties zijn ontstaan en mede mensen in moeilijkheden drei gen te komen, roept het bestuur van de Nederlandse Jeugdgemeenschap alle jongeren in ons land op, daar waar het mogelijk is hulp te bieden: „Stel U beschikbaar aan de plaatse lijke overheid. Steek de handen uit de mouwen, hulpvaardigheid is een deugd die in de praktijk moet wor den gebracht. Help de mensen, help de dieren". Voorts adviseert de N.J.G. om be jaarden. die door deze weersom standigheden niet of nauwelijks hun huizen durven verlaten, te helpen door voor hen boodschappen en dergelijke te doen. Vooral nu de kerstvacanties nog aan de gang zijn ligt hier een taak voor de jeugd, aldus de N.J.G. De ijzel UTRECHT, 3-1. Het treinverkeer in ons land ondervindt vandaag last van ijzelvorming. In de eerste och tenduren waren de vertragingen niet al te groot. Om' het overige treinverkeer te vergemakkelijken heeft men besloten de treinen tus sen Amsterdam en Rotterdam via Breukelen en Woerden, voorlopig niet te laten rijden. Huldiging prof. Asselbergs NIJMEGEN. 2-1. Duizenden heb ben woensdag in de stadsschouw burg te Nijmegen prof. dr. W. J. M. A. Asselbergs (Anton van Duinker ken) ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag gefeliciteerd. Als ver jaarscadeau werd hem en zijn echt genote een reis naar Frankrijk en Italië aangeboden. Onder degenen, die de huldiging bijwoonden, waren tal van burgerlijke en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders uit Ne derland er. België. In alle toespra ken kwam de hoogachting naar vo ren, die prof. Asselbergs in Neder land en Vlaanderen geniet als dich ter, essayist, spreker en hoogleraar en wegens zijn bijdragen tot verrui ming en verrijking van het culturele leven. Geysers ontploften EMMEN, 2-1. Door het uit elkaar springen van een geyser is de 33- inrige mevrouw van der Giessen uit Emmenzodanig gewond, dat over brenging naar een ziekenhuis nodig VS. Tn hetzelfde flatgebouw werd even later de bejaarde heer Hofstra door delen van een uit elkaar sprin gende geyser getroffen. Hij kon in zijn woning worden verbonden. Vermoedelijk is de toevoer van het water van de geysers bevroren ge weest. LEOPOLDSTAD, 3-1. President Tsjombe van Katanga heeft ver klaard dat zijn troepen zich tot het einde zullen verzetten tegen de sbl- daien van de V.1M., aie optrekken'hn de richting Jadotstad. Volgens een radiobericht zullen zonodig alle in stallaties van de mijnbouwmaat- schappij „Union Minière du haut Katanga" worden vernield. Diplomatieke waarnemers menen dat Oe Tnant bij zijn weigering om met Tsjombe te onderhandelen is uitgegaan van de veronderstelling dat Katanga ook zonder Tsjombes instemming met de rest van Kongo kan worden herenigd. honderdtal mensen heeft de laatste drie dagen bij uitglijden op de be ijzelde straten een been gebroken. Noord-Noorwegen is door een sneeuwstorm getrofïofi. Het verkeer op de ï-alis zowel als op de weg wordt er ernstig 'door gehinderd. Zweden heeft koperenzorgen STOCKHOLM, 2-1. De Zweden dragen voortdurend een „koperen last" met zich mee, nameiyk die van munten met weinig waarde iri hun portemonnaies en zakken: het grote 5-öre-stuk, het middelgrote 2-öre- stuk en het kleine 1-öre-stuk dat een honderdste kroon vertegenwoordigt. Dit torsen van koperen lasten schijnt zoiets als een traditie in Zweden te zijn, want reeds in de zeventiende eeuw schreef een Deen, die Zweden bezocht had, dat de koperen munten daar zo groot waren dat de mensen ze op hun rug moesten dragen. De grootst? munt ter wereld, toen in circulatie, was een vierkante kope ren plaats vanruim negentien kilo. Voor zakkenrollers was dat geen bestaan. In Zweden spaart men veel ko peren munten zomaar voor de aar digheid en nu en dan zien de banken zich met enorme voorraden ervan opgescheept. Elk jaar worden verder massa's van die munten verloren terwijl toeristen ze graag als aan denken over de grens meenemen Daarbij bedenke men dat het Z'cè- den twee 'óre kost om een een-cir v munt te slaan. -t* Gedurende de wereldoorlogen werd het „kopergeld" van ijzer ge maakt. Deze noodmunten uit de eerste wereldoorlog worden heden ten dage door verzamelaars voor vele malen hun nominale waarde opgekocht. Ondertussen is deze kwestie de autoriteiten toch te zwaar op de maag gaan liggen en waarschijnlijk komt er binnenkort xoel een veran dering in de toestand. DEN HAAG, 2-1. „Ofschoon de particuliere woningbouw in de be hoeften van het overgrote deel van ens volk kan en wil voorzien, blijkt nog altijd de overheidswoningbouw, om begrijpelijke redenen, een te gro te plaats in hef totaal van het wo ningbouwprogramma in te nemen". Dit heeft de voorzitter van de raad van bestuur Bouwbedrijf, de heer J. P. A. Nelissen, gezegd in zijn nieuwjaarsrede in de vergadering van de raad, die in Den Haag werd gehouden. De wijze waarop de overheid meent in het bijzonder de particu liere woningbouw aan banden te moeten .leggen geeft reden tot ern stige bezorgdheid, zo meende hij. i'erwijl er aanvragen zijn ingediend voor de bouw van 60.000 premiewo ningen mogen er in 1963 slechts 25 duizend worden gebouwd. Eenzelfde beeld geeft de ongesubsidieerde wo ningbouw. Voor het contingent 1963 van 25.000 in deze sector te bouwen woningen zijn aanvragen voorhan den voor de bouw van 58.000 wonin gen, aldus de heer Nelissen. Hij zei verder, dat het aanbanden leggen van de huren het ernstige ri sico in zich draagt dat de huidige woning niet aan het moderne com- >"t en aan het bereikbare woonge not voldoet. Jonge boeren en tuinders naar Canada Schaakmat HASTINGS, 2-1. Een - waar schijnlijk tengevolge van de spreekwoordelijke Engelse hoffelijkheid - niet met name genoemde speler werd woens dag de risee van het interna tional e schaaktoernooi te Has tings. Toen hij op gretige wij- ze een pion van zijn tegen stander wilde slaan deed hij dit namelijk zo onbeheerst, dat de knopen, die zijn bretels aan zijn broek verbonden, het be gaven. De ontstane paniek duurde slechts kort, mant een toeschouwer kwam ijlings met een scherm aandragen, waar achter de schade op provisori sche wijze kon worden her steld. Er werd niet vermeld, welke invloed het incident ge had heeft op het verdere ver loop van de partij. IJsbrekers ingezet MOERDIJK, 3-1. Onder leiding van de directie benedenrivieren van de Rijkswaterstaat zullen vandaag zeven schepen als ijsbrekers uitva ren om te pogen het Hollands Diep en de Nieuw Merwede vrij van een ijsvloer te houden, waardoor drijf- ijs van de Waal naar zee kan af vloeien. Tot deze vloot behoren twee schepen van de Rijkswater staat, namelijk de „Chr. Brunings", die een speciale boeg heeft voor ijs- breken en anders als directievaar tuig in dienst is en de kleinere „Jan Blanken" die een speciale uitrusting voor ijsbreken krijgt aangebouwd. Vijf gehuurde sleepboten, waaron der de „Turkije" en de „IJsvogel" zullen, aan de operatie deelnemen. Gasverstikking in Keulen KEULEN, 2-1. Zes mensen, groot ouders, ouders en twee dochters, zijn in hun woning in Keulen vermoede lijk al voor Kerstmis door gasver- stikking om het leven gekomen. Bu ren hadden woensdag de politie ge alarmeerd omdat zij een sterke gas- lucht roken. De politie trof de over ledenen in bed aan. Het bleek dat er geen voorbereidingen voor Kerst- waren gemaakt. Met huis is ech ter niet op het gas aangesloten, zo dat wordt vermoed dat bij werk zaamheden een gasbuis beschadigd is waarna het gas het huis is bin nengedrongen. Boter voor militairen? DEN HAAG, 2-1. Minister Marij- nen, die vergroting van de binnen landse afzet van zuivelprodukten primair beschouwt als een taak voor het bedrijfsleven, is er verheugd over dat met name de laatst'ë tijd con structieve plannen op dat gebied naar voren komen. Het Produkt- schap voor Zuivel werkt in samen werking met het Nederlands Zuivel- bureau plannen uit voor de bevorde ring van het boterverbruik. Met dat zelfde doel is thans overleg met de bevoegde militaire instanties gaande, teneinde te bereiken dat boter voor militairen beschikbaar wordt gesteld. DEN HAAG, 31-12. In april 1963 zal een zesde groep jonge boeren en tuinders naar Canada vertrekken In het bezit van een visum en een werkvergunning zullen zij voor een periode van negen tot achttien maanden op Canadese bedrijven gaan werken. Hiermede volgen zij het voorbeeld van de 350 jongens, die vanaf 1958 reeds aan de uitzen dingen hebben deelgenomen. Tijdens hun verblijf in Canada zijn de jongens te gast in Canadese gezinnen. Zij krijgen de gelegenheid land en volk van Canada te leren kennen en een mooie en rijke erva ring in hun jonge jaren op te doen. Op last van de Canadese autoritei ten zullen de deelnemers aan de uit zending na hun verblijf in Canada naar hun vaderland moeten terug keren 'om daar hun ervaringen uit te dragen. De voorbereiding van deze Cana- jing- in-Noderland-ligt voor--» namelijk in handen van de drie Cen trale Landbouw Jongerenorganisa ties. Deze Jongerenorganisaties be leggen in het kader van deze voor bereiding op maandag 7 januari 1963 te beginnen om 10.30 uur in het Groothandelsgebouw te Rotterdam (café-restaurant Engels) een grote voorlichtingsdag over Canada en de Canada-uitzending. In het program ma van deze dag is opgenomen een bezoek aan het stoomschip „Rijn dam" om belangstellenden voor de uitzending reeds nu met het schip te laten kennismaken, waarmee de deelnemers aan de uitzending 1963 de overtocht zullen maken. DEN HAAG. De bestrijding van de mond- en klauwzeer-epidemie van het afgelopen jaar heeft f 43.279.368 "■""kost. terwijl naar schatting nog financiële verplichtingen lopen tot een bedrag van een miljoen gulden. De totale kosten zullen dus onge veer 44 miljoen gulden bedragen. LAREN. De kapitale boerderij van de weduwe H. de Jong aan de Kerk- laan te Blaricum is geheel door brand verwoest. EEN JAAR NEDERLANDS WEER 1962 ging als koud jaar de geschiedenis DE BILT, 1-1 1963. - Het K.N.M.I. minder nat dan de beide voorga: DE BILT, 1-1 1963. - Het K.N.M.I. deelt mede; Het afgelopen jaar 1962 behoort tot de drie koudste jaren van de laatste zeventig jaar; het was even koud als de jaren 1940 en 1956. In laatstgenoemde twee jaren was voor een belangrijk deel de strenge winter oorzaak van de lage gemiddelde temperatuur, in 1962 daarentegen brachten januari en fe bruari betrekkelijk zacht weer maar waren het voorjaar en de zomer kouder dan sedert 1845, meer dan een eeuw geleden dus, het geval was geweest. Ook oktober was iets warmer dan normaal, de overige negen maanden waren alle te koud. December was ditmaal de koudste, augustus de warmste maand van het jaar. Ge- nvrtdeld genomen waren van elke drie dagen er twee aan de koude kant. In Dc Bilt kwamen 72 (nor maal: 64) vorstdagen en slechts 4 (normaal; 23) zomerse dagen voor, het aantal zomerse dagen is in de laatste ruim honderd jaar in geen er.kel jaar kleiner geweest. De tem peratuur is in De Bilt in het gehele iaar niet boven de 27 graden Celsius gekomen, een waarde, die pas op 3 september werd bereikt. Sedert 1849. het eerste jaar waarin dagelijks de maximum-temperatuur werd geme ten, was het nooit voorgekomen dat de temperatuur een jaar lang niet boven deze waarde uitkwam. Dc neerslag De hoeveelheid neerslag was on geveer normaal, in Overijssel en in de Achterhoek was het over het al gemeen een weinig aan de droge kant, elders (en vooral in zuid>-Lim- burg) was het een weinig te nat. Zo als uit de voorlopige gegevens blijkt, Het afgelopen jaar was een stuk Belangstellenden voor de Canada uitzending kunnen de voorlichtings dag in Rotterdam geheel vrijblijvend bezoeken. Voor aanmelding kan men zich riohten tot het adres: Landbouw Jongerenorganisaties, Nieuwe Park laan 105, 's-Gravenhage. lil minder nat dan de beide voorgaande jaren. Het aantal uren zonneschijn be droeg te De Bilt 1398 tegen 1572 nor maal. De kuststrook heeft meer zon gehad dan het binnenland waar vooral in zuid-Limburg het tekort groot was (ongeveer 225 uren). Schoolkrantreclakteureii bijeen DEN HAAG, 2-1. Ruim 200 school krant redacteuren van middelbare en kweekscholen uit het gehele land gaan vrijdag 4 januari in een Euro pees jongerenparlement de positie van Europa in de wereld bespreken. - Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben de raadzaal van hun stadhuis beschikbaar gesteld voor deze bijeenkomst, die geleid wordt door de oudste der Nederland se afgevaardigden in het Europees parlement, het Eerste Kamerlid P. J. Kapteyn. Het parlementaire spel zal het hoogtepunt vormen van de derde conferentie van schoolbladredacteu ren, die de Europese beweging belegt in het Evert Kupersoord te Amers foort. a Indische troepen z(jn dc rivier I.ocfira overgestoken aldus een V.N.- wccrdvocrdcr in Lcopoldstad. Tot nu toe zyn onder de Indiërs en Ieren vier doden cn 19 gewonden. In Eli- sabethstad is ccn groep funktionnris- sen van dc centrale regering aan het werk gegaan. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Voor een kind schijnt een dag een jaar en een jaar een eeuw. ZIERIKZEE: Pijnlijk misverstand WILLEMSTAD, 30-12. De matro zen van de onderzeebootjager Rot terdam, die voor een aantal maan den in de Nederlandse Antillen ge stationeerd is en in de haven van Willemstad ligt, kwamen op het luisterrijke idee op tweede kerstdag 4 jan. een aantal verpleegsters te inviteren om gezamenlijk een prettige kerst avond aan boord van hun schip te vieren. De uitnodiging ging de deur uit en -yop tweede kerstdag gingent bij het ziekenhuis veertig verpleeg sters de deur uit, op weg een gezel lige kerstaiiond door te brengen aan boord van de Rotterdam. Misschien was de uitnodiging niet al te duide lijk geweest en was niet met zoveel woorden gezegd, dat er ook een dansje op het programma stond, Hoe liet zij, de verpleegsters waren niet alleennonnen, maar ze gingen bovendien naar het verkeerde schip. Op tweede kerstdag lag namelijk in Willemstad ook het passagiersschip Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn op een toeristenreis, in de ha ven. De gezagvoerder van het zeekas teel keek zijn ogen uit, toen plotse ling veertig nonnen aan boord stap ten. Hij begreep wel niet wat de be doeling was, maar zonder te blikken of te blozen heette hij de nonnen welkom. Hij toonde hun het hele schip, zorgde voor verversingen, kortom was de perfecte gastheer. Na enig gepraat over en weer kwam tot aller hilariteit de vergissing aan het licht. De gezagvoerder liet zich daar door allerminst uit het veld slaan, want toen men aanstalten ging ma ken om te vertrekken, liet hij tien taxi's komen om de verpleegsters near de „goede" Rotterdam te bren gen. Hoe daar gereageerd is vermeldt de historie niet. NEW YORK, 31-12. Ook het ooste lijk deel van de Verenigde Staten heeft onder felle kou en zware sneeuwval te lijden. In de stad New York daalde de temperatuur zondag avond tot 18 graden Celsius onder nul, gepaard met windstoten van omstreeks 10 km./h., die de straten in Manhattan wat het verkeer be treft praktisch schoonveegden. In het Adirondack-gebergte werd hier en daar een temperatuur van minus 30 graden Celsius gemeten. De spoorwegen in de staat New York kregen, door bevriezing van seinen en wissels, vertragingen van in sommige gevallen drie uren. In vele andere gebieden van de Amerikaanse oostkust en ook in Ca nada deden zich sneeuwstormen voor. In sommige streken werden daardoor de telefoonverbindingen en stroomvoorziening gestoord. V/AT 1EQT Dl t>\LT Aanhoudend winterweer Verwachting' tot vrijdagavond: Veel bewolking met in het noor den van het land nu en dan wat sneeuw er, overwegend matige vorst, in het zuiden van het land af en toe wat sneeuw of ijzel en lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. Krachtige tot matige wind uit ooste lijke richtingen. 4 jan. Zon op 8.48, onder 16.42. Maan op 13.19. onder 159. Eerste kwartier: 3 jan. te 2.02. HOOGWATERSTANDEN 9.15 VATl. BROUWERSHAVEN: 22.09 n.m. 4 jan. 9.15 v.m. 21.58 n.m.- HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 3-1. Het K.N.M.I. deelt mede; Boven noord-Europa, noord en midden-Duitsland handhaaft zich de matige tot strenge vorst, terwijl in Frankrijk het weer zacht blijft met temperaturen overdag van 10 tot 15 graden. Het overgangsgebied tussen de koude lucht en de zachtere lucht lag vanmorgen over zuid-En- geland, België, het Rijngebied en de Alpen. In de overgangszone en ten noorden ervan komt veel bewolking voor onder het vriespunt. Onder in vloed van een depressie boven Frankrijk verplaatste het overgangs gebied zioh wa.t in noordelijke rich ting waardoor ook in ons land wat sneeuw en ijzel voorkwam. Voor morgen wordt niet veel verandering in de weerstoestand verwacht. Plaat selijk zal nog enige sneeuw vallen en in het zuiden van het land ook ijzel. De vorst zal in het noorden overwegend matig zijn en in de zuh' delijke provincies lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. Ontslag K.L.M.-direkteur DEN HAAG, 3-1. Naar aanleiding van betreffende berichten deelt men het A.N.P. van de zijde der K.L.M. desgevraagd mede, dat de raad van commissarissen van de luchtvaart maatschappij in vergadering bijeen komt onder meer ter behandeling van een ontslagaanvraag van de president-directeur van de maat schappij drs. E. H. van der Beugel. Tante Post wordt zuinig DEN HAAG, 2-1. De periode waar in de P.T.T. als geheel hoge exploi- tatiewinsten kon maken is voorbij en er zijn tekenen die er op wijzen, dat de toestand in het tegendeel kan gaan verkeren. Er zal scherp op alle uitgaven gelet moeten worden. Deze waarschuwing heeft yde directeur- generaal van de P.T.T., prof. ir. G. H. Bast, woensdag laten horen in zijn nieuwjaarsrede voor vertegen woordigers van het personeel van het bedrijf. De Amerikaanse acteur Diok Powell is woensdagavond op 58-ja- rige leeftijd in Hollywood overleden. De film- en televisiester leed aan kanker. Hij was al twee dagen be wusteloos. Tijdens het spitsuur hebben op nieuwjaarsdag bandieten in een van de drukste straten van Parijs een roofoverval gepleegd op een goud handel en voor 60.000 frank aan gouden staven en 3.500 franken buitgemaakt. DEN HAAG. Voor een te nemen proef met de verre visserij is thans oen vorm gevonden, waarmee het bedrijfsleven kan instemmen en waaraan de overheid in beginsel haar medewerking zal kunnen ver lenen. Zivare kuur Om zichzelf tijdens de feest dagen buiten het bereik van alcoholische verleiding te hou den, had een 42-jarige flatbe woner in Turijn zich dezer da gen in vrijwillige gevangen schap begeven door zichzelf met een paar handboeien aan een radiator van de centrale verwarming te ketenen. Vei- ligheidshalve wierp hij het sleuteltje een eind de kamer in. Spoedig bleek hem echter dat de ongemakken van zijn „kuur" groter toaren dan hij zich had voorgesteld. Vier da gen lang riep hij toen om hulp alvorens van vakantie terug kerende buren hem hoorden. De politic bracht toen de ver lossing.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 1